Tranzo

Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag.

Tranzo

Leven met een verstandelijke beperking

Tranzo academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Laatste nieuws

Studieochtend relatiegericht werken - Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) is een nieuwe traditie gestart met het verbinden van een studieochtend aan een promotieplechtigheid. “Op deze manier kunnen we het thema van het te verdedigen proefschrift breder belichten voor onderzoekers, professionals en overige geïnteresseerden, en stimuleren we kennisdeling op dit specifieke thema”, aldus prof. dr. Petri Embregts (hoogleraar AWVB).

Op vrijdag 11 november heeft, voorafgaand aan de openbare verdediging van Arno Willems, de eerste studieochtend plaatsgevonden getiteld “Relatiegericht werken bij mensen met een verstandelijke beperking”. Het belang van relatiegericht werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werd door dagvoorzitter dr. Xavier Moonen (Koraal groep) uiteengezet, waarna prof dr. Anna Bosman (Radboud Universiteit) onderzoek presenteerde waarbij het effect van de interactie tussen een cliënte met een ernstige vorm van anorexia en haar behandelaar op het herstelproces werd bepaald aan de hand van hun onderlinge sms-conversatie. Prof. dr. Berno van Meijel (Hogeschool Inholland, VU medisch centrum en Parnassia Groep) belichtte vervolgens op welke wijze relatiegericht werken aandacht krijgt binnen de geestelijke gezondheidszorg, waarbij interventies als ‘collaborative care’, effectief omgaan met patiënten met probleemgedrag en mentaliseren van hulpverleners aan bod kwamen. Tot slot bood Prof. dr. Stijn Vandevelde (Universiteit Gent) een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek rond de rol van contextuele factoren bij het tot stand komen van delinquent gedrag en gaf aan hoe relatiegericht werken met personen met een verstandelijke beperking die criminele feiten hebben gepleegd hierop kan inspelen. De studieochtend werd goed bezocht en zeer positief ontvangen.

Prof. dr. Petri Embregts ontvangt subsidie programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

De programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg (initiatief forensisch zorgveld in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie en GGZ Nederland) heeft de subsidieaanvraag van prof. dr. Petri Embregts gehonoreerd, gericht op Ervaringsdeskundigheid bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren en grensoverschrijdend gedrag in de forensische zorg.

In dit project wordt in kaart gebracht welke redenen mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren zelf geven voor grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en zelfverwonding. Inzicht in deze ervaringskennis is voorwaardelijk aan de vervolgstap om ook in de (forensische) zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van ervaringsdeskundigheid.

Het onderzoek sluit aan bij het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) waarin prof. dr. Embregts onderzoek doet naar het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen (professionals, naasten/verwanten). Het gesubsidieerde onderzoek wordt uitgevoerd door Dichterbij Kennisn@ in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Vooraankondiging symposium AWVB

Op donderdag 20 april 2017 zal de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking haar derde symposium organiseren. In navolging van de symposia Wetenschap en praktijk: In co-creatie verbonden (2013) en Wetenschap en praktijk: Co-creatie in werking (2015) zal in het komende symposium de volgende stap in kennisontwikkeling en kennisdeling worden belicht vanuit verschillende inhoudelijke thema’s en perspectieven. (Internationale) sprekers op het komende symposium zijn dr. Julie Repper (Associate Professor of Recovery, University of Nottingham en ervaringsdeskundige), drs. Martijn Verbeek (directeur Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS) en prof. dr. Petri Embregts (Hoogleraar AWVB). Het symposium is een feestelijke dag waarop onderzoekers, professionals uit de praktijk en het onderwijs, mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten van harte welkom zijn. 
Deelname is gratis. Klik hier voor het programma en aanmelden.

