Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Belcampagne School of Economics and Management

Tilburg School of Economics and Management hield van 4 februari tot en met 25 februari weer een belcampagne. Hierbij werden alumni door studenten op de hoogte gesteld van de activiteiten die de faculteit komend jaar organiseert en op welke manier u betrokken kunt zijn bij het realiseren van belangrijke projecten van uw faculteit.

Ook nu was het fantastisch te merken dat zoveel alumni hun Alma Mater een warm hart toedragen. Naast bijdragen bijvoorbeeld in de vorm van stageplaatsen en medewerking aan het Mentorprogramma hebben alumni gezamenlijk ruim € 148,000 aan financiële steun voor projecten toegezegd! Deze bijdragen zullen verspreid over 3 tot 5 jaar ontvangen worden.

Het TiSEM Alumni Comité heeft ook dit jaar diverse projecten geselecteerd waarvoor fondsen beschikbaar gesteld zijn. Hieronder de projecten op een rijtje.

Beurzen internationale studenten

De bloeiende en internationale gemeenschap op de universiteit heeft zich afgelopen jaar weer verder verrijkt. U gaf de internationale talenten Lkhaghvaa, Fizzah en Aizada de kans in 2016-2017 hun master aan Tilburg University te doen. Zij hebben ieder een bijzonder verhaal over hoe ze uiteindelijk in Tilburg zijn gekomen, welke ambities zij hebben en de kans die de alumnibeurs hen heeft gegeven.

image lkhagvaa erdenesuren image aizada sarinova image fizzah malik

Met een beurs kan een getalenteerde buitenlandse student uit een minder ontwikkeld land bij ons toch een masteropleiding volgen. Maak het ook voor volgend collegejaar mogelijk voor deze studenten om hun dromen waar te maken. Steun daarom het TiSEM Alumni Fund!

Innovatief onderwijs en onderzoek

Tilburg School of Economics and Management wil met onderzoek en onderwijs bijdragen aan een betere samenleving. Onze wetenschappers werken aan oplossingen en innovaties voor complexe vraagstukken.  Dit vindt u ook terug in ons onderwijs. Als oud-student weet u hoe waardevol dit is. Draag daarom via de belcampagne bij aan ons onderwijs en onderzoek. Met uw gift steunt u bijvoorbeeld de volgende projecten.

Bijdragen aan duurzaamheid

image onderzoek vollaard

Dr. Ben Vollaard onderzoekt samen met hoogleraar Daan van Soest hoe een innovatieve afval-app mensen kan bewegen hun afval beter te scheiden. De overheid heeft ambitieuze doelen gesteld voor de vermindering van restafval, maar verandering van gewoonten blijkt moeilijk. “Via een uitbreiding van een bestaande afval-app worden mensen in dit experiment actief geïnformeerd over hun eigen afvalaanbod, waarbij ze ook hun eigen gedrag kunnen vergelijken met anderen. Zo verkrijgen we wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering én dragen we bij aan een duurzamere wereld.” Met uw steun maakt u dit bijzonder relevant veldexperiment mogelijk.

Gewoontes veranderen

 • Ingesleten gewoontes veranderen is moeilijk, maar ontzettend belangrijk. Zeker als het om onze afvalproductie gaat. Nederlanders produceren jaarlijks gemiddeld 400 kilo afval per persoon en verbeterde afvalscheiding resulteert in grote maatschappelijke besparingen, zoals lager verbruik, lagere uitstoot en herbruikbaar materiaal.  Deze verandering vereist echter een fundamentele gedragsverandering van huishoudens en bedrijven. Met een nieuwe ‘app’ die bestaat in drie verschillende varianten, zal worden onderzocht hoe feedback helpt om deze gedragsverandering te helpen plaatsvinden. Die drie varianten zijn als volgt: Een versie die een huishouden van individuele feedback voorziet hoe de afvalscheiding kan worden verbeterd.
 • Een versie die vergelijkende feedback voorziet (dat betekent dat het individuele huishouden wordt vergeleken met een ‘voorbeeldig modelhuishouden.’
 • Een versie die naast vergelijkende feedback ook suggesties doet.

