Luce

Het verzorgen van postinitieel onderwijs en theologische vorming voor pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek.

Luce

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

Illustratie: Schaal, kunstinstallatie Marc Mulders, Sint Martinushuis, Nieuwegracht 65 Utrecht

In september 2017 gaat een nieuw programma van start. Met onder meer de vierde reeks De Schrift: een persoonlijke brief van God. Komend najaar start een nieuwe serie rond bekende en minder bekende liturgische feesten.

Eind september opent het Museum Catharijneconvent een grote tentoonstelling over Maarten Luther. Luce organiseert in het programma van deze tentoonstelling een drietal open colleges van (gast)docenten van de Faculteit Katholieke Theologie.

Nieuw is een aanbod voor het onderwijs. Afgelopen januari organiseerde de faculteit een tweedaags congres Orthodoxie versus Fundamentalisme. Wat is je heilige in het levensbeschouwelijk onderwijs? Er bleek een behoefte aan na- en bijscholen rond thematieken die tijdens het congres aan de orde kwamen. Twee cursussen, een dag met vier masterclasses en een Docent Ontwikkel Team zijn het resultaat.

In het postinitiële aanbod van cursussen voor professionals in het pastoraat en de geestelijke verzorging zijn twee compleet nieuwe cursussen opgenomen.

Via de website en de gratis digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van het actuele aanbod, van veranderingen en bijzondere nieuwe bijeenkomsten.

Programma najaar 2017

De Schrift: een persoonlijke brief van God

Reeks van vier bijeenkomsten vanaf september 2017. Gregorius de Grote schreef ooit dat de Bijbel een brief van God aan de mens is. In vier bijeenkomsten worden vier tradities van zo’n persoonlijk Schrift-verstaan voorgesteld. De vier tradities van lectio divina in deze reeks zijn die van Dorothee Sölle, Hadewijch, Clara van Assisi en Ambrosius . Lees verder.

Dementievriendelijke geloofsgemeenschap

Kennis- en inspiratiedag Voorjaar 2018 (datum wordt nader bekend gemaakt). Jarenlang verzorgde dr. Rieke Mes een cursus onder de titel Spiritualiteit en dementie. Met het symposium wil ze de geloofsgemeenschappen van Nederland oproepen om dementievriendelijk te worden. Het wordt een inspirerende en praktische dag voor iedereen die in de kerk te maken heeft met dementie of zich betrokken weet. Lees verder.

Brood om van  te leven

Studiedag met boekpresentatie op 29 september 2017.  De nieuwste vertaling in de rijke Augustinus-reeks door het Augustijns Instituut is het commentaar op Johannes 6-12 van Aurelius Augustinus. Lees verder.

25 Eeuwen Theologie

Reeks van vijf bijeenkomsten vanaf 5 oktober 2017. 25 Eeuwen theologie is een nieuw handboek, gericht op een breed publiek. Deze cursus maakt deelnemers vertrouwd met het concept en vooral: met de rijke geschiedenis van christendom, Islam en Jodendom. Lees verder.

Vergeten Reformaties?

Symposium op 6 oktober 2017. Na Luthers Reformatie in 1517 duurde het nog een eeuw voor de Reformatie in de Lage Landen doorbrak. Hervormingsideeën hingen wel in de lucht en was sprake van een langzame doorwerking. Het symposium gaat over verrassende aspecten van onderbelichte en vergeten reformaties. Lees verder.

Een jaar rond feesten: geschiedenis en inspiratie bij feesten van het liturgisch jaar.

Reeks van 4 bijeenkomsten vanaf 25 oktober 2017. Een nieuwe serie rond de bekende en minder bekende kerkelijke feesten. Hoe werd het feest vroeger gevierd? Hoe kan de rijke traditie ons inspireren voor een vieren vandaag de dag? De eerste reeks van vier loopt tot in het nieuwe jaar en betreft Allerheiligen en Allerzielen, Advent en Kerst, in 2018 Pasen en Pinksteren. Lees verder.

Vierend dienen. Dienend Vieren. De uitdagende verhouding tussen liturgie en diaconie

Symposium op 12 oktober 2017. Liturgie en diaconie worden door veel christenen als min of meer gescheiden werelden beleefd. Liturgie wordt gevierd in het kerkgebouw en bij diaconie denken velen aan activiteiten die daarbuiten plaatsvinden, in de samenleving. Het scheiding van liturgie en diaconie zet kerk en wereld, God en mens tegenover elkaar. Deze visie doet echter geen recht aan de onlosmakelijke samenhang tussen liturgie en diaconie. De dag wordt georganiseerd door het Genootschap voor Liturgiestudies en de Liturgische Kring. Lees verder.

.................................................................................................................................................

Professionele leergangen - inschrijving open

Luce heeft een aanbod voor theologisch geschoolde professionals. Er zijn leergangen voor het werkveld pastoraat en geestelijke verzorging en er is een aanbod voor het werkveld onderwijs. De volgende pastorale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Geestelijke leiding aan ouderen

Start 18 september 2017. Ouder worden en ouderdom brengen eigen vragen en problemen met zich mee. Juist van pastores wordt gevraagd dat zij mensen inwijden in de zinvolheid van deze levensfase en uiteindelijk in het laatste Levensgeheim. Lees verder.