Promotie Arno Willems en aankondiging studieochtend

Na unanieme goedkeuring door de manuscriptcommissie vindt op 11 november 2016 de promotie plaats van drs. Arno Willems. Hij verdedigt zijn proefschrift getiteld “Challenging relationships: Staff interactions in supporting persons with intellectual disabilities and challenging behaviour”. Zijn (co)promotoren zijn prof. dr. Petri Embregts, prof. dr. Anna Bosman en dr. Lex Hendriks. De promotie is uitgevoerd in opdracht van de Koraal Groep. Voorafgaand aan de promotieplechtigheid zal een studieochtend worden georganiseerd. Onder dagvoorzitterschap van dr. Xavier Moonen zullen prof. dr. Anna Bosman, prof. dr. Berno van Meijel en prof. dr. Stijn Vandevelde ingaan op de thematiek van relatiegericht werken. Voor deze studieochtend is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Prof. dr. Petri Embregts ontvangt ZonMw subsidie voor het Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Het is voor mensen met een verstandelijke beperking niet altijd eenvoudig om zelfstandig en in vrijheid keuzes te maken. De gehonoreerde aanvraag Netwerk Samen Kunnen Kiezen heeft tot doel hen te ondersteunen in het richting geven aan hun leven en het maken van eigen keuzes.


Het ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) heeft de subsidieaanvraag Samen Kunnen Kiezen van Prof. dr. Petri Embregts gehonoreerd. Deze aanvraag is gericht op ondersteuning van zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking en sluit aan bij het VN-verdrag voor mensen met een beperking waarin respect voor eigen keuze een belangrijk grondbeginsel is. Lees verder

Nieuwe partners toegetreden tot de AWVB

De stuurgroep van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking heeft ingestemd met het toetreden van twee nieuwe samenwerkingspartners. Zorgorganisatie Amerpoort is per 1 april 2016 toegetreden, organisatie SDW per 1 juli 2016.

Per 1 januari 2016 is de academische werkplaats gestart aan haar tweede samenwerkingstermijn. Met de toetreding van Amerpoort en SDW bestaat de structurele samenwerking uit 11 zorgorganisaties, de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking en Tranzo.

ZonMw subsidie ter bevordering van participatie van mensen met een verstandelijke beperking

De top-down subsidie is toegekend aan prof. dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking) om participatie van mensen met een verstandelijke beperking binnen het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) te bevorderen. Lees verder

Samenwerking Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking verlengd voor tweede termijn

De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking zal vanaf januari 2016 starten met haar tweede samenwerkingstermijn. De structurele samenwerking bestaat per 1 januari 2016 uit: Amarant Groep, ASVZ, Dichterbij, Koraal Groep, Lunet zorg, S&L Zorg, Zuidwester, Tranzo (Tilburg University) en twee nieuwe partners, te weten Tragel Zorg en Prisma. Ook de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking zal opnieuw een vaste samenwerkingspartner binnen de werkplaats zijn.

De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking is opgericht in december 2011. In dat jaar spraken 6 zorgorganisaties, LFB en Tranzo (Tilburg University) af om structureel met elkaar samen te werken. De samenwerking werd in februari 2014 uitgebreid met twee nieuwe partners. Op basis van de succesvolle samenwerking in de eerste termijn, heeft de stuurgroep van de Academische Werkplaats op 6 oktober jl ingestemd met een tweede samenwerkingstermijn. De Academische Werkplaats wordt verlengd voor de periode van 1 januari 2016 tot 30 april 2020. Sinds de oprichting delen samenwerkingspartners onverminderd als ambitie het stimuleren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als doel het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen.

verlenging awvb 3 verlenging awvb 4


Landelijke erkenning Sterker dan de kick

De erkenningscommissie langdurende zorg heeft de interventie Sterker dan de kick op 21 juli 2015 als goed onderbouwde interventie erkend.

De interventie Sterker dan de kick is ontwikkeld onder leiding van Prof. dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, Tranzo) en heeft tot doel om mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblemen vanuit zichzelf te motiveren tot gedragsverandering.

Als erkende interventie wordt Sterker dan de kick opgenomen in de databank van Vilans en wordt daarmee centraal en online toegankelijk voor professionals. In de toekomst worden erkende interventies tevens opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Voor meer informatie: zie nieuwsartikel Vilans

Bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van Prof. dr. Petri Embregts verlengd.

De bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling, sinds 2011 ingesteld aan Tilburg University en bekleed door Prof. dr. Petri Embregts, is verlengd voor een periode van vijf jaar. Het onderzoek dat wordt verricht in het kader van de leerstoel richt zich op empowerment van mensen met een verstandelijke beperking en van hun directe ondersteuners (verwanten en begeleiders in het primaire proces) en effectiviteit van behandelingen. In 2012 is onder leiding van Prof. dr. Embregts de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking opgericht. Haar tweede bijzondere leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, verbonden aan het departement Medische en Klinische Psychologie (Tilburg University), is eveneens met vijf jaar verlengd.

Landelijke erkenning Begeleiders in Beeld

De erkenningscommissie langdurende zorg heeft de interventie Begeleiders in Beeld op 22 januari 2015 als effectieve interventie erkend. Hiermee is Begeleiders in Beeld de eerste interventie voor de VG-sector met landelijke erkenning. De interventie Begeleiders in Beeld is ontwikkeld onder leiding van Prof.dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking) en heeft tot doel de interactie tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen te verbeteren en de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Als erkende interventie wordt Begeleiders in Beeld opgenomen in de databank van Vilans en wordt daarmee centraal en online toegankelijk voor professionals. In de toekomst worden erkende interventies tevens opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Voor meer informatie: zie nieuwsartikel Vilans

Prof.dr. Petri Embregts ontvangt ZonMw subsidie ter voorbereiding op het Nationaal Programma Gehandicapten

Ter voorbereiding op het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) heeft ZonMw een subsidie toegekend aan Prof.dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking) voor de opzet van een kweekvijver ervaringsdeskundigen. In de komende 5 maanden zal in samenwerking met ervaringsdeskundigen tot een voorstel worden gekomen voor een landelijk trainings- en scholingsaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking om hen toe te rusten tot participatie binnen alle fasen van het NPG. In deze voorbereiding op het NPG wordt samengewerkt met de LFB en Dr. Alice Schippers (Disability Studies) en Prof.dr. Geert van Hove (Vumc Metamedica) die eenzelfde subsidie hebben verkregen om respectievelijk de visie/missie van het NPG en voorwaarden voor participatief onderzoek verder vorm te geven.

Nieuwe training maakt cliënten 'sterker dan de kick'

Tijdens een themamiddag over verslaving van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) presenteerden orthopedagoog Annemarie Kroon en onderzoeker Noud Frielink de training ‘Sterker dan de kick’. Mensen met een lichte verstandelijke beperking worden ermee gemotiveerd tot nieuw gedrag, zodat ze niet vervallen in oude gewoontes. Lees het persbericht.

Rapport 'miMakkus'

Op 10 februari 2014 is het rapport ‘miMakkus: Belevingsgerichte zorg met behulp van clownerie voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking’ verschenen. Lees meer over dit project en/of bekijk het rapport.

Erkenningstraject 'interventies in de langdurende zorg'

Prof. dr. Petri Embregts is uitgenodigd voor deelname aan het ‘Erkenningstraject voor interventies in de langdurende zorg’ van Vilans.

Dit erkenningstraject beoogt interventies toegankelijk te maken voor de praktijk. In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld, toch zijn ze voor professionals moeilijk te vinden.

Bekijk het volledige nieuwsbericht en informatie over aanmelding van interventies

Belevingsonderzoek naar dwang in de zorg

Prof dr Petri Embregts (Tranzo, Tilburg University) en Prof dr. Cees Hertogh (VU Medisch centrum) zijn door het ministerie VWS uitgenodigd een belevingsonderzoek uit te voeren naar dwang in de zorg. Professor Embregts is verantwoordelijk voor een onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt bij mensen met een verstandelijke beperking. Professor Hertogh zal parallel een onderzoek uitvoeren bij mensen met dementie. Lees meer

Rapport openbaar

Op 31 januari 2013 is het rapport 'Een opleiding ervaringsdeskundigheid voor mensen met een verstandelijke beperking' openbaar gemaakt. Lees het persbericht en bekijk het rapport.

Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking; is een samenwerking tussen Dichterbij, Lunet zorg, S&L Zorg, Zuidwester, Koraal Groep, De Brabantse MEE-organisaties, LFB en Tranzo. Daarnaast wordt samengewerkt met andere partijen op projectbasis, zoals met Fontys Hogescholen, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en CZ. Aan de academische werkplaats werkplaats is de leerstoel 'Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling' verbonden van Prof. dr. Petri Embregts. Zij sprak haar inaugurele rede uit op 17 juni 2011.