Tilburg Instituut voor Familiebedrijven

Het TiFB is een multidisciplinair instituut dat zich richt op de dynamiek van familiebedrijven en verricht onderzoek en verzorgt onderwijs binnen de brede thema’s van familiebedrijven waarbij theorie en praktijk elkaar versterken.

 Tilburg Institute for Family Business

Onderzoek TiFB

Dynamiek van familiebedrijven

Het Tilburg Instituut voor Familiebedrijven verricht multidisciplinair onderzoek naar de dynamiek van familiebedrijven. Het multidisciplinaire karakter komt tot uitdrukking in de samenwerking tussen verschillende wetenschapsgebieden zoals economie en management, recht en sociale wetenschappen.

TiFB richt zich op thema’s als opvolging, governance, strategisch management, HRM en de fiscale aspecten van familiebedrijven en draagt op deze wijze bij aan de ontwikkeling van kennis over familiebedrijven.

Promotieonderzoek

Exploring the impact of the family on the business

Onderzoeker

  • Joyce Kox

Samenvatting

Het belangrijkste element dat het familiebedrijf onderscheidt van andere soorten bedrijven, is de betrokkenheid van de familie. Het familie- en bedrijfssysteem overlappen en creëren een unieke, maar complexe omgeving. Als gevolg daarvan zijn resultaten van het familiebedrijf een functie van het bedrijf en de familie. Er is echter weinig bekend over hoe het familiesysteem en het bedrijfssysteem elkaar beïnvloeden. Wetenschappers zien het familiebedrijf vaak als homogene entiteiten, wat tegenstrijdige onderzoeksresultaten oplevert. In werkelijkheid verschillen familiebedrijven van elkaar. De familie kan hiervan een oorzaak zijn, omdat families van elkaar verschillen op allerlei aspecten zoals de mate van cohesie of flexibiliteit. Door de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf, kunnen deze aspecten de bedrijfsstrategie en bedrijfsresultaten beïnvloeden. Desondanks is er nog weinig aandacht besteed aan het familieaspect in het familiebedrijf. Kortom, dit onderzoek richt zich op het samenspel tussen de familie en het bedrijf. Het doel van het proefschrift is voornamelijk meer grip te krijgen op de heterogeniteit van familiebedrijven wat wordt veroorzaakt door het familiesysteem en de impact van deze kenmerken op het bedrijfssysteem.

Right to Privacy in EU and Dutch Legislation

Onderzoeker

  • Pjotr Anthoni

Samenvatting

The right to privacy is a fundamentally important right for private individuals in general and for entrepreneurs in particular. Family Business owners form an important and substantial group of entrepreneurs in the Netherlands. Approximately 70% of all businesses is a family business, they are responsible for around 50% of the GNP of the Netherlands and employ more than 50% of all Dutch employees. To enable this vital position, the privacy of the entrepreneurs and their family involved is of great importance. Recent legislation on e.g. the UBO register (emanating from the fourth EU Anti Money Laundering Directive) gives rise to doubt whether the right to privacy is properly taken into account and whether this leads to a balance between transparency and privacy. This research attempts to establish an improved and more comprehensive framework to test new EU and Dutch legislation against the right to privacy.

Naar een uniforme bedrijfsopvolgingsfaciliteit?

Onderzoeker

  • Almer de Beer

Samenvatting

Vanwege het grote belang voor de economie en werkgelegenheid staat het thema ‘bedrijfsopvolging’  - zowel op nationaal als Europees niveau - hoog op de politieke agenda. Uitgangspunt is dat de overheid de overdracht van een onderneming zo min mogelijk dient te belemmeren. Binnen de Europese Unie heeft dit geleid tot een breed spectrum aan fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Van een Europese aanpak is evenwel geen sprake. Fiscale bedrijfsopvolgingspolitiek is nog altijd voorbehouden aan de lidstaten zelf. Consequentie is dat er binnen de Europese Unie grote verschillen bestaan tussen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Deze verschillen worden deels verklaard doordat lidstaten het fundamentele begrip  ‘bedrijfsopvolging’ niet eenduidig afbakenen. Een gebrek aan uniformiteit doet zich ook voor op zuiver nationaal niveau. Zo kent de Nederlandse fiscale wetgeving de nodige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, maar door een afwijkende afbakening van het begrip ‘bedrijfsopvolging’, kunnen de voorwaarden per faciliteit uiteenlopen. In dit onderzoek wordt het begrip ‘bedrijfsopvolging’ geanalyseerd en wordt getracht om tot een definiëring en afbakening van dit begrip te komen. Het uiteindelijke doel is om - mede in de context van de Europese Unie- te komen tot voorstellen voor verbetering en uniformering van de Nederlandse fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Performance drivers of Dutch family businesses

Onderzoeker

  • Casper de Nooijer

Samenvatting

Family businesses are important for the Dutch economy. Approximately 70% of all businesses is a family business, they are responsible for more than 50% of the total employment, and represent c. 50% of the GNP of the Netherlands. One of the main aspects of family businesses is the focus on sustainability and survival rather than financial performance. This research project attempts to explain the causal relationship between family-ownership and the social and financial performance of the businesses. The research is focusing on both smaller and larger family businesses and is funded by the Tilburg Institute for Family Business (TiFB).