Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Organisatie Tilburg University

Tilburg University is, in tegenstelling tot Rijksuniversiteiten, een bijzondere instelling voor wetenschappelijk onderwijs. De universiteit gaat uit van een stichting met het doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek met een open katholieke signatuur te bevorderen en in stand te houden.

Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van de universiteit en functioneert als Raad van Toezicht. De bevoegdheden zijn verder grotendeels overgedragen aan het, door het Stichtingsbestuur benoemde, College van Bestuur. Op het centrale niveau is de medezeggenschap vormgegeven in de Universiteitsraad, waarin personeel en studenten zitting hebben. Op decentraal niveau zijn er faculteitsraden en dienstraden.

Over alle rechtspositionele aangelegenheden overlegt het College van Bestuur met het Lokaal Overleg, waarin vertegenwoordigers van de vakcentrales zitting hebben.

Organogam Tilburg University

Stuur door

Wat is de uitkomst van vier plus twee