Tranzo

Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag.

Tranzo

Leven met een verstandelijke beperking

Tranzo academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Laatste nieuws

Ervaringsdeskundigheid: een gelijkwaardige bron van kennis binnen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) staat bekend om haar jarenlange samenwerking met ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking. Zo was de AWVB, onder leiding van prof. dr. Petri Embregts nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van de opleiding tot ervaringsdeskundige voor mensen met een verstandelijke beperking bij de Fontys Hogeschool, deed zij in opdracht van ZonMw onderzoek naar het vormgeven van participatie van ervaringsdeskundigen binnen het Nationaal Programma Gehandicapten en wordt er door onderzoekers van de AWVB nauw samengewerkt met mensen met een beperking.

Tijdens het tweejaarlijkse symposium van de Academische Werkplaats sprak prof. dr. Petri Embregts met Henriette Sandvoort (LFB) over thema’s als zelfbepaling en het cliëntperspectief centraal. Het belang van deze thema’s wordt breed gedragen, maar een belangrijke vraag volgens Embregts is hoe we zelfregie van mensen met een beperking daadwerkelijk gaan vormgeven. Wat vraagt dat van professionals, mensen met een verstandelijke beperking zelf, maar ook van onderzoekers? Hoe stimuleren we autonomie, en zorgen we tegelijkertijd dat we op basis van verbondenheid samenwerken. Door samen met ervaringsdeskundigen - maar ook met professionals en verwanten - in gesprek te gaan en onderzoek te doen naar deze thema’s is het mogelijk om niet alleen invulling te geven aan zelfregie van mensen met een beperking, maar zo ook bij te dragen aan het vergroten van de  zeggenschap  over hun eigen leven.

De AWVB is verheugd ook in de nabije toekomst -door toekenning van een ZonMw subsidie- verder te kunnen bouwen aan meer kennis en inzichten in de samenwerking tussen mensen zonder en met een beperking binnen het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’.

Symposium ‘The next big thing, will be a lot of small things’

Zo’n 300 ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers bezochten het symposium van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) met de aansprekende titel The next big thing, will be a lot of small things. De Academische Werkplaats  heeft op donderdag 20 april 2017 haar vierde symposium op inspirerende wijze vormgegeven. Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts worden kennisontwikkeling en kennisdeling binnen deze academische werkplaats op innovatieve en succesvolle wijze uitgevoerd. Daarbij zijn co-creatie, gelijkwaardigheid en verbinding tussen de perspectieven van mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten, professionals en onderzoekers centrale uitgangspunten. De lezingen van dr. Rachel Perkins (Implementing Recovery through Organisational Change), drs. Marie Claire de Vries (VWS) en prof. dr. Petri Embregts (AWVB) sloten hier naadloos bij aan. De vele ‘small things’ die de academische werkplaats binnen haar onderzoeksprogramma samen met de praktijk initieert en uitwerkt, werden nader toegelicht tijdens de parallelsessies in het middagprogramma.

Voor meer informatie over het symposium klik hieronder op ‘Lees verder’.

Lees verder

Met veel passie sprak dr. Rachel Perkins over haar ervaringen met de geestelijke gezondheidszorg, als klinisch psycholoog maar ook als ervaringsdeskundige. Thema’s als bejegening, privacy en effectiviteit van behandeling, bracht zij op basis van haar unieke en persoonlijke ervaringen onder de aandacht. Perkins stelt daarbij kritische vragen. Hoeveel tijd en woorden besteden we aan het beschrijven van mogelijkheden en krachten van mensen versus problemen en dysfuncties? Zien we de patiënt als een verzameling van symptomen die zorg nodig heeft, of zien we de patiënt als een mens met een baan, familie en vrienden zoals een ieder? Een gebrek aan verwachtingen is volgens Perkins ontmoedigend voor de dromen en aspiraties van ieder mens. Samengevat, nodigt Perkins uit tot een transformatie in het denken en kijken van professionals binnen de (geestelijke) gezondheidszorg.

