Toelating en aanmelden Medische Psychologie

Hieronder wordt toegelicht hoe de toelatingsprocedure verloopt voor het cohort 2018-2020, hoeveel studenten er worden aangenomen, wat de ingangseisen zijn om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure, welke criteria worden getoetst, aan welke eisen de sollicitatiebrief dient te voldoen, hoe het tijdpad voor de toelatingsprocedure eruit ziet en hoe studenten zich dienen aan te melden bij Studielink en zich in te schrijven bij Tilburg University. Tot slot wordt een aantal veel gestelde vragen en antwoorden besproken.


a) Ben je toelaatbaar?

Wat zijn de ingangseisen voor deelname aan de selectieprocedure?

1. Vooropleiding

De student is in het bezit van een bachelordiploma Psychologie behaald aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University met als differentiatie Psychologie en Gezondheid.

of

De student is in het bezit van een bachelordiploma Psychologie behaald aan een andere Nederlandse universiteit met een voor de opleiding relevant vakkenpakket (zie bijlage 1 (PDF) voor explicitering van het vereiste vakkenpakket).

of

De student is in het bezit van een in Nederland of in het buitenland behaald academisch bachelordiploma dat naar het oordeel van de toelatingscommissie gelijkwaardig is aan het diploma van de eerder genoemde opleidingen. De student dient een voor de opleiding relevant vakkenpakket te hebben gevolgd (zie bijlage 1 (PDF) voor explicitering van het vereiste vakkenpakket).

2. Cijferlijst

Een gemiddeld gewogen cijfer van 7.0 of hoger op de cijferlijst (onafgerond) behorende bij het bachelordiploma op grond waarvan de student toelaatbaar wordt geacht (gewogen gemiddelde = cijfers gewogen naar studiepunten volgens het European Credit Transfer system; ECTS).

3. Nominale studievoortgang in de bachelorfase

De student heeft in het bachelorprogramma een nominale studievoortgang gekend.

Studenten die nog niet in het bezit zijn van één van de eerder genoemde diploma’s en niet kunnen aantonen dat zij een gewogen gemiddelde van 7.0 of hoger hebben op de cijferlijst dienen aannemelijk te maken dat zij uiterlijk op 30 augustus 2018 aan de ingangseisen zullen voldoen. Zij doen dit door te vermelden wanneer zij verwachten af te studeren, aan te geven hoeveel vakken/welke vakken nog niet zijn behaald en een overzicht te geven van de reeds behaalde vakken, inclusief gewogen gemiddelden per studiejaar.

Studenten die (tijdig) aan de ingangseisen (kunnen) voldoen, worden door de sollicitatiecommissie (in verband met het beperkte aantal opleidingsplaatsen) geplaatst op een ranglijst die de volgorde van toelating bepaalt.

In het kader van de selectie wordt tijdens het sollicitatiegesprek getoetst of en in welke mate de student voldoet aan de volgende criteria:

 • A. Motivatie en de capaciteiten van de student om zich naast psychologische kennis en inzichten ook inzichten uit de medische wetenschap eigen te maken.
 • B. Motivatie en het vermogen om klinisch wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.
 • C. Een attitude en communicatieve vaardigheden om te kunnen functioneren in een medische setting.
 • D. Motivatie en vermogen om als psycholoog, onder supervisie, diagnostiek en behandeling te verrichten bij patiënten in een medische setting.
 • E. Extra curriculaire activiteiten op het gebied van de (medische) psychologie (zoals: meewerken aan medisch psychologisch wetenschappelijk onderzoek, stage in een ziekenhuis, met kinderen gewerkt hebben).
 • F. Voldoende beheersing van de Engelse taal.

Bij de toetsing van bovenstaande criteria wordt ook gekeken naar de resultaten die in de bachelor zijn behaald voor klinische- en onderzoeksgerelateerde curriculumonderdelen.

Wanneer de ranglijst is opgesteld, brengt de voorzitter (opleidingsdirecteur) van de sollicitatiecommissie advies uit aan de toelatingscommissie. De toelatingscommissie neemt conform dat advies een besluit, tenzij er formele redenen zijn om van dit advies af te wijken. De toelatingscommissie verstuurt de brieven (afwijzing/voorwaardelijke toelating/definitieve toelating) naar de kandidaten. Een afwijzend besluit wordt schriftelijk gemotiveerd.

Bij een voorwaardelijke toelating geldt, dat de student uiterlijk op 30 augustus dient aan te tonen dat aan alle toelatingsvoorwaarden is voldaan, anders vervalt het recht op een opleidingsplaats. Als de student op 30 augustus (of eerder) aan alle toelatingsvoorwaarden heeft voldaan, dan wordt de voorwaardelijke toelating omgezet naar een definitieve toelating. Als de student op 30 augustus niet heeft aangetoond dat aan alle toelatingsvoorwaarden is voldaan, dan wordt deze voorwaardelijke toelating omgezet naar een afwijzing. Er zal één sollicitatieronde plaatsvinden, in maart/april 2018. De sollicitatiegesprekken worden gevoerd in het Nederlands en vinden op Tilburg University plaats.  

Studenten die ten tijde van de selectieprocedure voldoen aan de ingangseisen (1 t/m 3) en op basis van de scores behaald op A tot en met F van de toelatingscommissie mogen deelnemen aan de opleiding, ontvangen een definitieve toelatingsbrief (in plaats van een voorwaardelijke toelatingsbrief).

Hoeveel studenten worden er maximaal aangenomen (cohort 2018-2020)?

Binnen de master Medische Psychologie zijn maximaal 68 opleidingsplaatsen beschikbaar. Indien er niet voldoende kandidaten zijn die voldoen aan het gewenste profiel, dan wordt het maximum aantal opleidingsplaatsen niet opgevuld. Alle studenten die worden toegelaten tot de master Medische Psychologie volgen in het eerste jaar dezelfde vakken. In het tweede jaar (tijdens stage en onderzoek) brengen studenten in verband met de toewijzing van stageplaatsen een bepaald accent aan, te weten: Pediatrische Psychologie, Medische Psychologie voor Volwassenen en Klinische Neuropsychologie.


b) Houd rekening met de aanmeldingsdeadline

De aanmeldingsdeadline van Medische Psychologie is 15 maart 2018.


c) Bekijk de toelatings- en aanmeldprocedure

Stap 1 - 1 januari tot 15 maart 2018: Sollicitatiebrief sturen

 • De sollicitatiebrief kan worden verstuurd vanaf 1 januari en dient uiterlijk op 15 maart ontvangen te zijn door de toelatingscommissie master Medische Psychologie.
 • Studenten die niet tijdig aan de ingangseisen kunnen voldoen, worden niet uitgenodigd op het sollicitatiegesprek. Zij ontvangen een afwijzingsbrief.

Waaraan dient een sollicitatiebrief te voldoen?

Studenten die in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats dienen een sollicitatiebrief in het Engels te schrijven met daarin de motivatie van de keuze voor de Master Medische Psychologie en indien van toepassing een argumentatie waaruit blijkt dat tijdig voldaan kan worden aan de ingangseisen (1 t/m 3).
Afhankelijk van de mogelijkheden geven kandidaten aan welk accent (Pediatrische Psychologie, Medische Psychologie voor volwassenen (1e of 2e lijn) of Klinische Neuropsychologie) zij het tweede studiejaar zouden willen geven aan de klinische stage en de masterthesis. Kandidaten geven hierbij een eerste en een tweede keuze aan. Deze keuze wordt door de kandidaat gemotiveerd.

