Onderzoek Tilburg Law School

Onze missie is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.

Promotie Mr. S.J.L.M. van Bergen

Titel: Zekerheid voor de vastgoedfinancier. Een onderzoek naar hypothecaire bevoegdheden bij commercieel vastgoed
Promotores: prof. dr. R.M. Wibier, prof. mr. S. van Gulijk


Samenvatting

Tijdens de recente kredietcrisis werd duidelijk dat een hypotheekrecht aan de financier van commercieel vastgoed niet altijd voldoende zekerheid biedt. Als de waarde van dat vastgoed zo hard daalt dat het vastgoed ‘onder water’ komt te staan, levert een executieverkoop immers niet meer voldoende op om de volledige hypothecaire vordering af te lossen. De financier blijft dan achter met een ongedekte, vaak onverhaalbare, restvordering op de kredietnemer. Zo’n verliesgevende verkoop is daarom nadelig voor zowel de hypotheekhouder, hypotheekgever als diens schuldeisers.

In het proefschrift ‘Zekerheid voor de vastgoedfinancier – een onderzoek naar hypothecaire bevoegdheden bij commercieel vastgoed’ is onderzocht op welke manieren een hypotheekhouder zijn bevoegdheden kan inzetten om terugbetaling van de verzekerde vordering te bevorderen. Zelfs in een situatie waarin de verkoopmarkt slecht is. Zo worden onder meer de beheersbevoegdheid en de bevoegdheid tot het onder zich nemen van vastgoed uit art. 3:267 BW uitvoerig besproken. Hierbij worden vragen beantwoord als: welke handelingen mag een hypotheekhouder in het kader van beheer verrichten? Mag hij vastgoed verhuren, huurpenningen innen, achterstallig onderhoud uitvoeren en vastgoed ontruimen? Welke aansprakelijkheidsrisico’s loopt hij daarbij? En wie draagt de kosten van het beheer?

Aan de hand van het Engelse recht is bovendien onderzocht in hoeverre die hypothecaire bevoegdheden zouden kunnen worden uitgebreid. Eén van de belangrijkste mogelijkheden die het Engelse recht kent, en die naar Nederlands recht ontbreekt, is de mogelijkheid van bewind over het verhypothekeerde vastgoed. Dit biedt voor de hypotheekhouder de mogelijkheid om een deskundige derde, bijvoorbeeld een vastgoedmanager, het vastgoed te laten beheren. Een en ander met het oog op het terugbetalen van de hypothecaire vordering, bijvoorbeeld via het innen van de huurpenningen. Een dergelijke figuur zou, ter versteviging van de rechtspositie van het Nederlandse hypotheekrecht, aan het Nederlandse recht kunnen worden toegevoegd.

Tot slot is in het proefschrift ook de verkoopprocedure van art. 3:268 BW zelf tegen het licht gehouden. Nu niet vast staat dat de dwingendrechtelijke regels van deze wetsbepaling in alle omstandigheden leiden tot de hoogst mogelijke verkoopopbrengst, is – naar Engels voorbeeld – een flexibel alternatief het overwegen waard. Hierbij wordt de hypotheekhouder meer de vrije hand gegeven om zelf te bepalen op welke wijze naar verwachting de hoogst mogelijke verkoopopbrengst behaald zou kunnen worden.

ISBN: 9789013152500

Verkrijgbaar via: WoltersKluwer


Locatie: Cobbenhagengebouw, Aula (ingang via Koopmansgebouw)


Proefschrift aanvragen


Wanneer: 23 januari 2019 13:30

Waar: Bereikbaarheid campus Tilburg University