Een inkijkje in de huidige beleidsplannen binnen het ministerie van VWS werd geboden door drs. Marie Claire de Vries. Binnen de langdurige zorg is de gehandicaptenzorg vooruitstrevend. De wijze waarop wordt toegewerkt naar de inzet van ervaringsdeskundigen en de samenwerking binnen de sector maar ook tussen de verschillende sectoren is toonaangevend, aldus de Vries. Doorontwikkeling van bestaande kennis en aandacht voor structurele samenwerking tussen onderzoek en praktijk staat hoog op de agenda van VWS.

Prof. dr. Petri Embregts inspireerde het publiek met haar visie op kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de gehandicaptenzorg. De titel The next big thing, will be a lot of small things staat voor Embregts symbool voor de huidige uitdagingen waar de sector voor staat. In de afgelopen jaren zijn in de praktijk, wetenschap, onderwijs en beleid belangrijke stappen gezet waardoor grote thema’s als zelfbepaling, cliëntperspectief, kennisontwikkeling en academisering van de sector niet meer weg te denken zijn. Henriette Sandvoort (LFB) lichtte deze thema’s vanuit haar eigen ervaringen op inzichtelijke wijze toe. Maar hoe gaan we zelfregie nu ook daadwerkelijk vormgeven, aldus Embregts. Wat vraagt dat van ons, maar ook van professionals en mensen met een verstandelijke beperking zelf? Wanneer we kennis ontwikkelen, willen we deze ook delen. Maar met wie en hoe? Welke rol kan ervaringsdeskundigheid hierbij spelen? Embregts riep op om op een systematische wijze en in verbinding met eerdere (ervarings)kennis te denken over de nieuwe vragen die voor ons liggen en deze niet ad hoc, maar vanuit een structurele infrastructuur zoals een academische werkplaats te beantwoorden.

Samen met mensen met een verstandelijke beperking en professionals uit onderwijs en de zorgpraktijk verzorgden onderzoekers van de AWVB de parallelsessies in het middagprogramma. De kleine stappen die wetenschappers samen met mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten en professionals zetten op weg naar de academisering van de sector, werden binnen deze sessies zichtbaar. Op overstijgend niveau was onder meer aandacht voor doorontwikkeling van ‘good practices´ naar ‘evidence-based practice’ en het bouwen van (nationale) structurele samenwerkingsverbanden tussen wetenschap, onderwijs en zorgorganisaties. De middag werd feestelijk afgesloten met de uitreiking van twee prijzen welke verbonden zijn aan deze Academische Werkplaats, te weten de Anton Došen Scriptieprijs en de Jan van der Kruis Innovatieprijs.Feestelijke uitreiking Anton Došen Scriptieprijs en Jan van der Kruis Innovatieprijs

Op 20 april 2017 zijn tijdens het symposium ‘The next big thing will be a lot of small things’ van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) de Anton Došen Scriptieprijs en de Jan van der Kruis Innovatieprijs uitgereikt.

Voor meer informatie over de feestelijke uitreiking klik hieronder op ‘Lees verder’.

Lees verder

Anton Došen Scriptieprijs

De Anton Došen Scriptieprijs is voor de vierde keer uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. De prijs is verbonden aan de leerstoel van Prof. dr. Petri Embregts en ingesteld door de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland in samenwerking met de School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University en STEVIG, onderdeel van Dichterbij. De prijs wordt iedere 2 jaar uitgereikt. Voor de winnaar is een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld en de mogelijkheid om de winnende scriptie (in verkorte vorm) te publiceren in het tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.

Jolien Rheiter is met haar scriptie vanuit de Open Universiteit over de seksuele ontwikkeling ven mensen met een verstandelijke beperking tot winnaar verkozen. Een gedeelde tweede plaats werd toegekend aan Samantha Roetink (VU Amsterdam; titel: De relatie tussen sociale angst en sociale status bij adolescenten met een lichte verstandelijke beperking) en Angela Schuurmans (RU Nijmegen; titel: A Pilot Study Evaluating “Dojo,” a Videogame Intervention for Youths with Externalizing and Anxiety Problems).

In het winnende onderzoek werd een vragenlijst ontworpen en gevalideerd die de seksuele ontwikkeling van mensen met verstandelijke beperking in kaart brengt. Het uiteindelijke meetinstrument is betrouwbaar en onderscheidend voor deze doelgroep. De jury beoordeelde het onderwerp van de winnende thesis als uitermate relevant voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. Jolien ontving de prijs uit handen van em. prof. dr. Anton Došen zelf.

