The International Victimology Institute Tilburg promotes and executes interdisciplinary research that can contribute to a comprehensive, evidence-based body of knowledge on the empowerment and support of victims of crime and abuse of power.

International Victimology Institute Tilburg

INTERVICT wil door middel van interdisciplinair onderzoek bijdragen aan een uitgebreide, evidence-based kennis over de zelfredzaamheid, weerbaarheid en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik.

Intervict logo

International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT)

Het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) van Tilburg University, opgericht in 2005, is een internationaal en interdisciplinair onderzoeksinstituut. Het instituut, bestaande uit ruim twintig onderzoekers, docenten en ondersteuners, doet onderzoek naar de juridische, psychologische en sociale implicaties van slachtofferschap. Door middel van onderzoek wil INTERVICT bijdragen aan een uitgebreide, evidence-based kennis over de empowerment en ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik. INTERVICT verzorgt ook de masteropleiding: "Victimology and Criminal Justice '(MSc).

Interdisciplinariteit in actie

Interdisciplinariteit is niet altijd gemakkelijk te bereiken en vereist een toegewijde inspanning.

Door het aantrekken van wetenschappelijk personeel uit diverse disciplines (bijvoorbeeld recht, criminologie, psychologie, sociologie, politicologie, economie en antropologie) en het werken in gemengde onderzoeksteams, stelt INTERVICT zich ten doel victimologische kennis op te bouwen waarbij inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines worden geïntegreerd.

De interactie tussen de verschillende disciplines wordt bevorderd door regelmatige interne onderzoeksbijeenkomsten en grondige peer review bij het schrijven van publicaties.

Onderzoek over de grenzen heen

Het internationale karakter van INTERVICT manifesteert zich niet alleen in de samenstelling van haar personeel, maar ook in de formele en informele internationale netwerken.

De toonaangevende senior onderzoekers zijn bekend in zowel de professionele als academische wereld; zij worden vaak gevraagd voor lezingen over slachtoffer gerelateerde onderwerpen op (inter-)nationale bijeenkomsten en hebben verschillende onderscheidingen ontvangen voor hun uiteenlopende prestaties. Prof. Groenhuijsen is president van de World Society of Victimology. Prof. Letschert is voorzitter van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. In 2012 werd Prof. Van Dijk onderscheiden met de Stockholm prijs voor Criminologie.

Daarnaast dragen alle wetenschappelijke medewerkers actief bij aan de werkzaamheden van internationale organisaties op het gebied van slachtofferbeleid, zoals de Verenigde Naties, de Europese Commissie en de Raad van Europa. Dit gebeurt zowel via zgn contractonderzoek, maar kan ook plaatsvinden doordat een medewerker als consultant wordt ingehuurd.

Meer informatie over ons onderzoek (English).

Onderzoeksprogramma

INTERVICT’s missie, ‘Werken aan uitgebreide, evidence-based kennis over de empowerment en ondersteuning van slachtoffers', evenals de keuze om zich in de eerste plaats te richten op slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik, vormt de basis van het onderzoeksprogramma 2011-2015.

Dit onderzoeksprogramma is opgebouwd rond drie hoofdthema's (zie voor meer gedetailleerde informatie over elk thema van de corporate brochure van INTERVICT:

  1. Het slachtoffer in het strafrechtelijk systeem
  2. Homogeniteit en heterogeniteit in de ervaring van slachtofferschap
  3. Het ontwikkelen van een multidisciplinaire victimologische theorie

Professoren, senior onderzoekers en promovendi werken samen in dit onderzoeksprogramma. INTERVICT is er de afgelopen jaren in geslaagd een groot ​​aantal uitstekende promovendi aan te trekken, waarvan sommigen met een NWO Open Competitie beurs. De moeite waard hier te vermelden is het feit dat twee INTERVICT onderzoekers werden bekroond met de prestigieuze VENI en VIDI subsidies door de Nederland Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

In 2013 ontving Antony Pemberton een VENI-subsidie ​​voor zijn onderzoeksvoorstel ‘Stories of justice and injustice; exploring victims’. In 2015 werd Rianne Letschert bekroond met een VIDI voor haar onderzoek naar de impact van de internationale juridische procedures op het recht op herstel.

Maatschappelijke relevantie

INTERVICT werkt in haar onderzoek voortdurend aan het ontwikkelen van empirische en theoretische kennis die niet alleen academisch interessant is, maar ook beleidsvorming en wetgeving kan beïnvloeden, alsmede kan inspireren tot het ontwerpen van effectieve praktische diensten ten behoeve van slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik. Denk hierbij ook aan rampen / calamiteiten, kindermishandeling, huiselijk geweld en aan internationale misdrijven zoals terrorisme en genocide.

Onderzoeksresultaten worden actief verspreid onder nationale en internationale overheden en NGO's. Het instituut heeft goede contacten met het ministerie van Veiligheid en Justitie, hulpverleningsorganisaties zoals Slachtofferhulp Nederland en het Fonds Slachtofferhulp, politie en rechterlijke macht, zowel in binnen- en buitenland.

INTERVICT werkt graag samen met organisaties op het gebied van victimologie in de vorm van zgn. academische werkplaatsen. Door kruisbestuiving van wetenschap en praktijk is er een duurzaam fundament voor innovaties in de betrokken sector. In 2016 is de eerste academische werkplaats opgericht in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland: een onderzoek naar de effecten van lotgenotencontact en -groepen van slachtoffers en nabestaanden.

Masteropleiding van Victimologie en Strafrecht

De Engelstalige Master 'Victimology and Criminal Justice' van INTERVICT is de enige masteropleiding wereldwijd gericht op victimologie.

Deze master is gericht op gemotiveerde studenten met een achtergrond in criminologie, recht, psychologie, sociologie, antropologie en liberal arts. De master leidt studenten op tot het academisch analyseren en professioneel oplossen van de psychosociale, economische, politieke en juridische problemen die ontstaan als gevolg van slachtofferschap.

Het programma is gestart in 2012 en trekt jaarlijks zo'n 70 nationale en internationale studenten. Het voldoet duidelijk aan de vraag naar werknemers met een academische achtergrond in de victimologie binnen gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties op het gebied van het strafrecht, gezondheidszorg, trauma hulpverlening, mensenhandel, mensenrechten etc. wereldwijd. Meer informatie over onderwijsactiviteiten van INTERVICT.

Center of Excellence

In 2011 heeft het College van Bestuur INTERVICT benoemd tot Center of Excellence na een uitgebreide evaluatieprocedure door een onafhankelijke commissie. Deze bijzondere onderscheiding wordt toegekend aan een klein aantal multidisciplinaire onderzoekscentra opdat zij nationaal en internationaal een prominente rol kunnen blijven spelen op hun onderzoeksterrein.

INTERVICT ziet deze onderscheiding als een aanmoediging om toegewijd onderzoek van de hoogste kwaliteit te verrichten om de belangen van de slachtoffers van misdrijven en machtsmisbruik te dienen.