Werken bij Tilburg University

Werken bij de beste algemene universiteit van Nederland? Volgens onze studenten zijn we al drie jaar op rij de beste en met jouw hulp blijven we dat ook in de toekomst!

Gender Policy

Tilburg University hecht waarde aan een cultuur van openheid en inclusie. We verenigen mensen van vele nationaliteiten en met diverse achtergronden en omarmen de verschillende perspectieven die dit met zich meebrengt.

Tegelijkertijd realiseren we ons dat de campus nog niet op alle niveaus een gelijke vertegenwoordiging laat zien van vrouwen en diverse groepen. Als we kijken naar de diversiteit van student tot top, dan zien we dat de studentenpopulatie heterogeen is. Topfuncties, zoals de academische rang van hoogleraar, zijn nog vrij homogeen. We zullen ons daarom sterk richten op (gender)diversiteit en het bieden van gelijke kansen voor iedereen. De diversiteit van studenten dient als voorbeeld voor staf.

Er zijn een aantal doelen gesteld:

  • De instroom en doorstroom van gekwalificeerde vrouwen verhogen
  • Het vergroten van (gender)diversiteit in besluitvormingsposities
  • De loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten

Gender Tracks Gender Policy

Philip Eijlander Diversity Program

Dit prestigieuze programma beoogt met het creëren van extra posities op het niveau van universitair docent (ud), universitair hoofddocent (uhd) en hoogleraar (hgl) niveau, een inhaalslag te maken voor vrouwen in hogere wetenschappelijke functies. Er wordt zowel intern als extern, alsook nationaal en internationaal geworven naar gekwalificeerde kandidaten. Lees meer over het Philip Eijlander Diversity Program.

Tilburg University Network for Women

The Tilburg University Network for Women

Het Tilburg University Network for Women wil vrouwen versterken in hun carrière door bijeenkomsten te organiseren waar ervaringen, kennis en contacten uitgewisseld kunnen worden. Word lid en ontvang uitnodigingen voor de 3 tot 4 netwerkbijeenkomsten per jaar. Deze hebben zowel een inhoudelijke als sociale component. Thema's en bijeenkomsten.


Gender Johanna Westerdijk

Westerdijk initiatief

100 jaar geleden werd Johanna Westerdijk aangesteld als eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Tegenwoordig is 19% van de Nederlandse professoren vrouw. Zonder extra maatregelen duurt het tot 2051 tot er een gelijke man-vrouw verdeling in hogere academische functies is. Het doel van het Westerdijk initiatief is om het aantal vrouwelijke hoogleraren versneld te verhogen. Tilburg University draagt bij aan dit initiatief door 4 extra vrouwelijke hoogleraren te benoemen.

Gender Tracks

Career Strategy

De Career Strategy programma's bieden coaching aan vrouwelijke senior onderzoekers, ud's en uhd's. Deze programma’s omvatten carrièrestrategie, prioriteren, leiderschap, zichtbaarheid, netwerken, profileren, gender dynamiek, en work-life balance. Lees meer over de trainingsprogramma's.


Prestaties

Group Model Building

Om diversiteit binnen teams te bevorderen, formuleren stakeholders binnen een faculteit een gedeelde visie op het bevorderen van gelijkheid voor vrouwen en niet-dominante groepen volgens Group Model Building. Lees meer over deze methode.

Prestaties

Cursus Academisch Leiderschap

In universitaire trainingen voor aanstaande leidinggevenden wordt informatie gegeven over het belang van diversiteit en van gender-beleid in het bijzonder.


Gender Unlimited Festival

Gender Unlimited Festival

Tilburg University viert Internationale Vrouwendag met studenten, staf en bestuurders. Het doel van het festival is om thema’s rondom gender & diversiteit onder de aandacht te brengen.

2018 – Connecting to Diversity
2017 – Quality Includes Diversity
2016 – Sustainability in Career and Care

Salarisongelijkheid

Onderzoek salarisongelijkheid

Tilburg University doet onderzoek naar beloningsongelijkheid tussen mannen en vrouwen, naast een onderzoek dat op landelijk niveau wordt uitgevoerd. Doel is het repareren en voorkomen van salarisonderscheid.


Research Support after Pregnancy Leave

Onderzoekondersteuning bij zwangerschap

De regeling onderzoeksondersteuning na zwangerschapsverlof ondersteunt vrouwelijke ud’s en uhd’s in het compenseren van hun verloren tijd aan onderzoek vanwege het zwangerschapsverlof. De regeling biedt vier maanden vrijstelling van onderwijstaken of aanvullende onderzoeksondersteunende opties, zodat deelnemers zich volledig kunnen concentreren op hun onderzoeksoutput en publicaties. Dit beleid beoogt gelijke promotiekansen voor vrouwen met jonge kinderen.

Gender Marloes Engen

Interview met genderdeskundige

Marloes van Engen, ud Human Resource Studies, over het belang van genderbeleid - lees meer...Gender Make yourself heard

Klachtenregeling Ongewenst Gedrag

Tilburg University wil ongewenst gedrag (inclusief seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie) elimineren. Daarom, heeft het College van Bestuur een gedragscode opgesteld en vertrouwenspersonen aangesteld, wiens taak het is om persoonlijke begeleiding te bieden aan hen, die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag. Tilburg University’s 3 vertrouwenspersonen, zijn beschikbaar om een ieder te helpen, die ongewenst gedrag heeft meegemaakt. Lees meer


Interessante links


Contact gender policy

Voor informatie, opmerkingen of suggesties kun je contact opnemen met het genderbeleidsteam via genderpolicy@tilburguniversity.edu en 013 - 466 2871.


Ilja Hijink

beleidsmedewerker diversiteit & inclusie

Amber Kersten

student medewerker