Jan van der Kruis Innovatieprijs
De Jan van der Kruis Innovatieprijs werd voor de derde keer uitgereikt en is bestemd voor producten waarbij sprake is van innovatie, aandacht is voor langdurige zorgrelaties en een brug wordt geslagen tussen theorie en praktijk. De prijs is ingesteld door zorgorganisatie Dichterbij, in samenwerking met Tranzo (Tilburg University), en is gekoppeld aan de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking o.l.v. Prof. dr. Petri Embregts. De prijs wordt iedere 2 jaar uitgereikt; voor de winnaar is een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld.

De jury heeft Ilse van Assen en Marion Jongerius, beiden als psychomotorisch therapeut werkzaam bij Zuidwester, met de Emotieapp GetGrip uitgeroepen tot winnaar van de Jan van der Kruis Innovatieprijs 2017. Een gedeelde tweede plek werd toegekend aan Sammy Roording (werkzaam bij Karakter; titel product: Straatwijzer) en Rita Gerkema-Nijhof (werkzaam bij Kentalis; titel product: zintuigenverhalen).

De Emotieapp GetGrip is ontwikkeld op basis van therapeutische kennis en inzichten in het werken met jongeren en (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking waarbij sprake is van emotie-regulatieproblemen. GetGrip geeft de therapeut en de cliënt de mogelijkheid om met gebruik van smartphone of tablet te werken aan emoties en gevoelens. De integratie van GetGrip binnen zorgplatform Quli zorgt ervoor dat de cliënt, therapeut en verwanten digitaal kunnen communiceren binnen een beveiligde omgeving. Aan de ontwikkeling van dit product is een kleinschalig pilot-onderzoek gekoppeld. De Emotieapp GetGrip heeft een innovatief karakter, is potentieel toepasbaar voor verschillende doelgroepen en is maatschappelijk uitermate relevant. Ilse en Marion ontvingen de prijs uit handen van mr. Jan van der Kruis zelf.

Voor meer informatie over beide prijzen verwijzen we naar de pagina van de Anton Došen Scriptieprijs en de Jan van der Kruis Innovatieprijs.

Tweede, herziene druk training Sterker dan de kick voor LVB verschenen (VIDEO)

Mensen met een lichte verstandelijke beperking kunnen verslaafd raken. Bijvoorbeeld aan alcohol en drugs, maar ook aan internet en videogames. Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts is in 2013 de training Sterker dan de kick ontwikkeld door Dichterbij Kennisn@ in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking.

De training is bedoeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking die door het overmatig gebruik en/of misbruik daarvan in de problemen komen. Het doel van de training Sterker dan de kick is om mensen met een lichte verstandelijke beperking vanuit zichzelf te motiveren om het gebruik of misbruik van middelen te veranderen (autonome motivatie). In 2015 is Sterker dan de kick erkend door de Erkenningscommissie Gehandicaptenzorg.

Op basis van feedback van zowel mensen met een lichte verstandelijke beperking die de training hebben gevolgd als van trainers en ervaringsdeskundigen die als co-trainer met ons hebben samengewerkt, is eind 2016 een nieuwe herziene druk Sterker dan de kick verschenen. Een aantal onderdelen zijn herschreven waardoor de training nog beter aansluit bij de deelnemers. De herziene trainershandleiding Sterker dan de kick is te bestellen via de website van de interventie (www.sterkerdandekick.nl).

