Achtergrond bachelor en

Vakkenpakket Public Governance

Het programma is opgebouwd uit vijf doorlopende leerlijnen, die als een rode draad door je studie lopen. De thema’s binnen de leerlijn sluiten op elkaar aan en leggen de basis voor het begrip Public Governance. Deze leerlijnen leggen het fundament voor jou toekomstige loopbaan als Public Goverance professional:

  • Macroniveau: Hoe zijn overheden georganiseerd?
  • Mesoniveau: Hoe functioneren organisaties?
  • Microniveau: Hoe wordt beleid gemaakt?
  • Multi-level: Hoe functioneren netwerken?
  • Onderzoeksvaardigheden

Gedurende het programma volg je vakken die binnen één van de leerlijnen vallen, zo leer je voortdurend te schakelen tussen de verschillende perspectieven.

Macro-niveau: Hoe zijn overheden georganiseerd?

De eerste leerlijn laat je kennis maken met het vergelijkend analyseren van Public Governance op macroniveau. Vanuit een internationaal en interdisciplinair perspectief ga je leren hoe overheden zijn georganiseerd en wat hun rol is in de economie en samenleving.

Macroniveau: voorbeeld van vakken

Je volgt o.a. het vak Political Science en bestudeert de verschillende democratische stelsels en systemen van toezicht en verantwoording. Hoe verschillen presidentiele systemen bijvoorbeeld van parlementaire systemen en wat maakt federale stelsels anders dan eenheidsstaten? En welke rol speelt ‘macht’ in politiek en bestuur?

Bij het vak Macroeconomics and International Economics bestudeer je economische systemen en vergelijk je die tussen landen. En je maakt kennis met theorieën over de rol van de overheid in de economie. Hoe heeft de internationale handel en het wisselkoersbeleid effect op de economie van een land?

Meso-niveau: Hoe functioneren organisaties?

Je gaat vanuit bestuurskundig, economisch en juridisch perspectief het functioneren van (semi) publieke organisaties nader bestuderen.

Mesoniveau: voorbeeld van vakken

Binnen deze leerlijn krijg je vakken als Introduction to Organization Studies en Comparative Cross-Cultural Public Governance, waarbij we je laten kennismaken met wat culturele verschillen betekenen voor de manier waarop een organisatie wordt bestuurd en hoe organisaties samenwerken.

Micro-niveau: Hoe wordt beleid gemaakt?

Je krijgt inzicht in het krachtenveld waarbinnen bestuurders, ambtenaren en andere professionals tot besluitvorming over beleid komen.

Microniveau: voorbeeld van vakken

Voorbeelden van vakken die binnen deze leerlijn vallen, zijn Micro-economie en Media, Information Technology and Policy. Bij dit laatst genoemde vak ligt de nadruk op governance in een digitaliserende wereld, opzoek naar de rol van sociale trends door de opkomst van nieuwe media en big data.

Bij het vak Public Policy Making maak je kennis met theorieën over hoe beslissingen tot stand komen, bijvoorbeeld in onderhandelingen, en leert beleidsprocessen vanuit verschillende perspectieven te begrijpen.

Multilevel: Hoe functioneren netwerken?

Binnen de leerlijn Governance en netwerken, bestudeer je hoe een netwerk functioneert. Niet alleen individuele organisaties, maar netwerken van organisaties kunnen samen meerwaarde produceren in de hedendaagse governance-praktijken. Je leert een netwerk vanuit verschillende perspectieven te analyseren en leert hoe je strategisch kunt sturen in de samenwerking tussen overheden, (semi)publieke instellingen en bedrijven.

Multilevel: voorbeeld van vakken

Je volgt het vak Introduction to European Governance en Comparative Local Governance, waarin de belangrijkste uitdagingen van lokale besturen centraal staan. Bij dit vak ga je ook echt vanuit een vergelijkend perspectief aan de slag in een team van vijf universiteiten en vergelijkt de lokale overheidspraktijk in vijf landen. We maken gebruik van de state-of-the-art technologie van de Digital Classroom die studenten, docenten en andere derde partijen wereldwijd met elkaar verbindt. 

Een ander vak binnen deze leerlijn is Law, Technology and Society. Je bestudeert de interacties van technologie en de maatschappij, en leert grip te krijgen op de implicaties van technologieën (zoals ICT en biotechnologie) voor de wet, maar ook de uitdagingen op gebied van regulering van deze technologieën.

Onderzoeksvaardigheden

Gedurende het programma kijk je op academisch niveau naar maatschappelijke vraagstukken en je ontwikkelt praktische onderzoeksvaardigheden om deze vraagstukken te analyseren en aanbevelingen te doen voor oplossingen.

Bekijk hier het volledige vakkenpakket

Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact