Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Onderwijsprofiel

Kennis, kunde, karakter

Het onderwijsprofiel van Tilburg University is uniek in Nederland. Centraal in dit plan staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Studenten en alumni van Tilburg University onderscheiden zich van die van andere universiteiten doordat er in hun opleiding veel aandacht wordt besteed aan karaktervorming.  Ze zijn daarmee goed toegerust om hun talenten verder te ontwikkelen, hun kennis te vergroten, en bij te dragen aan de maatschappij.

Tilburg University wil studenten opleiden tot denkers die doen, die actief bijdragen aan de maatschappij: denkers met karakter. We noemen ze TiU shaped professionals:

tiu shaped professionial
  • De verticale balk van de T staat voor de diepte van de academische kennis, voor professionele expertise, en professionele vaardigheden.
  • De horizontale balk van de T staat voor brede academische kennis en algemene vaardigheden.
  •  Daarnaast: karakter


Naast diepgaande academische kennis en professionele expertise (kennis), beschikken Tilburgse alumni niet alleen over algemene (21ste-eeuwse) vaardigheden en uitstekende professionele vaardigheden, maar hebben zij in hun opleiding ook de persoonlijke instelling - het karakter – ontwikkeld om de juiste beslissingen te nemen en dingen voor elkaar te krijgen in samenwerking met anderen. Naast kennis en vaardigheden ontwikkelen studenten van Tilburg University ook ethisch bewustzijn, wat bepalend is voor hun karakter.

Kennis

Academische kennis en professionele expertise

Icoon kennis zonder tekst

Tilburg University biedt haar studenten een brede basiskennis van kwalitatief hoog niveau waarop zij op voort kunnen bouwen en vanwaar uit ze zich verder kunnen specialiseren. We leren studenten effectief om te gaan met complexiteit en verandering in de maatschappij. In hun opleiding wordt zowel aandacht besteed aan de klassieken op het vakgebied als aan de ‘state of the art,’ de huidige kennis en de laatste ontwikkelingen.

Kunde

Algemene en professionele vaardigheden

Icoon kunde zonder tekst We onderscheiden zes categorieën algemene vaardigheden: academische vaardigheden, digitale en bestuurlijke vaardigheden, sociale vaardigheden, creatieve en innovatieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, en arbeidsmarktvaardigheden. Alle studenten van Tilburg University krijgen training in deze vaardigheden, als onderdeel van hun onderwijsprogramma of in cursussen die daarnaast aangeboden worden (zoals arbeidsmarktvaardigheden). Vaardigheden worden expliciet en zichtbaar gemaakt in de vorm van studiepunten, EC credits, en worden ofwel geïntegreerd in een cursus of aangeboden als een afzonderlijke cursus waar studiepunten voor gegeven worden. Vaardigheidscursussen en inhoudelijke en experimentele cursussen zullen altijd onderling verbonden zijn, bijvoorbeeld door de case studies die in de inhoudelijke cursussen aan bod komen te integreren in de vaardigheidscursussen.

Karakter

Tilburg University leidt studenten op tot denkers met karakter.

Icoon karakter zonder tekst
  • De studenten hebben een academische mind-set, ze zijn kritisch en gepassioneerd;
  • zijn nieuwsgierig en denken constructief na over oplossingen voor urgente (internationale) sociale problemen;
  • slim en voorzichtig waar het risico’s nemen betreft, en verliezen de menselijke maat niet uit het oog;
  • bovenal zijn het denkers die initiatief tonen, denkers met karakter die handelen, die actief deelnemen aan de maatschappij, die de inzichten die ze verkregen hebben in praktijk brengen, en die, binnen een sociaal domein, niet alleen de maatschappij begrijpen, maar deze ook vooruit helpen, gedreven door een sterk solidariteitsgevoel en een krachtig empathisch vermogen.

Om ervoor te zorgen dat onze studenten ook als TiU professionals afstuderen, investeert Tilburg University in:

Kleine klassen en een mentor-systeem

Tilburgse studenten zijn onderdeel van een leergemeenschap waarbinnen ze zich ontwikkelen en groeien. Opleidingen met een relatief groot aantal studenten zullen het principe toepassen van ‘klein-binnen-groot.’ Studenten zitten samen in kleinere kerngroepen – een ‘klas’- die ten minste één jaar samenblijven, samen colleges volgen, en die begeleid worden door een toegewijd Mentor Team.

Het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden

Debateervaardigheden, presentatievaardigheden, digitale kennis, zijn onmiddellijk toepasbaar in colleges of bij opdrachten. Voor de ontwikkeling van bepaalde specifieke vaardigheden zijn speciale cursussen of cursusonderdelen noodzakelijk.

Zelfrefectie

Zelfreflectie is een belangrijk middel om karaktervorming te stimuleren. Studenten worden niet alleen tijdens hun opleiding uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling; ook na hun afstuderen, als ze als professionals werkzaam zijn, moeten ze reflecteren op hun eigen rol binnen een team, in grotere organisatorische verbanden, en in de maatschappij als geheel. In de programma’s zullen zelf-beoordelingstools worden geïntroduceerd.

Curriculum Teams

Alle onderwijsprogramma’s vallen onder een opleidingsdirecteur, die aan het hoofd staat van een Curriculum Team. Curriculum Teams hebben en drieledig doel:

  • Het stimuleren van de interne consistentie van de opleiding (inclusief cursus  ontwikkeling en opzet, balanced assessment (evenwichtige evaluatie), etc.).
  • Het monitoren van de inhoud van de opleiding en ervoor zorgen dat deze volledig up-to-date is.
  • De buitenwereld binnenbrengen in de opleiding.

Activiteiten naast de opleiding

Om ‘denkers met karakter’ te worden is het niet voldoende om eenvoudig de colleges te volgen en tentamens af te leggen. Sommige activiteiten op het gebied van de karaktervorming zijn geïntegreerd in de opleidingen, zoals colleges filosofie (12 EC voor Bachelor opleidingen). De 21ste eeuw heeft echter haar eigen complexe problemen waar studenten op voorbereid moeten worden. Om de studenten voor te bereiden op deze uitdagingen stimuleert Tilburg University ze om deel te nemen aan activiteiten naast de opleiding, zoals zitting nemen in de Universiteitsraad of de Faculteitsraad, actieve deelname aan studentenverenigingen en studieverenigingen, het volgen van Honors programs of Outreaching Programs, activiteiten van Academic Forum, etc. Actieve studenten kunnen zo vaardigheden leren en netwerken opbouwen die een gunstig effect zullen hebben op hun kansen op het professionele vlak.

Uniform jaarrooster – Mobility window

Het is belangrijk dat collegeroosters op elkaar afgestemd zijn, zodat studenten een Minor in het buitenland kunnen doen, of een stage in kunnen plannen, zonder dat dit problemen oplevert in hun reguliere rooster.

 e-Portfolio

Een e-Portfolio geeft studenten de mogelijkheid om de voor hun studievoortgang en ontwikkeling relevante activiteiten, behaalde resultaten, reflecties op hun functioneren, etc., te verzamelen, te organiseren en te presenteren. Het bijhouden van een e-Portfolio kan studenten helpen om meer doelgerichte en actievere leerders te worden, die hun (academische) ontwikkeling en vorderingen in eigen hand nemen. Zo’n e-portfolio bevat zaken als beoordelingen (ook eigen beoordelingen op basis van zelfreflectie), 360-graden feedback, BSA-resultaten, activiteiten naast de studie, sportactiviteiten, en betaalde banen. Als ze een e–portfolio hebben bijgehouden, zullen student beter beslagen ten ijs komen op de arbeidsmarkt.

Filosofie cursussen

Om aan karaktervorming te werken moet academisch onderwijs zich een breder doel stellen dan uitsluitend de overdracht van kennis van een bepaald vakgebied. De nadruk op deze brede vorming was een van de fundamentele uitgangspunten bij de oprichting van onze instelling. De centrale positie die filosofiecursussen innemen in onze Bachelor opleidingen blijft voor die karaktervorming een onmisbare pijler.

Tilburg University leidt zelfbewuste en betrokken denkers op, die de samenleving begrijpen en daarin een rol van betekenis willen spelen en deze willen voortstuwen, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en krachtig inlevingsvermogen.

Tilburg University is daarmee de mens- en maatschappijuniversiteit bij uitstek.