Academic Forum

Expand your horizons, take time to reflect

Publicaties

Academic Forum besteedt in allerlei bijeenkomsten aandacht aan actuele wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke kwesties. Regelmatig publiceert de afdeling columns, artikelen en boekuitgaven hierover. In de verschillende uitklapvelden hieronder vindt u een overzicht van deze publicaties.

Interviews >>

Filosoof Arthur Kok heeft namens Academic Forum in een vierdelige interviewreeks het hoogleraarsvak onder de loep genomen. Of zoals hij zelf zegt: ‘Zoals een natuurkundige op zoek gaat naar het kleinste deeltje om zicht op het geheel te krijgen, zo ben ik op zoek gegaan naar de kleinste, ondeelbare eenheid van een universitaire organisatie: de hoogleraar.’ Maar wat is eigenlijk een hoogleraar? Hoe word je dat? En: Wat bezielt deze mensen- want dat zijn het…

De volgende interviews zijn in 2015 & 2016 gepubliceerd op de website Univers Online:

 • Interview Aart de Zeeuw - hoogleraar Milieu-Economie (TiSEM)
 • Interview Paul Cobben - hoogleraar Filosofie (TSH)
 • Interview Jan Paauwe - hoogleraar Human Resource Studies (TSB)
 • Interview Corien Prins - decaan van Tilburg Law School & hoogleraar Recht & Informatisering

Blogs >>

Wat is rechtvaardig met betrekking tot de restitutie van geroofde kunst? Wanneer kunstvoorwerpen in oorlogen zijn geroofd, worden deze kunstwerken ‘roofkunst’ genoemd. Als er roofkunst wordt ontdekt, roept dit vaak akelige vragen op. In de aanloop naar het symposium Roofkunst. Wie is de rechtmatige eigenaar? (1 april 2014) zijn er vijf blogs over moeilijke roofkunstkwesties op de website geplaatst.

Columns >>

Artikelen >>

Boekuitgaven >>

2016

Cobbenhagen essays

De visie van de grondlegger op de Tilburgse universiteit

Uitgeverij Valkhofpers 

Naast een paperback is er ook een online versie (EN/NL) beschikbaar: Cobbenhagen Essays (pdf).

“We moeten zelf van ons leven iets maken, levenskunstenaar zijn. We moeten niet alleen de gelegenheden tot het verkeerde vermijden, maar tevens – en zeker niet minder – de mogelijkheden tot het goede zoeken en aangrijpen. De verzuimde mogelijkheden bederven misschien meer in het leven dan het niet vluchten van de verkeerde gelegenheden. Want verzuimde mogelijkheden keren niet gauw, misschien nooit meer, terug.”

Martinus Cobbenhagen (1893-1954), priester en econoom, is onbetwist de grondlegger en ‘vader’ van wat nu Tilburg University is. Vanaf de oprichting van de ‘Rooms Katholieke Handelshoogeschool’ in 1927 tot zijn voortijdige dood in 1954 was hij niet alleen hoogleraar en verschillende keren rector, maar inspireerde hij het beginnende academische en gemeenschapsleven in Tilburg met frequente voordrachten en artikelen. Samen vormen deze teksten de ‘idee’ die Cobbenhagen had van een Tilburgse universiteit. Meteen na de Tweede Wereldoorlog, toen het academische leven in belangrijke mate heruitgevonden moest worden, werden ze voor het eerst gebundeld uitgegeven, op slecht oorlogspapier, in een uitgave die reeds lang niet meer verkrijgbaar is.

Nu, 70 jaar later, zijn deze bijdragen – op enkele zeer tijdgebonden stukken na – opnieuw gepubliceerd: in de nieuwe spelling, met een notenapparaat, en, met het oog op de huidige samenstelling van de academische gemeenschap, met een Engelse vertaling. Zo is Cobbenhagens visie opnieuw beschikbaar voor al degenen die de Tilburgse universiteit vandaag ter harte gaat. Want je kunt iets pas ontwikkelen en vernieuwen als je je eerst vereenzelvigd hebt met de oorspronkelijke idee ervan.

2015

Klerx, H. , 2015, 'Stadslucht - Beloften en paradoxen van de stad' ,

Uitgeverij Valkhofpers 

Bundel waarin vanuit verschillende maatschappijwetenschapelijke disciplines en uit filosofische kring extra kleur gegeven aan het denken over de stad. Concrete voorbeelden uit het stedelijke leven worden afgewisseld met reflectie op de beloften en paradoxen van de stad. De auteurs van Stadslucht stellen ons met hun verhelderende analyses in staat de stad beter te begrijpen. Met bijdragen  van antropoloog-sociolinguïsten Jan Blommaert en Max Spotti, cultuurfilosoof René Boomkens, architectuurfilosoof Jacob Voorthuis, theoloog Erik Borgman, jurist Anton van Kalmthout, bestuurskundige Julien van Ostaaijen, socioloog Ton Wilthaven, vrijetijdswetenschappers Nienke van Boom en Hans Mommaas, cultuursocioloog Merijn Oudenampsen, mediafilosoof Marijn de Waal en filosoof Arthur Kok. Samengesteld naar aanleiding van de programmareeks 'Stadslucht' (Academic Forum - 2014).

2013

Klerx, H. en Hinten-Nooijen, J.M. , 2013, 'Twee zielen in één borst' , 

Uitgeverij Valkhofpers .

