Tranzo

Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag.

Tranzo

Leven met een verstandelijke beperking

Tranzo academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Laatste nieuws


Vooraankondiging symposium Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

Ook in 2017 wordt de tweejaarlijkse traditie van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking voortgezet en organiseren we een symposium. In navolging van de symposia Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden (2013) en Wetenschap en praktijk: co-creatie in werking (2015) zal in het komende symposium de volgende stap in kennisontwikkeling en kennisdeling in co-creatie worden belicht vanuit verschillende inhoudelijke thema's en perspectieven.

Graag verwelkomen wij u tijdens dit symposium op 20 april 2017. Mogelijkheid tot inschrijven en nadere inhoudelijke informatie volgt komend najaar.


Samenwerking Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking verlengd voor tweede termijn

De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking zal vanaf januari 2016 starten met haar tweede samenwerkingstermijn. De structurele samenwerking bestaat per 1 januari 2016 uit: Amarant Groep, ASVZ, Dichterbij, Koraal Groep, Lunet zorg, S&L Zorg, Zuidwester, Tranzo (Tilburg University) en twee nieuwe partners, te weten Tragel Zorg en Prisma. Ook de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking zal opnieuw een vaste samenwerkingspartner binnen de werkplaats zijn.

De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking is opgericht in december 2011. In dat jaar spraken 6 zorgorganisaties, LFB en Tranzo (Tilburg University) af om structureel met elkaar samen te werken. De samenwerking werd in februari 2014 uitgebreid met twee nieuwe partners. Op basis van de succesvolle samenwerking in de eerste termijn, heeft de stuurgroep van de Academische Werkplaats op 6 oktober jl ingestemd met een tweede samenwerkingstermijn. De Academische Werkplaats wordt verlengd voor de periode van 1 januari 2016 tot 30 april 2020. Sinds de oprichting delen samenwerkingspartners onverminderd als ambitie het stimuleren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met als doel het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen.

verlenging awvb 3 verlenging awvb 4

Landelijke erkenning Sterker dan de kick

De erkenningscommissie langdurende zorg heeft de interventie Sterker dan de kick op 21 juli 2015 als goed onderbouwde interventie erkend.

De interventie Sterker dan de kick is ontwikkeld onder leiding van Prof. dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, Tranzo) en heeft tot doel om mensen met een lichte verstandelijke beperking en verslavingsproblemen vanuit zichzelf te motiveren tot gedragsverandering.

Als erkende interventie wordt Sterker dan de kick opgenomen in de databank van Vilans en wordt daarmee centraal en online toegankelijk voor professionals. In de toekomst worden erkende interventies tevens opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Voor meer informatie: zie nieuwsartikel Vilans


Feestelijke uitreiking Anton Došen Scriptieprijs en Jan van der Kruis Innovatieprijs

Op 16 april 2015 zijn tijdens het symposium Co-creatie in werking

(klik hier voor de presentaties) van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking de Anton Došen Scriptieprijs en de Jan van der Kruis Innovatieprijs uitgereikt.


Anton Došen Scriptieprijs
De Anton Došen Scriptieprijs is voor de derde maal in de geschiedenis uitgereikt aan de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. In totaal hadden tien studenten hun masterscriptie ingediend. Na zorgvuldig beraad is Lore Riské met haar scriptie over de validering van de SEO-R werd aangewezen tot winnaar. Het belangwekkende van deze scriptie zat volgens de jury in een combinatie van: (1) De uitstekende wetenschappelijke uitvoering en beschrijving van het scriptieonderzoek; (2) De relevantie van het onderwerp voor de doelgroep van mensen met een verstandelijke beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen; (3) De geboden vernieuwingsimpuls voor de doorontwikkeling van een schaal die in de klinische praktijk breed onder de aandacht is van professionals.

Jan van der Kruis Innovatieprijs
De Jan van der kruis prijs werd voor de tweede maal uitgereikt en legt nadruk op producten waarbij sprake is van innovatie, menslievende zorg, investeren in langdurige zorgrelaties en een brug slaan tussen theorie en praktijk. In totaal werden 32 inzendingen aangemeld. De jury heeft Lars Nieuwenhoff met GoOV uitgeroepen tot winnaar van de Jan van der Kruis Innovatieprijs 2015. GoOV is een dynamische reisbegeleidingsdienst die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer. GoOV is multi inzetbaar en ondersteunt niet alleen mensen met een verstandelijke beperking, maar is ook inzetbaar bij een brede groep van kwetsbare burgers voor wie autonomie en regie over het eigen leven een groot goed is. Het product sluit aan bij de ontwikkeling waarbij de kwetsbare burger meer centraal komt te staan. Samengevat is GoOV een product dat een brede toepassing kent, conceptueel goed is uitgevoerd, gedegen is doorontwikkeld en unaniem de stem van de jury kreeg.

