A Perfect Start

De basis

Hoe ziet het collegejaar eruit?

Een collegejaar bestaat uit twee semesters. Tijdens elk semester staan er nieuwe vakken op het programma; je volgt dus niet meer een jaar lang dezelfde vakken. Een semester bestaat meestal uit dertien of veertien collegeweken. Voor de opleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht vinden halverwege het semester voor een aantal vakken, in oktober en maart, tussentijdse toetsen (deeltoetsen) plaats. Het semester wordt afgesloten met een tentamenperiode van ongeveer twee weken.

Bij de opleiding Bestuurskunde is het collegejaar niet in twee semesters maar in vier blokken verdeeld. Deze blokken duren steeds ongeveer 10 weken en worden afgesloten met een tentamenweek, tussentijds kan er echter ook getoetst worden.TLS Perfect Start Image 8

Wat moet ik me bij een college voorstellen?

Colleges vinden plaats in een collegezaal, waar een docent zijn of haar college geeft aan een groep studenten. Vaak verduidelijkt de docent zijn of haar presentatie met sheets en/of videomateriaal. Een college duurt meestal twee keer 45 minuten met een kwartier pauze. Tijdens de pauze kun je even naar het toilet, een frisse neus halen of iets eten of drinken.

Hoorcolleges (HC) volg je met alle eerstejaars studenten uit jouw studiejaar tegelijk in een grote collegezaal. Tijdens deze colleges is er meestal weinig interactie tussen de docent en studenten. Bij werkcolleges (WC) daarentegen, waar de groepen uit ongeveer 30 studenten bestaan, wordt er juist weer veel eigen inbreng verwacht. Als je vragen over de leerstukken hebt, kun je deze dan ook het beste tijdens de werkcolleges stellen. Naast hoor- en werkcolleges worden er bij sommige vakken dialoogcolleges aangeboden. De dialoogcolleges volg je met ongeveer 90 studenten en daardoor is er meer ruimte voor interactie en discussie. Niettemin wordt zowel in alle hoorcolleges, werkcolleges als dialoogcolleges een actieve houding verwacht.

Waar vind ik informatie over de colleges?

Op Blackboard, te raadplegen via het studentenportal van Tilburg University (zie paragraaf 3.4), kun je o.a. vinden wanneer welke leerstukken in de colleges worden behandeld. Daarnaast wordende PowerPoint presentaties van een vak toegevoegd. Je kunt deze presentatie van tevoren printen en tijdens het college gebruiken om aantekeningen te maken. Daarnaast heeft ieder vak een dictaat (ook wel leidraad, reader of syllabus genoemd) waarin alle vakinhoudelijke en organisatorische informatie over het vak beschreven staat. Ook vind je er informatie over bijzondere regelingen zoals ingangsvoorwaarden voor tentamens en aanwezigheidsplicht bij de WC's.

Wat moet ik doen als ik niet naar college kan?

Voor veel colleges hoef je je niet af te melden. Het is je eigen verantwoordelijkheid of je het college wel of niet bijwoont. Bij enkele colleges is er een aanwezigheidsplicht: daarvoor moet je je afmelden bij de docent of de vakcoördinator als je niet aanwezig kunt zijn. Meestal mag je bij een dergelijk vak maar één college missen. Het is verstandig het eerste college van een vak bij te wonen om erachter te komen of er een aanwezigheidsplicht geldt.

Als je een werkcollege niet bij kunt wonen, probeer dan te regelen dat je (eenmalig) in een andere werkgroep mee kan doen. Als dat niet lukt, maak dan afspraken met medestudenten over het overnemen van aantekeningen en het doorgeven van belangrijke mededelingen over de leerstukken. Ben je langere tijd ziek of is er sprake van overmacht, neem dan contact op met de studieadviseur of studentendecaan. Meer informatie hierover kun je vinden onder het tabblad voortgang.

Curriculum, vakken en studielast

Het totaalpakket aan vakken in een studie heet ‘curriculum’. Het curriculum bestaat uit verplichte vakken en vakken gerelateerd aan de gekozen track (voor de opleiding Rechtsgeleerdheid). Naast theoretische inhoud wordt er in vakken ook aandacht besteed aan het trainen van vaardigheden, zoals presentatievaardigheden, schrijfvaardigheden en taalvaardigheden.

De studielast voor een volledig studiejaar is 60 ECTS. ‘ECTS’ staat voor ‘European Credit Transfer System’ en is de internationaal gangbare naam voor ‘studiepunten’. Je ontvangt deze credits voor de onderwijsonderdelen van een studieprogramma, zoals vakken, stages en scripties. 1 ECTS staat voor 28 uur studie, in totaal besteed je per jaar dus 1680 uur aan je studie. Dit komt neer op gemiddeld 40 uur per collegeweek.

Organisatie van opleidingen

Elk vak valt onder de verantwoordelijkheid van een of meerdere docenten. Een opleidingsdirecteur (ook wel ‘opleidingscoördinator’ genoemd) is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de gehele opleiding. Hij of zij wordt daarbij ondersteund door de docenten, door medewerkers van de afdeling Onderwijs en door studenten die in opleidingscommissies zitten. Eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en organisatie van alle onderwijsprogramma’s van de Tilburg Law School is de vice-decaan Onderwijs.

Het eerste jaar van de Nederlandstalige bachelorprogramma’s TLS biedt drie Nederlandstalige bachelorprogramma’s en een Engelstalig bachelorprogramma aan:

 • Bestuurskunde
 • Fiscaal Recht
 • Rechtsgeleerdheid met de tracks:
  • Nederlands Recht
  • Internationaal en Europees Recht
  • Ondernemingsrecht
 • Global Law

Eerstejaarsvakken per bacheloropleiding

Bestuurskunde

Najaarssemester

 • Startseminar: Bestuurskunde en Openbaar Bestuur
 • Politicologie
 • Staatsrecht
 • Bestuurskundig Onderzoek 1: Probleemstellen en onderzoeksopzet
 • Klassieke maatschappij perspectieven
 • Taaltoets Nederlands

Voorjaarssemester

 • Bestuurskundig onderzoek 1: probleemstellen en onderzoeksopzet
 • Bestuursrecht
 • Geschiedenis van de publieke instituties
 • Inleiding, organisatiewetenschap voor de publieke sector
 • Publieke beleidsvorming

Rechtsgeleerdheid/Fiscaal Recht

Let op! De opleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht hebben het eerste anderhalf jaar hetzelfde onderwijsprogramma. Hierdoor kun je, als je het gezamenlijke eerste fase hebt gevolgd, zonder problemen van programma wisselen in je tweede jaar. Om je te helpen bij deze keuze wordt er in het voorjaar een studierichting voorlichting georganiseerd waarbij je antwoord krijgt op al je vragen. Je ontvangt hierover automatisch bericht.

Najaarssemester

 • Europese rechtsgeschiedenis
 • Inleiding privaatrecht
 • Inleiding strafrecht
 • Perspectieven op recht
 • Staatsrecht
 • Taaltoets Nederlands

Voorjaarssemester

 • Belastingrecht
 • Bestuursrecht
 • Inleiding Internationaal en Europees recht
 • Inleiding strafprocesrecht
 • Personen- en vermogensrecht

Voor de meest actuele informatie over het eerstejaarsprogramma kun je de elektronische studiegids raadplegen.TLS Perfect Start Image 1

Tilburg Law School Study Trail

Optimale begeleiding

Studeren aan de universiteit betekent veel zelfstandigheid. Tilburg Law School vindt het echter belangrijk om jou gedurende de bacheloropleiding op een goede manier te begeleiden. Om een optimale begeleiding te kunnen bieden hebben we het eerste jaar onderverdeeld in werkgroepen van 30 studenten. Iedere werkgroep wordt begeleid door een docentmentor en twee studentmentoren. De docentmentor is het centrale aanspreekpunt voor de studenten binnen de werkgroep. De docentmentor wordt ondersteund door de studentmentoren, die het eerste aanspreekpunt voor de studenten zijn. Bestuurskunde is een meer kleinschalige opleiding, bij deze opleiding wordt gewerkt met een intensiever tutoren systeem.

