Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Karakteristiek onderwijs: het Tilburgse Onderwijsprofiel

Het Tilburgse Onderwijsprofiel is uniek in Nederland. Centraal in dit plan staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Deze worden gerealiseerd door middel van Exploring, Connecting, Engaging en Activating van studenten. Studenten en alumni van Tilburg University onderscheiden zich van die van andere universiteiten doordat er in hun opleiding veel aandacht wordt besteed aan karaktervorming.  Ze zijn daarmee goed toegerust om hun talenten verder te ontwikkelen, hun kennis te vergroten, en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De Tilburgse Onderwijsprofiel vloeit voor uit de Tilburgse Onderwijsvisie.

Kennis, kunde en karakter

Icoon kennis
 • Experts in hun vakgebied
 • In staat relaties te leggen met andere disciplines
 • Kennis benutten en inzetten t.g.v. social innovation
Icoon kunde
 • Academische vaardigheden
 • Sociale Vaardigheden
 • Creatieve en innovatieve vaardigheden

Theorie wordt gekoppeld aan actuele kwesties uit de samenleving.

Icoon karakter
 • Kritische (zelf)reflectie
 • Empatisch vermogen
 • Ethiek
 • Solidariteit / verantwoord burgerschap
 • Persoonlijke ontwikkeling

TiU-shaped professional

Tilburg University wil studenten opleiden tot denkers die actief bijdragen aan de maatschappij: denkers met karakter. We noemen ze TiU shaped professionals. Een TiU-shaped professional heeft een voorsprong doordat, naast de vanzelfsprekend aanwezige academische kennis en kunde, de persoonlijke instelling van de student het verschil gaat maken.

tiu shaped professionial
 • De verticale balk van de T staat voor de diepte van de academische kennis, voor professionele expertise, en professionele vaardigheden.
 • De horizontale balk van de T staat voor brede academische kennis en algemene vaardigheden.
 • Daarnaast: karakter, de juiste mentaliteit om een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij.

Het Tilburgse onderwijsprofiel in de praktijk

Om TiU-shaped professionals af te kunnen leveren zet Tilburg University in op:

Kleine klassen en mentorssysteem

Tilburgse studenten zijn onderdeel van een leergemeenschap waarbinnen ze zich ontwikkelen en groeien. Opleidingen met een relatief groot aantal studenten zullen het principe toepassen van ‘klein-binnen-groot.’ Studenten zitten samen in kleinere kerngroepen – een ‘klas’- die ten minste één jaar samenblijven, samen colleges volgen, en die begeleid worden door een toegewijd Mentor Team.

Het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden

Debateervaardigheden, presentatievaardigheden, digitale kennis, zijn onmiddellijk toepasbaar in colleges of bij opdrachten. Voor de ontwikkeling van bepaalde specifieke vaardigheden zijn speciale cursussen of cursusonderdelen noodzakelijk.

Zelfrefectie

Zelfreflectie is een belangrijk middel om karaktervorming te stimuleren. Studenten worden niet alleen tijdens hun opleiding uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling; ook na hun afstuderen, als ze als professionals werkzaam zijn, moeten ze reflecteren op hun eigen rol binnen een team, in grotere organisatorische verbanden, en in de maatschappij als geheel. In de programma’s zullen zelf-beoordelingstools worden geïntroduceerd.

Curriculum Teams

Alle onderwijsprogramma’s vallen onder een opleidingsdirecteur, die aan het hoofd staat van een Curriculum Team. Curriculum Teams hebben en drieledig doel:

 • Het stimuleren van de interne consistentie van de opleiding (inclusief cursus  ontwikkeling en opzet, balanced assessment (evenwichtige evaluatie), etc.).
 • Het monitoren van de inhoud van de opleiding en ervoor zorgen dat deze volledig up-to-date is.
 • De buitenwereld binnenbrengen in de opleiding.

Activiteiten naast de opleiding

Om ‘denkers met karakter’ te worden is het niet voldoende om eenvoudig de colleges te volgen en tentamens af te leggen. Sommige activiteiten op het gebied van de karaktervorming zijn geïntegreerd in de opleidingen, zoals colleges filosofie (12 EC voor Bachelor opleidingen). De 21ste eeuw heeft echter haar eigen complexe problemen waar studenten op voorbereid moeten worden. Om de studenten voor te bereiden op deze uitdagingen stimuleert Tilburg University ze om deel te nemen aan activiteiten naast de opleiding, zoals zitting nemen in de Universiteitsraad of de Faculteitsraad, actieve deelname aan studentenverenigingen en studieverenigingen, het volgen van Honors programs of Outreaching Programs, activiteiten van Academic Forum, etc. Actieve studenten kunnen zo vaardigheden leren en netwerken opbouwen die een gunstig effect zullen hebben op hun kansen op het professionele vlak.

Uniform jaarrooster – Mobility window

Het is belangrijk dat collegeroosters op elkaar afgestemd zijn, zodat studenten een Minor in het buitenland kunnen doen, of een stage in kunnen plannen, zonder dat dit problemen oplevert in hun reguliere rooster.

e-Portfolio

Een e-Portfolio geeft studenten de mogelijkheid om de voor hun studievoortgang en ontwikkeling relevante activiteiten, behaalde resultaten, reflecties op hun functioneren, etc., te verzamelen, te organiseren en te presenteren. Het bijhouden van een e-Portfolio kan studenten helpen om meer doelgerichte en actievere leerders te worden, die hun (academische) ontwikkeling en vorderingen in eigen hand nemen. Zo’n e-portfolio bevat zaken als beoordelingen (ook eigen beoordelingen op basis van zelfreflectie), 360-graden feedback, BSA-resultaten, activiteiten naast de studie, sportactiviteiten, en betaalde banen. Als ze een e–portfolio hebben bijgehouden, zullen student beter beslagen ten ijs komen op de arbeidsmarkt.

Filosofie cursussen

Om aan karaktervorming te werken moet academisch onderwijs zich een breder doel stellen dan uitsluitend de overdracht van kennis van een bepaald vakgebied. De nadruk op deze brede vorming was een van de fundamentele uitgangspunten bij de oprichting van onze instelling. De centrale positie die filosofiecursussen innemen in onze Bachelor opleidingen blijft voor die karaktervorming een onmisbare pijler.


Zie ook: Beleidsnotitie Tilburgs onderwijsprofiel