Beide prijswinnaars ontvangen een bedrag van 5000 euro. Voor meer informatie over beide prijzen verwijzen we naar de pagina van de Anton Došen Scriptieprijs en de Jan van der Kruis Innovatieprijs.


Bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van Prof. dr. Petri Embregts verlengd.

De bijzondere leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling, sinds 2011 ingesteld aan Tilburg University en bekleed door Prof. dr. Petri Embregts, is verlengd voor een periode van vijf jaar. Het onderzoek dat wordt verricht in het kader van de leerstoel richt zich op empowerment van mensen met een verstandelijke beperking en van hun directe ondersteuners (verwanten en begeleiders in het primaire proces) en effectiviteit van behandelingen. In 2012 is onder leiding van Prof. dr. Embregts de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking opgericht. Haar tweede bijzondere leerstoel Beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, verbonden aan het departement Medische en Klinische Psychologie (Tilburg University), is eveneens met vijf jaar verlengd.


Landelijke erkenning Begeleiders in Beeld

De erkenningscommissie langdurende zorg heeft de interventie Begeleiders in Beeld op 22 januari 2015 als effectieve interventie erkend. Hiermee is Begeleiders in Beeld de eerste interventie voor de VG-sector met landelijke erkenning. De interventie Begeleiders in Beeld is ontwikkeld onder leiding van Prof.dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking) en heeft tot doel de interactie tussen begeleiders en cliënten met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen te verbeteren en de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Als erkende interventie wordt Begeleiders in Beeld opgenomen in de databank van Vilans en wordt daarmee centraal en online toegankelijk voor professionals. In de toekomst worden erkende interventies tevens opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Voor meer informatie: zie nieuwsartikel Vilans


Prof.dr. Petri Embregts ontvangt ZonMw subsidie ter voorbereiding op het Nationaal Programma Gehandicapten

Ter voorbereiding op het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) heeft ZonMw een subsidie toegekend aan Prof.dr. Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking) voor de opzet van een kweekvijver ervaringsdeskundigen. In de komende 5 maanden zal in samenwerking met ervaringsdeskundigen tot een voorstel worden gekomen voor een landelijk trainings- en scholingsaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking om hen toe te rusten tot participatie binnen alle fasen van het NPG. In deze voorbereiding op het NPG wordt samengewerkt met de LFB en Dr. Alice Schippers (Disability Studies) en Prof.dr. Geert van Hove (Vumc Metamedica) die eenzelfde subsidie hebben verkregen om respectievelijk de visie/missie van het NPG en voorwaarden voor participatief onderzoek verder vorm te geven.


‘Veertig jaar na Dennendal’

Prof. dr. Petri Embregts, verbonden aan de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, was 31 oktober jl. aanwezig bij het congres ’40 JAAR NA DENNENDAL, blik op de toekomst’. Prof. dr. Petri Embregts en Jelle de Vos (ervaringsdeskundige Zuidwester) verzorgden samen één van de lezingen. In deze lezing werd dat wat van waarde is in zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking belicht. Het congres vond plaats in de Jaarbeurs in Utrecht.

Veertig jaar geleden werden de opvattingen die golden binnen Dennendal, een afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking binnen een psychiatrische instelling, als revolutionair gezien. Binnen Dennendal zag men verstandelijk beperkten als mensen met mogelijkheden, die zich konden ontwikkelen en bovenal als gelijkwaardig aan mensen zonder verstandelijke beperking. Bij het congres werd door middel van presentaties en workshops een brug gelegd naar het heden en de toekomst. De presentaties werden in co-creatie verzorgd door verschillende wetenschappers in samenwerking met ervaringsdeskundigen.

De opzet voor het congres bleek geslaagd; voor alle aanwezigen was er voldoende gelegenheid voor het uitwisselen van informatie en het leggen van verbinding tussen het verleden en de toekomst.


Intensievere samenwerking AWVB (Tranzo) & HAN

Per 1 september 2014 wordt de samenwerking tussen de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) en de Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) geïntensiveerd. Dit is mogelijk omdat dr. Maaike Hermsen als associate lector, drs. Ida van Asselt-Goverts als senior onderzoeker en per 1 september 2014 verbonden zijn aan het lectoraat ‘Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking’ van de HAN. Zij werken intensief samen met Prof. dr. Petri Embregts en zijn tevens intensief betrokken bij onderzoek binnen de AWVB. De onderzoeksprogramma’s van beide onderzoeksplaatsen zullen met elkaar in verbinding staan.


