Tilburg University: Fair & Green

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit een actieve bijdrage te leveren aan Corporate Social Responsibility (CSR).

Arbeidspraktijk


Werkgelegenheid en arbeidsrelaties

Tilburg University erkent het belang van werkgelegenheid voor zowel de individuele arbeidskracht als voor de maatschappij. De universiteit streeft naar gelijke behandeling voor alle arbeidskrachten en willen niet (onbedoeld) discrimineren. We vermijden werk door tijdelijke arbeidskrachten of werk in excessieve mate op tijdelijke basis.

Wat doen we?

 • We doen alleen zaken met organisaties die wettelijk erkend zijn.
 • Aan leveranciers en onderaannemers worden contractuele verplichtingen opgelegd.
 • Voor personen die via KCS werkzaamheden voor onze universiteit verrichten, gelden de arbeidsvoorwaarden van de universiteit.
 • Bij sollicitaties wordt de uiteindelijke keuze voor een kandidaat gemaakt op basis van geschiktheid voor de vacante functie, bij gelijke geschiktheid voor een functie wordt de voorrang gegeven aan kandidaten uit de doelgroepen gehandicapten en ethische minderheden.
 • Wanneer vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de functiecategorie waartoe de vacante functie behoort, heeft bij gelijke geschiktheid een vrouwelijke kandidaat voorrang.
 • Uitgangspunt CAO: contract voor onbepaalde tijd is standaard.
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst alleen bij “noodzakelijke grond”.
 • Project om onbedoelde discriminatie van vrouwen te voorkomen.
 • Vlootschouw binnen verschillende faculteiten/diensten, uitrol in 2014 over de hele universiteit (personeelsbestand afstemmen op de korte en lange termijndoelen en afdelingsplannen, waardoor meer geanticipeerd kan worden op toekomstige ontwikkelingen om daarmee schoksgewijze organisatieveranderingen zoveel mogelijk te voorkomen).

Erkenning door HR Logo

De universiteit mag sinds juli 2013 het logo van Human Resources Strategy for Researchers Incorporating the Charter & Code (HR logo) voeren: binnen de universiteit wordt gewerkt volgens de 40 principes van de ‘European Charter for Researchers’ en de ‘Code of Conduct for the recruimtent of researchers’. Met dit logo toont de universiteit dat zij een eerlijke en transparante werving van onderzoekers na streeft. Bovendien demonstreert het logo dat Tilburg University haar wetenschappelijke personeel passende arbeidsvoorwaarden biedt. Daarnaast staat het logo voor een stimulerende werkomgeving die kansen biedt voor ontwikkeling van de loopbaan. Om nog beter te voldoen aan de principes uit het handvest en de gedragscode heeft Tilburg University een actieplan geformuleerd waarmee het de komende jaren een optimalisatietraject ingaat.

Onze afspraken

De NVP-sollicitatiecode.

Terug naar boven

Werkomstandigheden en sociale bescherming

De universiteit biedt sociale bescherming bij situaties als werkloosheid, ziekte, medische zorg en ouderdom. Onze werkomstandigheden voldoen aan de nationale wet- en regelgeving en de werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden dienen redelijk te zijn (met respect voor de CAO).

Wat is er bereikt?

Tilburg University biedt redelijke arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Ze biedt de mogelijkheid tot thuiswerken en heeft aandacht voor Psychosociale arbeidsbelasting.

Wat doen we?

 • Een jaarlijkse personeelsenquête om visie werknemers op werkomstandigheden inzichtelijk te maken.
 • Bij ziekte heeft een medewerker van de universiteit de eerste negen maanden recht op 100% loondoorbetaling en er is een ontslagverbod.
 • Wanneer een werknemer medische zorg nodig heeft, bestaan er mogelijkheden tot het nemen van (betaald of onbetaald) verlof.
 • Medewerkers die werkloos worden tijdens een dienstverband bij de universiteit, kunnen (indien ze voldoen aan de voorwaarden) aanspraak maken op WW en BWNU.
 • Werkloze ex-werknemers worden begeleid door het Career Center.
 • Voor de oudere werknemer bestaat de mogelijkheid tot keuze- of deeltijdpensioen.
 • Er is een Fit for the Future beleid.
 • Er zijn mogelijkheden om maatwerkafspraken te maken met oudere werknemers.
 • We geven aandacht aan thuiswerken.
 • We geven aandacht aan de PsychoSociale arbeidsbelasting (PSA).