Bekijk video

Succesvolle studieochtend ‘Uitdagen tot groei'

Het belang van motivatie bij mensen met een verstandelijke beperking

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) is vorig jaar een nieuwe traditie gestart door een studieochtend aan een promotieplechtigheid te verbinden. Op deze manier wordt het thema van het te verdedigen proefschrift breder belicht voor onderzoekers, professionals en overige geïnteresseerden, en wordt kennisdeling op dit specifieke thema gestimuleerd. Op vrijdag 17 maart heeft, voorafgaand aan de openbare verdediging van Noud Frielink, de studieochtend getiteld ‘Uitdagen tot groei: Het belang van motivatie bij mensen met een verstandelijke beperking’ plaatsgevonden.
Onder dagvoorzitterschap van prof. dr. Petri Embregts namen ruim 60 mensen deel aan de studieochtend. Prof. dr. Maarten Vansteenkiste (Universiteit Gent) en prof. dr. Monique Kremer (Universiteit van Amsterdam) gingen in op het belang van motivatie. Prof. dr. Maarten Vansteenkiste sprak over de motiverende en de ‘moetiverende’ rol van professionals vanuit het perspectief van de Zelf-Determinatie Theorie. Vervolgens belichtte prof. dr. Monique Kremer het belang van aandacht voor jongvolwassenen in een super-diverse stad.

Symposium 20 april 2017: “The next big thing, will be a lot of small things”

Op donderdag 20 april 2017 zal de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking haar derde symposium organiseren. In navolging van de symposia Wetenschap en praktijk: In co-creatie verbonden (2013) en Wetenschap en praktijk: Co-creatie in werking (2015) zal in het komende symposium de volgende stap in kennisontwikkeling en kennisdeling worden belicht vanuit verschillende inhoudelijke thema’s en perspectieven. (Internationale) sprekers op het komende symposium zijn dr. Julie Repper (Associate Professor of Recovery, University of Nottingham en ervaringsdeskundige), drs. Martijn Verbeek (directeur Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS) en prof. dr. Petri Embregts (Hoogleraar AWVB). Het symposium is een feestelijke dag waarop onderzoekers, professionals uit de praktijk en het onderwijs, mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten van harte welkom zijn.
Deelname is gratis. Klik hier voor het programma en aanmelden.


Succesvolle studieochtend relatiegericht werken - Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) is een nieuwe traditie gestart met het verbinden van een studieochtend aan een promotieplechtigheid. “Op deze manier kunnen we het thema van het te verdedigen proefschrift breder belichten voor onderzoekers, professionals en overige geïnteresseerden, en stimuleren we kennisdeling op dit specifieke thema”, aldus prof. dr. Petri Embregts (hoogleraar AWVB). Op vrijdag 11 november heeft, voorafgaand aan de openbare verdediging van Arno Willems, de eerste studieochtend plaatsgevonden getiteld “Relatiegericht werken bij mensen met een verstandelijke beperking”.

Lees verder

Het belang van relatiegericht werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werd door dagvoorzitter dr. Xavier Moonen (Koraal groep) uiteengezet, waarna prof dr. Anna Bosman (Radboud Universiteit) onderzoek presenteerde waarbij het effect van de interactie tussen een cliënte met een ernstige vorm van anorexia en haar behandelaar op het herstelproces werd bepaald aan de hand van hun onderlinge sms-conversatie. Prof. dr. Berno van Meijel (Hogeschool Inholland, VU medisch centrum en Parnassia Groep) belichtte vervolgens op welke wijze relatiegericht werken aandacht krijgt binnen de geestelijke gezondheidszorg, waarbij interventies als ‘collaborative care’, effectief omgaan met patiënten met probleemgedrag en mentaliseren van hulpverleners aan bod kwamen. Tot slot bood Prof. dr. Stijn Vandevelde (Universiteit Gent) een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek rond de rol van contextuele factoren bij het tot stand komen van delinquent gedrag en gaf aan hoe relatiegericht werken met personen met een verstandelijke beperking die criminele feiten hebben gepleegd hierop kan inspelen. De studieochtend werd goed bezocht en zeer positief ontvangen.

Prof. dr. Petri Embregts ontvangt subsidie programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

De programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg (initiatief forensisch zorgveld in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie en GGZ Nederland) heeft de subsidieaanvraag van prof. dr. Petri Embregts gehonoreerd, gericht op Ervaringsdeskundigheid bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren en grensoverschrijdend gedrag in de forensische zorg.


Lees verder

In dit project wordt in kaart gebracht welke redenen mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren zelf geven voor grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en zelfverwonding. Inzicht in deze ervaringskennis is voorwaardelijk aan de vervolgstap om ook in de (forensische) zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van ervaringsdeskundigheid.

