Samenwerken

Tilburg University staat al negentig jaar garant voor hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We zijn specialist op het gebied van mens en maatschappij en willen een structurele bijdrage leveren aan de samenleving.

De benoeming van een bijzonder hoogleraar

De benoeming van een bijzonder hoogleraar geschiedt voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming is daarna mogelijk. Zie: Evaluatie en verlenging

De procedure is als volgt:

Benoemingsvoorstel (Stap 1)

Tenzij het College van Bestuur daar ontheffing voor verleent, is de werving open.

De decaan stelt, in overleg met de vestigende instantie een benoemingsadviescommissie (BAC) in. De leden Raad van Toezicht en een student maken in ieder geval deel uit van de BAC. Zo mogelijk twee maar minimaal een van de wetenschappelijke leden zijn/is een vrouw. De BAC wint drie adviezen in van externe hoogleraren met hoge nationale reputatie maar internationale adviezen blijven wenselijk. De BAC brengt een benoemingsadviesrapport uit. Op basis van de bevindingen van de BAC en na het volgen van de facultaire procedures, legt de decaan een benoemingsvoorstel voor aan het College van Bestuur.

Het benoemingsvoorstel omvat:

  • het advies van de decaan
  • het rapport van de BAC met adviezen van drie externe hoogleraren
  • het curriculum vitae en de publicatielijst van de te benoemen kandidaat

De decaan meldt hierbij tevens:

  • dat hij zich ervan heeft vergewist dat met de voorgedragen kandidaat overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden kan worden bereikt
  • dat de identiteit van de instelling met de kandidaat onderwerp van gesprek is geweest

Besluitvorming College van Bestuur (Stap 2)

Indien het college positief oordeelt over de kandidaat, wordt hij/zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Voorzitter van het College van Bestuur en de Rector Magnificus.

In dat gesprek komt onder meer de bijzondere identiteit van de Tilburg University aan de orde.

Het College van Bestuur neemt een definitief besluit over de benoeming van de kandidaat.

Zodra het College van Bestuur definitief akkoord is gegaan met de benoeming, wordt hiervan mededeling gedaan aan de vestigende instantie, de decaan en het hoofd Voorlichting en Externe Betrekkingen.

Benoeming bijzonder hoogleraar (Stap 3)

De Stichting Bijzondere Leerstoelen gaat vervolgens over tot benoeming van de persoon tot bijzonder hoogleraar voor vijf jaar.

In overleg met de vestigende instantie draagt de faculteit zorg voor de arbeidsovereenkomst of de detacheringsovereenkomst voor de bijzonder hoogleraar afhankelijk van de afspraken die daarover gemaakt zijn.