Administratie en geld

Stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs

De Stichting Steunfonds ten behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs ondersteunt de katholieke identiteit van Tilburg University door jaarlijks projecten van Tilburg University of onderdelen daarvan te subsidiëren.

Zij faciliteert initiatieven op het gebied van:

 1. Religie en levensbeschouwing.
 2. Geloofsbeleving van studenten en medewerkers.
 3. Het waardendebat.

Bestuur

Drs. J.H.P.M. van Lange Voorzitter
Drs. H.M.C. Hulsebosch Secretaris
Drs. A.A.J.J. van Wersch Penningmeester
Dr. A.C.N.P. Leys Bestuurslid
Drs. H.C. Annema Ambtelijk secretaris
Dr. K.M. Becking Auditor: Voorzitter College van Bestuur

De stichting kent geen beloning voor haar bestuursleden.

Doelstellingen van de stichting

In aanmerking voor subsidie komen (onderdelen van) projecten die:

 1. Actieve geloofsbeleving faciliteren.
 2. De samenhang tussen wetenschap en waarden die centraal staan in de joods-christelijke traditie willen bevorderen.
 3. Gericht zijn op het kritisch doordenken van de desbetreffende waarden, bijvoorbeeld in hedendaags perspectief.

Het Steunfonds subsidieert bij voorkeur meerjarige projecten. De projectaanvragen zijn verbonden aan een Tilburg University-onderdeel en zijn (mede) gericht op de universitaire gemeenschap van Tilburg University.

Het Steunfonds financiert geen gasthoogleraarschappen, bijzondere leerstoelen of wetenschappelijke projecten die tot de kernactiviteiten van onderwijs en onderzoek behoren. Evenmin gaat er subsidie uit naar activiteiten waar andere nauw met het Steunfonds verbonden fondsen, zoals het Adrianusfonds, voorliggende voorzieningen voor hebben.

Projectaanvragen indienen

Projectaanvragen kunnen tweemaal per jaar worden ingediend:

 • uiterlijk 1 mei
 • uiterlijk 15 september

Een aanvraag dient te voldoen aan de volgende eisen:

 1. De aanvraag voldoet aan een of meerdere van de bovengenoemde inhoudelijke criteria.
 2. De aanvraag bevat een duidelijke doelstelling en omschrijving van te behalen resultaten.
 3. De aanvraag bevat een heldere en goed onderbouwde begroting.

Om indieners van een aanvraag bij het Steunfonds te helpen een goed onderbouwde en volledige aanvraag op te stellen, is een leidraad voor subsidieaanvragen gemaakt.

Afhankelijk van de duur en waarde van het project kunnen eisen worden gesteld ter zake van tussenrapportages en ‘go-no-go’ afwegingen. De indieners ontvangen in beginsel zes weken na indiening van de aanvraag bericht over hun aanvraag. De subsidie wordt overgemaakt na een schriftelijk verzoek aan het bestuur van de stichting.

Voorwaarden voor uitbetaling zijn een inhoudelijke en financiële eindrapportage en een tussentijdse rapportage wanneer de projectperiode meer dan een jaar bestrijkt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 • Stichting Steunfonds t.b.v. het Katholiek Hoger Onderwijs
  T.a.v. de secretaris Drs. H.C. Annema
  Postbus 90153
  5000 LE Tilburg

 • Ambtelijk secretaris:
  Drs. H.C. Annema
  E-mail: h.c.annema@tilburguniversity.edu

 • RSIN 816038326
  KvK 41095856

Relevante documenten