Onze afspraken

CAO Nederlandse universiteiten en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Terug naar boven

Sociale dialoog

Tilburg University erkent het belang van sociale dialoog en het recht van werknemers te respecteren om zich aan te sluiten bij een vakbond of een eigen organisatie te vormen. Bovendien heeft de organisatie een regeling voor het benoemen van vertegenwoordigers en biedt ook deze vertegenwoordigers de nodige faciliteiten.

Wat doen we?

 • Sociale dialoog is grondig verankerd in de organisatie door meerdere medezeggenschapsorganen.
 • De universiteit is aangesloten bij de werkgeversorganisatie VSNU.
 • Medewerkers kunnen zich aansluiten bij vakbond. Er bestaat de mogelijkheid tot het vergoeden van de kosten van het lidmaatschap en het krijgen van verlof voor het deelnemen aan activiteiten.
 • Er zijn verlofmogelijkheden in verband met lidmaatschap van (onder andere) de Tweede Kamer en het Europees Parlement.
 • De procedure rondom reorganisaties is vastgelegd in de CAO en het Reorganisatieprotocol.

Onze afspraken

Reorganisatieprotocol.

Terug naar boven

Gezondheid en veiligheid op het werk

Tilburg University wil de hoogste graad van fysiek, mentaal en sociaal welzijn van werknemers bevorderen en handhaven. Bovendien wil ze schade aan de gezondheid veroorzaakt door arbeidsomstandigheden voorkomen. Daarom heeft ze een duidelijk Arbo- en Milieubeleid. Dit beleid is er voortdurend op gericht de belastende effecten van de activiteiten van de universiteit voor het milieu en de arbeidsomstandigheden stapsgewijs op te sporen en, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te reduceren en duurzame ontwikkelingen te bevorderen.

Wat doen we?

 • Risico-inventarisatie & Evaluatie (RIE) op het gebied van arbeidsomstandigheden.
 • Bedrijfshulpverleningsorganisatie.
 • Aandacht voor beeldschermergonomie.
 • Health check.
 • Mogelijkheid tot bedrijfsfitness.
 • Er is beleid voor zwangere werkneemsters en studenten.
 • Zorgen voor voldoende training van het personeel, onder andere op het gebied van softwarekennis en veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
 • Actief beleid studeren met een beperking.
 • Mogelijkheden tot aanpassing werkplek.
 • Duidelijke veiligheidsregels voor contractors.
 • Aandacht voor voorlichting en onderricht aan studenten op het gebied van calamiteiten en RSI/KANS.
 • Aandacht voor arbeidsgehandicapten.

Onze afspraken

CAO Nederlandse universiteiten, Nederlandse wet- en regelgeving en Handboek Toegankelijkheid.

Terug naar boven

Persoonlijke ontwikkeling en training op de werkplek

Tilburg University wil alle werknemers kansen bieden om vaardigheden te ontwikkelen, trainingen en opleidingen te volgen en hun carrière te ontwikkelen, op een gelijkwaardige en niet-discriminerende basis. Daarom stelt ze arbeidsmanagementprogramma’s op die de gezondheid en het welzijn stimuleren. Ze helpt werkloze ex-werknemers met training, advies en het vinden van nieuw werk.

Wat doen we?

 • Medewerkers hebben het recht op drie loopbaangesprekken per jaar.
 • Medewerkers hebben het recht op twee ontwikkelingsdagen per jaar.
 • Het eigen Career Center biedt cursussen aan gericht op carrière (bijv. Career Pitstop).
 • Er is een scholingsregeling voor medewerkers.
 • (Ex-)werknemers van Tilburg University zijn interne kandidaat bij vacatures.
 • Expliciete voorrang voor zgn. herplaatsers bij vacatures van Tilburg University.
Terug naar boven