Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Belcampagne 2014

Tilburg School of Economics and Management heeft in februari 2014 een belcampagne georganiseerd. Hierbij zijn alumni door studenten op de hoogte gesteld van de activiteiten die de faculteit komend jaar organiseert en op welke manier u betrokken kunt zijn bij het realiseren van belangrijke projecten van uw faculteit. Alumni spraken met veel enthousiasme over hun studietijd spraken en het is fantastisch te merken dat zoveel alumni hun Alma Mater een warm hart toedragen. Naast bijdragen bijvoorbeeld in de vorm van stageplaatsen en medewerking aan het TiSEM Carrière Mentorprogramma hebben alumni gezamenlijk €98,000 aan financiële steun voor projecten toegezegd! Het TiSEM Alumni Comité heeft op basis van concrete aanvragen de fondsen voor 2014-2015 (€40,000) toegekend aan diverse projecten. Hieronder de projecten op een rijtje:

Beurzen

€10,000 voor de alumnibeurs 2014-2015

Het TiSEM Alumni Comité is, mede vanwege de positieve reacties van alumni, verheugd een getalenteerde buitenlandse student uit een minder ontwikkeld land en met onvoldoende financiële middelen de gelegenheid te kunnen bieden bij ons een masteropleiding te volgen, zoals Saikal Anvvar kyzy uit Kirgizië . De selectieprocedure voor deze student vindt momenteel plaats en in het najaar zullen we u aan de ontvanger van deze beurs voorstellen.

Innovatief Onderwijs

€7,500 voor het project ‘videoclips als cases’

Dit project van Yvonne de Vries sluit aan bij het nieuwe onderwijsconcept Research Based Learning dat het TiSEM Alumni Comité zeer aanspreekt. Belangrijke uitgangspunten van dit onderwijsconcept zijn de verwevenheid van onderwijs en onderzoek, innovatie van het onderwijs, activering van studenten en het dichterbij brengen van datgene wat studenten in de opleiding leren met hun latere carrière.

In de opleidingen wordt momenteel gebruik gemaakt van geschreven cases, waarbij een praktijksituatie wordt beschreven en dilemma’s en opdrachten aan studenten worden voorgelegd. Het doel daarvan is studenten de behandelde theorie te laten verbinden aan de praktijksituatie, en discussies te stimuleren over de betreffende situatie. De geschreven cases worden door dit project aangevuld met beeldmateriaal (‘videoclips’) uit de praktijk van organisaties waarin TiSEM alumni werkzaam zijn. Op deze wijze krijgen de studenten niet alleen de beschikking over een andere manier waarop het studiemateriaal wordt aangeboden, maar ook inzicht in werkvelden en beroepen waarin afgestudeerden van hun specifieke opleiding terecht komen. Alle clips komen in een databank te staan waaruit de studenten op verschillende momenten tijdens hun studie inspiratie en voorbeelden kunnen halen ter voorbereiding op hun loopbaan na afstuderen.

Innovatief Onderzoek

€7,500 voor onderzoek naar samenwerking en innovatie

In het project Collaborative Innovation and the Value of Coherence Between Formal and Informal Networks onderzoekt universitair hoofddocent Adam Tatarynowicz wat de waarde is van formele en informele relaties die ontstaan door het aangaan van een samenwerking op het gebied van innovatie tussen bedrijven.

Door de recente economische crisis neigen managers en beleidsbepalers er naar samenwerkingsverbanden aan te gaan, om zowel de risico’s als de kosten van de benodigde innovaties te spreiden. Veel van deze verbanden spelen zich af in lokale bedrijfsclusters, met als gevolg dat er naast formele relaties, ook persoonlijke relaties ontstaan tussen medewerkers van de verschillende bedrijven. Op basis van gegevens over samenwerking tussen bedrijven verbonden aan de High Tech Campus Eindhoven wordt een nieuwe theorie over samenhang tussen formele en informele netwerken geformuleerd en getest.

Het onderzoek wordt in drie delen gedaan; ten eerste wordt bekeken hoe formele en informele netwerken elkaar en het innovatie proces beïnvloeden. Vervolgens wordt onderzocht hoe dit de individuele loopbaanperspectieven beïnvloedt. Tot slot wordt geanalyseerd hoe bedrijven samenhang in hun netwerken kunnen nastreven door middel van het kiezen van partners en het aannemen van nieuwe werknemers.

Het onderzoek van Adam spreekt het TiSEM Alumni Comité aan omdat het een innovatieve theorie is en interessante resultaten kan opleveren die aansluiten bij de praktijk waarin alumni zich bevinden.

€5,000 voor onderzoek naar financiële kennis en besluitvorming

In het project Financial Literacy, Cognitive Limitations and Financial Decision Making onderzoekt universitair hoofddocent Peter de Goeij of goed ontworpen visuele informatie, die rekening houdt met de cognitieve beperkingen van consumenten, helpt bij het maken van betere investeringsbeslissingen.

Consumenten maken elke dag kleine financiële beslissingen en deze worden beschouwd als deel van het dagelijks leven. Er zijn echter ook andere, grotere financiële beslissingen die gemaakt moeten worden. Deze beslissingen nemen veel meer tijd in beslag omdat ze veel complexer zijn. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een hypotheek. Deze beslissingen kunnen erg moeilijk zijn en het is daarom ook niet vreemd dat er door de complexiteit van het financiële product mede door de vaak verwarrende beschikbare informatie, veel foute beslissingen worden genomen. Zelf in de gevallen waarbij advies van een financiële expert is ingeroepen.

Een probleem is dat door een tekort aan financiële kennis, veel consumenten de beschikbare informatie niet (volledig) begrijpen. Het onderzoek van Peter richt zich op het verschaffen van een beter beeld van hoe de presentatie van informatie over financiële producten, de beslissingen van consumenten beïnvloedt. De empirische resultaten zullen helpen te bepalen in welke mate consumenten kunnen voorkomen dat ze slechte financiële beslissingen nemen.

Het TiSEM Alumni Comité is ook erg enthousiast over de uitvoering van het onderzoek van Peter waarbij zowel bachelor als master studenten worden betrokken en het concept Research Based Learning nader ingevuld wordt.

Extra-curriculaire activiteiten

€10,000 voor het Outreaching Honors Program

In het Outreaching programma leren excellente studenten academische kennis toe te passen op de problemen van de hedendaagse maatschappij. Daarmee is dit tweejarig on top programma Outreaching dé opleiding voor studenten die de ambitie hebben om toekomstige leider te worden; in de maatschappij, in het bedrijfsleven, nationaal of internationaal. Door dit programma te steunen dragen alumni bij het motto van Tilburg University, Understanding Society, in de praktijk te brengen. Dankzij uw steun kan dit excellente programma, waarvoor van overheidswege geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld, blijven bestaan!

Door uw bijdrage:

  • kan een getalenteerde buitenlandse student uit een minder ontwikkeld land bij ons toch een masteropleiding volgen;
  • wordt innovatief onderwijs en onderzoek ontwikkeld en ondersteund;
  • kan een student excelleren in de extra-curriculaire omgeving.