Brabant-Collectie

Alles in huis over de geschiedenis van Brabant
Ga grasduinen in de Brabant-Collectie
Ontdek heden en verleden van Brabant

Jaarverslagen Brabant-Collectie

Jaarlijks presenteert de Brabant-Collectie aan de Provincie Noord-Brabant een verslag van ondernomen activiteiten.

Hieronder leest u een korte weergave van dit verslag over het jaar 2015. Een link naar het volledige verslag van 2015 en 2014 vindt u hiernaast.

Activiteitenverslag 2015

Personeel

De totale, gemiddelde bezetting bij de Brabant-Collectie bedroeg 7.30 fte. Het gehele jaar is een medewerker op detacheringsbasis werkzaam geweest voor 0.4 fte en een stagiaire van de MBO-opleiding Collectiebeheer heeft voor 0.2 fte werkzaamheden verricht. Daarnaast hebben in 2015 acht vrijwilligers met een totale omvang van 1.7 fte bij de Brabant-Collectie gewerkt. Op 1 oktober 2015 heeft drs. Jos Kuijlen afscheid genomen, nadat hij ruim tien jaar bibliothecaris is geweest van de Brabant-Collectie. Vanaf 1 november 2015 is hij als vrijwilliger gestart om zijn project ‘Brabantse Drukken’ af te ronden.

Bibliotheek-Adviescommissie

De Bibliotheek-Adviescommissie voor de Brabant-Collectie (BAC) heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd: op 8 juni en op 5 november. Tot oktober  was ir. Marc van den Berg, directeur Library & IT Services van Tilburg University, voorzitter van de BAC. Na zijn aanvaarding van een functie bij de Koninklijke Bibliotheek heeft zijn opvolger, drs. ing. Corno Vromans, het voorzitterschap overgenomen.

Beleidsontwikkelingen

Het project Brabant Cloud/OSCR, dat in samenwerking met Erfgoed Brabant wordt uitgevoerd, heeft door allerlei calamiteiten bij de leverancier van het systeem helaas veel vertraging opgelopen. Zowel voor de dienstverlening als voor de invoer van de collectie heeft dit geen nadelige gevolgen gehad. Voorjaar 2015 is in samenspraak met Erfgoed Brabant onderzoek gedaan naar alternatieve beheers- en invoersystemen. In juni is de knoop doorgehakt en is gekozen verder te gaan met Memorix Maior van Picturae. Hierdoor kon de migratie van de Film- en Fotobank Noord-Brabant voor eind 2015 gerealiseerd worden. Tegelijkertijd bood dit de leverancier van OSCR de mogelijkheid om alle energie te richten op de oplevering van het platform HUB3.

Een ander groot project dat is afgerond, is de publicatie van een fotoboek met de belangrijkste foto’s uit het werk van Noud Aartsen. In dit boek zijn foto’s uit Noord-Brabant, Ierland en Frankrijk opgenomen. Dit traject is in nauwe samenwerking met Stichting Cornelis Rudolphus Hermans uitgevoerd.

Van Cubiss is eind 2015 opnieuw € 18.000,- aan scancapaciteit verworven. Dit bedrag zal in 2016 worden ingezet. Een onderzoek naar klanttevredenheid is niet meer uitgevoerd wegens een gebrek aan resources.

Materieel beheer, conservering en restauratie

De in 2014 goedgekeurde aanvragen voor Metamorfoze zijn juni 2015 voor digitalisering opgestuurd. Eind 2015 is een nieuwe aanvraag ingediend en gehonoreerd. De collectie Buijnsters, bezit van de faculteit Geesteswetenschappen maar geplaatst bij de Brabant-Collectie, is in zijn geheel geconserveerd.

Collectievorming en -uitbreiding

In totaal groeide de collectie met 1.160 nieuwe titels, waarvan 867 titels via aankoop en 293 via schenking. De geplande aanschaf van een bijzondere collectie prentbriefkaarten van Jan Bijnen zal pas in 2016 zijn beslag krijgen. Verkennende gesprekken voor een mogelijke bruikleen zijn gevoerd met leden van de familie Swinkels. Het betreft een collectie van ca. 600 glasnegatieven van fotograaf Tinus Swinkels.  De familie Vogels heeft met de Brabant-Collectie gesproken over een mogelijke schenking van glasnegatieven van fotograaf Nard Vogels. De collectie Buijnsters is nog eens uitgebreid met ca. 60 titels. De erfgenamen van prof. van den Eerenbeemt hebben een selectie uit diens collectie geschonken aan de Brabant-Collectie.

Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik

Alle verworven boeken, tijdschriften, cd-roms en dvd’s zijn via de catalogus (WorldCat Discovery) ontsloten en in de bestaande collectie opgenomen. Van 473 beschrijvingen in de catalogus werden de gegevens aangevuld. De collectie Buijnsters (inclusief de aanvulling) is geheel beschreven. Ook is gewerkt aan de collectie Brabants Dorpsleven (Jegerings): 863 prentbriefkaarten zijn geheel beschreven en de overige 890 zijn geregistreerd. De collectie Mirre van Grieken (tekeningen) is geheel ontsloten, maar nog niet gedigitaliseerd.

