Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Luce

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

In het najaar van 2016 presenteert Luce een nieuw aanbod van studiemiddagen en cursussen. De tweede reeks De Schrift: een persoonlijke brief van God, middagen rond actuele vraagstukken als gastvrijheid en ressentiment, maar ook over de relatie tussen mystagogie en Advent en de vroegchristelijke traditie van Moeder Wijsheid (mater sapientia).

Naast het open aanbod ook leergangen en cursussen voor professionals.

Via de website kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.

Voor het nu lopende najaarsaanbod van Luce, zie het overzicht hieronder.

Symposia en studiedagen - inschrijving open

De volgende activiteiten staan open voor inschrijving, gesorteerd op (start)datum.

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Reeks van vier bijeenkomsten vanaf 15 september 2016. Gregorius de Grote schreef ooit dat de Bijbel een brief van God aan de mens is. In vier bijeenkomsten worden vier tradities van zo’n persoonlijk Schrift verstaan voorgesteld. Vier tradities van lectio divina. Lees verder.

Mystagogie en Advent

Studiemiddag, 4 november 2016.  Vier lezingen in het auditorium van het museum Catharijneconvent rond de thematiek van de Advent als tijd van inwijding en voorbereiding. Lees verder.

Martinus-lezing 2016

Publiekslezing, 6 november 2016, in het kader van ‘1700 jaar Sint Maarten: feest van het delen’ in de Utrechtse binnenstad.

De Maartensbrug is een (on)bekende stadsbrug over de Oudegracht. Dr. Ton Meijers verbindt de historie van de brug met het leven van de Heilige Martinus. Met medewerking van het vocaal kwartet Pulse. Meer informatie

(Van) Wie is Willibrord? Gedeelde erfenis van verdeelde kerken

Symposium op 7 november 2016. Willibrordus is de man die het christendom naar de lage landen bracht. Maar wat betekent Willibrord vandaag de dag voor Nederlandse christenen? Een actuele vraag, getuige het recente tumult rond de Utrechtse Willibrordprocessie. Op 7 november, zijn kerkelijke gedenkdag, is deze vraag het onderwerp van het symposium ‘Van wie is Willibrord’. Sprekers uit verschillende kerken vertellen over Willibrord, de christenen die na hem kwamen, en over wat hij betekent voor zijn erfgenamen. EO-presentator en predikant Elsbeth Gruteke leidt de aansluitende paneldiscussie over de erfenis van Willibrord. Meer informatie

Moeder Wijsheid

Studiemiddag, 18 november 2016. Over een vroegchristelijke wijsheid traditie bij Augustinus, waarin sprake is van Moeder Wijsheid. Inleider is dr. Kitty Bouwman. Lees verder.

.................................................................................................................................................

Pastorale leergangen - inschrijving open

De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke leiding aan ouderen

Wordt aangeboden in 2017. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste Levensgeheim. Lees verder.

Spiritualiteit en palliatieve zorg

Begint in september 2016. Iemand naar de dood begeleiden. Dat klinkt loodzwaar, en dat is het soms ook. Heftige emoties kunnen opspelen: van dodelijke angst tot berusting in het onafwendbare einde. Luce helpt geestelijk verzorgers deze laatste levensfase te begeleiden. Lees verder.

Geestelijke zorg en dementie

Begint op 15 september 2016. Volgens recente prognoses loopt één op de vijf mensen kans de ziekte dementie te krijgen. De cursus 'Geestelijke zorg en dementie' wil pastores en geestelijk verzorgers toerusten voor hun omgang met mensen die lijden aan dementie. Lees verder.

Geestelijke verzorger 2.2

De jaargang 2016 is volgeboekt. Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder.

Crisis, coping en ritueel

Begint in september 2016. Er is geen mensenleven zonder crisis: gezondheidsproblemen, handicap, dood van dierbaren, echtscheiding, verlies van werk. In de cursus wordt gekeken hoe mensen omgaan met de omstandigheden in een crisissituatie, wat de bijdrage van religie kan zijn, zowel wat betreft het aanbod aan rituelen als de rol van pastor of geestelijke verzorger. Lees verder.

Waarderende gemeenteopbouw

Begint in januari 2017. TST/Luce werkt samen met FHTL in de cursus Waarderende gemeenteopbouw. De cursus richt zich op pastores, predikanten en pastoraal werkenden en wil een impuls geven voor spiritueel geladen kerkvernieuwing. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijving is te vinden op de website van Waarderende gemeenteopbouw.

................................................................................................................................................

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Lees verder.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst. Lees verder.

................................................................................................................................................

Kadercursussen

Bestuurscursussen

De bestuursacademie van Luce heeft ten doel besturen van kerkelijke rechtspersonen professioneel te ondersteunen bij hun complexe maar uitdagende taak in het kerkelijk veld en maatschappelijk verkeer. Lees verder voor het totale aanbod van 10 verschillende bestuurscursussen.