Achtergrond bachelor en

Inschrijven voor Organisatie​wetenschappen

Landelijk is de inschrijfdeadline voor alle bacheloropleidingen 1 mei. Deze deadline is belangrijk vanwege deelname aan de matchingsactiviteit (zie stap 4 op deze pagina). Inschrijven na 1 mei is nog mogelijk, maar dan kun je niet meer deelnemen aan de matchingsactiviteit.

Hoe schrijf ik me in voor Organisatie​wetenschappen?

Heb je een Nederlandse vooropleiding en wil je je zo snel mogelijk aanmelden? Doorloop dan het onderstaande stappenplan.

Ben je een student met een buitenlands diploma zoals een Diploma van Secundair Onderwijs (ASO), International of European Baccalaureate diploma, een VWO of HBO(-P) diploma dat is uitgegeven door een school/instelling op de Nederlandse Antillen of Suriname, dan dien je je in te schrijven via MySaS. Doe je dit niet, dan wordt je aanmelding niet in behandeling genomen. Kijk voor meer informatie op de pagina Admission requirements for our Bachelor's programs.

Are you an international student? Please contact bachelor-tsb@tilburguniversity.edu.

Stap 1: Bekijk de toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot de bachelor met een:

VWO of HBO diploma

 • VWO-diploma, ongeacht welk profiel. Voor Cultuur en Maatschappij wordt wel wiskunde C aangeraden
 • VWO-diploma behaald in 1999 of eerder, met een voldoende voor wiskunde A, B, C of D in het pakket, dat wil zeggen minstens een zes op je eindlijst;
 • HBO-diploma. Wel wordt HBO abituriënten dringend aangeraden om de wiskundetoets te volgen.

Heb je een diploma, zoals hierboven aangegeven, dan kun je rechtstreeks tot de bacheloropleiding van je keuze worden toegelaten.

HBO-propedeusediploma

 • een propedeusediploma van een HBO-instelling behaald in 1986 of later

Om met succes de bachelors of pre-masters van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences te kunnen doorlopen moet een student minimaal kennis van wiskunde op het niveau HAVO hebben (wiskunde A óf B). Uit ervaring blijkt dat studenten die hun wiskunde niet goed beheersen vaak problemen hebben met de onderzoeksvakken en daardoor studievertraging oplopen.

HBO-propedeuse studenten zonder wiskunde op minimaal HAVO-eindexamenniveau (wiskunde A óf B) of geen voldoende voor dit vak zijn verplicht om deel te nemen aan de wiskundetoets die de faculteit aanbiedt. Meer informatie over de wiskundetoets vind je hier.

Toelating via Colloquium Doctum

Degenen die op grond van hun vooropleiding niet rechtstreeks kunnen worden toegelaten  en minimaal 21 jaar zijn, hebben op grond van artikel 7.29 van de WHW de mogelijkheid om  middels een Colloquium Doctum aan te tonen geschikt te zijn voor het onderwijs van de betreffende opleiding.  N.B. De leeftijd van 21 jaar moet bereikt zijn vóór men aan het Colloquium Doctum kan deelnemen.

Het toelatingsonderzoek wordt gedaan door de facultaire Colloquium Doctum commissie, die wordt gevormd door de leden van de examencommissie. Ten overstaan van deze commissie dient de kandidaat blijk te geven van geschiktheid voor het volgen van het onderwijs van de opleiding en het afleggen van de betreffende examens.

Zij die menen volgens bovengenoemde Colloquium Doctum-regeling te kunnen worden toegelaten, dienen daartoe een verzoek in bij:

 • College van Bestuur van Tilburg University
  t.a.v. de Colloquium Doctum Commissie van de opleidingen van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences,
  Education Support Team TSB, kamer S 114
  Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

In dit verzoek moet duidelijk worden aangegeven voor welke bachelorstudie (Psychologie, Sociologie, Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen) men wil worden toegelaten. Het verzoek dient verder te bevatten:

 • Een korte levensbeschrijving (studie en werkzaamheden);
 • Een beschrijving van de motieven waaruit blijkt waarom men zich aangetrokken voelt tot de studie, en van de gronden waarop men meent ervoor geschikt te zijn;
 • Een uittreksel uit het bevolkings-, geboorte- of persoonsregister van de betrokken gemeente;
 • Fotokopieën van behaalde diploma's en cijferlijsten van opleidingen die geheel of gedeeltelijk zijn gevolgd (stuur nooit originelen mee).

