Steun Tilburg University

Tilburg University gaat uitdagingen aan die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Met uw financiële steun kunnen wij nog beter onze ambities waarmaken en net dat stapje extra zetten.

Sociaal-emotionele ontwikkeling meten

Een theorie en observatieschaal van de sociaal-emotionele ontwikkeling

Een mens wordt geboren als een sociaal wezen met emoties en verstand. De sociaal-emotionele ontwikkeling is het proces tijdens de kinderleeftijd, waarbij de biologische, de sociale, de verstandelijke en de emotionele ontwikkeling in hun onderlinge samenhang leiden tot wat op volwassen leeftijd de persoonlijkheid wordt genoemd. Het niveau waarop een kind in sociaal-emotioneel opzicht functioneert wordt doorgaans uitgedrukt in een ontwikkelingsleeftijd.  Deze ontwikkelingsleeftijd neemt een centrale plaats in binnen de diagnostiek en vormt het vertrekpunt voor behandeling. Tot op heden bestaat er echter nog geen algemeen geaccepteerd psychodiagnostisch instrument om deze ontwikkelingsleeftijd te kunnen bepalen. Veel psychologen en pedagogen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de jeugdzorg, de forensische zorg en andere instellingen binnen de geestelijke gezondheidszorg wachten al lange tijd op een instrument dat voldoet aan alle eisen die aan zo’n instrument gesteld worden.

Dit onderzoeksproject heeft als doel om een theoretisch model van de sociaal-emotionele ontwikkeling te valideren met als ‘uitkomst’ een observatieschaal die wèl voldoet aan de gestelde eisen. Daarvoor is het nodig dat grote aantallen ouders van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar meewerken. Gebleken is dat ouders best bereid zijn om mee te werken op het moment dat er een materiële beloning in het vooruitzicht wordt gesteld.


Het onderzoek is een promotie-onderzoek binnen het Departement Ontwikkelingspsychologie (promotor Prof. Dr. Jaap Denissen), uitgevoerd door Drs. Jan Gielen (promovendus) in samenwerking met Dr. Max Feltzer (co-promotor).