Alumni

Stay connected! Blijf in contact met je universiteit en je oud-studiegenoten.

Belcampagne TSB 2016

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences gaat voor de tweede keer een belcampagne houden van 15 februari t/m 5 maart 2016. Gedurende deze 3 weken worden alumni op de hoogte gesteld van de activiteiten die de faculteit komend jaar organiseert en op welke manier zij betrokken kunnen zijn bij het realiseren van belangrijke projecten van de faculteit.

De eerste belcampagne van TSB in het voorjaar van 2015 was een groot succes. Er zijn heel veel leuke positieve gesprekken gevoerd tussen de studenten en onze alumni. De oud-studenten spraken met veel enthousiasme over hun studietijd en het was fantastisch te merken dat zoveel alumni hun Alma Mater een warm hart toedragen.

Naast bijdragen in de vorm van stageplaatsen, gastcolleges en medewerking aan het mentorprogramma, hebben alumni gezamenlijk € 45.000 aan financiële steun voor projecten toegezegd.

Hieronder leest u meer over de projecten van de TSB Belcampagne 2016:

Beurs international student

Belcampagne TSB Kinda Dalla

Een academische opleiding volgen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met een beurs kan een getalenteerde internationale student tóch een masteropleiding volgen in Tilburg. En ú kunt meehelpen! Met uw donatie draagt u bij aan het opleiden van jong en ambitieus talent dat de wereld een stukje beter wil maken. Talent zoals Kinda Dalla, een Syrische studente, die dankzij het TSB Alumni Fund dit jaar is gestart met de Research Master van TSB. Zij ervaart de impact die een beurs heeft op een mensenleven en gunt anderen ook deze bijzondere kans.

Speciaal voor TSB houdt Kinda een persoonlijke blog bij. Ben je benieuwd wat Kinda van Tilburg University vindt? En hoe zij het ervaart om in Nederland te wonen? Klik dan hier om haar eerste blog te lezen!

Update

Onlangs heeft Kinda zich aangemeld voor het mentorprogramma. Als voorbereiding is het voor studenten erg belangrijk om in contact te komen met onze alumni, die al één of meerdere stappen op de arbeidsmarkt hebben gezet. Onze alumni delen hun professionele kennis, expertise en levenservaring met de huidige studenten. Op deze manier leren studenten over toekomstige carrière mogelijkheden en kunnen ze diverse professionele vaardigheden ontwikkelen, zoals netwerken. Daarnaast krijgen onze alumni de mogelijkheid om coaching vaardigheden te ontwikkelen en zich te laten inspireren door jong talent.

Lees hier over Kinda’s ervaring met het mentorprogramma.

Onderzoeksproject: Global Denktanks

 “Een groot deel van de meest significante politieke gebeurtenissen uit de recente geschiedenis zijn niet afkomstig van overheidsinstellingen, universiteiten of bedrijven, maar zijn veroorzaakt door denktanken. Aan het eind van de jaren ‘40 zorgde het Marshall Plan – bedacht door The Committee for Economic Development – voor de wederopbouw van een door oorlog verscheurd Europa. Halverwege het vorige decennium betwistte het Cato Instituut de wetenschappelijke visie op klimaatverandering via de publicatie van een populair boek dat de opwarming van de aarde als een problematische kwestie afwees. Voor beide, totaal verschillende gevallen, ontwikkelde een groep van deskundigen die onderdeel zijn van denktanken, beleid dat op zowel lokaal, als federaal en internationaal bestuur van grote invloed is geweest.
Hoewel denktanken aanhoudend en in hoge mate overheidsbeleid bepalen en beïnvloeden, verzanden onderzoekers en academici daarentegen regelmatig in ineffectieve betogen over de waarde van deze organisaties, zonder adequaat te observeren of te meten hoe denktanken – alle denktanks – zich tot elkaar en tot het speelveld daaromheen (de academische wereld, bedrijven, overheid en media) verhouden. Ik streef ernaar om de scope van eerdere studies te verbreden door het gehele werkveld van denktanken te analyseren - om zodoende een ​​diepgaand en genuanceerd beeld te verkrijgen over hoe denktanken en hun beweringen draagvlak verwerven en de publieke opinie, de academische wereld en de openbare orde beïnvloeden.

