Brabant-Collectie

Alles in huis over de geschiedenis van Brabant
Ga grasduinen in de Brabant-Collectie
Ontdek heden en verleden van Brabant

Activiteitenverslagen Brabant-Collectie

Jaarlijks presenteert de Brabant-Collectie aan de Provincie Noord-Brabant een verslag van ondernomen activiteiten.

Hieronder leest u een korte weergave van dit verslag over het jaar 2016. Het volledige verslag en dat van de jaren ervoor treft u aan op de archiefpagina via de knop hiernaast.

Activiteitenverslag 2016

Personeel

De totale, gemiddelde bezetting bij de Brabant-Collectie bedroeg 6.80 fte. Een stagiaire van de mbo-opleiding Collectiebeheer heeft het hele jaar voor 0.2 fte werkzaamheden verricht. Daarnaast hebben acht vrijwilligers met een totale omvang van 1.7 fte bij de Brabant-Collectie gewerkt.

Bibliotheek-Adviescommissie

De Bibliotheek-Adviescommissie voor de Brabant-Collectie (BAC) heeft in het verslagjaar door omstandigheden alleen op 7 juli 2015 vergaderd. In de loop van 2016 heeft Nanno Nanninga zijn lidmaatschap van de BAC neergelegd. Moniek Wegman, hoofd Product- en Accountmanagement van de Bibliotheek Midden-Brabant, heeft eind 2016 laten weten zijn plaats in te nemen.

Beleidsontwikkelingen

De Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) is gedurende 2016 nog raadpleegbaar geweest, maar niet meer geüpdatet. Per 31 december 2016 is de FFNB definitief stopgezet en is de dienstverlening overgenomen door Erfgoed Brabant. De migratie van de ARNO-databases van de Brabant-Collectie naar de Brabant Cloud is nog niet van start gegaan, omdat het systeem onvoldoende stabiel was. Voor de dagelijkse dienstverlening aan onze gebruikers heeft dit geen gevolgen gehad. Ook de invoer van de collectie heeft hier geen nadelige gevolgen van ondervonden.

Van het bedrag dat Cubiss eind 2015 aan digitaliseringscapaciteit heeft toegekend, is in 2016 € 15.700 uitgegeven. Brabants Heem heeft € 4.000 aan scancapaciteit beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn onder andere de eerste honderd delen van de Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland (ZHC-reeks), de twaalf delen van de Bijdragen tot de Sociaal Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, de bladen van elf heemkundekringen en zes bijzondere boeken gedigitaliseerd. Verder is op verzoek van de commissaris van de Koning het boek Afcoemste ende genalogie der hertogen ende hertoghinnen van Brabant (Antwerpen: Jan Mollijns, 1564) in eigen beheer gedigitaliseerd.

Materieel beheer, conservering en restauratie

In het kader van Metamorfoze zijn de reeds eerder goedgekeurde tijdschriften gedigitaliseerd, maar nog niet beschikbaar gesteld door de Koninklijke Bibliotheek.

De 286 glasnegatieven van fabrikantenfamilie Van Dijk uit Waalre zijn gedigitaliseerd.

Met de Koninklijke Bibliotheek zijn contacten gelegd voor mogelijke deelname aan het zogenaamde Google Bezemproject.

Collectievorming en -uitbreiding

In totaal groeide de collectie met 880 nieuwe titels, waarvan 667 titels via aankoop en 213 via schenking. De collectie van 300 prentbriefkaarten van Jan Bijnen is daadwerkelijk aangeschaft. Gesprekken met leden van de familie Swinkels over een mogelijke bruikleenovereenkomst zijn gecontinueerd. Mei 2016 zijn gesprekken gevoerd met de familie Vogels over schenking van de glasnegatieven van fotograaf Nard Vogels. Dit zal in 2017 zijn beslag gaan krijgen. Een verzameling van diverse boeken, plakboeken, dia’s en lezingen van Willy Knippenberg is geschonken door Michel de Laar. Brabants Landschap heeft fotocollecties van Noud Aartsen en Jan de Laat in bruikleen gegeven, evenals het archief van Huize Zegenwerp te St. Michielsgestel.

Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik

Alle in 2016 verworven boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s zijn via de catalogus (WorldCat Discovery) ontsloten en in de bestaande collectie opgenomen. Van 504 beschrijvingen in de catalogus werden de gegevens aangevuld. Een deel van de geacquireerde publicaties is via een automatische maandelijkse update opgenomen in de Brabant Databank. Hierin zijn tevens de artikelen van de tijdschriften en hoofdstukken van boeken beschreven. Eind 2016 bevatte de Brabant Databank 109.350 titels, een toename met 2.242 beschrijvingen. Daarnaast zijn 2.430 beschrijvingen van tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken ingevoerd. Het aantal raadplegingen kon voor 2016 niet meer achterhaald worden, omdat de nieuwe database deze tool niet meer heeft. Omdat alle databases geïntegreerd opgenomen gaan worden in de Brabant Cloud, worden deze cijfers in de toekomst sowieso niet meer apart geregistreerd.

Beschrijvingen in de Databank Topografisch-Historische Atlas werden in 2016 enerzijds verder aangevuld en anderzijds verbeterd of verrijkt. Aan de Fotobank Noud Aartsen werden 460 beschrijvingen en images toegevoegd; deze bevat nu in totaal 1.784 items. Daarmee is de collectie Noud Aartsen geheel ingevoerd. Omdat de migratie naar de Brabant Cloud vertraging heeft opgelopen, zijn de beschrijvingen van een dertigtal Brabantse kaarten nog niet overgezet vanuit de Access database.

Per 31 december 2016 is de Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) opgeheven. De website is gedurende 2016 nog raadpleegbaar geweest voor gebruikers, maar het aantal bezoekers is niet meer geregistreerd. Toegang tot de opvolger van de FFNB verliep per 1 januari 2016 via de website Thuis in Brabant. Op dit platform was het aantal bezoeken aan de Brabant-Collectie 68.589 keer en aan de FFNB 119.172.

Dienstverlening, communicatie en promotie

De commissaris van de Koning, Wim van de Donk, bracht op 21 juli 2016 een bezoek aan de Brabant-Collectie. Op 30 juni 2016 was Marcelle Hendrickx, wethouder van Cultuur in Tilburg, onze gast. In totaal werden hiernaast acht rondleidingen verzorgd voor circa 150 personen.

De Brabant-Collectie heeft ook een rol in het adviseren van andere organisaties op het gebied van selectie, verwerven, conserveren en ter beschikking stellen. Zo is door conservator Emy Thorissen advies gegeven met betrekking tot de collectie Huize Zegenwerp te Sint-Michielsgestel.

In totaal zijn de verschillende webpagina’s van de Brabant-Collectie 23.216 keer bezocht. Er zijn 55 tweets, 59 Facebook- en 56 blogberichten geplaatst. Het aantal volgers op Twitter bedraagt 192. Facebook kent 16 volgers en 364 vrienden. De blogberichten zijn in totaal 25.977 opge-vraagd, bijna een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Brabant-Collectie leverde beeldmateriaal voor het boek ‘Drie Koningen Zingen: met liede-renschat’, dat op 14 december 2016 in de Black Box van Tilburg University gepresenteerd werd. Onze medewerkers schreven vijf tijdschriftartikelen voor onder andere In Brabant en Caert-Thresoor.

Er zijn zes interne tentoonstellingen in de vitrines van de universiteitsbibliotheek geweest. Naar aanleiding van de presentatie op 4 februari 2016 van het fotoboek van Noud Aartsen in het Natuurmuseum Brabant, werkte de Brabant-Collectie mee aan de mini-expositie over deze fotograaf aldaar.

In 2016 zijn zeven bruikleenovereenkomsten opgesteld en 49 objecten in bruikleen gegeven. Voor publicaties, onderzoek, exposities, individuele klanten en communicatiedoeleinden zijn in totaal 1.920 reproducties gemaakt en geleverd.