14.000 huishoudens

Elke groep omvat maar liefst 3.250 huishoudens, waaronder een controle groep; een totaal van 14.000 huishoudens dus! Het projectplan, de projectbegeleiding, de analyse van de gegevens en rapportage worden door de universiteit gefinancierd, dankzij de steun van alumni.

Het project moet doen inzien welke versie van de ‘app’ het meest effectief is, zodat gewoontes in het afval scheiden sterk kan worden verbeterd in de toekomst. Franekeradeel en Harlingen worden de testgemeenten, waar dit innovatieve project van start gaat.


Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ben Vollaard en Daan van Soest binnen het Departement Economics.


Zorgketen verbeteren

image zorgketen verbeteren

Er zijn zo’n 12.600 mensen in Nederland met het downsyndroom. Deze mensen hebben vaak veel zorg nodig van veel verschillende zorgaanbieders. PhD student Vincent Peters wil graag de zorgketen verbeteren voor deze mensen, omdat is gebleken dat deze verschillende zorgaanbieders vaak niet goed samenwerken. Dit leidt logischerwijs tot ongemak en frustratie bij de verzorgers van mensen met downsyndroom, de familie van deze mensen en natuurlijk de mensen zelf. Met het 'service modularity' concept wil Vincent onderzoeken of de zorg voor deze mensen beter kan worden geregeld. Met uw steun is dat mogelijk.

De zorgsector is een domein met vele medische specialiteiten bedoeld voor mensen in verschillende leeftijdscategorieën (van kind tot bejaarde) en gericht op mentale of fysieke aandoeningen en diverse ziektebeelden. Behandelingen voor complexe ziekten zoals het downsyndroom vereisen vaak vele specialistische en diverse behandelmethodes die worden georganiseerd door diverse (zorg)aanbieders. Denk hierbij aan:

•    Professionals en dienstverleners, zoals kinderartsen, diëtisten en leraren
•    Organisaties, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen.

Service modularity en interfaces

Vincent Peters wil onderzoeken welke rol het concept van 'service modularity' heeft in de dienstverlening van complexe ziekten en hoe 'interfaces' de samenwerking en coördinatie van verschillende dienstverleners en organisaties kunnen verbeteren. Individuele onderdelen en componenten binnen zorgdienstverlening kunnen worden verbonden door gedeelde eigenschappen; de interface, zodat de kwaliteit van de gehele zorg wordt geoptimaliseerd. Het elektronisch patiënten dossier is daar een voorbeeld van.

Kennis over het optimaliseren, coördineren en afstemmen van diverse behandelmethodes die samenkomen in één effectieve persoonlijke aanpak kan bijdragen aan de realisatie van verbeterde behandelingen voor het downsyndroom, maar tevens voor andere complexe ziekten die gebaat kunnen zijn bij deze specifieke benadering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oncologische zorg of dementiezorg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Vincent Peters binnen het Departement Management.

Hoe zit het met uw pensioen?

talking head henriette prast

Informatie over pensioenen moet gericht, toegankelijk en begrijpelijk zijn. Maar weet u hoe het precies met uw pensioen zit? Prof. Henriëtte Prast onderzoekt hoe mensen reageren op pensioeninformatie. Dat is van belang omdat pogingen om mensen te bereiken tot dusver weinig succesvol zijn gebleken en financiële educatie geen effect heeft. "Mensen zijn heel gevoelig voor hoe informatie is geformuleerd. Ik wil onderzoeken of er bijvoorbeeld een verschil is wanneer uw pensioen wordt uitgedrukt in euro’s of in een vervangingsratio." Met uw bijdrage kan Henriëtte Prast voor haar onderzoek een onafhankelijk CentERpanel inzetten waardoor de informatievoorziening over uw pensioen kan worden verbeterd.

Pensioencommunicatie

De wet pensioencommunicatie uit 2015 schrijft voor dat pensioenfondsen hun verzekerden op een in de wet aangegeven wijze moeten informeren over hun toekomstige pensioen scenario’s. Die vallen uiteen in een:

 • Realistisch scenario
 • Pessimistisch scenario
 • Optimistisch scenario

Uit dit onderzoek moet blijken of verzekerden anders reageren op de manier waarop pensioeninformatie is geformuleerd. Eerder onderzoek liet namelijk al zien dat mensen beter in staat zijn een percentage omtrent hun pensioeninkomen te noemen, dan het daadwerkelijke bedrag in euro’s. Daarnaast wordt bekeken of verzekerden zich verder willen kunnen beschermen tegen het risico dat een pessimistisch scenario zal ontstaan. Opnieuw wordt hier onderzocht hoe de manier waarop informatie gepresenteerd wordt zulke keuzes kan beïnvloeden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hentriëtte Prast binnen het Departement Finance.

