Administratie en geld

Wijze van betalen collegegeld

Online Betaalwijze-check

Doe eerst de Betaalwijze-check en zie welke betaalwijze voor jou van toepassing is. Lees onder het kopje dat op jou van toepassing is alle tekst en uitleg die je nodig hebt om tot betaling van je collegegeld of vergoeding over te kunnen gaan.

Tilburg University hanteert verschillende betaalwijzen

Lees onder het kopje dat op jou van toepassing is alle tekst en uitleg die je nodig hebt om tot betaling van je collegegeld of vergoeding over te kunnen gaan.

Digitale machtiging via Studielink

Met het afgeven van een digitale machtiging via Studielink geef je Tilburg University toestemming om het volledige collegegeld/vergoeding af te schrijven van de in Studielink opgegeven bankrekening.

Let op: Je kunt alleen met digitale machtiging betalen als je een bankrekening hebt in het SEPA gebied. Als iemand anders (bijvoorbeeld je vader/moeder) voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook een bankrekening + een eigen DigiD hebben. Voldoet de betaler niet aan deze twee criteria? Doe dan opnieuw de online ‘Betaalwijze-check’.

Betalen in 6 stappen

Betalen door middel van de digitale machtiging via Studielink wordt hier in stappen uitgelegd.

Stap 1

 • Log in op je Studielinkaccount en ga naar ‘Mijn To Do lijst’.
 • Klik op ‘Voer je betaalgegevens in’. Dit is pas mogelijk nadat je een verzoek tot (her-)inschrijving hebt gedaan voor een opleiding en Tilburg University deze optie vanaf medio juni heeft opengezet in Studielink.

Stap 2

 • Selecteer het vestigingsland van de bank.

Je kunt alleen met digitale machtiging betalen als je een bankrekening hebt binnen SEPA gebied.

Stap 3

 • Bepaal of jij zelf betaalt of iemand anders.
 • Als jezelf betaalt kies je voor 'Ik betaal zelf'.
 • Als iemand anders betaalt kies je voor 'Iemand anders betaalt'

Stap 4

 • Geef aan of het geld in termijnen of in één keer afgeschreven moet worden.

Betaling ineens

Voor betaling in één keer brengt Tilburg University géén administratiekosten in rekening.

Betaling in termijnen

Start je in de maand september dan kun je in 8 termijnen betalen. Hiervoor brengt Tilburg University € 24,- administratiekosten in rekening. Deze worden gelijktijdig met de eerste termijninning geïnd.

Let op: als je na september start (of je digitale machtiging is na 19 september ontvangen en verwerkt), dan wordt het totale verschuldigde collegegeld of vergoeding gedeeld door de nog resterende incasso termijnen.

Bijvoorbeeld:

 • bij een inschrijving per 1 september en een latere verwerking van de machtiging waardoor de eerste incasso zal plaatsvinden op 25 oktober 2018. Het collegegeld/vergoeding zal dan in zeven gelijk verdeelde termijnen worden geïnd. De eerste incasso zal daarbij verhoogd zijn met € 24,- ten behoeve van de administratiekosten.
 • bij een inschrijving per 1 februari tegen het resterende wettelijk tarief van € 1201,67 (=(€ 2060,- /12)*7) , wordt eind februari de eerste van de nog resterende vier termijnen afgeschreven. Iedere termijnbetaling is in dit voorbeeld ter hoogte van € 300,42 (= € 1201,67/4). De eerste incasso zal verhoogd zijn met € 24,- ten behoeve van de administratiekosten. Daarna volgen nog 3 inningen van € 300,42.

Afhankelijk van de datum waarop Tilburg University je digitale machtiging ontvangt en verwerkt, zullen de automatische inningen plaatsvinden op onderstaande data.

Termijndata collegejaar 2018-2019 (start September)

 • 25 september 2018
 • 25 oktober 2018
 • 23 november 2018
 • 25 januari 2019
 • 25 februari 2019
 • 25 maart 2019
 • 25 april 2019
 • 24 mei 2019

Start je in de maand februari, dan kun je in 4 termijnen betalen.

Start je in de maand maart of later, dan kun je niet meer in termijnen betalen.


Stap 5

Als je zelf betaalt

 • Vul je voor- en achternaam in zoals ze op je bankpas staan bij ‘Voor- en achternaam rekeninghouder’. Vul daaronder je IBAN code en je adresgegevens als rekeninghouder in. Als je dat hebt gedaan klik je op ‘Bevestigen’.

Let op: Je hebt nu de betaalgegevens ingevuld, maar de digitale machtiging moet nu nog worden bevestigd. Zodra je de digitale machtiging kunt bevestigen ontvang je opnieuw bericht en krijg je een nieuwe To Do actie <Bevestig je digitale machtiging> in je Studielink account.

Let op: Deze To Do actie verschijnt pas zodra Tilburg University je collegegeld of vergoeding berekend heeft. Voor zittende premasterstudenten zal dit pas na 1 september zijn.

Ga naar Mijn Studielink – Mijn To Do Lijst en klik op ‘Bevestig je digitale machtiging’. Het bevestigen van de digitale machtiging in Studielink volstaat. Je hoeft dus geen print per post op te sturen naar Tilburg University.


Als iemand anders betaalt

Jij (de student) zult nu een e-mail ontvangen op het door jou in Studielink opgegeven e-mail adres.

Deze e-mail wordt verstuurd zodra Tilburg University je collegegeld of vergoeding berekend heeft. Zittende premasterstudenten kunnen pas na 1 september hun digitale machtiging bevestigen.

