Tilburg School of Catholic Theology

Geloof geeft te denken

Studiemiddag afscheid prof. dr. Gerard Rouwhorst als hoogleraar liturgiewetenschap

Projecties of perspectieven?
Oude en nieuwe visies op de geschiedenis van christelijke rituelen.

Sinds de opkomst van de Liturgische Beweging in de negentiende en de twintigste eeuw heeft de bestudering van de liturgische tradities uit het verleden een centrale rol gespeeld in de liturgiewetenschap. De reconstructie van het verleden vormde bovendien een basis en een inspiratiebron voor veel liturgische vernieuwingen, zowel in de rooms-katholieke kerk als in andere kerken.

In de afgelopen decennia heeft de liturgiegeschiedenis haar monopoliepositie verloren. Het belang ervan is om verschillende redenen gerelativeerd. Het ideaal van de herbronning raakte op de achtergrond. Voor velen gold veeleer de inculturatie van de liturgie als een uitdaging. Anderen richtten zich op de liturgische traditie zoals die feitelijk vorm had gekregen. Bovendien kwam er in toenemende mate kritiek op de wijze waarop liturgiehistorici het verleden benaderden. Hun werd vaak verweten dat zij hun eigen idealen projecteerden op bepaalde fasen van het verleden en van andere fasen een karikatuur maakten.

Tegelijkertijd groeide er onder historici die geen directe theologische achtergrond hadden, een toenemende belangstelling voor christelijke rituelen. Zij keken er echter met andere ogen naar en richtten hun focus op andere aspecten. Daardoor brachten zij problematische projecties aan het licht, maar openden ook nieuwe en soms verrassende perspectieven zowel op de geschiedenis van het christendom als op het karakter van christelijke rituelen.

De studiemiddag en het afscheidscollege van prof. dr. Gerard Rouwhorst zullen dieper op deze vragen ingaan. Daarbij zullen verschillende periodes uit de geschiedenis van de westerse en de oosterse liturgie aan bod komen.

Programma

Voorzitter: prof.dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament, Tilburg School of Catholic Theology,  Tilburg University)

 • 12.00 - 13.00 uur Lunch (kleine foyer, Cobbenhagen gebouw)
 • 13.00 - 13.35 uur Bidden volgens het boekje?
  Liturgische bronnen en uitvoeringspraktijk in de vroege Middeleeuwen.
  Lezing dr. Els Rose, universitair hoofddocent Middeleeuws Latijn, Universiteit van Utrecht (zaal CZ 7, Cobbenhagen gebouw)
 • 13.35 - 14.10 uur Oosterse liturgie in het Westen: de uitdaging van inculturatie en herbronning.
  Lezing prof. dr. Bert Groen, hoogleraar liturgiewetenschap en sacramententheologie, universiteit van Graz, Oostenrijk
 • 14.10 - 14.45 uur Kerkgeschiedenis, liturgie en theologie.
  De romantieke theologie van de katholieke Tübinger Schule als inspiratiebron voor liturgiewetenschap vandaag.
  Lezing dr. Sam Goyvaerts, universitair docent liturgiewetenschap Tilburg School of Catholic Theology, Tilburg University
 • 14.45 - 15.00 uur Vragen en discussie
 • 15.00 - 15.15 uur Afsluiting
 • 15.15 - 16.15 uur Koffie
 • 16.15 uur Nieuwe perspectieven op de liturgische tradities van het vroege christendom.
  Afscheidscollege prof.dr. Gerard Rouwhorst

Aanmelden

Via deze link

Wanneer: 24 maart 2017 12:00

Einddatum: 24 maart 2017 15:15

Waar: Cobbenhagen building