Acteren in de collegezaal

Peter de Goeij doceert al meer dan dertien jaar verschillende financevakken op bachelor- en masterniveau. Daarin implementeerde hij verschillende innovatieve methoden om studenten te motiveren, waaronder:

 • Multiple Choice web tests
 • Tutorials in kleine en grote groepen (op basis van voorkeur)
 • Uitleg van lastige onderwerpen via videocolleges
 • Online oefententamens waarbij stap voor stap de oplossing wordt gegeven.
 • ‘Voting boxes’

Deze methodes zijn erg succesvol gebleken en deden Peter de Goeij beseffen dat lesgeven tot op zekere hoogte erg lijkt op acteren. "We bereiden ons voor op een performance die de aandacht van studenten moet vasthouden en ze herinnert aan waar de les om draaide." Met dat idee in het achterhoofd heeft Peter een aantal nieuwe ideeën om de interactie en effectiviteit van de lessen verder te vergroten. Hij wil graag middelen om de volgende innovatieve ideeën te kunnen realiseren in zijn lessen.

 • Het gebruik van een drone om het principe van short sales uit te leggen.
 • Het bouwen van een Lingo Ballenbak om inschattingsfouten te illustreren.
 • Het gebruik van een software die een interactieve presentatie van stemmen (votes) kan illustreren.
 • Om online oefenexamens uit te werken, wil hij een tablet computer aanschaffen en bijbehorend scherm, waarop hij kan schrijven en de 'uitwerkvideos' kan bewerken.

Met deze innovatieve suggesties wil Peter de Goeij de aandacht van studenten trekken. Het zijn eenvoudige manieren voor studenten om belangrijke materie te begrijpen en te onthouden voor examens, en wellicht wel voor de rest van hun leven.


Dr. Peter de Goeij is universitair hoofddocent bij het Departement Finance.Waarom worden werknemers ondernemers?

Spin-offs zijn belangrijke motoren die technologische innovatie voortstuwen. Dat zie je bijvoorbeeld in Sillicon Valley, waar 93% van alle start-ups bestaat uit spin-offs. Ondanks het belang van deze ondernemingen is er relatief weinig over bekend, terwijl ze de voortgang en prestaties van zowel spin-offs als bestaande ondernemingen beïnvloeden. Waarom verlaten werknemers hun werkgever om zelf een spin-off te starten? Vilma Chila gaat op zoek naar antwoorden door uit te zoeken welke individuele karakteristieken en werkomstandigheden spin-off formaties beïnvloeden.

Waarom is kennis over entrepreneurs relevant?

De bijdrage van dit onderzoek speelt zich af op drie niveaus.

 • Theoretisch: Allereerst vult het project een belangrijk gat in de literatuur. Het kan inzicht bieden waar nieuwe toetreders vandaan komen en waarom grote prestatieverschillen tussen organisaties bestaan.
 • Management: managers (waaronder TiSEM alumni) zullen leren onder welke omstandigheden hun werknemers ‘de deur uitlopen’ om hun eigen onderneming te starten. Maar alumni die overwegen een eigen onderneming te starten, kunnen met dit onderzoek meer inzicht krijgen in welke omstandigheden wel of niet gunstig zijn om hun huidige baan te verlaten.
 • Maatschappelijk: doordat spin-offs vaak kleine, op technologie gebaseerde ondernemingen zijn, hebben ze grote toegevoegde waarde voor innovatie, groei en werkgelegenheid. Als we kunnen doorgronden waarom werknemers ondernemers worden, dan verheldert dit ook allerlei mechanismen rondom socio-economische ontwikkelingen en werkgelegenheid. Dit is vooral belangrijk voor de Nederlandse economie die sterk afhankelijk is van ondernemerschap, in het bijzonder in de ‘topsectoren’.