De e-mail bevat instructies hoe degene die jouw collegegeld/vergoeding zal betalen, de digitale machtiging kan bevestigen. Stuur de e-mail direct door aan deze persoon en vraag hem of haar de machtiging zo spoedig mogelijk te bevestigen. Deze persoon heeft hiervoor zijn of haar DigiD gegevens nodig. Totdat de digitale machtiging bevestigd is, heb je in je Mijn To Do Lijst een actie ‘Digitale machtiging laten bevestigen’. Als je deze aanklikt kun je opnieuw het bericht met instructies doorsturen aan degene die jouw collegegeld gaat betalen. Als de andere persoon de machtiging bevestigd heeft verdwijnt de actie uit je To Do Lijst.

Stap 6

 • Controleer of je digitale machtiging is bevestigd.

Nadat de digitale machtiging is bevestigd in Studielink ontvang je op je Studielink account het bericht <Digitale machtiging bevestigd>. Mocht je dit bericht 2 werkdagen na het bevestigen van de digitale machtiging nog niet ontvangen hebben, neem dan contact op met de Student Desk.


Zelf geld overmaken

Mocht je om welke reden dan ook geld gaan overmaken naar Tilburg University dan verzoeken wij je uitdrukkelijk om het studentnummer te vermelden als kenmerk. Houd rekening met vertraging en eventuele bankkosten die extra in rekening gebracht kunnen worden door je bank indien de betaling vanuit een Buitenlandse rekening gedaan wordt.

Let op: het is niet mogelijk om het collegegeld of de vergoeding in termijnen over te maken! Je (her-)inschrijving wordt dan niet afgerond.

Je kunt gebruik maken van onderstaande gegevens.

Kenmerk: Studentnummer student/cursist

Begunstigde: Tilburg University

IBAN nummer: NL11ABNA0482007427

BIC swift code: ABNANL2A

Bank: ABN AMRO Bank N.V.

Daalsesingel 71

3511 SW Utrecht

The Netherlands

Factuur ontvangen

Factuur postmaster accountancy

Postmaster accountancy cursisten ontvangen een factuur ten behoeve van het cursusgeld voor het betreffende collegejaar. Cursisten die werken bij Ernst & Young en PriceWaterhouseCoopers ontvangen geen factuur. De betaling zal in dat geval rechtstreeks met je werkgever geregeld worden.

Factuur aanschuifonderwijs / contractonderwijs

Cursisten die in het kader van aanschuifonderwijs (ook wel contractonderwijs genoemd) na aanmelding de factuur ontvangen kunnen gebruik maken van onderstaande gegevens om de betaling te regelen. Het is ook mogelijk om het cursusgeld te pinnen aan de balie bij de Student Desk.

Vermeld altijd het betalingskenmerk van de factuur bij het overmaken zodat binnengekomen betalingen goed geadministreerd kunnen worden. Je kunt gebruik maken van onderstaande gegevens.

Kenmerk: Studentnummer student/cursist 2018-2019

Begunstigde: Tilburg University

IBAN nummer: NL11ABNA0482007427

BIC swift code: ABNANL2A

Bank: ABN AMRO Bank N.V.

Daalsesingel 71

3511 SW Utrecht

The Netherlands

Betalingsachterstand: mislukte incasso

Bij een mislukte incasso (storno) stuurt de universiteit je een bericht over je betalingsachterstand. Deze betalingsherinnering wordt verstuurd met AcceptEmail.

Je moet het verschuldigde bedrag zelf overmaken. daarvoor kun je gebruik maken van de link die in AcceptEmail is opgenomen. De universiteit kan een gestorneerde incasso niet opnieuw uitvoeren. De incasso’s worden pas hervat als al het achterstallige collegegeld/vergoeding is betaald.

Consequenties

Als je niet op tijd betaalt, word je uitgeschreven per de 1e van de maand na de vervaldag. Je mag dan geen onderwijs meer volgen en tentamens afleggen en je hebt geen recht meer op studiefinanciering en/of OV-kaart. Daarnaast word je niet meer in de gelegenheid gesteld om in termijnen te betalen of gebruik te maken van automatische incasso mogelijkheden om je collegegeld of vergoeding te voldoen. Zie art. 7.2 van de Regeling Inschrijving en Collegegeld. Vanaf dan geldt voor jou dat je het volledige collegegeld of de volledige vergoeding in één keer zelf over moet maken. Maak daartoe gebruik van de betaalgegevens die je vindt onder ‘Zelf overmaken’.

Een andere consequentie is dat je, na de vervaldatum, incassokosten verschuldigd bent (inclusief B.T.W.). Als je definitief uitgeschreven bent, ben je nog wel het resterende collegegeld of vergoeding verschuldigd over de periode dat je ingeschreven hebt gestaan. Als je dit bedrag niet betaalt, wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder. De daarbij komende kosten worden dan op jou verhaald.

Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Als je ingeschreven staat bij een andere WO of HBO instelling en je hebt daar het wettelijk collegegeld betaald, dan kun je vrijgesteld worden van betaling van het collegegeld aan Tilburg University als je hier ook het wettelijk tarief collegegeld verschuldigd bent. Het tarief bij Tilburg University moet gelijk of lager zijn dan het wettelijk tarief dat je aan de andere instelling hebt betaald.

Let op: dit geldt alleen voor het wettelijk tarief. Als je het instellingstarief moet betalen kun je niet worden vrijgesteld.

Vraag bij de instelling waar je het collegegeld hebt betaald een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) op en lever dit originele bewijs in bij de Student Desk in A301.

Wanneer je een Bewijs Betaald Collegegeld (BCC) van Tilburg University nodig hebt om je daarmee elders te kunnen inschrijven, kun je dat ook online aanvragen.

Contact

Als je vragen hebt over je registratie, het beëindigen van een inschrijving of betaling van het collegegeld dan kan de Student Desk je verder helpen.

Meer weten over: