Tilburg University: Fair & Green

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit een actieve bijdrage te leveren aan Corporate Social Responsibility (CSR).

CSR Programma 2014-2020

CSR programma

De wereld staat voor grote veranderingsprocessen door politieke, economische en sociale turbulentie. Deze hebben grote gevolgen voor de verdeling van schaarse hulpbronnen als energie, voedsel en water, maar ook voor de globaliserende arbeidsmarkt waar zwakkeren gemakkelijk de dupe kunnen worden.
Onze grootste bijdrage aan het vinden van duurzame oplossingen leveren we door ons onderzoek. Onze onderwijsprogramma’s zijn gericht op maatschappelijk verantwoordelijke posities voor onze alumni, de masteropleiding recht is gericht op de rol van recht bij het zoeken naar duurzaamheidsoplossingen. Op deze pagina wil de universiteit laten zien welke maatregelen zij neemt in haar bedrijfsvoering om oplossingen aan te dragen voor dergelijke problemen, daarvoor is het Corporate Social Responsibility programma opgesteld. Dit programma is gebaseerd op ISO 26000 en loopt uiteen van een sedumdak op nieuwbouw, tot eerlijk zaken doen met leveranciers en goede arbeidsvoorwaarden voor werknemers.

Programma CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) zien we als een integrale visie op modern ondernemerschap, waarvan de kern is dat de organisatie in de hele keten van haar activiteiten toegevoegde waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Deze visie wordt door organisaties op zichtbaar strategisch en operationeel niveau ingevuld en gepraktiseerd. In de kern is CSR een continu verbeterproces en is het in feite nooit af. Duurzame ontwikkeling betekent immers het zoeken naar een juiste balans tussen People, Planet en Profit.
Bij CSR gaat het om het gezonder maken van de universiteit door overwegingen op het gebied van milieu- en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en van de bedrijfsvoering. Daarnaast gaat het er om hierover verantwoording af te leggen aan belanghebbenden van de universiteit inclusief de samenleving. Verantwoordelijkheid en verantwoording zijn dus twee zijden van de CSR-medaille.

De startnotitie voor CSR vind je hier. Het programma voor CSR is opgenomen in ons strategisch plan 2014-2017.

ISO 26000

Om CSR voor Tilburg University te realiseren en transparant te maken is een duidelijke richtlijn nodig. De ISO 26000 methode is een wereldwijd geaccepteerde richtlijn die Tilburg University kan toepassen om haar inspanningen op dit gebied verder uit te werken, hierover te communiceren en te laten zien waarvoor zij staat.
ISO 26000 verdeelt CSR in zeven kernthema’s:

  1. Bestuur van de organisatie
  2. Mensenrechten
  3. Arbeidspraktijk
  4. Milieu
  5. Eerlijk zakendoen
  6. Consumentenaangelegenheden
  7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

Ambitie

De universiteit kiest in alle gevallen om aantoonbaar naar duurzamer alternatieven te kijken en dat deze alternatieven in de besluitvorming worden meegenomen. Voor een aantal onderwerpen – zoals op het terrein van energie, milieu en afval – kiest de universiteit voor de ambitie om voorloper te zijn: we pakken CSR integraal op en dragen dit naar buiten toe uit. CSR is voor deze thema’s een vanzelfsprekend onderdeel bij de besluitvorming. Dat betekent dat bij alle besluiten bekend moet zijn wat de CSR-effecten zijn en dat vóór de besluitvorming actief wordt gezocht naar alternatieven die meewerken bij het bereiken van het beoogde ambitieniveau. Het betekent ook dat de besluitvormers zich kunnen en willen verantwoorden als ze een besluit nemen waarvan ze weten dat het niet aan de doelstelling bijdraagt.

Programmaorganisatie

Het College van Bestuur heeft een stuurgroep samengesteld. Leden:

De projectgroep bestaat uit: