Competence Centre for Pension Research

Het CCP is een interdisciplinair onderzoeksinstituut, dat zich richt op de fiscale en civielrechtelijke aspecten van pensioenen en andere toekomstvoorzieningen.

‘Haal oudedagsvoorziening en financiering onderneming uit elkaar’

PERSBERICHT 16 dec. 2015 - Stop de oudedagsvoorziening van de ondernemer en de financiering van de onderneming niet langer binnen één regeling. Alleen bij beëindiging van deze financiële ‘spagaat’ zal de oudedagsvoorziening van de ondernemer veiliggesteld kunnen worden.

Dat stelt de Werkgroep Ondernemerspensioen in een rapport voorafgaand aan de visie van de Staatssecretaris van Financiën op het pensioen van de ondernemer, dat hij binnenkort aan het parlement zal sturen.

De ondernemer, in het bijzonder de directeur-grootaandeelhouder, kan zijn pensioen opbouwen binnen zijn eigen onderneming. Daarvoor gelden strikte wettelijke rekenregels, maar die pakken nu nadelig uit. De waarde van het pensioen die de ondernemer moet hanteren op zijn (fiscale) balans is veel lager dan de werkelijke commerciële waarde. Dit leidt tot minder mogelijkheden voor de ondernemer om bijvoorbeeld dividend uit te keren. Ook bij echtscheiding leidt het pensioen in de eigen onderneming tot problemen.

Daarom wil de staatssecretaris het pensioen in eigen beheer wijzigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het worden omgevormd tot het zogenoemde oudedagssparen. Hij heeft toegezegd voor Kerst met een brief in dit kader te komen.

Spagaat

Het oudedagssparen lijkt in eerste instantie een begaanbaar pad. Maar het zal nauwelijks leiden tot een werkelijke oudedagsvoorziening voor de ondernemer, stelt de Werkgroep Ondernemerspensioen in zijn rapport. Omdat de gelden ook mogen worden gebruikt in de onderneming, is de kans groot dat er uiteindelijk onvoldoende vermogen zal zijn voor een adequate oudedagsvoorziening. En daar moet meer aandacht voor komen. De spagaat van een oudedagsvoorziening en de financiering van de onderneming binnen één regeling, moet beëindigd worden.

Ook moet het oudedagssparen onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding worden gebracht, zodat een partner bij echtscheiding ook een aanspraak heeft op een oudedagsvoorziening.

Pensioenplicht voor iedereen

Naast de directeur-grootaandeelhouder en de IB-ondernemer (ondernemer voor de inkomstenbelasting) zijn er steeds meer mensen actief in het arbeidsproces zonder dat zij een dienstbetrekking hebben. Hierdoor vallen ongeveer 1,4 miljoen mensen niet onder een pensioenregeling en de omvang van deze groep zal naar alle waarschijnlijkheid toe gaan nemen. Het is de vraag of deze mensen ook iets gaan regelen. Daarom moet volgens de Werkgroep een pensioenplicht voor alle werkenden onderzocht worden, bijvoorbeeld tot de inkomensgrens sociale verzekeringen. Hierbij moet ook pensioensparen bij een bancaire instelling aan de orde komen.

Verder verdient het nabestaandenpensioen meer aandacht, aangezien in de Nederlandse samenleving nog veel partners financieel van elkaar afhankelijk zijn.

De Werkgroep Ondernemerspensioen bestaat uit onderzoekers van Tilburg University en Maastricht University en medewerkers uit de verzekerings- en belastingadviespraktijk. De werkgroep publiceert op 16 december  (na een interim-rapport in 2014) het rapport De toekomst van het pensioen van de ondernemer. Voor dit rapport zijn interviews gehouden met 25 pensioenadviseurs en is een enquête uitgevoerd onder directeur-grootaandeelhouders.

Noot voor de pers

Voor meer informatie over het rapport kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Werkgroep Ondernemerspensioen,  mr. dr. Gerard Staats van Tilburg University, tel 013 466 4425; email g.m.c.m.staats@tilburguniversity.edu.