De brief dient vergezeld te gaan van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart), CV en één of meer van de volgende bijlagen:

Studenten die in het bezit zijn van een bachelordiploma Psychologie voegen de volgende bijlagen toe:

 • Kopie van het bachelordiploma Psychologie
 • Officiële cijferlijst van alle bachelorjaren
 • Berekening van het gewogen gemiddelde cijfer (gewogen gemiddelde = cijfers gewogen naar ECTS-en) behaald in de bachelorfase

Studenten die nog niet in het bezit zijn van een bachelordiploma (derdejaars bachelorstudenten) voegen de volgende bijlagen toe:

 • De officiële cijferlijst van het eerste, tweede en derde bachelorjaar
 • Berekening van het gewogen gemiddelde (gewogen gemiddelde = cijfers gewogen naar ECTS-en) per studiejaar en het gewogen gemiddelde op basis van alle reeds behaalde vakken (alle bachelorjaren)

Studenten van andere universiteiten voegen daarnaast een overzicht toe van het behaalde (of nog af te ronden) vakkenpakket. Hiermee tonen zij aan dat het behaalde vakkenpakket nagenoeg equivalent is aan het pakket van de Tilburg University. (zie bijlage 1 (PDF) voor explicitering van het vakkenpakket van de Tilburg University).

Let op: Sollicitatiebrieven die incompleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

De sollicitatiebrief moet voor 15 maart 2018 worden gericht aan:

Toelatingscommissie Medische Psychologie
t.a.v. Secretariaat EST
Simon Building Kamer S114

Tilburg University 
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

De complete sollicitatiebrief moet vóór 15 maart 2018 door de toelatingscommissie van de master Medische Psychologie ontvangen zijn, anders kan men niet meer deelnemen aan de sollicitatie procedure en wordt men dus niet toegelaten tot het desbetreffende masterprogramma. Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige ontvangst van uw sollicitatiebrief.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?

Studenten die met ingang van het collegejaar 2018-2020 in aanmerking willen komen voor een opleidingsplaats binnen de master Medische Psychologie dienen hiernaar schriftelijk te solliciteren voor 15 maart 2018. Het ontvangst van de sollicitatiebrief wordt schriftelijk bevestigd door de toelatingscommissie. Studenten die aan de ingangseisen voldoen dan wel aannemelijk maken dat zij voor de aanvang van het collegejaar 2018-2020 aan de ingangseisen zullen voldoen, nemen deel aan de selectieprocedure en worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie aan de sollicitatiecommissie. Studenten die niet tijdig aan de ingangseisen kunnen voldoen zullen niet worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting te geven op hun sollicitatie. Zij ontvangen een afwijzingsbrief.


Stap 2 - januari t/m maart 2018: Sollicitatiegesprekken


Stap 3 - april 2018: je ontvangt een brief van de toelatingscommissie

 • Studenten ontvangen een brief waarin staat vermeld of de student is afgewezen of (voorwaardelijk/definitief) wordt toegelaten.

Stap 4 - maart t/m augustus 2018: je ontvangt de definitieve toelatingsbrief

 • Studenten met een voorwaardelijke toelating ontvangen een definitieve toelatingsbrief nadat zij hebben aangetoond dat aan de desbetreffende ingangseisen is voldaan.
 • Zodra de student voldoet aan de ingangseisen, dient hij/zij de stukken op te sturen naar de Toelatingscommissie master Medische Psychologie t.a.v. het secretariaat EST.
 • Indien de student aan de ingangseisen voldoet, ontvangt hij/zij een definitieve toelatingsbrief van de toelatingscommissie Medische Psychologie (Tilburg University).

Stap 5 - Vóór 15 augustus 2018: aanmelden in Studielink

 • Alle studenten dienen zich tijdig aan te melden voor de master Medische Psychologie via Studielink. Op de site van Studielink wordt de aanmeldprocedure stap voor stap toegelicht.

Stap 6 - Vóór 1 september 2018 (uiterlijke deadline): inschrijven bij Tilburg University

 • Inschrijven bij Tilburg University. Zie Inschrijving afronden voor meer informatie.
 • Als de toelatingscommissie je verzoek tot toelating heeft afgewezen (Stap 1) en je had je al aangemeld bij Studielink, dan moet je je daar ook weer afmelden.

