Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Bevoegdheden Universiteitsraad

De Universiteitsraad overlegt met het College van Bestuur en heeft daarbij een aantal belangrijke instemming- en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie, bestuur en begroting. De belangrijkste zijn:

Instemmingsrecht ten aanzien van:

 • het strategisch instellingsplan en de bijstelling daarvan
 • de hoofdlijnen van het interne bekostigingsmodel
 • het bestuurs- en beheersreglement
 • het studentenstatuut en het afstudeerfonds
 • regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
 • vormgeving systeem van kwaliteitszorg
 • zorg voor studentenvoorzieningen

Adviesrecht ten aanzien van:

 • de begroting en het financieel meerjarenkader
 • de uitwerking van het intern bekostigingsmodel
 • duurzame samenwerkingsverbanden
 • overdracht van zeggenschap van (een onderdeel van) de instelling

Daarnaast heeft de raad ruime overlegbevoegdheden en dient het CvB de raad te informeren. Twee maal per jaar spreekt het CvB met de raad over de algemene gang van zaken binnen de instelling. Daarnaast heeft de Universiteitsraad het initiatiefrecht.

Documenten