Of het nu gaat om debatten over de vluchtelingencrisis die Europa momenteel teistert, of om discussies over de wereldwijde klimaatverandering, het doorgronden van de invloed van de wereldwijde denktank-industrie is van belang om voor het eerst inzicht te krijgen in dit wezenlijke onderdeel van het wereldwijde politieke systeem.”

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het departement Organization Studies door J.P. Bechara

Onderzoeksproject: Een theorie en een observatieschaal  van de sociaal-emotionele ontwikkeling

Een mens wordt geboren als een sociaal wezen met emoties en verstand. De sociaal-emotionele ontwikkeling is het proces tijdens de kinderleeftijd, waarbij de biologische, de sociale, de verstandelijke en de emotionele ontwikkeling in hun onderlinge samenhang leiden tot wat op volwassen leeftijd de persoonlijkheid wordt genoemd. Het niveau waarop een kind in sociaal-emotioneel opzicht functioneert wordt doorgaans uitgedrukt in een ontwikkelingsleeftijd.  Deze ontwikkelingsleeftijd neemt een centrale plaats in binnen de diagnostiek en vormt het vertrekpunt voor behandeling. Tot op heden bestaat er echter nog geen algemeen geaccepteerd psychodiagnostisch instrument om deze ontwikkelingsleeftijd te kunnen bepalen. Veel psychologen en pedagogen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de jeugdzorg, de forensische zorg en andere instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg wachten al lange tijd op een instrument dat voldoet aan alle eisen die aan zo’n instrument gesteld worden.

Dit onderzoeksproject heeft als doel om een theoretisch model van de sociaal-emotionele ontwikkeling te valideren met als ‘uitkomst’ een observatieschaal die wèl voldoet aan de gestelde eisen. Daarvoor is het nodig dat grote aantallen ouders van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar meewerken. Gebleken is dat ouders best bereid zijn om mee te werken op het moment dat er een materiële beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Met uw steun komt een diagnostisch instrument waar al decennia lang naar uitgekeken wordt binnen handbereik.

Het onderzoek is een promotie-onderzoek binnen het Departement Ontwikkelingspsychologie (promotor Prof. Dr. Jaap Denissen), uitgevoerd door Drs. Jan Gielen (promovendus) in samenwerking met Dr. Max Feltzer (co-promotor). 

Onderzoeksproject De psychobiologie van interpersoonlijke interactie: een benadering van individuele verschillen

In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen hart- en vaatziekten. Van deze patiënten heeft 25 tot 50 procent ook psychologische problemen, zoals moeilijk kunnen omgaan met emoties en stress. Het wel of niet uiten van emoties en de omgang met stress lijken een belangrijke rol te spelen in de relatie tussen hart en geest. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de exacte mechanismen zijn die hierbij een rol spelen. Inzicht krijgen in deze mechanismen is van groot belang om interventies te bedenken die zowel lichamelijke als psychologische gezondheid bevorderen bij mensen met hart- en vaatziekten.

Dit onderzoeksproject probeert deze lichamelijke en psychologische mechanismen te ontrafelen. Dit wordt gedaan aan de hand van een vragenlijststudie en twee lab studies die uitgevoerd zullen worden in het GO-LAB van de universiteit. Met uw steun maakt u het mogelijk om waardevolle data te verzamelen, waardoor dit onderzoek uitgevoerd kan worden!

Dit onderzoek wordt vanuit Tilburg School of Social and Behavioral Science uitgevoerd door Stefanie Duijndam, MSc (promovenda bij het Departement Klinische en Medische Psychologie), onder leiding van dr. Nina Kupper, dr. Annemiek Karreman en prof. dr. Johan Denollet.