Het onderzoek sluit aan bij het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) waarin prof. dr. Embregts onderzoek doet naar het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen (professionals, naasten/verwanten). Het gesubsidieerde onderzoek wordt uitgevoerd door Dichterbij Kennisn@ in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking.

Prof. dr. Petri Embregts ontvangt ZonMw subsidie voor het Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Het ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) heeft de subsidieaanvraag Samen Kunnen Kiezen van prof. dr. Petri Embregts gehonoreerd. Deze aanvraag is gericht op ondersteuning van zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking en sluit aan bij het VN-verdrag voor mensen met een beperking waarin respect voor eigen keuze een belangrijk grondbeginsel is.

Lees verder

De subsidieaanvraag Samen Kunnen Kiezen sluit aan bij het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) waarin Embregts onderzoek doet naar het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen (hulpverleners, naasten/verwanten). Daarbij wordt kennisontwikkeling en kennisdeling in co-creatie met de praktijk vormgegeven en vindt samenwerking plaats op basis van een betekenisvolle en gelijkwaardige relatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking, de hulpverlener en de onderzoeker. Met de toegekende subsidie kan een duurzaam netwerk worden opgebouwd waarbij praktijk en onderzoek samenwerken in de onderbouwing en ondersteuning van zelfbepaling en eigen keuze van mensen met een beperking.

Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen is een samenwerking tussen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (prof. dr. Petri Embregts) en de Academische Werkplaats van de VU (prof. dr. Carlo Schuengel). Met het netwerk bouwen zij voort op reeds bestaande onderzoekssamenwerking op het gebied van zelfbepaling. Zorgorganisaties, cliëntenorganisaties en onderwijsinstellingen nemen actief deel aan het netwerk. Resultaten van de verschillende deelprojecten worden zo direct toepasbaar gemaakt voor begeleiders, mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten/verwanten en (kennis)managers binnen de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

ZonMw subsidie ter bevordering van participatie van mensen met een verstandelijke beperking

De top-down subsidie is toegekend aan prof. dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking) om participatie van mensen met een verstandelijke beperking binnen het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) te bevorderen.


Lees verder

Participatie van mensen met een beperking aan gehonoreerde onderzoeks- en implementatieprojecten wordt door ZonMw aanbevolen. Om projectleden zonder en met een beperking toe te rusten op deze samenwerking zullen binnen het NPG trainings- en coachingstrajecten aangeboden worden. Ontwikkelingen in ervaren regie en participatie bij projectleden met en zonder beperking zullen op basis van de verkregen subsidie vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking met onderzoek worden gevolgd.


De subsidie is een vervolg op een eerder toegekende ZonMw subsidie naar het vormgeven van participatie van mensen met een beperking binnen het NPG. Met deze subsidie wordt aangesloten bij het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, waarbinnen Embregts onderzoek doet naar empowerment van mensen met een verstandelijke beperking en samenwerkt met ervaringsdeskundigen in onderzoeksprojecten en onderwijs. Daarbij wordt kennisontwikkeling en kennisdeling in co-creatie vormgegeven en vindt samenwerking plaats op basis van een betekenisvolle en gelijkwaardige relatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking, de hulpverlener en de onderzoeker.


De subsidie vormt een onderdeel van het project Samen werken, samen leren, een samenwerking tussen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (prof. dr. Petri Embregts), Disability Studies (dr. Alice Schippers), Vumc Metamedica (prof. dr. Geert van Hove), en de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking.


Bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van Prof. dr. Petri Embregts verlengd.

De bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling, sinds 2011 ingesteld aan Tilburg University en bekleed door Prof. dr. Petri Embregts, is verlengd voor een periode van vijf jaar. Het onderzoek dat wordt verricht in het kader van de leerstoel richt zich op empowerment van mensen met een verstandelijke beperking en van hun directe ondersteuners (verwanten en begeleiders in het primaire proces) en effectiviteit van behandelingen. In 2012 is onder leiding van Prof. dr. Embregts de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking opgericht. Haar tweede bijzondere leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, verbonden aan het departement Medische en Klinische Psychologie (Tilburg University), is eveneens met vijf jaar verlengd.