Universiteitsbibliotheek

Een collectie met meer dan 800.000 boeken, tijdschriften, afbeeldingen, oude drukken en handschriften. Samen met een omvangrijke digitale collectie van e-books en e-journals, levert dit een schat aan wetenschappelijke informatie.

Europees Documentatie Centrum

Wat is een Europees Documentatie Centrum?

Europese Documentatie Centra (EDC's) zijn opgezet om onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese integratie te bevorderen. EDC's bevinden zich meestal in universiteiten. Zij ontvangen en verzamelen informatie van en over de Europese Unie (EU) en stellen deze beschikbaar. Het EDC van de Universiteit van Tilburg heeft een algemeen karakter en bevat publicaties op de volgende terreinen:

 • Economische en monetaire zaken
 • Industriële politiek
 • Interne markt
 • Onderwijs en cultuur
 • Regionale ontwikkeling en politiek
 • Sociale ontwikkeling
 • Transport
 • Werkgelegenheid en arbeidsvraagstukken
 • Recht
 • Energie
 • Milieu

De publicaties van het EDC zijn verdeeld over de collecties Rechtswetenschappen, Economie en Bedrijfswetenschappen en Sociale wetenschappen.

Waar vind ik websites en databases?

Het aanbod aan informatie van en over de Europese Unie op internet is zeer uitgebreid. Maak gebruik van een overzicht van geselecteerde websites en databases om sneller relevante informatie te vinden:

EU informatie op thema: websites en databases

Overzicht op thema van een selectie van websites en databases voor het zoeken van informatie van en over de Europese Unie.


Startpunten

 • Europa Homepage
  Portaalsite van de Europese Unie bevat o.a.
  • Thema's, biedt een overzicht van de beleidsterreinen van de EU met per beleidsterrein een korte beschrijving, links naar bevoegde instanties, wetgeving en documentatie
  • Instellingen en organen van de EU bevat informatie over en links naar de websites van de instellingen en organen
  • Publicaties biedt links naar EU-documenten, van wetteksten, statistieken, historische documenten tot de laatste EU-enquêtes en -opiniepeilingen
  • A-Z index alfabetische index op de pagina's van de Europa website
 • Expertisecentrum Europees Recht (ECER)
  Website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met o.a. informatie over (het functioneren van) de Europese Unie en de bijbehorende Haagse afstemmingscircuits, thematische dossiers, informatie over en van de Interdepartementale Commissie Europees recht (ICER)
 • European E-justice
  Portaal met informatie over wetgeving en rechtspraktijk in de Europese Unie en EU-lidstaten, Doelgroepen: burgers, bedrijven, juridische beroepsbeoefenaars en rechterlijke macht.
 • Europa Nu
  Informatie over de EU gericht op Nederlandse burgers ter bevordering van onafhankelijke beeldvorming over de invloed van het EU-beleid. De website wordt onderhouden door het Bureau van het Europees Parlement (Den Haag) en het Parlementair Documentatie Centrum (Universiteit Leiden).

Economische aangelegenheden

 • Europese Commissie: Beleidsterreinen - geeft verwijzingen per beleidsterrein naar relevante webpagina's op de website van de Commissie.
  • Bedrijfsleven - industrie, ondernemingenbeleid, midden- en kleinbedrijf, interne markt, vrij verkeer, concurrentievermogen
  • Economie, financïen en belastingen - financiële diensten, begroting, mededinging, douane, economie, fraudebestrijding, belastingen
 • Aanbestedingen en contracten van de EU - informatie over aanbestedingen en contracten van de EU. Lopende aanbestedingen zijn te raadplegen via de database TED

Sociale aangelegenheden en milieu

 • Europa portaal: Beleidsterreinen - geeft per beleidsterrein een korte beschrijving, links naar bevoegde instanties, wetgeving en documentatie.
 • Europese Commissie: Beleidsterreinen - geeft verwijzingen per beleidsterrein naar relevante webpagina's op de website van de Commissie.
 • EIROnline
  Database van European Industrial Relations Observatory (EIRO) met informatie over en analyses van ontwikkelingen op het terrein van arbeidsverhoudingen in de EU.
 • Social Dialogue texts database
  Database met documenten en overeenkomsten gemaakt binnen verschillende industriesectoren op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen.

