Header image of Tilburg University

Onderwijs

Tilburg University verzorgt wetenschappelijk onderwijs op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

Aanschuifonderwijs

Het onderwijs van Tilburg University bevat boeiende cursussen op het terrein van economie, sociale wetenschappen, rechten, communicatie- en informatiewetenschappen, wijsbegeerte en theologie. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om 'aan te schuiven' bij colleges binnen het reguliere onderwijsprogramma.

Om te mogen aanschuiven moet je eerst een overeenkomst (contract) afsluiten met de universiteit. Daarom wordt voor deze vorm van onderwijs soms ook de term CONTRACTONDERWIJS gebruikt.

De overeenkomst geeft je recht om een of meer vakken als cursist te volgen en dit vak desgewenst met een tentamen af te sluiten. Als je voor het tentamen slaagt, ontvang je een certificaat. De vakken worden tegen een speciaal tarief opengesteld.


Waarom Aanschuifonderwijs?

Er zijn verschillende redenen om voor Aanschuifonderwijs te kiezen, bijvoorbeeld omdat

...je uit algemene interesse je kennis wilt verbreden

...je wilt bijscholen t.b.v. je huidige werk en/of om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten

...je wilt kennismaken met een opleiding. Vooral de inleidende vakken uit het eerste jaar lenen zich hiervoor. Wil je weten of een universitaire studie iets voor jou is, dan is dit een goede manier om hier achter te komen. Als je daadwerkelijk aan de opleiding begint dan geeft het behaalde certificaat veelal vrijstelling voor het betreffende vak (het aantal vrijstellingen dat je kunt krijgen is wel beperkt!)
LET OP: Bij Tilburg School of Economics is het níet mogelijk om aan te schuiven bij 1e jaars vakken.

...je als afgestudeerde op de hoogte wilt blijven van actuele ontwikkelingen, je jezelf wilt verdiepen in deelgebieden of gewoon omdat je je kennis wilt opfrissen.

Duur en zwaarte van Aanschuifonderwijs

De zwaarte van de vakken wordt uitgedrukt in studiepunten, de zogenaamde ECTS (European Credit Transfer System). Eén ECTS staat voor 28 uur studie, inclusief het volgen van colleges en het deelnemen aan het tentamen. De vakken verschillen van werkvorm: uitsluitend hoor- of werkcolleges of een combinatie daarvan. Ook het aantal colleges varieert per vak, maar je moet meestal rekening houden met 2 tot 4 uur per collegeweek. Elk semester telt ongeveer 12 collegeweken.

Speciale programma's

In een aantal gevallen biedt de universiteit een vast programma aan wat aanschuifonderwijs wordt genoemd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

  • het colloquim doctum programma (toelatingsexamen) van de Tilburg Law School
  • de Referaatgroep van de Praktijkopleiding Assurance van de School of Economics and Management

Algemene voorwaarden aanschuifonderwijs

Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Aanschuifcursist: persoon die deelneemt aan aanschuifonderwijs (ook wel contractonderwijs genoemd), ook wel contractcursist genoemd.

B. Vak: aanschuifonderwijs bestaat uit een of meerdere vakken. Een vak is een onderwijseenheid met een studielast uitgedrukt in studiepunten. Een vak kan uit onderdelen bestaan. Een vak is behaald als dit met voldoende resultaat is afgesloten. Een vak kan deel uitmaken van een CROHO-opleiding of anderszins worden aangeboden.

Rechten aanschuifcursist

Na afronding van de inschrijving ontvangt de aanschuifcursist een bewijs van inschrijving, waar op is vermeld in welke periode de aanschuifcursist gerechtigd is om onderwijs en practica van de vakken te volgen en hierin tentamen af te leggen.

Aanschuifcursisten krijgen de beschikking over:

  • een Tilburg University-kaart met een student- en administratienummer (voor legitimatie en het lenen van boeken)
  • een e-mailadres en usernaam/wachtwoord, onder andere nodig voor inschrijven voor het vak en het tentamen via internet.
  • indien in het kader van aanschuifonderwijs een vak met een voldoende resultaat is afgerond en waarvoor studiepunten zijn toegekend wordt door de studentenadministratie automatisch per post een certificaat toegestuurd, waaruit blijkt dat de aanschuifcursist het betreffende vak met voldoende resultaat heeft afgesloten + het aantal studiepunten.

Plichten aanschuifcursist

De aanschuifcursist dient het verschuldigde cursusgeld te betalen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Afmelding of wijziging

Afmelding voor aanschuifonderwijs door de aanschuifcursist is uitsluitend mogelijk tot 14 dagen na aanvang van het vak (aanvangsdatum zoals vermeld in de Osiris catalogus) en moet schriftelijk, met vermelding van bankrekeningnummer, worden ingediend bij het hoofd van de Student Administration. Indien de afmelding conform voorgaande plaatsvindt, vindt restitutie van het cursusgeld, exclusief administratiekosten, plaats. In alle andere gevallen vindt geen restitutie plaats. Lever het verzoek in bij de Student Desk (A301) of stuur het naar Tilburg University, Aanschuifonderwijs kamer A308, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

Restitutie vindt niet plaats indien de aanschuifcursist door welke oorzaak dan ook niet in staat is of niet langer geïnteresseerd is in het volgen van het aanschuifonderwijs. Slechts in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of bijzondere familieomstandigheden van de aanschuifcursist, kan het hoofd van Student Administration besluiten tot beëindiging van de inschrijving en restitutie van het cursusgeld, exclusief administratiekosten. De aanschuifcursist kan hiertoe een verzoek indienen bij het hoofd van de Student Administration. Zonder schriftelijke bewijsstukken kan een verzoek niet in behandeling worden genomen. Het hoofd zal binnen zes weken een besluit nemen.

Indien een aanschuifcursist in de loop van het studiejaar (dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus) overlijdt, wordt voor elk vak waaraan de cursist niet heeft kunnen deelnemen en/of heeft kunnen afronden het cursusgeld gerestitueerd.

Wijziging van de aanmelding in de vorm van toevoegen en/of laten vervallen van een vak is uitsluitend mogelijk tot 14 dagen na aanvang van het vak (aanvangsdatum zoals vermeld in de Osiris catalogus) en moet schriftelijk geschieden bij de Student Desk. Na deze termijn is wijziging niet meer mogelijk. Indien de wijziging conform voorgaande plaatsvindt en leidt tot het vervallen van een vak, vindt restitutie plaats van het bijbehorende cursusgeld, exclusief administratiekosten.

Lever het verzoek tot uitschrijving of wijziging in bij de Student Desk (A301) of stuur het naar Tilburg University, Aanschuifonderwijs kamer A308, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
Indien het een wijziging betreft die NIET tot restitutie leidt dan volstaat een mailtje naar aanschuifonderwijs@uvt.nl.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de contractcursist worden uitsluitend verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens van Tilburg University.


Meer informatie

Voor alle vragen over aanmelding, inschrijving en vakinhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de Student Desk