Onderzoek Economie en Management

Met ons onderzoek richten we ons op de thema's: arbeid, zorg en vergrijzing, banken en financiële markten, duurzaamheid, innovatie en ondernemerschap, marketing en consumentengedrag en marktordening.

Thuiszorgverzekering mogelijke oplossing bij ontoereikend pensioen

Om de collectieve zorgkosten terug te dringen, zijn ingrijpende maatregelen genomen. Denk aan decentralisatie van de zorg en meer eigen verantwoordelijkheid bij ouderen én hun sociale omgeving. Maar is het pensioeninkomen wel toereikend om bijvoorbeeld zelf extra thuiszorg te betalen. Een thuiszorgverzekering zou een oplossing kunnen bieden, concludeert Netspar, het Tilburgse onderzoeksinstituut over pensioenen en vergrijzing.

De helft van de Nederlandse bevolking van 40 jaar en ouder vindt zo’n thuiszorgverzekering een goed idee. Men is bereid zich te verzekeren voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging maar minder bereid te betalen voor persoonlijke begeleiding en gezelschap.

Lage inkomens

Een doorsnee gepensioneerd huishouden heeft aardig wat vermogen en pensioeninkomen, dat voor zo’n verzekering ingezet kan worden. Maar de meeste ondervraagden denken dat hun pensioeninkomen alleen niet toereikend zal zijn. De ene helft is bereid uit voorzorg te sparen voor mogelijke ziektekosten. De andere helft, veelal mensen met een laag inkomen, is dat niet van plan. Zij zijn bij ziekte afhankelijk van zorgvoorziening vanuit de overheid.

Verpleging overheidszaak

Onder Nederlanders is brede steun voor eigen verantwoordelijkheid van niet-medische aspecten van zorg, zoals ontspanning. Huishoudelijke hulp daarentegen vindt bijna de helft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En verpleging en verzorging vindt de meerderheid een taak van de overheid.

Verzekeren voor thuiszorg

Een vrijwillige verzekering voor thuiszorg zorgt ervoor dat mensen die hoge eisen stellen aan ouderenzorg niet onnodig veel sparen. De helft geeft aan interesse te hebben in collectief of privaat verzekerde thuiszorg, met name voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. Mensen met een hogere verwachte zorgvraag willen wel meer betalen voor verzekerde thuiszorg. Omdat moeilijk in te schatten is wat de individuele zorgbehoefte wordt, zou bijvoorbeeld op 65-jarige leeftijd, zo’n verzekering aangeboden kunnen worden.

Raun van Ooijen, Jochem de Bresser, Marike Knoef: Meer eigen verantwoordelijkheid in ouderenzorg: wensen en mogelijkheden, Netsparbrief mei 2017