Met dit project wil Vilma een grote database construeren die haar in staat stelt drie aparte papers te schrijven die bovendien zullen bijdragen aan haar dissertatie.


Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Vilma Chila binnen het Departement Management.‘Basic accounting app’ voor ondernemers in Jakarta

Voor veel winkelmanagers van kleine- en middelgrote retailers is het vaak moeilijk om cijfers over de resultaten boven tafel te krijgen. Zeker in Jakarta. Dit onderzoeksproject gaat door middel van een app een instrument aanbieden waarmee winkelmanagers van kleine winkels simpele accountingtaken kunnen uitvoeren. Hierdoor ontstaat een preciezer inzicht over de interne werking van (micro-) ondernemingen dan tot op heden ooit is gerealiseerd.

Inkijkje in Jakarta’s onoverzichtelijke MKB-wereld

De voordelen van de accounting app zijn talrijk. Enerzijds biedt het inzichten in concrete omgevingen en anderzijds rolt het een digitale infrastructuur uit die overal kan worden gebruikt. Het levert onder andere de volgende mogelijkheden en oplossingen:

 • Een instrument dat winkelmanagers op eenvoudige wijze ondersteunt in accountingtaken.
 • Onderzoekdesigns en aanpassingen kunnen worden uitgevoerd in real time.
 • Het zal managers van micro-businesses inzicht verschaffen in lage winsten in ontwikkelingslanden.
 • De app maakt het mogelijk onderzoek te doen, ongeacht het land waar de onderzoeker woont.
 • De app maakt werken op afstand mogelijk.
 • De kennis die Julius opdoet in Indonesië wil hij inzetten bij de vakken die hij geeft over ‘development economics’.

Dit project wordt uitgevoerd door Julius Rüschenpöhler, PhD kandidaat bij het departement Economics.

Beurs voor Liberiaanse docent

De samenwerking tussen Tilburg University en de universiteit van Liberia is in 2016 hernieuwd tot 2019. Onderdeel daarvan is het ‘Teaching the Teachers’ programma. TiSEM heeft daarvoor twee beurzen beschikbaar gesteld voor te laag opgeleide medewerkers van het College of Business & Public Administration voor een semesteruitwisseling op bachelorniveau.


Van bachelor naar master

Deze verleende studiebeurs vormt een verlenging voor het bachelorsemester. Als een van de Liberiaanse studenten succesvol het bachelorsemester heeft doorlopen wordt voor die persoon een nieuwe studiebeurs ter beschikking gesteld om een master van 1 jaar te kunnen volgen aan Tilburg University (collegegeld en woon- en verblijfskosten). 

Dit project maakt onderdeel uit van Professors for Development. De aanvrager voor deze studiebeurs is Joop Vianen, hoogleraar em. Ondernemerschap en coördinator samenwerkingsprogramma University of Liberia en Tilburg University.


Duurzame voedselvoorziening

Duurzaamheid en voedselketens

Met (onder andere) een groeiende wereldbevolking en een veranderend klimaat wordt de mondiale voedselvoorziening een steeds grotere uitdaging. Dit onderzoek richt zich daarom op duurzaamheid in de sector: agrifood (landbouw & voedselvoorziening). Er zijn veel en diverse partijen betrokken in deze sector. Zo zijn er logischerwijs voedselproducenten, maar bijvoorbeeld ook beleggers die mogelijkheden zien om winst te behalen uit deze ontwikkelingen op het gebied van de agrifood.

talking head karin thomas

Karin Thomas is naast Strategy Consultant ook onderzoeker bij Tilburg University op het gebied van Duurzaamheid en Agrifood. "Mijn onderzoek is een verdieping op de onderwerpen waar ik me als ondernemer al ruim 10 jaar mee bezig houd: duurzaamheid en agrifood. Het blijft een actueel thema, zo is in Nederland op 26 januari 2017 de eerste nationale voedseltop gehouden. Ik hoop met mijn onderzoek een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren door via een wetenschappelijke benadering spelers in de agrifood sector inzicht te geven in de rol die zij (kunnen) spelen mbt verduurzaming van de agrifood sector."