Na ontvangst van bovengenoemde informatie zal de Colloquium Doctum Commissie de kandidaat binnen vier tot zes weken een schriftelijke reactie geven. In dit antwoord is bepaald of de genoten vooropleiding voldoende waarborgen biedt voor een gunstig verloop van de studie, of eventuele deficiënties kunnen worden gecorrigeerd en zo ja, op welke wijze.

Zodra de kandidaat aantoonbaar aan alle eisen heeft voldaan, zal de commissie een positief advies uitbrengen aan het College van Bestuur omtrent de geschiktheid voor de desbetreffende opleiding.

De kandidaat kan zich pas inschrijven voor de opleiding, nadat hij/zij van het College van Bestuur van Tilburg University een toelatingsbeschikking heeft ontvangen.

Ter bevordering van een snelle afwikkeling van een aanvraag dient een verzoek tot toelating via een Colloquium Doctum vergezeld te zijn van alle gegevens die hierboven zijn vermeld. Niet voldoen aan dit verzoek leidt tot onnodige vertraging, daar de aanvraag in dat geval wordt geretourneerd.

Als de kandidaat per 1 september met de studie wil beginnen, is het daarom zaak dat per 1 juli aan alle eisen is voldaan. De praktijk leert bovendien dat er in bijna alle gevallen minstens een half tot één jaar verstrijkt tussen het indienen van een aanvraag voor een Colloquium Doctum en het moment waarop aan alle eisen is voldaan.

Aanmelding bij Studielink is in ieder geval wel noodzakelijk, bij voorkeur in december van het jaar vóórdat men met de studie wil gaan beginnen.

Nadere informatie voor Colloquium Doctum kandidaten per opleiding

Psychologie

De toelatingseisen die door de opleiding Psychologie worden gesteld hebben betrekking op voorkennis op het gebied van:

 • Biologie
 • Wiskunde (zie verder informatie hieronder over wiskunde deficiëntie)
 • Engels
 • Nederlands

Daarnaast kunnen ook aanvullende eisen door de Colloquium Doctum Commissie worden gesteld (bijvoorbeeld het behalen van andere diploma's).

Sociologie, Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen

Onderdelen van het speciale studieprogramma kunnen zijn:

 • Wiskunde (zie verder informatie hieronder over wiskunde deficiëntie)
 • Nederlands
 • Engels
 • Twee andere moderne talen
 • Het bestuderen van een boek over het desbetreffende vakgebied en het maken van een samenvatting

Nadere informatie voor Colloquium kandidaten aangaande de wiskundedeficiëntie

Indien de kennis van wiskunde niet minimaal op HAVO-eindexamenniveau is (vergelijkbaar met een voldoende voor het vak wiskunde A of B), kan men als eis van de Colloquium Doctum Commissie verwachten dat deze deficiëntie dient te worden weggewerkt door middel van het volgen van een cursus wiskunde aan Tilburg University en het met goed gevolg afleggen van de toets. Meer informatie over de wiskundetoets vind je hier.

Testimonium Wiskunde: concrete afspraken over deze cursus en het bijbehorende tentamen dienen te worden gemaakt met de docent van de cursus Testimonium Wiskunde.

Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over het Colloquium Doctum, dan kun je desgewenst contact opnemen met een van de facultaire onderwijscoördinatoren.

Stap 2: Schrijf je in via Studielink

Op de website van Studielink vind je een stappenplan met uitleg over het inschrijfproces. Schrijf je in bij Studielink. Vraag hier ook direct je studiefinanciering aan.

Heb je vragen over de inschrijfprocedure bij Studielink? Kijk dan in de VRAAGbaak van Studielink.

Stap 3: Doorloop de inschrijfprocedure bij de universiteit (verplicht)

Er volgt nu nog een aantal administratieve stappen voordat je inschrijving is afgerond. De Student Administration communiceert hierover via het mailadres dat je aan Studielink hebt doorgegeven.

Heb je vragen over de inschrijfprocedure bij Tilburg University? Leg ze dan voor aan onze Student Desk.

Stap 4: Doe mee aan de matchingsactiviteit

Tilburg University vindt het belangrijk dat je als toekomstige student goed nagaat of de opleiding van jouw keuze past bij wat je wilt en kunt. Iedereen die zich uiterlijk 1 mei 2018 aanmeldt voor een opleiding via Studielink, bieden wij daarom een matchingsactiviteit aan.

De matchingsactiviteit van Organisatiewetenschappen

Bij Organisatiewetenschappen wordt een matchingsdag op de campus georganiseerd. Nadat je je hebt ingeschreven via Studielink, ontvang je een uitnodiging voor deze matchingsdag. In 2018 vindt de matchingsdag plaats op dinsdag 12 juni.

Tijdens de matchingsdag volg je o.a. een eerstejaars hoor- en werkcollege en maak je enkele opdrachten. Gedurende de dag kun je spreken met docenten en studenten van de opleiding. Op deze manier krijg je het beste beeld van de opleiding en van studeren aan Tilburg University.

Een week voor de matchingsdag van Organisatiewetenschappen waarvoor jij je hebt aangemeld, word je per e-mail geïnformeerd over de definitieve tijden en het programma. Tevens krijg je dan een huiswerkopdracht.

Let op! Meld je je voor deze opleiding aan bij Studielink na 1 mei 2018 dan wordt er geen matchingsactiviteit meer aangeboden.

Matching is geen selectie!

Matching is niet hetzelfde als selectie. Bij selectie bepaalt de universiteit of je tot de opleiding van je keuze wordt toegelaten. Matching daarentegen gaat niet over de vraag of je ‘mag komen studeren of niet’. Matching is bedoeld om jou te helpen om zelf te beoordelen of een bepaalde studie bij je past. Na afloop van het matchingstraject is de keuze aan jou: blijf je bij je studiekeuze of kies je voor een andere opleiding?

Er is er ook algemene informatie over matching beschikbaar.

Heb je vragen over matching bij deze opleiding? Neem dan contact op met de studieadviseur via e-mail matchingTSB@tilburguniversity.edu.

Stap 5: Regel de betaling van je collegegeld

Medio juni ontvang je van onze Student Administration per e-mail uitleg over de verschillende wijzen waarop je je collegegeld kunt betalen. Dit bericht zal gestuurd worden naar het mailadres dat je via Studielink hebt doorgegeven.

Pas als je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, ben je officieel ingeschreven aan Tilburg University.

Heb je vragen over de betaling van het collegegeld? Stel ze dan aan onze Student Desk.

Stap 6: Doe mee aan de introductieactiviteiten

Algemene introductie

Als aankomend student in Tilburg kun je deelnemen aan de TOP Week: dé introductieweek voor alle nieuwe nationale en internationale studenten die gaan studeren aan één van de hoger onderwijsinstellingen in Tilburg. Leer Tilburg kennen met je studiegenoten!

TOP Week vindt elk jaar plaats in de week voordat het nieuwe collegejaar van start gaat. Tijdens TOP Week word je als nieuwe student ingedeeld in een groep van ongeveer 15 studenten van (indien mogelijk) jouw eigen studie. Onder begeleiding van twee ouderejaars studenten (mentoren) maak je kennis met alle aspecten van het Tilburgse studentenleven.

Het doel van de TOP Week is een kennismaking met de stad, studie, verenigingen en medestudenten, zowel van je eigen opleiding als van andere opleidingen. Je krijgt veel handige informatie, steekt een hoop op van de ervaringen van ouderejaars en het is nog leuk ook! Hier doe je vriendschappen op voor de rest van je leven.

Introductie opleiding (verplicht)

Daarnaast heeft de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences een eigen introductie: de Studie Introductie Dag. Tijdens deze dag krijg je alle informatie die je nodig hebt om een goede start te maken. Deelname aan deze activiteit is verplicht.

Heb je vragen over de introductieactiviteiten? Neem dan contact op met de Student Desk.

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact