Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Ongewenst gedrag

Tilburg University wil een sociaal veilige omgeving bieden aan bezoekers, studenten en medewerkers. Kortom, een cultuur scheppen waarin respect voor de ander uitgangspunt is, en bezoekers, medewerkers en studenten maximaal tot hun recht komen en zich kunnen ontplooien. Ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie, kan een vijandige, intimiderende of onaangename werk- of studieomgeving scheppen, waardoor werk- of studieprestaties kunnen verslechteren.

De universiteit wil ongewenst gedrag voorkomen, en klachten hierover goed behandelen. Daarom is een klachtenregeling ongewenst gedrag vastgesteld, en zijn er vertrouwenspersonen benoemd ten behoeve van de eerste opvang van personen die met ongewenst gedrag zijn geconfronteerd. Het College van Bestuur kan bij (vermeend) ongewenst gedrag passende maatregelen treffen. Sancties na ongewenst gedrag kunnen variëren van berisping tot ontslag of verwijdering van de opleiding of campus.

Het is belangrijk om ongewenst gedrag aan te pakken. Van iedere medewerker, student en bezoeker wordt een actieve bijdrage verwacht: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding aan te nemen tegenover elke vorm van ongewenst gedrag. Om het ongewenste gedrag te stoppen is het belangrijk dat je dit gedrag benoemt en naar buiten brengt.

Als je zelf met ongewenst gedrag geconfronteerd wordt, kun je in contact treden met de persoon met wiens gedrag je een probleem hebt en kun je proberen om samen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Lukt het niet of zijn er drempels, dan kan je anderen inschakelen. Ben je student, ga dan eens praten met bijvoorbeeld een onderwijscoördinator of studentendecaan. Ben je medewerker, spreek dan met je (naast hogere) leidinggevende of HR adviseur. De bijzondere situatie en vertrouwelijkheid van de klachten over ongewenst gedrag kunnen aanleiding zijn om rechtstreeks de vertrouwenspersoon te benaderen.

Tijdens het formele onderzoek naar het ongewenst gedrag van een bepaalde persoon kun je een tijdelijke passende maatregel bij het College van Bestuur verzoeken, bijvoorbeeld om geen tentamen bij de persoon te hoeven doen tegen wie je een klacht hebt ingediend. Een bezoeker die is lastiggevallen en die geen gebruik kan maken van de klachtenregeling ongewenst gedrag kan zich wenden tot de politie of het College van Bestuur.