'Land grabbing' en verantwoordelijke beleggingen

Vooral sinds de financiële crisis steken beleggers miljoenen euro's in de landbouwsector en in landbouwgrond. Karin Thomas vraagt zich af wat de maatschappelijke impact is van deze grootschalige internationale investeringen in landbouwgronden. NGO’s geven veelal aan dat dit een negatieve impact heeft en noemen dit 'land grabbing', terwijl institutionele beleggers 'responsible investments' willen uitvoeren en dus met hun beleggingen op een positieve manier willen bijdragen aan de maatschappij.

 • Wat nemen institutionele beleggers in overweging bij de bepaling van 'responsible'?
 • Wat wordt er precies gemeten?
 • Wat gebeurt er als deze beleggingen sociale of milieudoelstellingen niet halen?

Van boer tot bord

Duurzaamheid met betrekking tot landbouw en voedsel richt zich op de gehele keten: van boer tot bord. Het tweede deel van het project richt zich op deze voedselketens. Eén derde van al het eetbare voedsel wordt niet geconsumeerd, maar gaat verloren. Kostbare grondstoffen en producten die verloren gaan. Op welke manier kunnen spelers in de keten een bijdrage leveren aan het verduurzamen van deze voedselketens, bijvoorbeeld via het terugdringen van verspilling in de keten?


Met uw steun draagt u bij aan een meer duurzame voedselvoorziening.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Karin Thomas binnen het Departement Management.


Soft skills voor TiSEM studenten

Tilburg University heeft een nieuw onderwijsprofiel waarvan zogenaamde soft skills een belangrijk onderdeel zijn. Elke bacheloropleiding moet in de toekomst minimaal twaalf ECTS hebben die aan vaardigheden als eloquentie, samenwerking in teams, creativiteit bij het argumenteren, analytisch en onder druk nadenken besteed worden. Wij denken dan ook op dit gebied een belangrijke rol te kunnen spelen voor TiSEM studenten. Wij willen dit doen door kennis te verzamelen vanuit universiteiten die op dit gebied vooruitlopen op Tilburg University. Deze kennis wordt vervolgens doorgegeven aan TiSEM studenten en zij worden op hun beurt opgeleidt om dit vervolgens weer door te kunnen geven aan de volgende generatie studenten.

Trainersprogramma

 • Soft skills kennis hier beschikbaar maken door trainers naar Tilburg te laten komen en/of door middel van het verkrijgen van input door een videofeedbacksysteem.
 • Studenten naar het buitenland sturen om trainingen op deze gebieden te volgen (bijvoorbeeld in de UK).
 • De door studenten opgedane kennis verzamelen en structureren.
 • De kennis overgedragen aan een nieuwe lichting studenten, die de kennis op hun beurt ook weer over kunnen dragen.

Roel Schoenmakers en Jan-Willem van Wouw inspireren deze opzet op een succesvol model dat voor TLS-studenten heeft plaatsgevonden. Op dit moment merken zij een tekort aan kennis binnen debatvereniging Cicero die door het opbouwen van institutionele kennis zal verminderen en toegankelijk wordt voor anderen. Door kennis te halen bij instituten die al verder ontwikkeld zijn op dit gebied wordt voor Tilburgse bachelorstudenten het aanleren van een soft skills set mogelijk gemaakt.

10 TiSEM studenten trainen

Trainingen op het gebied van openbaar spreken en debatvaardigheden moeten de eerste basis leggen voor tien TiSEM studenten. Vervolgens wordt een aantal gevorderde trainers ingezet om de studenten intensief verder te begeleiden. Dankzij wekelijkse sessies, opnamemateriaal, constructieve feedback en een aantal buitenlandse trainingsevenementen worden zij voorbereid om de soft skills en trainingsvaardigheden eigen te maken.

Train-the-trainer

Nadat zij een train-the-trainer traject hebben doorlopen waarin wordt geleerd hoe de opgedane kennis moeten worden gedoceerd kunnen de trainingen van start gaan en soft skills aan de man gebracht worden, om ze jaarlijks door te geven aan nieuwe studenten.

Dit onderwijsproject wordt uitgevoerd door Roel Schoenmakers (debat vereniging Cicero) en Jan-Willem van Wouw (soft skills trainer).