cobbenhagen center header image

Tilburg Cobbenhagen Center

Catholic Inspiration | Community of Practice (CoP)

De Community of Practice (CoP) Catholic Inspiration richt zich op de voortgang van de katholieke cq. christelijke traditie in de Nederlandse samenleving.

De overkoepelende onderzoeksvraag is: Hoe kan de katholieke traditie verschijnen als vitale kracht, van betekenis voor de omgang met actuele vraagstukken? Bij de case studies binnen deze CoP zijn uiteenlopende maatschappelijke partners betrokken. Zij doen kennis en inspiratie op.


Nieuw verschenen in de CoP Catholic Inspiration

  • "Meneer, begint u nou ook al?!" Over beeldvorming, communicatie en een Bijbels gebod 02-07-2018Publicatie "Meneer, begint u nou ook al?!" Over beeldvorming, communicatie en een Bijbels gebod
    Twintig jaar geleden maakte ik als zij-instromer een klassieke blunder tijdens een les met Gymnasium 5. Een aardige leerling kwam aan begin van de les naar me toe en zei: "Meneer, ik heb mijn spullen thuis laten liggen." Waarop ik eruit flapte: "Nou, dat had ik van een gym-leerling niet verwacht." Teleurgesteld antwoordde deze jongedame: "Begint u nou ook al, meneer? Dat had ik van ú niet verwacht."

  • Eigen zinnen 04-06-2018Publicatie Eigen zinnen
    "Organisaties geven met het vertellen van een overtuigend verhaal, vanuit de eigen katholieke traditie, een nieuwe impuls aan de 'corporate identity' van de organisatie als geheel en aan de verbinding, creativiteit en het commitment van medewerkers. Het zorgt bovendien voor een meer consequente uitstraling naar externe samenwerkingspartners, klanten of afnemers." – Erik Borgman en Liesbeth Hoeven

  • Op naar Rome! 03-05-2018Publicatie Op naar Rome!
    Op maandag 26 Maart 2018 vond de bijeenkomst voor het reisgenootschap naar Rome van de Stichting Thomas More plaats. Het was de eerste ontmoeting tussen de studenten (en docenten & medewerkers) van de verschillende universiteiten die meedoen.

Op de agenda

Waarom de CoP Catholic Inspiration?

De continuïteit van de christelijke en de katholieke traditie is in onze streken verre van zeker.

Dit betekent binnen onze cultuur niet alleen een fundamentele verandering, maar ook een gevoelig verlies. Als gevolg hiervan klinkt in de discussies over de toekomst van de zorg, de vormgeving van onderwijs en onze omgang met vreemdelingen een christelijke en katholieke inbreng weinig door. Dit betekent een verarming, want zij heeft een onvervreemdbare bijdrage te leveren. De CoP Catholic Inspiration zoekt hier wegen voor.

Of laat je inspireren door de bijdragen van anderen en lees alle artikelen.


Case studies Catholic Inspiration

Het fundamentele document alsnog geschreven

Set 14R Religie 0477

Na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) pleitte theoloog Edward Schillebeeckx ervoor de betekenis van deze kerkvergadering voor de Nederlandse context fundamenteel te doordenken. Schillebeeckx' prestige was groot, maar het document dat hij wenste, kwam er niet. Daarmee is de 'oogst' van het concilie voor Nederland nooit goed doordacht en ontsloten. Het leidde ertoe dat de katholieke presentie vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw geen duidelijk profiel heeft gekregen. In samenspraak met het actuele veld van katholiek maatschappelijke organisatie wordt dit 'nooit geschreven document' alsnog geschreven. Het verschijnt in het najaar van 2016, ruim vijftig jaar na het concilie, onder de titel: Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving. Een aanzet tot hernieuwde profilering.

Een theologische visie voor de 21ste eeuw

campus Tilburg University

Er ontbreekt in Nederland een overtuigende intellectuele verantwoording van de verhouding tussen de christelijke cq. katholieke overlevering en de hedendaagse situatie. Rond het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zijn hiertoe belangrijke aanzetten gegeven, die echter niet structureel verder zijn ontwikkeld en doordacht. Wil de katholieke traditie opnieuw als levende kracht kunnen functioneren, dan is het essentieel dat er weer zicht komt op de inhoud en de actuele betekenis van de katholieke geloofstraditie. In 2017 verschijnt in dit kader een grensverleggende boekpublicatie onder de titel: Alle dingen nieuw: Een theologische visie voor de 21ste eeuw. De christelijke visie op God, mens en wereld wordt in deze publicatie in discussie gebracht met actuele filosofische en wetenschappelijke posities

Delen ervaringsverhalen

lead image zorg yoga

Hoe verwoordt je je eigen engagement, drijfveren, perspectieven en visie? Hoe verhoudt je dagelijkse inspiratie zich tot de religieuze onderstroom waarin je staat? Voor veel professionals in katholiek maatschappelijke organisaties zijn dit belangrijke en tegelijkertijd moeilijke vragen. Temeer daar veel professionals relatief geïsoleerd werken en weinig ruimte ervaren om hier met anderen op te reflecteren. De CoP Catholic Inspiration creëert uitdrukkelijk ruimte om over fundamentele vragen in gezamenlijkheid na te denken. Zo kunnen professionals hun ervaringen delen, van elkaar leren, en taal vinden voor hun inzet. Eindresultaat van dit traject is een boek waarin zij uitgedaagd worden om hun eigen drijfveren te verwoorden. De bundeling van verhalen in dit ervaringenboek dient tegelijkertijd als inspiratie voor het bredere werkveld van katholieke en christelijke organisaties.

Leden van deze CoP

Deze CoP is een ontmoetingsplaats voor professionals en vrijwilligers werkzaam binnen katholieke cq. christelijke organisaties.

De community is domeinoverstijgend: deelnemers werken onder andere in de zorg, het onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en het maatschappelijk activeringswerk. De meesten zijn direct verbonden met de beroepspraktijk. Een klein gedeelte is op bestuurlijk niveau betrokken bij het werkveld.

Wil je meedoen of heb je vragen?

TCC Erik Borgman

De CoP Catholic Inspiration staat onder leiding van prof. dr. Erik Borgman, tevens directeur van het Tilburg Cobbenhagen Center.

TCC Thijs Caspers

Drs. Thijs Caspers (1980) werkt als gastonderzoeker bij het Tilburg Cobbenhagen Center.

Voor vragen gelieve contact op te nemen met Thijs Caspers: M.A.B.Caspers@uvt.nl.


Neem gerust contact met ons op. We verkennen de mogelijkheden tot samenwerking graag.