Bundel waarin een aantal denkers een uiteenzetting geeft over de spanning tussen rationaliteit en irrationaliteit, tussen verstand en gevoel, tussen eigenheid en universalisme. Met bijdragen van Ger Groot, Christian Krijnen, Hans Dooremalen, Paul Cobben, Arnon Grunberg, Herman de Regt, Ad Verbrugge, Rene Boomkens, Theo de Wit en Liesbeth Noordegraaf-Eelens. Samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2012´.

2012

van Iersel, F., m.m.v. Annemarie Hinten-Nooijen, J.M. , 2012, De waarden van de wetenschap , Vormgeving en druk: Prismaprint .

Dit rapport neemt de draad op van het boekje Met het oog op goed leven: Cobbenhagen en onze universitaire cultuur (2011) van prof. Erik Borgman. Het is een resultaat van het project ‘Waarden in deWetenschap’ van Academic Forum, waarmee Tilburg University het debat wil stimuleren over haar fundamentele waarden.

Klerx, H. en Hinten-Nooijen, J.M. , 2012, 'Lust & het Goede Leven' , 

Uitgeverij Valkhofpers .

Bundel waarin een aantal denkers uiteenzet hoe we vandaag de dag omgaan met het spanningsveld 'Lust en het Goede Leven'. Samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2011´. 

2011

Klerx, H. en Hinten-Nooijen, J.M. , 2011, 'Wet van de vrijheid' , 

Uitgeverij Valkhofpers .

Bundel waarin een aantal denkers ingaat op maatschappelijke vraagstukken rondom het thema ‘vrijheid’. Samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2010´. 

2010

Klerx, H. en Hinten-Nooijen, J.M. , 2010, 'Religie, Politiek & Civil Society - Verzoening of verzet?' , Uitgeverij Valkhofpers .

Bundel waarin een aantal denkers ingaat op het spanningsveld tussen religie en politiek in Europa, dat is ontstaan na de aanslagen van 11 september 2001. Samengesteld naar aanleiding van de ´Dag van de Filosofie 2009´.

Archief (publicaties van vóór 2009) >>

2008

2007

 •  Hofland, H.J.A., en Vugt, Joost van (red.) , 2007, 'De grote stilte: Overdenkingen in filosofie, kunst en spiritualiteit' , Damon, Budel.
 • Akker, Piet van den, en Geerts, Henri (red.) , 2007, 'Vader zou het zo gewild hebben; Nieuwe vormen van ritueel bij overlijden' , IVA, Tilburg.

2006

 • Heuvel, Frans van den, en Theo van de Klundert (red.) , 2006, Publiek versus Privaat , CSV, Tilburg University.
 • Schiks, Judith A. (red.) , 2006, Economie, ideologie en verzorgingsstaat Rosep-conferentie 2006, CSV, Tilburg University.
 • Van Veghel, Harald (red.) , 2006, Wetenschap en literatuur in discussie , CSV, Tilburg University.

2005

 • Schiks, Judith A. (red.) , 2005, De Europese Europeaan , CWL, Tilburg University.
 • Van den Brink, Gabriël en Petter, Frank (red.) , 2005, Economie Voorbij fatsoen en onbehagen, Het debat over waarden en normen , Damon/CWL i.sm. Soeterbeeck Programma, Budel.
 • Schiks, J.A. (red.) , 2004, Geen afbeelding beschikbaar , Damon/CWL, Budel.

2003

2002

 • God is dood (februari 2002) 
 • Graafland, J. (red.) , 2002, Economie en Ethiek over ICT , Damon/CWL, Budel.
 • IJzermans, M. (red.) , 2002, Het verlies van onschuld , Damon/CSV, Budel.
 • Erp, H. van; Groof, R. de; Klundert, T. van de, en Verhulst, H , 2002, Over de herkomst en betekenis van waarden , CWL, Tilburg University.
 • Veghel, H. van (red.) , 2002, Waarden onder de meetlat; het Europese waarde-onderzoek in discussie , Damon/CSV, Budel.

2001

 • IJzermans, M. (red.) , 2001, Een ontoevallig treffen , CWL, Tilburg University.

1999

 • Siebers, P. (red.) , 1999, Zin in Wetenschap, Roseplezingen , 1999, CSV, Tilburg University.
 • Klundert, Th. van de (red.) , 1999, Economisering van de samenleving , CSV, Tilburg University.
 • Lange, J. de, en Melis, W. (red.) , 1999, Cursus Westerse Levensbeschouwing. Inbedding van levensbeschouwelijke aspecten in het onderwijs , CSV, Tilburg University.

1992

 • Renkema, J. , 1992, Onder woorden: gesprekken over stilte. , Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, Den Haag, 119p, 178p.

1990

 • Zoest, P. van (red.) , 1990, Wat bezielt de universiteit? Levensbeschouwing en religie in beweging. Kok Agora, Kampen 144p.

1988

 • IJzermans, M. en Mermans, E. (red.) , 1988, Een blik op vijftig studenten op weg van gebouw R naar K , CWL, Tilburg University.
 • Doms, R (red.) , Het leven is een schone zaak: jongeren over wat hen beweegt , CWL, Tilburg University.
 • Dun, L. van (red.) , God is dood! Leve God? Beschouwingen over zingeving , CSV/SG/Versot, Tilburg.
 • Eensgezind in Twijfel , Tilburg University Press, Tilburg.
 • Waele, C. de (red.) , 1994, Betrokken in Verscheidenheid: levenshouding van wetenschappers , Tilburg University Press, Tilburg.