Verdragen


Wetgeving

Europese wetgeving:

 • EUR-Lex
  Portaal van de Europese Unie voor het vinden van wetgeving, jurisprudentie en documenten die verband houden met de besluitvorming

 • PreLex
  Database van de Europese Commissie over institutionele procedures. Het bestand geeft de mogelijkheid de grote lijnen van het besluitvormingsproces tussen de Commissie en de andere instellingen te volgen.
 • Legislative Observatory (OEIL)
  Database van het Europees parlement met een introductie over het wetgevingsproces en de rol van het Europees Parlement, een logboek met de stand van zaken rond voorstellen en dossiers met wetgeving.

Nationale wetgeving (implementatie en invloed op nationaal niveau)

 • N-Lex
  De gemeenschappelijke toegangspoort voor het nationale recht van de EU-lidstaten, biedt toegang tot de officiële wetgevingsdatabanken.
 • Europapoort
  Website primair gericht op het ondersteunen van parlementariërs bij de controle op de totstandkoming van Europees beleid en Europese wetgeving. Bevat dossiers over EU-regelgeving met openbare documenten van de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en van de Europese instellingen (Commissie, Parlement en Raad), alsmede publicaties van derden welke werden aangeboden aan de Eerste Kamer of openbaar zijn.
 • Overheid.nl: Officiële Bekendmakingen
  Informatie over beleid en de implementatie van EU-wetgeving in het Nederlandse recht is te vinden in Kamerstukken en Staatsbladen.
 • Europa Decentraal
  Kenniscentrum gericht op het vergroten van kennis en expertise over Europees recht bij de decentrale overheden. De website bevat o.a. diverse beleidsdossiers met daarin informatie over het onderwerp, wet- en regelgeving, en informatiebronnen.


Jurisprudentie

 • EUR-Lex
  Portaal van de Europese Unie voor het vinden van wetgeving, jurisprudentie en documenten die verband houden met de besluitvorming.
 • Curia: jurisprudentie van het Hof van Justitie
  Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie vanaf 1997.
 • Rechtsgeleerde noten bij arresten
  Verwijzingen naar de rechtsgeleerde noten betreffende de arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht alsmede het Gerecht voor ambtenarenzaken vanaf de oprichting van deze rechterlijke instanties. Deze verwijzingen zijn ook opgenomen als bibliografische gegevens bij de arresten in EUR-Lex, onder het kopje 'doctrine'
 • Dec. Nat. - National Decisions
  Database met verwijzingen naar meer dan 20.000 uitspraken van nationale rechterlijke instanties van de EU-lidstaten op het gebied van het gemeenschapsrecht
 • Website DG Competition
  Website van het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Commissie. Bevat de beschikkingen in het kader van het EU mededingingsrecht (o.a. antitrust, fusies, kartels) en verzameling van nationale jurisprudentie in anti-trust zaken.


Literatuur


Statistische gegevens

 • Eurostat
  Website van het statistisch bureau van de EU biedt toegang tot alle Eurostat gegevens en publicaties.
 • EU-Statistieken en opiniepeilingen
  Overzichtspagina met links naar statistieken over de EU en opiniepeilingen.
 • Economische databases en indicatoren
  Webpagina van Directoraat-Generaal voor Economische en financiële zaken met toegang tot databases en documenten met macro-economische analyses.

Naslagwerken

 • Inter Active Terminology for Europe (IATE)
  Digitaal woordenboek met terminologie in de talen van de lidstaten van de Europese Unie 
 • Eurovoc
  Multilinguale thesaurus
 • EU Whoiswho
  Namen en adressen van medewerkers van de instellingen van de Europese Unie
 • Register of Expert Groups
  Overzicht van formele en informeleadviesorganen t.b.v. de Europese Commissie bij de voorbereiding van wetgeving en beleid.
 • Comitology register
  Register met referenties naar documenten en de volledige teksten van de publiek toegankelijke documenten van de comitologiecomitees die door de Commissie aan het Europees Parlement zijn toegezonden.

Actualiteiten

Informatie via de EU:

 • EU Press Room
  Persmededelingen van de instellingen van de EU.
  Hier is de database Rapid te vinden, waarin gezocht kan worden naar (ook oudere) persberichten.

Informatie afkomstig van andere organisaties:

 • EurActive
  Portaal dat zich o.a. richt op nieuws, beleid en discussies op uiteenlopende EU beleidsterreinen. EurActive biedt attendering via een nieuwsbrief per e-mail.
 • Euobserver
  Nieuws en commentaren over de EU. Euobserver biedt RSS feeds en een gratis abonnement op een nieuwsbrief per e-mail.
 • The Paliament.com
  Nieuws, informatie over activiteiten van het Europees Parlement en andere EU instellingen met mogelijkheid tot RSS feeds en abonnement op e-mail bulletins (zie: Free Bulletins)
 • Recht.nl
  Dit Internetportaal voor juristen heeft een wekelijkse nieuwsbrief over Europees recht. Attendering per e-mail is mogelijk. Gratis voor studenten.


Zoekmachines

Naast zoekmachines als Google en Yahoo zijn er ook gespecialiseerde zoekmachines die als hulpmiddel kunnen dienen voor het vinden van EU-informatie:

 • Search Europe
  Zoeken met Google op alleen de officiële webpagina's van de Europese Unie (europa.eu). Het is mogelijk zoekopdrachten te beperken tot juridische informatie (law search) op de EU-sites.
 • Google Scholar
  Zoekmachine voor wetenschappelijke literatuur zoals peer-reviewed artikelen, rapporten, boeken en proefschriften. Gegevens zijn afkomstig van sites van uitgevers, preprint archieven en universiteiten. Titels bevatten een link naar literatuurverwijzingen ("Cited by ...").

Websites en publicaties EU organen

De Europese Unie (EU) is gegrondvest op twee verdragen: het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De lidstaten van de EU hebben besluitvormingsbevoegdheden aan de door hen gecreëerde gemeenschappelijke instellingen overdragen. Naast de 7 instellingen kent de EU andere organen en instanties die een specifieke rol spelen in de organisatie van de Europese Unie.

Deze instellingen en instanties publiceren uiteenlopende documenten. Het overzicht geeft een korte omschrijving van de instelling of instantie, verwijst naar de websites en geeft aan waar de belangrijkste publicaties te vinden zijn.


Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de EU-burgers en wordt via algemene verkiezingen rechtstreeks gekozen. Het EP stelt samen met de Raad van de Europese Unie wetgeving vast. De website bevat documenten per thema, achtergronddossiers en informatie over de werkzaamheden van het Parlement:

 • Register van documenten van het Europees Parlement
  bevat referenties naar de documenten en hyperlinks naar de teksten van documenten die sinds december 2001 toegankelijk zijn voor het publiek. Met behulp van de databank van het register kunnen documenten worden gezocht, waarvan bepaald is dat zij rechtstreeks toegankelijk zijn.
 • Plenaire vergadering geeft toegang tot documenten met betrekking tot de parlementaire werkzaamheden. Hier zijn onder Verslagen de zittingsdocumenten vanaf zittingsperiode 1994-1999 terug te zoeken, zoals verslagen, notulen, debatten en resoluties.
  Voor het verwijzen naar zittingsdocumenten wordt vaak gebruik gemaakt van documentnummers. Er zijn drie categorieën zittingsdocumenten:
  • De letter A staat voor verslagen van rapporteurs van de diverse commissies.
  • De letter B staat voor ontwerp-resoluties, mondelinge vragen e.d.
  • De letter C staat voor documenten afkomstig van andere instellingen (o.a. COM-documenten, Gemeenschappelijk standpunten)
 • EPTV bevat alle video-opnames van de plenaire vergaderingen sinds april 2006
 • Nieuws biedt toegang tot persberichten en het persarchief.

Raad van de Europese Unie (Raad)

De Raad van de Europese Unie (ook 'Raad van Ministers' genoemd) oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. In de Raad zijn de regeringen van de lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De website bevat:

 • Openbaar register van Raadsdocumenten
  Verwijzingen naar documenten die gepubliceerd zijn sinds 1 januari 1999. Het register geeft aan welke documenten voor het publiek toegankelijk zijn met hyperlinks naar de volledige tekst. Documenten uit de periode voor 1999 en documenten die niet publiek toegankelijk zijn, dienen schriftelijk of via een digitaal aanvraagformulier te worden aangevraagd. Zie: Requests for access to Council documents.
 • Via Press is actuele informatie over de activiteiten, vergaderingen en stemmingen van de Raad te achterhalen. Een deel van de persberichten is ook te vinden in de databank Rapid.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat naast een voorzitter uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten en de voorzitter van de Europese Commissie. De Europese Raad bepaalt de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de EU. Met de inwerkingtreding (1-12-2009) van het Verdrag van Lissabon is de Europese Raad een EU-instelling geworden. De website bevat informatie over de instelling, het voorzitterschap en de bijeenkomsten:


Europese Commissie (EC)

De Europese Commissie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen, heeft een eigen beslissingsbevoegdheid op bepaalde beleidsterreinen zoals het mededingingsrecht, ziet er op toe dat de lidstaten de wetgeving correct uitvoeren en is verantwoordelijk voor het beheer van de EU-begroting. De Commissie wordt bijgestaan door een omvangrijk administratief apparaat, waarvan de Directoraten-generaal (DG's) de grootste zelfstandige eenheden. Als gevolg van het uitgebreide takenpakket van de Europese Commissie produceert deze instelling een stroom van documenten. Naast informatie over de organsiatiewerkzaamheden en beleidstereinen bevat de website:

 • Afdelingen en diensten biedt een overzicht op onderwerp van de afdelingen en diensten. Hier vandaan wordt gelinkt naar de websites van de afzonderlijke Directoraten-generaal (DG's), waar vaak beleidsdocumenten te vinden zijn die niet in de reguliere databases zijn opgenomen.
 • Register van de documenten van de Commissie bevat COM en SEC documenten, agenda's en de notulen van de vergaderingen. Van een deel van de documenten zijn alleen bibliografische beschrijvingen opgenomen.
 • Openbare raadplegingen geeft een overzicht van de raadplegingen waarbij belanghebbenden hun mening kunnen geven over het toekomstig Europese beleid.
 • Comitologieregister bevat referenties naar documenten en de volledige teksten van de publiek toegankelijke documenten van de comitologiecomitees die door de Commissie aan het Europees Parlement zijn toegezonden.
 • Nieuws geeft een overzicht van recente persberichten per thema. Via de database Rapid zijn oude persberichten (vanaf 1985) terug te vinden.

Veel voorkomende documenten:

 • COM-documenten zijn werkdocumenten voorbereid door de afzonderlijke Directoraten Generaal. Er kan onderscheid gemaakt worden in:
  • Voorstellen voor wetgeving, bestaande uit de tekst van een voorstel met toelichting.
  • Beleidsdocumenten, de zogenaamde
   Groenboeken - documenten over beleidsthema's die er vooral op zijn gericht belanghebbende organisaties en personen te betrekken in de discussie. In sommige gevallen leiden ze naderhand tot wetgeving.
   Witboeken - documenten met voorstellen voor communautaire maatregelen op een bepaald beleidsterrein. Zij volgen vaak op een Groenboek. Witboeken bevatten concrete voorstellen waarin de discussie is vastgelegd.
  • Rapporten, mededelingen en verslagen, bijv. verslag over de implementatie van beleid of rapporten door deskundigen.
  COM-documenten werden gepubliceerd tot 1999 in papieren edities uitgegeven. Behalve via het hierboven genoemde Register van de documenten van de Commissie zijn de recente teksten te vinden via EUR-Lex (vanaf 1999) en meestal ook via de Internetpagina's van de afzonderlijke Directoraten-Generaal.
 • SEC-documenten zijn interne werkdocumenten, die niet algemeen openbaar worden gemaakt. Referenties naar SEC-documenten zijn te vinden in het Register van de documenten van de Commissie. Sommige SEC-documenten zijn te vinden in EUR-Lex of via de website van het verantwoordelijk Directoraat-Generaal. Het is mogelijk om een dergelijk intern document op te vragen via het Secretariaat-generaal van de Commissie.

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ)

Het Hof van Justitie (Curia) doet uitspraak in juridische geschillen en zorgt ervoor dat de EU-regelgeving goed worden toegepast. De website bevat informatie over de instelling, procedures en jurisprudentie:

 • InfoCuria biedt een zoekformulier waarmee gezocht kan worden naar arresten, conclusies van de Advocaat-Generaal en bekendmakingen in het Publicatieblad.
 • Rechtspraak op zaaknummer is een op zaaknummer geordend register en bevat de zaken die sinds 1953 aan het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen zijn voorgelegd. Alle jurisprudentie van het Hof is ook opgenomen in EUR-Lex.
 • Dec. Nat. - National Decisions door het Hof van Justitie aangelegde verzameling van uitspraken van rechterlijke instanties van de lidstaten op het gebied van het gemeenschapsrecht
 • Agenda van zaken geeft de mogelijkheid te zoeken naar de behandeling van zaken, Via de Kalender (rechtermarge) is snel de werkzaamheden van het Hof per dag te bekijken.

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een raadgevend orgaan. In het EESC zitten vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en van de sociale partners.De website bevat naast informatie over de organisatie en activiteiten:


Comité van de Regio's (CvdR)

Het Comité van de Regio's is een raadgevend orgaan. Het is de spreekbuis voor lokale en regionale overheden binnen de EU. De website bevat naast informatie over de instelling en werkzaamheden:

 • Documentatie bevat de adviezen, resoluties, studies en vergaderstukken

Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer is de instelling die controle op de EU-financiën verricht. De Rekenkamer heeft als taak de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven te onderzoeken en tevens na tegaan of er een goed financieel beheer wordt gevoerd.De website bevat behalve informatie over de organisatie en de werkzaamheden:


Europese Centrale Bank (ECB)

De Europese Centrale Bank (ECB) is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Unie.

 • Annual reports - jaarverslag met een overzicht van de werkzaamheden en een overzicht van de economische en monetaire ontwikkelingen in de Europese Unie.
 • Monthly Bulletin - tijdschrift met artikelen over het monetairebeleid en statistische gegevens.
 • Convergence Report - de convergentieverslagen rapporteren inhoeverre de lidstaten vooruitgang hebben geboekt bij de nakoming van de verplichtingen in het kader van de totstandbrenging van de Europese Monetaire Unie.

Verordeningen en beschikkingen van de ECB worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie L. Aanbevelingen, adviezen en bekendmakingen zijn te vinden in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie C.


Europese Ombudsman

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten van burgers, bedrijven of instellingen over wanbeheer door EU-instellingen en organen.


Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) handhaaft de privacyregels bij de EU-instellingen en -organen en adviseert over privacywetgeving.


Overige instanties


Waar vind ik publicaties?

Sinds de komst van internet zijn publicaties van de EU steeds meer digitaal beschikbaar. Gedrukte (oudere) publicaties van en over de EU, zoals boeken, rapporten, tijdschriften en statistieken zijn terug te vinden via de catalogus Tilburg University.

Een belangrijke informatiebron zijn de officiële documenten die de instellingen en organen van de EU publiceren, zoals het Publicatieblad, de Jurisprudentie van het Hof van Justitie en parlementaire stukken. Voor de meeste van deze documenten geldt dat ze vanaf ongeveer 1997/1998 in digitale vorm beschikbaar zijn. Oudere documenten zijn op papier, microfiche of cd-rom in de bibliotheek te vinden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vindplaatsen van de belangrijkste officiële documenten.

Titel publicatie Taal Bezit en vindplaats Digitaal
Publicatieblad L en C serie NL 1952-2003 CBM T 20000 t/m T 20002 Vanaf 1998 EUR-Lex
Official Journal L and C series EN 1952-2003 CBM T 20004 t/m T 20005 Vanaf 1998 EUR-Lex
Publicatieblad S serie NL/EN Vanaf 1997 CBM T 20006 JUR (cd-rom) Actuele aanbestedingen en archief laatste 5 jaar TED
Jurisprudentie Hof van Justitie NL 1954-2004 CBM T 20027 Vanaf 1954 EUR-Lex
Reports of Cases before the Court of Justice EN 1954-2004 CBM T 20028 Vanaf 1954 EUR-Lex
Jurisprudentie Ambtenarengerecht NL Vanaf 1994 JUR Z90 JURA (losbladige uitgave) Vanaf 2006 EUR-Lex
COM-documenten NL 1982-1986 CBM T 20010 1987-2002 JUR Z80 microfiches Vanaf 1999 EUR-Lex
Zittingsdocumenten/Verslagen Europees Parlement NL 1953-1986 CBM T 20011 1987-1996/97 JUR Z80 microfiches Vanaf circa 1996 website Europees Parlement
Algemeen Verslag over de werkzaamheden NL 1952-1996 CBM 691 B 03/.. Vanaf 1997 Algemeen verslag
General report on the activities EN 1994-1996 CBM R 02232/ Vanaf 1997 General report
Bulletin van de EU NL 1960-1995 CBM T 20008. 1996-2004 Bulletin EU
Bulletin of the EU NL 1968-1995 CBM T 20008. 1996-2009 Bulletin EU
Stuur door

Wat is de uitkomst van twee plus vier

Mail ons / reageer

Heb je een vraag over de inhoud van deze pagina?

Of wellicht een algemene vraag of een vraag of opmerking over de website?

Stel hem via dit formulier en je ontvangt zeker een reactie.

Wat is de uitkomst van twee plus vier

Geef een numerieke waarde op