Tilburg University Society

Verbindt de werelden van openbaar bestuur, politiek, bedrijfsleven en wetenschap

Where does Tilburg University stand in 2020?

'Where does Tilburg University stand in 2020?' Dat was het thema van de UvT Sociëteit op 25 april 2013. Bij wijze van uitzondering, zo benadrukte Sylvester Eijffinger, president van de UvT Sociëteit, was nu de universiteit zelf een keer het onderwerp van de sociëteitsbijeenkomst. De circa 70 gasten afkomstig uit wetenschap, politiek, openbaar bestuur en bedrijfsleven bogen zich in Sociëteit De Witte in Den Haag over de strategische koers van Tilburg University. Er was brede waardering voor dit initiatief van de UvT Sociëteit, waarmee opinieleiders uit de samenleving rechtstreeks werden betrokken bij de ontwikkeling van het strategisch plan van de universiteit.

In zijn openingstoespraak schetste CvB-voorzitter Koen Becking de hoofdlijnen in deze ontwikkeling. In alles wat zij doet, kiest de universiteit voor kwaliteit volgens de hoogste internationale standaarden. Zij wil voortbouwen op dat wat al aan die standaarden voldoet. Dat geldt ook voor de identiteit, waarmee Tilburg University zich wil onderscheiden door het verhaal van Cobbenhagen c.s. door te trekken naar de toekomst. Zij wil een sterke partner zijn in de regionale ontwikkeling van de Brabant en Brainport, samen met overheden en bedrijfsleven in de ‘triple helix’. Als research university ontwikkelt ze centers of excellence die op hun gebied tot de absolute, internationale top van de wetenschap behoren. De universiteit kiest voor hoogwaardig onderwijs, gericht op verantwoordelijk burgerschap, en een Tilburgs, innovatief onderwijsconcept, met een sterke verbinding met het beroepenveld. Inhoudelijk wil de universiteit zich focussen op een beperkt aantal thema’s, zoals arbeidsmarktontwikkelingen en social innovation. Om deze strategische visie waar te maken, zijn heldere keuzes noodzakelijk, net als een slagvaardigere organisatie waarin budgetten maximaal kunnen worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

De uitgangspunten dat de lat zo hoog mogelijk moet worden gelegd en dat duidelijke strategische keuzen nodig zijn, werden breed onderschreven door de deelnemers aan de UvT Sociëteit. Ook de beide gastsprekers Hans Schutte, Directeur-Generaal Hoger Onderwijs en Wetenschap van het ministerie van OCW, en VSNU-voorzitter Karl Dittrich benadrukten het belang van kwaliteit en een scherpe strategische profilering. Noodzakelijk, meende Schutte, om de universiteit voldoende herkenbaar te maken, zodat zij succesvol kan blijven in de werving van studenten, medewerkers en onderzoekssubsidies. Het motto ‘Understanding Society’ vond hij relevanter dan ooit; de universiteit moet, zoals in Tranzo en Netspar, voortdurend de verbinding leggen tussen wetenschap en praktijk. Dittrich adviseerde Tilburg University in dat wat ze kiest op afstand de beste te willen zijn, bijvoorbeeld als Netherlands School of Economy and Law of als Tilburg University of Social Sciences. Hij wees erop dat Tilburg University veel minder interne tegenstellingen kent dan universiteiten met technische of medische faculteiten. Dat zet haar op voorsprong nu alle universiteiten zich moeten profileren en onderscheiden. Het nadeel is dat een universiteit zonder technische en medische wetenschappen helaas veel minder zichtbaar is en geen hoge positie kan bereiken op de internationale rankings. Dat maakt de universiteit juist kwetsbaarder. De mogelijkheid van meer samenwerking tussen Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven moet volgens zowel Schutte als Dittrich serieus worden onderzocht.

Anders dan bij eerdere sociëteitsbijeenkomsten werd de gedachtewisseling op 25 april voortgezet aan zeven ronde tafels, elk met een decaan of CvB-lid als moderator. Per tafel stond een ander onderwerp centraal:

  1. Verbinding tussen onderwijs, onderzoek en valorisatie (Peter Jonkers)
  2. De verdere ontwikkeling van Centres of Excellence (Lex Meijdam)
  3. Eén herkenbaar onderwijsconcept voor de hele universiteit (Klaas Sijtsma)
  4. DE Tilburgse aanpak wordt gekenmerkt door Social Innovation (Arie de Ruijter)
  5. Samenwerkingsverband Brainport (Corien Prins)
  6. Slagvaardige organisatie (Kees Koedijk)
  7. Profilering (Koen Becking)

Voor deze inhoudelijke gedachtewisselingen gold, zoals altijd in bijeenkomsten van de UvT Sociëteit, de Chatham House Rule: ieders inbreng is en blijft vertrouwelijk, maar deelnemers mogen de informatie die over tafel gaat wel gebruiken. Zo zet ook de gedachtewisseling tijdens de UvT-sociëteit haar stempel op de ontwikkeling van het strategisch plan 2014-2017 van Tilburg University.

Downloads

Presentatie Koen Becking

Co-referaat Hans Schutte