Werken bij Tilburg University

Werken bij de beste algemene universiteit van Nederland? Volgens onze studenten zijn we al drie jaar op rij de beste en met jouw hulp blijven we dat ook in de toekomst!

Gender Policy

Een grotere mate van diversiteit en inclusie in de samenstelling van teams en organisaties leidt tot meer innovatie en een hogere performance. Een evenwichtiger vertegenwoordiging van vrouwen, etnische en culturele minderheden en internationale medewerkers aan Tilburg University is daarom belangrijk. Dit evenwicht is nog niet bereikt in alle posities.  Om (gender) diversiteit en inclusie te bereiken op alle niveaus, werkt Tilburg University hard om het aandeel vrouwen in hogere academische functies te verhogen: 40% universitair docenten, 25% universitair hoofddocenten; 25% professoren; 25% decanen en directeuren; 30% in selectie commissies; een lid van het College van Bestuur.

Daarnaast, zijn enkele extra doelen gesteld: salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen opheffen; een inclusief werkklimaat op de campus, van student tot de top; aandacht voor gender gelijkheid in interne en externe communicatie; gender en diversiteit als focusgebied in onderwijs en onderzoek.

Een nieuwe Gender Equality Roadmap zal worden gecreëerd met het Strategisch Plan 2018-2021.


Gender Tracks Gender Policy

Philip Eijlander Diversity Program

Dit prestigieuze programma beoogt met het creëren van extra posities op ud, uhd en hoogleraar niveau, een inhaalslag te maken wat betreft vrouwen in hogere wetenschappelijke functies. Er wordt zowel intern als extern, alsook nationaal en internationaal geworven naar excellent talent. Op dit moment, zijn er elf extra academische posities gecreëerd om het aandeel vrouwen in hogere wetenschappelijke posities te verhogen. Lees meer over het Philip Eijlander Diversity Program.

Gender Tracks

Tracks

De Aspasia en Tracks training programma’s bieden coaching aan vrouwelijke onderzoekers, ud’s, uhd’s en hgl’s aan. Deze programma’s omvatten doelstelling, carrièrestrategie, building leadership capacity, zichtbaarheid, netwerken, profilering, gender dynamieken, en work-life balance. Mentoring, coaching en sponsoring programma voor vrouwelijke wetenschappers. Lees meer over dit trainingsprogramma.Prestaties

Group Model Building

Om diversiteit binnen teams te bevorderen, formuleren stakeholders binnen een faculteit een gedeelde visie op het bevorderen van gelijkheid voor vrouwen en minderheden volgens Group Model Building. Lees meer over deze teamontwikkeling.

Prestaties

Cursus Academisch Leiderschap

In universitaire trainingen voor aanstaande leidinggevenden wordt informatie gegeven over de noodzaak en doelen van gender beleid op de universiteit.

Gender Unlimited Festival

Gender Unlimited Festival

Tilburg University viert Internationale Vrouwendag op 8 maart met studenten en staf. Het doel van dit evenement is om zichtbaarheid voor gender en diversiteit te creëren. In 2017 vertelden de laureaten van het Philip Eijlander Diversity Program over hun ambities en vakgebieden. Thema’s die aan bod kwamen zijn:Cultural diversity in group culture; Networks of interacting thoughts & behavior; Stereotypes and prejudices, whose responsibility?; en What would global data justice look like?

Lees meer over Gender Unlimited Events.

Salarisongelijkheid

Onderzoek salarisongelijkheid

Tilburg University doet onderzoek naar beloningssongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit onderzoek wordt op landelijk niveau en bij Tilburg University uitgevoerd. Doel is het repareren en voorkomen van salarisonderscheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Marloes van Engen.

Research Support after Pregnancy Leave

Onderzoeksondersteuning bij zwangerschap

Door zwangerschap verliezen vrouwen onderzoektijd waardoor ze minder publiceren dan hun mannelijke collega’s. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat, gemiddeld, vrouwen 15 publicaties minder, per kind produceren. Tilburg University stelt vrouwen in staat om op een gelijk niveau te kunnen blijven publiceren als mannen, ongeacht zwangerschap. Binnen 1,5 jaar na een zwangerschapsverlof kunnen vrouwelijke universitair (hoofd)docenten vier maanden onderwijstaken laten vervangen of andere vormen van onderzoekondersteuning inzetten om gemiste onderzoektijd te compenseren.


Gender Marloes Engen

Marloes van Engen

UD Human Resource Studies, Marloes van Engen over het Philip Eijlander Diversity Program - lees meer...Gender Johanna Westerdijk

Westerdijk initiatief

100 jaar geleden werd de eerste vrouwelijke hgl aangesteld in Nederland, Johanna Westerdijk. Tegenwoordig, zijn 18% van de Nederlandse professoren vrouw. Indien er geen maatregelen getroffen worden, zal een gelijke man-vrouw verdeling in hogere academische functies tot 2054 niet behaald worden. Het doel van het Westerdijk initiatief is om het aantal vrouwen in de top van de Nederlandse academie te verhogen en zo bij te dragen aan grotere diversiteit aan de top. Tilburg University draagt bij aan dit initiatief door 4 vrouwelijke hoogleraren aan te stellen.

Gender Make yourself heard

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag

Tilburg University wil ongewenst gedrag (inclusief seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie) elimineren. Daarom, heeft het College van Bestuur een gedragscode opgesteld en vertrouwenspersonen aangesteld, wiens taak het is om persoonlijke begeleiding te bieden aan hen, die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag. Tilburg University’s 3 vertrouwenspersonen, zijn beschikbaar om een ieder te helpen, die ongewenst gedrag heeft meegemaakt. Lees meer


Doelen

De universiteit stelt in het Strategisch Plan de volgende doelen voor 2020:

  • 25% van de hoogleraren is vrouw (18% in 2017).
  • 40% van de universitaire hoofddocenten is vrouw (30% in 2017).
  • 25% van de decanen en directeuren is vrouw.
  • In benoemingscommissies (BAC) is minimaal één van wetenschappelijke leden vrouw.
  • Verbetering van het diversiteitsklimaat, van student tot top.
  • Aandacht voor gender in interne en externe communicatie en netwerken.
  • Gender en diversiteit als aandachtsgebied bij onderwijs en onderzoek.
  • Opheffen van salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Stand van zaken

Tien jaar geleden was het aandeel vrouwelijke hoogleraren aan Tilburg University slechts 8%. In de laatste 10 jaar zien we een groei van 1% per jaar, resulterend in een huidig percentage van 18% vrouwelijke hgl’s op Tilburg University.

Dankzij de inzet van de universiteit en het gender policy team door de jaren heen zijn er interventies aangenomen om gelijke kansen voor vrouwen te bevorderen. Tilburg University is dan ook toegewijd om interventies zoals te vinden zijn op deze pagina door te zetten en te verbeteren, en continue alert te blijven op innovatie, om het doel van 25% vrouwelijke hoogleraren te bereiken in 2020.

Contact gender policy

Voor informatie, opmerkingen of suggesties kun je contact opnemen met het genderbeleidsteam via genderpolicy.po@tilburguniversity.edu en 013 - 466 2871.

Ilja Hijink

beleidsmedewerker diversiteit & inclusie

Amber Kersten

student medewerker

Suzan van Kruijsdijk

student medewerker