Een deel van de geacquireerde publicaties is via een automatische maandelijkse update opgenomen in de Brabant Databank. Hierin zijn tevens de artikelen van de tijdschriften en hoofdstukken van boeken beschreven. Eind 2015 bevatte de Brabant Databank 104.688 titels, een toename met 1.693 beschrijvingen. Daarnaast zijn 2.207 beschrijvingen van tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken ingevoerd. Het aantal raadplegingen bedroeg 16.885.

Beschrijvingen in de Databank Topografisch-Historische Atlas werden in 2015 enerzijds verder aangevuld en anderzijds verbeterd of verrijkt. Deze databank werd 5.130 keer geraadpleegd. Aan de Fotobank Noud Aartsen werden 1.047 beschrijvingen en images toegevoegd. Deze fotobank bevat in totaal 1.324 items en werd 285 keer geraadpleegd. De fotobanken van Martien Coppens en Rees Diepen werden respectievelijk 1.230 en 260 keer geraadpleegd. Omdat het traject Brabant Cloud vertraging heeft opgelopen, zijn de beschrijvingen van een dertigtal Brabantse kaarten nog niet overgezet vanuit de Access Database.

Per 31 oktober is de Film- en Fotobank Noord-Brabant “bevroren”. Dat wil zeggen dat vanaf dat moment de beeldbank raadpleegbaar bleef, maar dat er geen nieuwe invoer meer plaats heeft gevonden. De migratie naar Memorix Maior is eind 2015 gerealiseerd. De beeldbank kende in het verslagjaar 34.818 bezoekers, die goed waren voor 50.577 bezoeken, waarbij ze in totaal 683.041 afbeeldingen en/of films bekeken.

De verschillende databanken van de Brabant-Collectie zijn ook raadpleegbaar via Thuis in Brabant. Op dit platform was het aantal bezoeken aan de Brabant-Collectie 85.155 en aan de Film- en Fotobank Noord-Brabant 260.340.

Communicatie en promotie

In totaal zijn de verschillende webpagina’s van de Brabant-Collectie 22.564 keer bezocht. In 2015 is de website vernieuwd. De inhoud is geüpdatet, de navigatie gestroomlijnd en de uitstraling verbeterd en in lijn gebracht met de website van de Universiteit van Tilburg. Andere belangrijke activiteiten ter stimulering van het gebruik van de Brabant-Collectie zijn het maandelijks verspreiden van de elektronische aanwinstenlijsten en de vierjaarlijkse nieuwsbrief. Daarnaast nemen social media een belangrijke plaats in. Vanaf 2015 worden blogberichten automatisch op het Twitter- en Facebook-account van de Brabant-Collectie geplaatst. In het verslagjaar zijn 49 tweets, 30 Facebookberichten en 52 blogberichten geplaatst. Het aantal volgers op Twitter bedroeg 182. Facebook kende 11 volgers en 364 vrienden. De blogberichten zijn in totaal 13.050 keer opgevraagd.

Er zijn zeven interne tentoonstellingen in de vitrines van de universiteitsbibliotheek geweest en een externe tentoonstelling in het Natuurmuseum Tilburg getiteld:  “ In de Brabantse voetsporen van Vincent van Gogh”

De gedeputeerde van Cultuur, Henri Swinkels, bracht op 9 december een bezoek aan de Brabant-Collectie. Op 15 december vereerde prof. dr. Emile Aarts, de nieuwe rector magnificus van de Universiteit van Tilburg, de Brabant-Collectie met een bezoek. Daarnaast werd een groot aantal rondleidingen verzorgd voor o.a. heemkundigen, genealogen, medewerkers van Regionaal Archief Tilburg en cursisten van de collegereeks van prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld.

De belangrijkste publicatie in 2015 was het reeds genoemde fotoboek Noud Aartsen. Daarnaast verschenen er een viertal andere publicaties en leverde de Brabant-Collectie het beeldmateriaal voor drie boekproducties. Het belangrijkste evenement was het concert dat op 10 juni in de Black Box van Tilburg University gegeven werd door leden van de Brabantse Componistenvereniging ter gelegenheid van de formele overdracht van de collectie partituren van deze vereniging. In 2015 zijn 8 bruikleenovereenkomsten opgesteld en 44 objecten in bruikleen gegeven. Voor publicaties, onderzoek en exposities zijn 573 fotobestellingen geplaatst. Voor klanten zijn 1.372 reproducties gemaakt en geleverd. Voor communicatiedoeleinden, ontsluiting en ter beschikking stelling zijn 1.402 digitale opnames gemaakt.