Spiritualiteit in de samenleving - nieuw aanbod

Start 20 september 2017. De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd. De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren? Lees verder.

Crisis, coping en ritueel

Start 27 september 2017. Er is geen mensenleven zonder crisis: gezondheidsproblemen, handicap, dood van dierbaren, echtscheiding, verlies van werk. In de cursus wordt gekeken hoe mensen omgaan met de omstandigheden in een crisissituatie, wat de bijdrage van religie kan zijn, zowel wat betreft het aanbod aan rituelen als de rol van pastor of geestelijke verzorger. Lees verder.

25 Eeuwen Theologie – nieuw aanbod

Start 5 oktober 2017. Reeks van vijf bijeenkomsten rond het nieuwe en  belangrijke handboek 25 Eeuwen theologie. Een schat aan informatie over de spiritualiteit en religieus denken binnen Jodendom, christendom en Islam. Het handboek is meer rijk naslagwerk voor bijvoorbeeld leerkrachten. Lees verder.

Religie en Moderniteit – nieuw aanbod

Twee bijeenkomsten op 2 en 23 november 2017. Het nieuws geeft bijna dagelijks voorbeelden van hoe godsdienst destructief kan werken en botst op moderne waarden. In dit tweeluik gaat het om hoe dat in de klas doorwerkt en hoe de problematiek in de lessen levensbeschouwing, godsdienst (maar ook geschiedenis en maatschappijleer) ter sprake gebracht kan worden. Lees verder.

Impulsdag – 4 masterclasses – nieuw aanbod

Op 10 november 2017. Vier masterclasses, vijf specialisten. Een dag voor inspiratie en kennis over spiritualiteit bij jongeren, vooroordelen over religies, Islamitische opvoedkundige idealen & hoe echt en fake nieuws over religie van elkaar te onderscheiden. Lees verder.

Docent Ontwikkel Team – nieuw aanbod

Begint najaar 2017. Of leerlingen zelf nu gelovig zijn of niet, ze maken deel uit van een cultuur waar religie een vormend en samenbindend (of juist niet) element is. Vaak wordt gezegd dat de schoolvakken godsdienst en levensbeschouwing hier een bijdrage aan moeten leveren. Maar hoe dan? Onder leiding van dr. Natascha Kienstra gaan de leden van het docentontwikkelteam (DOT) aan de slag om nieuw en relevant lesmateriaal te ontwerpen. Lees verder.

Geestelijke verzorger 2.2

Start in januari 2018. Het beroep van geestelijk verzorger is niet langer vanzelfsprekend. De nieuwe geestelijk verzorger moet zichzelf herdefiniëren binnen de eigen organisatie: positioneren, professionaliseren en profileren luidt het adagium. Want ook hier geldt: in het oog, in het hart. Een uitdagend leerproces. Lees verder.

Caritas

Wordt voorjaar 2018 aangeboden. Paus Franciscus roept ons op een barmhartige kerk te zijn. Dit kunnen we tonen door een spirituele houding van vergevingsgezindheid en aandacht, en door concrete daden die liefde en gerechtigheid brengen aan de mensen die het nodig hebben. Op deze manier maken we als geloofsgemeenschap het verschil in de samenleving en maken we de caritas als uiting van onze missie weer maatschappelijk relevant. In deze leergang willen we aan beide aspecten aandacht besteden. Lees verder.

Geestelijke zorg en trauma

Via Cogis (kenniscentrum Oorlog, Vervolging en geweld) kunnen belangstellenden zich inschrijven voor de cursus Geestelijke zorg en trauma. Vier bijeenkomsten voor geestelijk verzorgers, pastores en predikanten. Informatie en inschrijving via deze link.

................................................................................................................................................

Digitale cursussen

De volgende digitale leergangen zijn op dit moment open voor inschrijving.

Bijbels Hebreeuws online

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, en waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï. Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. Maar voor iedereen die zich graag het Bijbels Hebreeuws eigen wil maken, heeft Luce een unieke, geheel digitale cursus opgezet. Lees verder.

Inleiding Theologie Online

Om het geloof en de geschiedenis van het christendom écht goed te begrijpen en van alle kanten te bekijken, is het zinnig om er academisch op te reflecteren. Dit is wat de theologie doet. Theologie is niet alleen een kwestie van afstandelijke reflectie en het bestuderen van boeken, maar bijvoorbeeld ook van het onderzoeken en duiden van uitingen van religiositeit in muziek, films en beeldende kunst. Lees verder.

Digitale leeromgeving theologie

Meer aanbod kunt u vinden op het digitale platform van de TST. Via het cursusmateriaal kunt u online en in eigen tijd kennis maken met aspecten van de studie theologie.
Het materiaal is geschikt voor zelfstudie. Een deel van het aanbod wordt gebruikt in het reguliere onderwijsaanbod van de TST. Lees verder

................................................................................................................................................

Kadercursussen

Bestuurscursussen

De bestuursacademie van Luce heeft ten doel besturen van kerkelijke rechtspersonen professioneel te ondersteunen bij hun complexe maar uitdagende taak in het kerkelijk veld en maatschappelijk verkeer. Lees verder voor het totale aanbod van 10 verschillende bestuurscursussen.