Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Stichtingsbestuur

Tilburg University is een zogenaamde 'bijzondere universiteit'. Anders dan de openbare universiteiten, ressorteert Tilburg University onder een privaatrechtelijke stichting. Het Stichtingsbestuur bewaakt de doelstellingen van de stichting, waaronder de open katholieke identiteit. Ook benoemt het stichtingsbestuur de leden van het College van Bestuur.

Het Stichtingsbestuur oefent tevens de taken en bevoegdheden uit die de wet toekent aan de Raden van Toezicht bij openbare universiteiten zoals:

  • goedkeuring strategisch plan
  • goedkeuring begroting, financieel meerjarenbeleid en jaarrekening
  • goedkeuring jaarverslag
  • goedkeuring bestuurs- en beheersreglement

Bij een geschil tussen College van Bestuur en het medezeggenschapsorgaan de Universiteitsraad kan het Stichtingsbestuur een bemiddelende rol vervullen.

Profielschetsen SB

Samenstelling stichtingsbestuur

Voorzitter

  • Dhr. Mr. H. Reumkens

Leden

  • Dhr. W.I.I. van Beek
  • Prof. dr. ir. W. M.P. van der Aalst
  • Mw. prof. mr. dr. E. van Sliedregt
  • Dhr. J.H.P.M. van Lange

Rooster van aftreden
Naam Rol Eerste benoeming Herbenoeming Einddatum
W.I.I. van Beek vv SB + lid AC 1 okt. 2010 1 okt. 2014 1 okt. 2018
Prof. dr. ir. W. M.P. van der Aalst voorzitter commissie OO&V 1 aug. 2015 1 aug. 2019
Mw. Prof. dr. E. van Sliedregt lid commissie OO&V + voorzitter renumeratie/benoemingscie 1 nov. 2015 1 nov. 2019
Dhr. J.H.P.M. van Lange lid Auditcommissie 1 okt. 2017 1 okt. 2021
Dhr. Mr. H. Reumkens voorzitter 1 jan. 2018 1 jan. 2022

Meer weten?

Meer informatie is verkrijgbaar bij de secretaris van het Stichtingsbestuur: dhr. mr. dr. Martijn Noolen, tel. 013 - 466 2248 of bij het secretariaat van het Stichtingsbestuur mevr. Anja de Bie, tel. 013 - 466 2327.