Heb je nog vragen?

Veelgestelde vragen

Is het erg wanneer niet aan het criterium ‘nominale studievoortgang’ wordt voldaan?

Er zijn redenen te bedenken waarom een student niet nominaal afstudeert, denk aan een student die in het buitenland buiten het curriculum extra cursussen volgt of meerdere studies tegelijkertijd afrondt. Wanneer u niet aan het criterium “nominale studievoortgang” voldoet, dan dient u dit in uw sollicitatiebrief uit te leggen.

Is het mogelijk om via Skype het sollicitatiegesprek te voeren?

Nee, dat is niet mogelijk. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op de Tilburg University.

Ik ga naar het buitenland voor een aantal maanden, wanneer kan ik mijn sollicitatiebrief insturen?

Studenten die aantoonbaar in het buitenland verblijven ten tijde van de sollicitatieprocedure, dienen ruimschoots voor die tijd contact op te nemen met het Secretariaat Education Support Team (EST) via est-tsb@tilburguniversity.edu. In overleg kan worden afgesproken dat u de sollicitatiebrief voor 1 januari 2018 instuurt. Als blijkt dat u aan de ingangseisen voldoet, kan worden besloten dat het sollicitatiegesprek vervroegd wordt gepland. Let op: ook al zou u de sollicitatiebrief eerder insturen en/of het sollicitatiegesprek vervroegd voeren, de uitslag volgt uiterlijk 6 weken na de sluitingsdatum van de sollicitatieprocedure.

Hoe kan ik weten of mijn vakkenpakket voldoet aan de vooropleidingseisen?

Studenten van Tilburg University zijn toelaatbaar met een bachelordiploma Psychologie met de differentiatie Psychologie en Gezondheid. Studenten van andere universiteiten dienen de vakkenlijst bijlage 1 te vergelijken met de door hen behaalde (of de nog te behalen) vakken, eventueel in samenspraak met de studieadviseur van hun eigen opleiding.

Studenten met gerichte vragen hierover kunnen contact opnemen met de studieadviseur van Medische Psychologie: mevrouw Julie Tims (est-tsb@tilburguniversity.edu) of tel 013 466 8000.

Is het mogelijk om te solliciteren naar een opleidingsplaats die start in september 2019 of later?

Nee, dat is nog niet mogelijk. Studenten kunnen tot uiterlijk 15 maart 2018 solliciteren voor een opleidingsplaats binnen het programma van het cohort 2018-2020.

Zodra de sollicitatietermijn bekend is om te solliciteren voor een opleidingsplaats binnen het programma van het cohort 2019-2021 zal dit op deze website worden aangekondigd.

Als ik ben toegelaten tot de master Medische Psychologie en ik wil toch afzien van deelname, wat moet ik dan doen?

Studenten die besluiten af te zien van deelname dienen zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk tot 1 augustus) contact op te nemen met het secretariaat Education Support Team, via het emailadres est-tsb@tilburguniversity.edu. Daarnaast dienen zij zich af te melden bij Studielink.

Is het mogelijk om een dag(deel) mee te lopen tijdens het onderwijs (master Medische Psychologie)?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. De interesse om mee te lopen is (te) groot, terwijl wij het onderwijs juist kleinschalig en interactief willen houden. Studenten die een indruk willen krijgen hoe het is om te studeren aan Tilburg University, kunnen wel een hoorcollege volgen binnen het de bachelorprogramma (Klinische Gezondheidspsychologie in de Geneeskunde). Let wel, ook hier zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om in aanmerking te komen, kunt u een e-mail sturen aan dr. B.L. den Oudsten (b.l.denoudsten@tilburguniversity.edu).


Neem contact met ons op als je het antwoord op deze pagina niet kunt vinden.

Alle masteropleidingen

Meer weten?