Tranzo

Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag.

Tranzo

Leven met een verstandelijke beperking

Tranzo academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Laatste nieuwsSuccesvolle studieochtend relatiegericht werken - Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) is een nieuwe traditie gestart met het verbinden van een studieochtend aan een promotieplechtigheid. “Op deze manier kunnen we het thema van het te verdedigen proefschrift breder belichten voor onderzoekers, professionals en overige geïnteresseerden, en stimuleren we kennisdeling op dit specifieke thema”, aldus prof. dr. Petri Embregts (hoogleraar AWVB). Op vrijdag 11 november heeft, voorafgaand aan de openbare verdediging van Arno Willems, de eerste studieochtend plaatsgevonden getiteld “Relatiegericht werken bij mensen met een verstandelijke beperking”.

Lees verder

Het belang van relatiegericht werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werd door dagvoorzitter dr. Xavier Moonen (Koraal groep) uiteengezet, waarna prof dr. Anna Bosman (Radboud Universiteit) onderzoek presenteerde waarbij het effect van de interactie tussen een cliënte met een ernstige vorm van anorexia en haar behandelaar op het herstelproces werd bepaald aan de hand van hun onderlinge sms-conversatie. Prof. dr. Berno van Meijel (Hogeschool Inholland, VU medisch centrum en Parnassia Groep) belichtte vervolgens op welke wijze relatiegericht werken aandacht krijgt binnen de geestelijke gezondheidszorg, waarbij interventies als ‘collaborative care’, effectief omgaan met patiënten met probleemgedrag en mentaliseren van hulpverleners aan bod kwamen. Tot slot bood Prof. dr. Stijn Vandevelde (Universiteit Gent) een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek rond de rol van contextuele factoren bij het tot stand komen van delinquent gedrag en gaf aan hoe relatiegericht werken met personen met een verstandelijke beperking die criminele feiten hebben gepleegd hierop kan inspelen. De studieochtend werd goed bezocht en zeer positief ontvangen.

Prof. dr. Petri Embregts ontvangt subsidie programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)

De programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg (initiatief forensisch zorgveld in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie en GGZ Nederland) heeft de subsidieaanvraag van prof. dr. Petri Embregts gehonoreerd, gericht op Ervaringsdeskundigheid bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren en grensoverschrijdend gedrag in de forensische zorg.


Lees verder

In dit project wordt in kaart gebracht welke redenen mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren zelf geven voor grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en zelfverwonding. Inzicht in deze ervaringskennis is voorwaardelijk aan de vervolgstap om ook in de (forensische) zorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van ervaringsdeskundigheid.

Het onderzoek sluit aan bij het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) waarin prof. dr. Embregts onderzoek doet naar het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen (professionals, naasten/verwanten). Het gesubsidieerde onderzoek wordt uitgevoerd door Dichterbij Kennisn@ in samenwerking met de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking.

Prof. dr. Petri Embregts ontvangt ZonMw subsidie voor het Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Het ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) heeft de subsidieaanvraag Samen Kunnen Kiezen van prof. dr. Petri Embregts gehonoreerd. Deze aanvraag is gericht op ondersteuning van zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking en sluit aan bij het VN-verdrag voor mensen met een beperking waarin respect voor eigen keuze een belangrijk grondbeginsel is.

Lees verder

De subsidieaanvraag Samen Kunnen Kiezen sluit aan bij het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) waarin Embregts onderzoek doet naar het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen (hulpverleners, naasten/verwanten). Daarbij wordt kennisontwikkeling en kennisdeling in co-creatie met de praktijk vormgegeven en vindt samenwerking plaats op basis van een betekenisvolle en gelijkwaardige relatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking, de hulpverlener en de onderzoeker. Met de toegekende subsidie kan een duurzaam netwerk worden opgebouwd waarbij praktijk en onderzoek samenwerken in de onderbouwing en ondersteuning van zelfbepaling en eigen keuze van mensen met een beperking.

Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen is een samenwerking tussen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (prof. dr. Petri Embregts) en de Academische Werkplaats van de VU (prof. dr. Carlo Schuengel). Met het netwerk bouwen zij voort op reeds bestaande onderzoekssamenwerking op het gebied van zelfbepaling. Zorgorganisaties, cliëntenorganisaties en onderwijsinstellingen nemen actief deel aan het netwerk. Resultaten van de verschillende deelprojecten worden zo direct toepasbaar gemaakt voor begeleiders, mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten/verwanten en (kennis)managers binnen de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

ZonMw subsidie ter bevordering van participatie van mensen met een verstandelijke beperking

De top-down subsidie is toegekend aan prof. dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking) om participatie van mensen met een verstandelijke beperking binnen het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) te bevorderen.


Lees verder

Participatie van mensen met een beperking aan gehonoreerde onderzoeks- en implementatieprojecten wordt door ZonMw aanbevolen. Om projectleden zonder en met een beperking toe te rusten op deze samenwerking zullen binnen het NPG trainings- en coachingstrajecten aangeboden worden. Ontwikkelingen in ervaren regie en participatie bij projectleden met en zonder beperking zullen op basis van de verkregen subsidie vanuit de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking met onderzoek worden gevolgd.


De subsidie is een vervolg op een eerder toegekende ZonMw subsidie naar het vormgeven van participatie van mensen met een beperking binnen het NPG. Met deze subsidie wordt aangesloten bij het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, waarbinnen Embregts onderzoek doet naar empowerment van mensen met een verstandelijke beperking en samenwerkt met ervaringsdeskundigen in onderzoeksprojecten en onderwijs. Daarbij wordt kennisontwikkeling en kennisdeling in co-creatie vormgegeven en vindt samenwerking plaats op basis van een betekenisvolle en gelijkwaardige relatie tussen de persoon met een verstandelijke beperking, de hulpverlener en de onderzoeker.


De subsidie vormt een onderdeel van het project Samen werken, samen leren, een samenwerking tussen de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (prof. dr. Petri Embregts), Disability Studies (dr. Alice Schippers), Vumc Metamedica (prof. dr. Geert van Hove), en de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking.


Bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van Prof. dr. Petri Embregts verlengd.

De bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling, sinds 2011 ingesteld aan Tilburg University en bekleed door Prof. dr. Petri Embregts, is verlengd voor een periode van vijf jaar. Het onderzoek dat wordt verricht in het kader van de leerstoel richt zich op empowerment van mensen met een verstandelijke beperking en van hun directe ondersteuners (verwanten en begeleiders in het primaire proces) en effectiviteit van behandelingen. In 2012 is onder leiding van Prof. dr. Embregts de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking opgericht. Haar tweede bijzondere leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, verbonden aan het departement Medische en Klinische Psychologie (Tilburg University), is eveneens met vijf jaar verlengd.