Succesvol ISED seminar achter de rug

Op 21 en 22 mei 2014 heeft de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Tilburg University) o.l.v. prof. dr. Petri Embregts het ISED seminar 2014 georganiseerd. Maar liefst 56 onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen waren hierbij aanwezig. 

Dit kleinschalige seminar beoogt (jonge) onderzoekers bij elkaar te brengen die allen wetenschappelijk onderzoek doen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoekers konden enerzijds inhoudelijke verdieping vinden bij collega's die zich bezig houden met hetzelfde thema. Anderzijds konden onderzoekers inhoudelijke verbreding vinden bij collega's die zich richtten op een ander thema binnen hetzelfde veld. Door de kennismaking met andere projecten en onderzoeksgroepen werd bovendien gestimuleerd om kennis te maken met onderzoeksmethodes en theoretische modellen binnen andere projecten.  

Tijdens het ISED seminar 2014 stond het nationale onderzoeksprogramma ‘Krachten Bundelen’ centraal. In 2013 hebben hoogleraren verstandelijke beperkingen in Nederland gezamenlijk gewerkt aan een notitie met als doel om een nieuw onderzoeksprogramma op te zetten (titel: Bouwstenen Nationaal Programma Gehandicapten). Ingegeven door het feit dat de verwezenlijking van een nationaal programma voor de toekomst van het vakgebied gehandicaptenzorg gedaan moet worden door de aanstormende generatie onderzoekers was het uiterst relevant om dit programma actief onder de aandacht te brengen. Het gezamenlijk reflecteren op de inhoudelijke ontwikkelingen in het vakgebied, het identificeren van veelbelovende lijnen, het positioneren van de eigen deskundigheid en expertise hierin stond centraal tijdens dit seminar. De thema's en subthema's van het nationaal programma dienden als leidraad voor het indelen van de sessies, en deelnemers worden expliciet uitgenodigd om hun presentaties te verbinden met die thema's.


Nieuwe training maakt cliënten 'sterker dan de kick'

Tijdens een themamiddag over verslaving van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Tranzo, Tilburg University) presenteerden orthopedagoog Annemarie Kroon en onderzoeker Noud Frielink de training ‘Sterker dan de kick’. Mensen met een lichte verstandelijke beperking worden ermee gemotiveerd tot nieuw gedrag, zodat ze niet vervallen in oude gewoontes. Lees het persbericht.


Op 10 februari 2014 is het rapport ‘miMakkus: Belevingsgerichte zorg met behulp van clownerie voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking’ verschenen. Lees meer over dit project en/of bekijk het rapport.


Prof. dr. Petri Embregts is uitgenodigd voor deelname aan het ‘Erkenningstraject voor interventies in de langdurende zorg’ van Vilans.

Dit erkenningstraject beoogt interventies toegankelijk te maken voor de praktijk. In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld, toch zijn ze voor professionals moeilijk te vinden.

Bekijk het volledige nieuwsbericht en informatie over aanmelding van interventies


Prof dr Petri Embregts (Tranzo, Tilburg University) en Prof dr. Cees Hertogh (VU Medisch centrum) zijn door het ministerie VWS uitgenodigd een belevingsonderzoek uit te voeren naar dwang in de zorg. Professor Embregts is verantwoordelijk voor een onderzoeksproject dat uitgevoerd wordt bij mensen met een verstandelijke beperking. Professor Hertogh zal parallel een onderzoek uitvoeren bij mensen met dementie. Lees meer


Prof dr. Petri Embregts in beoordelingscommissie Kwaliteit van Zorg/Care ZonMw. Lees meer


Op 31 januari 2013 is het rapport 'Een opleiding ervaringsdeskundigheid voor mensen met een verstandelijke beperking' openbaar gemaakt. Lees het persbericht en bekijk het rapport.

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking; is een samenwerking tussen Dichterbij, Lunet zorg, S & L zorg, Zuidwester, Koraal Groep, De Brabantse MEE-organisaties, LFB en Tranzo. Daarnaast wordt samengewerkt met andere partijen op projectbasis, zoals met Fontys Hogescholen, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en CZ. Aan de academische werkplaats werkplaats is de leerstoel 'Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling' verbonden van Prof. dr. Petri Embregts. Zij sprak haar inaugurele rede uit op 17 juni 2011.

Stuur door

Wat is de uitkomst van drie plus zeven