Gedurende je bacheloropleiding  word je begeleid op basis van een drie stappenplan; het Tilburg Law School Study Trail.

Stap 1 - A Perfect start

Het is belangrijk om een vliegende start te maken en het collegejaar goed voorbereid te beginnen. Tilburg Law School heeft daarom ‘A Perfect Start’ geïntroduceerd. Wij maken een vliegende start mogelijk door je alle benodigde praktische informatie te bieden die je ter voorbereiding van de studie nodig hebt. Dat doen we in de vorm van het 'A Perfect Start'-boekje en daarnaast bieden we ‘A Perfect App’ aan. In deze app is de inhoud van het boekje digitaal weergegeven, zodat je het altijd bij de hand hebt. Deze app maakt onderdeel uit van iStudentTiU. We adviseren je de app te downloaden. Deze is gratis te verkrijgen in de App Store (iOS) en Google Play Store (Android).

Daarnaast vindt er in het kader van ‘A Perfect Start’ in de week voorafgaand aan de TOP-week de Aftrap plaats. Tijdens de Aftrap tref je allerlei praktische voorbereidingen die van belang zijn om het collegejaar goed voorbereid te kunnen starten. Ook maak je tijdens de Aftrap kennis met je docentmentor en studentmentoren. Dat is natuurlijk van belang bij het maken van een goede start.

Stap 2 - In the Picture

De tweede stap is gericht op het monitoren van je studievoortgang. Indien je studieresultaten of andere indicatoren hier aanleiding voor geven word je, door de docentmentor, benaderd om het eens te hebben over je studievoortgang. Tilburg Law School wil voorkomen dat je om verkeerde redenen, bijvoorbeeld door opstartproblemen of uitstelgedrag, stopt met je studie. Mocht je studievoortgang dus achterblijven dan is het van belang de oorzaak hiervan te achterhalen en mogelijke problemen op te lossen.

Stap 3 - What’s next?

De derde en laatste stap van het Tilburg Law School Study Trail is gericht op de fase na je eerste bachelorjaar. Ook na je eerste jaar is het goed om de vaart in je studie te houden en het liefst nominaal te studeren. Daarbij willen wij je graag ondersteunen. Studenten die studievertraging oplopen worden actief benaderd door de studieadviseurs. Samen met de studieadviseur kun je een plan van aanpak maken om je achterstand in te halen of je studie weer op een goede manier op te pakken.

Ten slotte worden er in het tweede- en derde bachelorjaar themasessies georganiseerd over relevante onderwerpen. Deze sessies gaan over onderwerpen als de keuze voor je studierichting; honours programma’s; extra-curriculaire activiteiten; studeren in het buitenland; stages; scriptorium; werkveld oriëntatie; sollicitatie en CV training en natuurlijk de mastervoorlichting.

Portals

Informatie over opleidingsprogramma’s, vakken, roosters en tentamens

Informatie over opleidingsprogramma’s, vakken, roosters en tentamens kun je vinden via de onderstaande informatiebronnen. Voor overige vragen over de portals zie de studentenportal FAQ.

Het Studentenportal

Het Studentenportal is een geïntegreerde en gepersonaliseerde werkomgeving waarin je toegang hebt tot je belangrijkste studietoepassingen en persoonlijke informatie. Hieronder vallen onder andere je Blackboard-cursussen, je college- en tentamenrooster, je webmail, de boeken die je hebt geleend of gereserveerd in de bibliotheek en tentamenresultaten. Via het Studentenportal krijg je dus toegang tot bijna alle ICT faciliteiten van Tilburg University.

Onderwijscatalogus

Via het Studentenportal krijg je toegang tot de Onderwijscatalogus. De catalogus bevat essentiële en actuele informatie over de beschikbare studies en vakken van de universiteit.

Blackboard

Tijdens je studie zal je vaak gebruik gaan maken van Blackboard. Dit is de digitale leeromgeving van Tilburg University. De webapplicatie Blackboard wordt vooral gebruikt voor praktische zaken rondom individuele vakken. Denk hierbij aan informatie over docenten en contactgegevens en lesstof. Bovendien plaatst de afdeling Onderwijs op de Blackboardpagina ‘TLS News and Information’ belangrijke studie gerelateerde informatie.

Online Services

E-mail

Als student krijg je een persoonlijk e-mailadres van de universiteit (<naam>@tilburguniversity.edu). Je kunt in jouw studentenportal op ‘Google Mail’ klikken om toegang te krijgen tot je mailbox. Ook kun je naar deze pagina gaan om toegang te krijgen tot je mailbox. Deze mailbox is een Google Mailbox. Als je de eerste keer inlogt verschijnt er een scherm met de vraag om de Google terms of Service te accepteren.

 1. Lees de Terms of Use.
 2. Vul in het tekstveld de scheef afgebeelde letters van het Captcha veld in. Als je deze letters niet goed kan lezen, ververs dan je browser (F5) om een nieuwe serie letters te krijgen.
 3. Klik op "I accept. Continue to my account."

Meer informatie kun je vinden op de Google-apps pagina.

Google Apps

Studenten aan Tilburg University hebben naast toegang tot Google Mailbox ook toegang tot Google Calendar, Google Talk, Google Docs en Google Sites.
Om in te loggen in je Google Apps @ Tilburg University account kun je gebruik maken van de volgende links:

iStudent TiU

iStudent TiU is een mobiele applicatie die speciaal ontwikkeld is voor studenten van Tilburg University. In de applicatie is een aantal veel gebruikte, student specifieke diensten handig gegroepeerd. Je kunt de applicatie zelf eenvoudig personaliseren door het menu in te delen en onderdelen die je niet gebruikt te verbergen. Ook zonder internetverbinding zijn de meeste onderdelen die je recent gebruikt hebt gewoon beschikbaar. Toekomstige Tilburg University studenten kunnen zich registreren als gast om zo al te kijken wat de app te bieden heeft. We adviseren je deze app te downloaden. Deze is gratis te verkrijgen in de App Store (iOS) en Google Play Store (Android).

Beschikbare diensten:

 • My Lecture/Exam schedule
 • My Schedule Changes
 • My Grades
 • Campus Map
 • Weekmenus restaurants
 • PC Availability
 • Sports Schedule
 • TLS A Perfect Start
 • en meer...

TLS: A Perfect Start App

TLS A Perfect Start is speciaal ontwikkeld voor eerstejaars studenten en vormt onderdeel van de bovengenoemde iStudent TiU applicatie. In deze applicatie vind je de inhoud van de eerstejaars website. Daarnaast vind je er nog veel andere nuttige en leuke informatie.

Studieboeken en dictaten

Studieboeken kopen

Sommige boeken schaf je aan per vak, terwijl andere boeken (bijvoorbeeld wettenbundels, voor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht) het gehele studiejaar meegaan. De vereiste literatuur staat vermeld bij de vakbeschrijving in de studiegids. Boeken kun je kopen bij een (digitale) boekhandel zoals bol.com of Study store.  

Of je kunt deze bestellen via CeBoJuf. Om in aanmerking te komen voor de korting op je boeken bij CeBoJuf moet je lid worden van studievereniging Magister JFT. Je ontvangt dan 10% korting op aanschaf van je boeken.

Dictaten kopen

Voor je studie heb je niet alleen boeken nodig, maar ook dictaten (ook wel leidraad, syllabus of readers genoemd). Dit zijn bundels met artikelen of extra informatie die de docent in het college gebruikt. Dictaten kun je, zodra je in het bezit bent van inlogcodes, bestellen via Dictatenverkoop. Hier log je in met je Tilburg University gebruikersnaam en wachtwoord, waarna je in de webwinkel terechtkomt. De dictaten staan op alfabetische volgorde op vaknaam gesorteerd. Selecteer de dictaten van de boekenlijst, plaats je bestelling en reken af via iDEAL. Vervolgens krijg je een e-mailbericht op je TiU mail (tevens je afhaalbewijs) op het moment dat de dictaten voor je klaarliggen bij PrismaPrint in gebouw P op de campus. Je kunt er ook voor kiezen om de dictaten thuis te laten sturen. Houd er rekening mee dat de levertijd 6 werkdagen kan zijn. Bestel je dictaten dus op tijd!

Boeken lenen

Studieboeken, papers, journals en andere wetenschappelijke artikelen kun je gratis lenen in de universiteitsbibliotheek. In een bibliotheekcursus leer je hoe je het beste informatiebestanden kunt vinden. Via Blackboard of per mail krijg je meer informatie over de cursus.

Studiefaciliteiten

Studieplekken

Veel studenten bereiden colleges en tentamens voor op een van de vele studieplekken op de campus:

 • Universiteitsbibliotheek
 • Montesquieu Learning Centre (MLC)
 • Goossens Learning Centre (GLC)
 • Internetcafés: in gebouw C (C187, boven de kantine), in gebouw M, in P51, op de eerste verdieping van gebouw G.

Printen en kopiëren

Op de campus zijn 21 multifunctional printers (MFP) beschikbaar. Hiermee kun je printen, kopiëren en scannen. Als je een van deze printers voor de eerste keer gebruikt, moet je je bankpas aan je eigen username koppelen. Het koppelen van je bankpas en username is mogelijk bij alle printers. Vanaf de eerstvolgende keer dat je een van de printers wilt gebruiken, zal je bankpas meteen herkend worden. Let wel op, je kunt slechts één pas aan je username koppelen.

Om te printen klik je binnen het programma waarin je werkt de printoptie aan. Vervolgens selecteer je een printer. Bij het selecteren moet je goed opletten of je jouw document in zwart-wit of kleur wilt afdrukken, hiervoor zijn namelijk verschillende printers. Afhankelijk van jouw keuze voor kleur of zwart-wit kun je dan bij elke betreffende printer op de campus met behulp van je gekoppelde bankpas jouw document printen. Je voert simpelweg jouw bankpas in de automaat in en klikt op de optie printen. Op het schermpje staan dan de door jouw geselecteerde opdrachten en hoef je alleen nog maar op de groene knop te klikken om te bevestigen.

Je kunt op de campus ook kopiëren. Ga dan naar een van de MFP’s, doe je bankpas in de printer, selecteer de juiste instellingen en klik op de groene knop om het kopiëren te starten.

Ga ook voor scannen naar een van de MFP’s, voer je bankpas in, plaats het document op de glasplaat en kies de optie ‘scan and send’. Selecteer prstu010,campus.uvt.nl en druk op de groene knop om het scannen te starten. Als het scannen klaar is, klik je op ‘Start sending’, waarop jouw scan jouw Tilburg University email zal worden gestuurd.

De basis

Toetsen, tentamens en studieresultaten

De meeste tentamens zijn schriftelijk en worden aan het einde van het semester of blok (Bestuurskunde) afgenomen. Daarnaast zijn er ook groepsopdrachten, individuele opdrachten, scripties en deeltoetsen (ook wel mid-terms genoemd). Iedere tentamenvorm heeft zijn eigen regels, die je kunt vinden in de vakbeschrijving in de Studiegids en in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van je opleiding.

In de OER staan de regels van de faculteit opgenomen. In dit document kun alles lezen over jouw rechten en plichten. Het is dus goed om de OER een keer goed door te nemen, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Voor de opleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht zijn de tentamenperiodes in december/januari en in mei/juni/begin juli. Let er op dat in het eerste jaar in oktober en maart deeltoetsen plaatsvinden. In deze tentamenperiodes, van gemiddeld twee à drie weken, moet je voor de meeste vakken een tentamen maken. Tijdens dit tentamen wordt de stof getoetst die in de weken daarvoor behandeld is. Daarom is het belangrijk dat je tijdens het semester de stof bestudeert en colleges goed voorbereidt.

Voor de opleiding Bestuurskunde zijn er vier tentamenweken ingepland, in oktober, januari, maart en mei/juni. Dit wil echter niet zeggen dat er buiten deze weken geen toetsen kunnen worden afgenomen.

Op deze universiteit moet je voor alle vakken een voldoende, een 6 of hoger, als eindcijfer halen. Je kunt een onvoldoende voor een vak dus niet compenseren met een goed cijfer voor een ander vak. Het is daarom verstandig ieder tentamen goed voor te bereiden. Uitstelgedrag kan vervelende gevolgen hebben voor je studievoortgang en het bindend studieadvies. Meer informatie over het bindend studie advies kun je vinden onder het tabblad voortgang.

Tentamenuitslag

De correctietijd van schriftelijke tentamens bedraagt formeel vijftien werkdagen. Binnen deze periode levert de docent de cijfers in bij de studentenadministratie. Daar worden de cijfers vaak nog op dezelfde dag verwerkt. Eén dag later verschijnen de resultaten op Blackboard (onderdeel ‘Check Study Results’). Overigens maken sommige docenten de voorlopige tentamenresultaten al eerder openbaar.

Bij mondelinge tentamens vertelt de docent je meestal direct na het tentamen wat je cijfer is. De docent stelt ook de Studentenadministratie op de hoogte, meestal met een tentamenbriefje. Dit tentamenbriefje kan niet via jou worden ingeleverd, zelfs niet op verzoek van de docent.

De uitslag van een tentamen is een beslissing van de Examencommissie. Als je het met deze beslissing niet eens bent, kun je daartegen beroep aantekenen bij het universitaire College van Beroep voor de Examens.

Herkansingen

Je kunt een hertentamen maken om je eerder behaalde cijfer te verbeteren of als je door omstandigheden geen tentamen hebt kunnen maken. Als je een vak herkanst, dan telt het hoogste cijfer. Een voldoende kan éénmaal worden herkanst.

Wat gebeurt er als ik een tentamen niet haal?

Als je bij het hertentamen weer geen voldoende haalt, moet je wachten op de volgende officiële tentamenperiode om het vak te herkansen. Uiteindelijk moet je in het eerste jaar minimaal 70 procent van de studiepunten (42 studiepunten) en de taaltoets Nederlands behalen om verder te mogen studeren aan deze opleiding.

Indien je wel 42 studiepunten behaalt, maar niet de taaltoets Nederlands dan kom je in aanmerking voor uitstel van het bindend studieadvies. In dat geval moet je in je tweede jaar 54 studiepunten aan eerstejaars vakken en alsnog de taaltoets Nederlands behalen om verder te mogen studeren aan de betreffende opleiding.

Extra herkansing bij overmacht

Als je door overmacht een tentamen mist, kun je onder bepaalde voorwaarden een vervangende tentamenkans toegewezen krijgen. De Examencommissie beslist daarover. In zo’n situatie moet je je wel voorafgaand aan het tentamen hebben afgemeld via: Ask Law School. Ook moet je schriftelijk bewijs van de omstandigheden kunnen overleggen. Ben je zo vaak ziek dat je veel tentamens (of colleges) mist en daardoor vertraging oploopt? Dan ben je verplicht dit binnen twee maanden te melden bij een studentendecaan. Ook is het in dat geval van belang een aangepaste studieplanning te maken met een studieadviseur.

Fraude en plagiaat

Frauderen bij tentamens, examens, werkstukken en scripties is strikt verboden. Wie fraudeert, overtreedt bovendien de regels van de universiteit en van de wet. Fraude schaadt daarbij niet alleen de pleger, maar ook de reputatie van de universiteit. Redenen genoeg voor de universiteit om bij geconstateerde fraude streng op te treden. De zwaarste straf die opgelegd kan worden bij fraude, is verwijdering van de opleiding. Meer informatie vind je hier.TLS Perfect Start Image 5

Inschrijven voor tentamens

Schriftelijke tentamens

Je kunt alleen deelnemen aan een tentamen als je hiervoor aangemeld bent. Voor alle schriftelijke tentamens moet je je online aanmelden. De vakken die zijn aangevinkt in je Individuele studiegids (ISG), zie je ook in de Tentamenapplicatie. Via de Tentamenapplicatie kun je je aanmelden voor de tentamens voor de vakken die je hebt gekozen.

Voor schriftelijke tentamens:

1.      Ga naar de Tentamenapplicatie.

2.      Vink het tentamen aan dat je wilt doen.

3.      Kijk regelmatig in de Tentamenapplicatie, daar vind je informatie over de goedkeuring, het tijdstip, stoelnummer en de zaal.

Belangrijke aanvullende informatie

Je tentamen wordt alleen nagekeken, als je jezelf tijdig hebt ingeschreven. Dat kan tot 10 werkdagen voor de tentamendatum. Kijk voor de actuele sluitingsdata in de Tentamenapplicatie. Je krijgt ook een mail om je te waarschuwen dat de aanmelding voor een tentamen openstaat.

Ben je te laat met inschrijven voor een schriftelijk tentamen of een computertentamen? Neem dan contact op met de Student Desk. Als de Student Desk je in moet schrijven voor een tentamen, zijn daar administratiekosten per tentamen aan verbonden. Late registratie via de Student Desk is tot 5 werkdagen voor het tentamen mogelijk. Na 5 werkdagen voor de tentamendatum kun je je niet meer aanmelden voor een tentamen.

Studieplekken

Om je voor te bereiden op (werk)colleges, tussentoetsen en tentamens heb je een goede studieplek nodig. Waar jij goed kan studeren moet je zelf ervaren. Studeer je het liefst thuis op je eigen kamer, of vind je het fijner om op de vele studieplekken op de campus te studeren. Op de campus heb je veel verschillende soorten studieplekken. Je hebt studieplekken met of zonder computers en stilteruimten.TLS Perfect Start Image 4

Computerfaciliteiten

Op diverse locaties op de campus vind je computers met een directe internettoegang. Verder zijn er draadloze zones en plug-inaansluitingen voor laptops.

 • In de bibliotheek en de internetcafe’s op de universiteit vind je een groot aantal individuele en groepswerkplekken met een computer. Voor gebruik van een computer moet je inloggen met je U-nummer en wachtwoord. Reserveren is aan te raden.
 • Raadpleegcomputers bevinden zich op verschillende plaatsen verspreid over de campus. Deze bieden toegang tot universitaire webpagina’s en een beperkt aantal externe websites. Inloggen is niet nodig.
 • Verspreid over de campus zijn er in totaal 150 aansluitpunten voor laptops. De snelheid van deze aansluiting is 100 Mbit/s.
 • Met een laptop met draadloos LAN kun je nagenoeg overal op de campus toegang krijgen tot internet.

Openingstijden

Op de campus heeft ieder gebouw zijn eigen openingstijden. Hieronder vind je een overzicht van welk gebouw wanneer open is.

Bibliotheek

De bibliotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 24.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 24.00 uur. Op feestdagen is de bibliotheek geopend met beperkte openingstijden of gesloten.

Montesquieu Learning Centre (MLC)

Het Montesquieu Learning Center of MLC is een leeromgeving met IT voorzieningen waar studenten van Tilburg University - al dan niet onder begeleiding van een docent - in groepen kunnen samenwerken aan onderwijsopdrachten. Het grootste deel van het Learning Center wordt gevormd door een open ruimte waar studenten in groepen kunnen samenkomen en werken. In totaal zijn er ruim 220 zitplaatsen en 112 PC's beschikbaar.

Het Montesquieu Learning Centre is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en gesloten op dagen dat Tilburg University gesloten is.

Goossens Learning Centre (GLC)

Het Goossens Learning Centre bevindt zich op de eerste verdieping van het Goossens Gebouw en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.30 uur en gesloten op dagen dat Tilburg University gesloten is.

Internetcafés

De internetcafés in de gebouwen Cobbenhagen en Prisma zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.30 uur en gesloten op dagen dat Tilburg University gesloten is.

Tentamenvoorbereiding

De voorbereiding op een tentamen begint vanaf het eerste college. Doe je dit niet dan kan het voorkomen dat je in tijdnood komt tijdens het studeren en misschien niet alle leerstukken kan leren. Het is handig om zelf na elk college of na elke collegeweek de stof samen te vatten. Zo heb je na alle colleges een samenvatting tot je beschikking die je kunt gebruiken voor het studeren van het tentamen. Heb je dit niet gedaan dan kun je ook bij studievereniging Magister JFT (zie paragraaf 5.6.1) samenvattingen kopen voor verschillende vakken. Het voordeel van het maken van een eigen samenvatting is dat je de stof al een keer hebt gezien en in eigen woorden hebt gezet. Dit maakt het makkelijker om de stof toe te passen.

Er zijn verschillende manieren om je voor te bereiden op je tentamens en tussentoetsen. Ten eerste, kijk goed op Blackboard wat de precieze stof is die je moet leren. Vaak is er een dictaat aanwezig waarin staat welke stof je moet kennen na een hoofdstuk of college. Dit kun je goed gebruiken wanneer je gaat studeren om jezelf te controleren of je de stof ook daadwerkelijk kent. Let ook goed op welk type tentamen wordt afgenomen. Bestaat het tentamen volledig uit multiple choice vragen, open vragen of een combinatie hiervan.

Het is ook slim om alle werkcolleges, hoorcolleges en dialoogcolleges bij te wonen. Zo blijf je bij met het maken van opdrachten en kun je vragen stellen als er opdrachten zijn die je niet begrijpt. Met het maken van opdrachten wordt je gedwongen de stof toe te passen en dan kun je controleren of je de stof snapt.

Zorg ervoor dat je oefent met het door de docenten aangeboden oefenmateriaal. Soms worden oude tentamens in de colleges besproken of zetten de docenten oefententamens op Blackboard. Mocht je dus denken de stof te kennen, dan kun je jezelf controleren door zo’n tentamen te maken. Oude tentamens geven echter geen garantie. Het kan zijn dat er in voorgaande jaren stof is behandeld die dit jaar niet aan de orde komt en vice versa.

Soms is het ook handig om met een aantal medestudenten te studeren. Twee weten meer dan één. Er zijn vast studenten die je dingen nog een keer extra uit kunnen leggen die jij nog niet snapt en andersom. Samen kom je misschien tot nieuwe inzichten. Daarnaast kan het ook een goede controle zijn of je de stof al goed kent.

Hieronder zijn er nog een aantal tips welke je kunt gebruiken voor tijdens het studeren:

 1. Wissel je activiteiten af: lezen, opdrachten maken, herhalen en samenvatten. Bezig zijn met diverse activiteiten maakt studeren leuker en helpt bij het behouden van je concentratie.
 2. Neem regelmatig een korte pauze: 40 tot 60 minuten achter elkaar studeren is het maximum voor de meeste studenten.
 3. Zorg ervoor dat je genoeg tijd hebt om te herhalen wat je hebt geleerd. Het is beter om een deel van de stof dagelijks te herhalen dan de gehele stof in één keer te leren.
 4. Sommige zaken moet je onthouden, zoals bepaalde lijsten met functies. Doe dit nooit langer dan een half uur achter elkaar, je zult dan namelijk ‘vol’ zitten en weinig tot niks meer opnemen.
 5. Als je klaar bent met een deel van de stof, kun je proberen om een tentamenvraag of oefening te maken om te zien of je het echt begrepen hebt.
 6. Het bespaart je een hoop tijd tijdens het tentamen, als je routine hebt in het maken van opdrachten en/of oefeningen.

Studeren met een functiebeperking

Om studenten met een functiebeperking het studeren gemakkelijker te maken hebben we enkele bijzondere regelingen en toegespitste voorzieningen getroffen. Deze onderwijsvoorzieningen zijn gericht op de praktische zaken van het studeren zelf. Onder functiebeperking denken we onder andere aan motorische beperkingen, chronische ziekten, concentratieproblemen, dyslexie, dyscalculie, zintuiglijke beperkingen, psychische beperkingen of RSI.

Het blijkt om begrijpelijke redenen vaak moeilijk om voor je functiebeperking uit te komen. Toch is het verstandig die schroom te overwinnen en contact op te nemen met de universiteit. Maak in ieder geval zo snel mogelijk een afspraak met je studieadviseur, om te bespreken in hoeverre jouw beperkingen zo min mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben voor je studievoortgang. Je kunt de studieadviseur een bericht sturen via Ask Law School. Je kunt ook direct een online afspraak maken met de onderwijscoördinator.

Daarnaast is het belangrijk om een afspraak te maken met de studentendecaan. Om aanspraak te kunnen maken op onze voorzieningen ben je namelijk verplicht eventuele studievertraging zo snel mogelijk te melden bij de studentendecaan, de zogenaamde meldingsplicht. Let er verder op dat je beschikt over adequate bewijsstukken die je kunt overleggen bij een eerste aanvraag of melding van je functiebeperking.

Studeren en topsport

Beoefen je naast je studie een vorm van topsport? Meld je dan vroegtijdig bij de topsportcoördinator. Tilburg University biedt namelijk diverse faciliteiten om je te ondersteunen in de combinatie topsport en studie. Je kunt contact opnemen met topsport@tilburguniversity.edu.

Studievoortgang

Studievoortgang inzien

Je kunt je studievoortgang bekijken via Blackboard:

 1. Log in op de Studentenportal met je gebruikersnaam en je wachtwoord.
 2. Ga op je Blackboard-pagina naar ‘Check Study Results’.
 3. Klik op ‘Progress’ om te zien hoeveel studiepunten je al hebt gehaald

Bindend studieadvies

Hieronder geven we je algemene informatie over het bindend studieadvies (BSA) en over het preadvies na de tussentoetsen in het eerste semester. Deze informatie is alleen van toepassing op eerstejaars bachelor studenten.

Algemeen

Aan het eind van je eerste studiejaar ontvangen alle eerstejaars bachelor studenten een BSA. Dit advies is gebaseerd op de studieresultaten van je eerste studiejaar en bepaalt of je in het volgende collegejaar met je studie mag doorgaan. Het BSA wordt alleen gegeven in het eerste jaar van je studie.

Positief studieadvies

Een positief BSA ontvang je in je eerste studiejaar als je minimaal 42 ECTS hebt behaald voor de vakken van je eerste studiejaar én een voldoende hebt gehaald voor de taaltoets Nederlands. Als je aan beide voorwaarden voldoet mag je de opleiding gewoon voortzetten.

Negatief studieadvies

Een negatief BSA ontvang je in je eerste studiejaar, als je minder dan 42 ECTS hebt behaald. Dit advies is bindend: je mag de opleiding niet voortzetten en het is gedurende de drie navolgende collegejaren niet mogelijk je opnieuw voor de gekozen opleiding in te schrijven, of voor een bachelor met een identiek eerste jaar (bijvoorbeeld Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht). Je mag je wel voor andere opleidingen binnen de faculteit of universiteit inschrijven.

Uitzondering: taaltoets Nederlands

De taaltoets Nederlands is onderdeel van het BSA. Mocht je de taaltoets Nederlands in het eerste jaar niet gehaald hebben, dan kun je in aanmerking komen voor een uitgesteld BSA, je moet dan wel de vereiste 42 ECTS (of meer) aan eerstejaars vakken hebben behaald. In dat geval wordt er in het tweede jaar echter wel een aanvullende eis opgelegd. Om in het tweede jaar alsnog een definitief positief BSA te behalen, dien je 54 ECTS aan eerstejaars vakken te behalen plus de taaltoets Nederlands. In het tweede jaar van de bachelor heb je dan nog twee kansen om alsnog voor de taaltoets Nederlands te slagen. Als je de taaltoets en de 54 ECTS aan eerstejaars vakken in het tweede jaar niet haalt, moet je stoppen met de opleiding.

Alternatief advies

In bepaalde omstandigheden kan, nadat de Studentendecaan jouw situatie heeft beoordeeld, een alternatief advies worden gegeven:

Bijzondere omstandigheden

Omdat je waarschijnlijk al ruim van te voren ziet aankomen of je in de gevarenzone zit (je krijgt halverwege het eerste jaar al een voorlopig advies), kun je maar beter zo snel mogelijk vertraging melden. Wacht de laatste hertentamens niet af.

De melding van een omstandigheid die leidt of kàn leiden tot studievertraging moet je maken bij een studentendecaan, uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan van de bijzondere omstandigheid, maar in ieder geval vóór 1 juli. De studentendecaan kan jouw omstandigheden dan meewegen bij een advies aan de faculteit. Vervolgens besluit de examencommissie van de faculteit of deze omstandigheden leiden tot een uitgesteld bindend studieadvies. Let op: het is niet mogelijk om achteraf bijzondere omstandigheden te melden.

Vrijstellingen voor vakken

Vrijstellingen voor vakken in het eerste jaar tellen niet mee voor het te behalen aantal ECTS voor het BSA. Heb je vrijstelling voor vakken? Dan moet je voor een positief BSA minimaal 70 procent behalen van het resterende aantal ECTS van het programma van het eerste jaar. Bij het bepalen van het aantal te behalen ECTS wordt de norm op hele ECTS naar boven afgerond.

Bijvoorbeeld: 12 ECTS aan vrijstelling betekent dat je 70% * (60 - 12) moet behalen, oftewel 33,6. Naar boven afgerond is dit 36 ECTS (zes vakken van 6 ECTS).

Preadvies: een voorlopig BSA

Eind januari ontvang je een brief met daarin een preadvies (een ‘voorlopig BSA’), gebaseerd op je studievoortgang na de eerste tussentoetsen of tentamens. Dit is weliswaar geen wettelijk bindend advies, maar wel een eerste waarschuwing in geval van onvoldoende studievoortgang.

Presteer je in de eerste maanden voldoende? Dan is er geen directe reden tot ongerustheid. Wel zal de studie in de loop van de tijd meer van je gaan vragen, zo leert de ervaring, dus blijf alert. Probeer het optimale resultaat van 60 ECTS te bereiken, want zelfs 42 ECTS houdt al een achterstand van vier à vijf maanden in!

Presteer je in de eerste maanden ‘onvoldoende’? Dan is er volop reden tot ongerustheid. Onderzoek wijst uit dat van de studenten die een negatief preadvies ontvangen, ongeveer 75 procent aan het eind van het collegejaar een negatief BSA krijgt.TLS Perfect Start Image 7


Wat te doen bij teleurstellende resultaten?

Tilburg Law School Study Trail

Zoals je eerder hebt kunnen lezen is de studiebegeleiding in het eerste jaar intensief. Onderdeel van het Tilburg Law School Study Trail is het studentenvolgsysteem. De docentmentor houdt samen met de studieadviseur en de studentmentor je studievoortgang in het eerste jaar in de gaten. Tegenvallende resultaten kunnen aanleiding geven tot een oproep voor een gesprek met mentor of studieadviseur. Deze gesprekken zullen er dan op gericht zijn om studievertraging zoveel mogelijk te beperken.

Studentmentor

Iedere eerstejaars student binnen de Nederlandstalige opleidingen van Tilburg Law School heeft bij aanvang van het collegejaar een studentmentor toegewezen gekregen. Je studentmentor is je eerste aanspreekpunt. Hij/zij kan je helpen met het wegwijs worden op de campus en je doorverwijzen bij eventuele vragen en/of problemen. De studentmentor speelt ook een rol in je studiebegeleiding. Naast de sociale activiteiten, kan de studentmentor ook bijeenkomsten organiseren om bijvoorbeeld je tentamens na te bespreken of om te oefenen met studievaardigheden en juridische vaardigheden. Voor de opleiding Bestuurskunde wordt deze rol vervuld door ouderejaars studenten, die als tutor voor een klein groepje studenten fungeren.

Docentmentor

De docentmentor fungeert als eerste aanspreekpunt voor (studie-gerelateerde) vragen in het eerste jaar. Iedere docentmentor heeft ongeveer 90 studenten in een college onder zich. Mocht je vragen hebben, richt je dan tot de docentmentor. Je docentmentor zal beoordelen bij wie je terecht kunt en je in de meeste gevallen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de studieadviseur of studentendecaan.

De docentmentoren voor het collegejaar 2016-2017 zijn:

Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht

Mr. C.L. (Karlijn) van Blom

Mr. Y. (Ymke) Bogaers

Mr. E.J.M.F.C. (Eric-Jan) Broers

Mr. L.D.E.M (Loet) van Wijk

Mr. drs. B. (Benny) van der Vorm

Bestuurskunde

Dr. L. (Linze) Schaap

Onderwijscoördinatoren

Je kunt ook altijd naar het inloopspreekuur van de onderwijscoördinatoren. De onderwijscoördinatoren zijn er voornamelijk om bachelor- en masterstudenten voor te lichten en te begeleiden bij een goed verloop van hun opleiding. Bij Tilburg Law School werken verschillende onderwijscoördinatoren. Zij hebben dagelijks een inloopspreekuur van 11.00u – 12.00u (kamer M101) waar je zonder afspraak binnen kunt lopen. Daarnaast kun je online een afspraak maken.

Onderwijsbalie Tilburg Law School

De Onderwijsbalie maakt onderdeel uit van de Student Desk. Dit is het eerste aanspreekpunt voor studenten met vragen over hun studie. De Student Desk is gevestigd op de 3e verdieping van het Academia gebouw.

TLS Kennisbank Ask Law School

Ask Law School is de online kennisbank waar je als eerste naar toe kunt met vragen over je studie en studiegerelateerde zaken. Hier vind je belangrijke praktische informatie en waar je precies terecht kun voor welk soort vragen en problemen.

Studiecoaching

Studiecoaching wordt aangeboden door de facultaire studievereniging Magister JFT en biedt eerstejaarsstudenten extra studiehulp naast de hoor- en werkcolleges. Inschrijving voor studiecoaching is mogelijk via de website van Magister JFT. Tevens vind je hier meer informatie over studiecoaching.TLS Perfect Start Image 6

Studie en planningsvaardigheden verbeteren

Om jouw studievaardigheden te verbeteren kun je de tips studievaardigheden en internethulpsites bekijken. Daar staan naast tips ook tests en verwijzingen naar sites en literatuur die betrekking hebben op de aanpak van jouw studie en problemen die je daarbij kunt ondervinden.

Daarnaast biedt Tilburg University diverse workshops en trainingen op het gebied van studievaardigheden, zoals actief en geconcentreerd studeren; mondeling presenteren; uitstelgedrag doorbreken; sollicitatievaardigheden; stressmanagement en timemanagement en plannen.

Examencommissie

Aanvragen voor een vrijstelling, een vervangend tentamen of verzoeken op basis van de regels in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) dien je schriftelijk in bij de Examencommissie van de School. Je kunt verzoeken indienen via de kennisbank Ask Law School. Ben je het niet eens met haar beslissing? Dan kun je daartegen beroep aantekenen bij het universitaire College van Beroep voor de Examens.

Studentendecaan

Krijg je te maken met persoonlijke studievertragende omstandigheden zoals langdurige ziekte, zwangerschap, functiestoornissen of bijzondere familieomstandigheden? Meld deze dan bij de studentendecaan. Doe dit binnen twee maanden na het ontstaan ervan. De studentendecaan kan adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties.

De studentendecaan brengt ook advies uit aan de Examencommissie, bijvoorbeeld voor uitstel van het BSA of een extra herkansing van een tentamen. Er kan alleen een advies worden uitgebracht, als je je persoonlijke omstandigheden op tijd hebt gemeld. Voor advies over het BSA geldt bovendien dat je dit vóór 1 juli moet hebben gemeld. Je kunt een afspraak met de studentendecaan maken via de Student Desk.

Studentenpsycholoog

De studentenpsychologen bieden kortdurende, doelgerichte hulp bij studie- en studeerproblemen en persoonlijke problemen. Zij zijn beschikbaar voor alle studenten binnen Tilburg University.

Studentenpastoraat

Even met de pastor praten. Over belangrijke kwesties (rouw, vreugde, identiteit, eenzaamheid) of voor een kop koffie. Elke woensdagmiddag is pastor Michiel Peeters van 14.00 tot 16.00 uur zonder afspraak te vinden op 'Maranatha' aan de Prof. Cobbenhagenlaan 19 (vlak naast het Sports center, vanaf de campus driehonderd meter richting centrum, aan de linkerkant). Desgewenst kun je voor een individueel gesprek – op 'Maranatha' of op vrijdag in het Academia building – ook via de Student Desk een afspraak maken. Bij noodsituaties kun je de pastor te allen tijde telefonisch bereiken (zie contactgegevens).

Excellentie

Voor studenten die uitdagingen zoeken in hun studie biedt de universiteit diverse extra-curriculaire excellentieprogramma’s aan.

Topklas Law

De Topklas is bedoeld voor studenten van Tilburg Law School die in het eerste jaar excellent hebben gescoord. De Topklas koppelt inspirerende thema's aan kleinschalige en interactieve onderwijsvormen en geeft de opleiding tot jurist een extra dimensie, omdat de onderwerpen verder gaan dan het geldende recht. Voor deelname aan dit programma moet je gemiddeld een 7 staan en minimaal 54 ECTS in het eerste jaar hebben behaald. Als je de Topklas Law goed afrondt ontvang je aanvullend op je bachelordiploma een Honors Certificaat.


Tilburg University ‘Discourses on Europe’ Honors Program

Het universiteitsbrede Engelstalige Discourses on Europe Honors Program stimuleert ambitieuze bachelorstudenten zich naast hun reguliere studieprogramma te verdiepen in verschillende kenmerkende aspecten van andere universitaire studies. Om het Honors Program te kunnen volgen, moet je alle 60 ECTS van het eerste jaar hebben gehaald met gemiddeld een 7. Bovendien moet je over een goede motivatie beschikken. Het programma bestaat uit één extra vak per semester; in totaal zal je vier extra vakken volgen. Je kunt kiezen uit negen verschillende vakken. De nadruk zal liggen op het onderwerp ‘Europa’. Nadat de studenten het twee jaar durende programma hebben afgerond, krijgen zij een certificaat dat bij het bachelordiploma wordt gesloten.

Tilburg University ‘Outreaching’ Honors Program

Het universiteitsbrede Outreaching Program is toegankelijk voor excellerende bachelorstudenten. Binnen het programma staat maatschappelijke excellentie centraal. Je wordt uitgedaagd om wetenschappelijke kennis toe te passen op maatschappelijke thema’s en problemen, om internationale ervaring op te doen en om je voor te bereiden op een maatschappelijk betrokken topcarrière. Voor deelname aan dit programma moet je gemiddeld een 7 staan en moet je alle 60 ECTS het eerste jaar hebben behaald. Als je dit traject goed afrondt, verdien je aanvullend op je bachelordiploma een certificaat en 30 ECTS.

Tilburg University Excellence Scholarship

Het Excellence Scholarship is een beurs waarmee excellente studenten een masteropleiding in het buitenland of een researchmaster aan Tilburg University kunnen volgen. Studenten die hiervoor in aanmerking komen, zijn studenten die een volledige bacheloropleiding (dus zonder vrijstellingen) nominaal afronden met gemiddeld een 8,5 of hoger. Het gebruik van de beurs mag één jaar worden uitgesteld, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de buitenlandse masteropleiding.TLS Perfect Start Image 3

Studeren in het buitenland

Het is mogelijk om tijdens je studie een semester te studeren aan een universiteit in het buitenland. Je gaat dan als uitwisselingsstudent op ‘exchange’. Tilburg University heeft connecties met universiteiten binnen en buiten Europa. Studeren in het buitenland bied je een unieke kans om andere mensen van over de hele wereld te leren kennen, gedetailleerde kennis op te doen van een ander rechtsstelsel, en je interculturele communicatievaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheden vinden werkgevers erg belangrijk, aangezien je tijdens je loopbaan in toenemende mate geconfronteerd zult worden met grensoverschrijdende juridische of bestuurlijke problemen en moeten kunnen opereren in een internationale omgeving.

Om het belang van internationalisering te onderstrepen heeft Tilburg Law School het zesde semester van alle bachelorprogramma’s dusdanig ingericht dat alle daarin gegeven vakken vervangen kunnen worden door buitenlandse vakken. Een studie in het buitenland betekent dus niet dat je studievertraging oploopt en bovendien bestaan er talloze mogelijkheden om een gedeelte van je verblijf financieel te ondersteunen. Als je interesse hebt om tijdens je zesde semester op exchange te gaan dan moet je je in november aanmelden.

Meer informatie over de mogelijkheden vind je op onze Study Abroad website. Hier kun je ook verslagen lezen van studenten die al op exchange zijn geweest. Je kunt ook contact opnemen met de TLS Study Abroad Advisor.

Stages

Het lopen van een stage is een goede aanvulling op je rechten- of bestuurskundestudie. Het geeft je de kans kennis te maken met het leven ná je studie en te ontdekken welke baan bij jou past. Daarnaast vergroot je met de ervaring die je tijdens je stage opdoet je kansen op de arbeidsmarkt als je eenmaal afgestudeerd bent. En uiteindelijk is het gewoon ook heel erg leuk!

Student Career Services

De medewerkers van het Student Career Center helpt je bij het verkennen van je carrièremogelijkheden. Denk aan carrièreadvies of hulp bij het vinden van een stageplek.

AIESEC

AIESEC is het grootste internationale platform voor studenten waarbinnen je je talenten kunt ontdekken en ontwikkelen. Centraal in de organisatie is het internationale netwerk. Via het netwerk van AIESEC ontdekken jaarlijks 20.000 studenten hoe het is om te leven en te werken in het buitenland.

UniPartners

UniPartners Tilburg is een non-profit academisch adviesbureau dat verbonden is aan Tilburg University. De doelstelling van UniPartners is gemotiveerde ouderejaars studenten kansen bieden door via projecten studiegerelateerde werkervaring op te doen en academische kennis toegankelijk te maken voor het bedrijfsleven.

Integrand

Integrand is een nationale non-profitorganisatie die bemiddelt tussen academische studenten en bedrijven en overheid voor stages en werkopdrachten. Met een database van 40.000 bedrijven en 12.000 studenten is Integrand de grootste bemiddelaar voor academische studenten die graag praktijkervaring willen opdoen.

Tilburg University Career Portal

De Career Portal is de digitale marktplaats van Tilburg University voor stageplaatsen, afstudeeronderzoeken, werkopdrachten of (bij)banen. Bedrijven en instellingen kunnen hier advertenties plaatsen of cv's van studenten doornemen. Het gebruik van de Career Portal is gratis.

Medezeggenschap

Wil je invloed hebben op het beleid van de universiteit of de faculteit? Dan zou je je verkiesbaar kunnen stellen voor een medezeggenschapsorgaan, zoals de opleidingscommissies, faculteitsraad of de universiteitsraad.

Vrijspraak

Binnen Tilburg Law School worden de studenten vertegenwoordigd door Vrijspraak. Vrijspraak is een fractie van Magister JFT en levert de studentengeledingen voor zowel de opleidingscommissies als de faculteitsraad.

Opleidingscommissies

Opleidingscommissies monitoren de kwaliteit van het onderwijs, controleren de plannen en activiteiten van de programma directeuren en kunnen de vice-decaan Onderwijs gevraagd en ongevraagd advies geven. Ook adviseren zij de faculteitsraad over de onderwijs- en examenregelingen. In dit proces is de input van studenten van groot belang.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit. De faculteitsraad behartigt de visies en de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, strategie en financiën.

Universiteitsraad

De universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van Tilburg University. De universiteitsraad overlegt met het College van Bestuur en heeft daarbij een aantal belangrijke instemmings- en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie, bestuur en begroting. De studentleden zijn verenigd in twee partijen: SAM en Front.

Studieverenigingen

In september stap je in je nieuwe studie door colleges te volgen, door te studeren en door tentamens te halen. Wil je graag meedoen aan activiteiten buiten je studie, dan is het een goed idee om lid te worden van een vereniging of organisatie. Door actief lid te worden en daarmee bij te dragen aan activiteiten en organisaties, leer je veel mensen kennen en doe je veel ervaring op. Wel is het van belang dat je studie niet lijdt onder deze activiteiten. In je eerste jaar moet je namelijk voldoen aan de norm van het bindend studieadvies.

Magister JFT

Magister JFT is de Juridische Faculteitsvereniging van Tilburg University, opgericht in 2002 door een fusie van verschillende kleinere verenigingen. In de loop der jaren is Magister JFT uitgegroeid tot één van de grootste studieverenigingen van de universiteit, met ongeveer 3000 leden.

Magister JFT is er voor alle rechtenstudenten en bestuurskundestudenten aan de universiteit. Ze bestaat uit verschillende Kamers die elk een opleiding binnen de Tilburg Law School  vertegenwoordigen. Daarnaast kent Magister JFT allerlei verschillende commissies. Als Magister lid ben je welkom bij de activiteiten van alle Kamers en commissies.

Kamers

 • Magister JFT | AD REM verzorgt activiteiten voor studenten van de track Ondernemingsrecht.

 • Magister JFT | E-Law is er voor de studenten van de Master Law & Technology.

 • Magister JFT | InterAct zorgt dat er genoeg te doen is voor studenten van de track Internationaal en Europees recht.

 • Magister JFT | Juribes is de Kamer voor alle Bestuurskundestudenten.

 • Magister JFT | Livius neemt je mee naar allerlei instanties die te maken hebben met Nederlands recht.

Naast deze Kamers valt onder Magister JFT ook de medezeggenschapsfractie (Vrijspraak, fractie van Magister JFT), een pleitdispuut (Magister JFT | DiCiT), het onafhankelijk faculteitsblad (SecJure) en de boekenverkoop (Magister JFT | CeBoJuF), waarbij je als lid 10% boekenkorting krijgt op je studieboeken.

Onderwijsgroep

Daarnaast is er de Magister JFT | Onderwijsgroep. Deze zorgt ervoor dat de onderwijsgerelateerde zaken bij Magister JFT goed geregeld en van goede kwaliteit zijn. De hoofdonderdelen zijn de samenvattingen, studiecoaching en tentamentrainingen.

Commissies

Magister JFT beschikt over diverse commissies, die gedurende het hele jaar sociale en studiegerelateerde activiteiten organiseren voor de Magister leden. Zo zijn er bijvoorbeeld maandelijkse ledenborrels, biercantussen en andere feestjes, een gala, sportactiviteiten, de Juridische Bedrijvendagen, de Nationale Snelpleitwedstrijden en meerdere studiereizen: dit wordt allemaal georganiseerd door enkele van de commissies.

Een commissie die speciaal voor eerstejaars studenten activiteiten organiseert, is de Magister JFT | Eerstejaarscommissie. Deze commissie organiseert activiteiten als een walking dinner, een eerstejaars bierestafette, een eerstejaars biercantus, maar ook bijvoorbeeld een ochtend bij de Orde van Advocaten. Plaatsnemen in de Eerstejaarscommissie is een perfecte manier om kennis te maken met het leven als actieve student, zonder dat je studie daar onder hoeft te lijden.

Wil je meer weten over Magister JFT, wil je deelnemen aan activiteiten, lid worden of zelfs actief worden binnen Magister JFT? Dan kun je altijd langskomen op de Magisterkamer (E.211) of contact opnemen met de secretaris, te bereiken via info@magisterjft.nl.

T.F.V. De Smeetskring

De Tilburgse Fiscalisten Vereniging ‘De Smeetskring’ is de studievereniging voor fiscalisten aan Tilburg University. Zij dankt haar naam aan emeritus hoogleraar prof. dr. M.J.H. Smeets. Het doel van de vereniging is om de afstand tussen studenten, docenten en het bedrijfsleven te verkleinen. De vereniging probeert dit te bereiken door diverse activiteiten te organiseren in de vorm van excursies naar verschillende fiscale bedrijven, lezingen van hoogleraren en borrels.

De Rechtswinkel Tilburg: Stichting Juridische EHBO

De Rechtswinkel is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het verlenen van gratis rechtshulp aan mensen die deze rechtshulp het hardst nodig hebben en er het minst voor kunnen betalen.

ELSA Tilburg

ELSA Tilburg is onderdeel van ELSA, the European Law Students’ Association. In 42 landen op 300 rechtenfaculteiten vertegenwoordigt zij 38.000 leden. Daarmee is ELSA de grootste rechtenstudievereniging ter wereld. ELSA Tilburg is bedoeld voor alle rechtenstudenten en studenten van de juridische faculteit. Niet alleen voor studenten die Europees recht studeren. Het netwerk van ELSA biedt leden veel mogelijkheden om hun studie en carrière een extra dimensie te geven, zoals een adviesorgaan binnen de Verenigde Naties, samenwerkingsverbanden met de Raad van Europa, de Wereld Handelsorganisatie en een aantal grote advocatenkantoren.

Tilburg Law Review

Tilburg Law Review is een juridisch kwartaalblad over "foreign and comparative law", dat verzorgd wordt door studenten en docenten van Tilburg Law School.TLS Perfect Start Image 2

Studentenverenigingen

Tilburg heeft drie grote studentenverenigingen. Het Tilburgse corps, St. Olof, is de oudste vereniging met alle bijkomende tradities. Studentenvereniging Plato is opgericht in de jaren tachtig als een alternatief voor St. Olof. Vidar is een roeivereniging, maar heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot veel meer. Tijdens de TOP-week zal je bekend raken met deze verenigingen. Je zult ze alle drie bezoeken en hun leden ontmoeten tijdens activiteiten.

T.S.C. St. Olof

Het Tilburgs Studenten Corps St. Olof is de oudste studentenvereniging van Tilburg. Sinds de oprichting in 1927 heeft de vereniging een rijke schare aan tradities ontwikkeld. Olof-leden kunnen zich tijdens hun lidmaatschap, naast hun studie, op organisatorisch, creatief, bestuurlijk en op sociaal gebied sterk ontwikkelen.

T.S.V. Plato

De Tilburgse studentenvereniging Plato werd in 1987 opgericht door een groep studenten die de grote behoefte naar een niet-traditionele studentengezelligheidsvereniging eens goed wilden aanpakken. Door verenigingsliefde en een goed fatsoensbesef van de leden is de sfeer op het pand ongedwongen en amicaal.

T.S.R. Vidar

De Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar is enerzijds een echte studentenvereniging met mooie activiteiten en hechte vriendengroepen, anderzijds wordt op Vidar op verschillende niveaus de roeisport bedreven. Problemen met je studie? Vidar verzorgt bijlessen zodat je je studie zonder problemen doorkomt.

I*ESN Tilburg

I*ESN heeft als doel een platform te zijn voor zowel uitwisselingsstudenten als internationale voltijdstudenten, maar ook voor Nederlandse studenten met interesse voor het internationale leven. I*ESN helpt internationale studenten te integreren in Tilburg en in Nederland, zowel op sociaal als cultureel gebied.

AEGEE

AEGEE is de grootste Europese studentenvereniging en heeft zusterverenigingen op meer dan 200 universiteiten in Europa. Op lokaal niveau organiseert AEGEE-Tilburg verschillende lokale en internationale (reis)activiteiten. Een jaarlijks terugkerend evenement is de Summer University in samenwerking met AEGEE-Eindhoven.

Culturele verenigingen

De culturele verenigingen van Tilburg University bieden studenten vele mogelijkheden om zich cultureel en maatschappelijk te ontwikkelen. Hieronder zijn enkele mogelijkheden uitgelicht.

Cicero

Debatvereniging Cicero organiseert workshops en toernooien om de welbespraaktheid van haar leden te verbeteren.

De Koffer

Universiteitstheater De Koffer biedt dramalessen en producties aan voor beginners en gevorderden.

Rataplan

Studententheatersportvereniging Rataplan verzorgt improvisatietheatercursussen op twee niveaus: er is een groep voor beginners en een groep voor gevorderden.

Academic Forum

Academic Forum is de plaats voor verdieping en uitwisseling van actuele zaken die er in wetenschap, samenleving en mensenlevens toe doen. Het uitgangspunt is dat de universiteit meer is dan een plek waar academische kennis en vaardigheden worden ontwikkeld. Het organiseert samen met studenten lezingen, discussies, exposities, talkshows, films, theater- en muziekvoorstellingen op de campus.

AWAke International

AWAke International is de studentenorganisatie die zich bezighoudt met milieuzaken op de universiteit, mensenrechten en bestrijding van armoede. Deze vereniging is toegankelijk voor studenten van alle faculteiten.

Sportverenigingen

Tilburg University biedt volop mogelijkheden om deel te nemen aan een sport. Kijk hier voor een lijst van alle sporten.

Sportraad FOSST

Sportraad FOSST (Federation Of Student Sports Tilburg) is het overkoepelend orgaan van alle studentensportverenigingen en belangenbehartiger van meer dan 6.000 sportkaarthouders. Verder organiseert FOSST vele evenementen, zoals het carnavalvolleybaltoernooi en de Slag om Tilburg. Houd je van sport? Word dan actief in een van de vele commissies van FOSST.

Contactinformatie

Ask LAW School

Kennisbank voor TLS studenten en antwoorden op veelgestelde studiegerelateerde vragen

http://www.tilburguniversity.edu/ask-lawschool

Blackboard

Communicatie via internet: vakinformatie, opdrachten, PowerPoint presentaties, oefententamens, roosters

https://blackboard.uvt.nl/webapps/portal/frameset.jsp

COMAP

Aanmelden voor een werkgroep of studiecoaching

http://mystudy.uvt.nl/esgportal/comap.s_pwmenu?taal=nl

College van Beroep voor de Examens

Beslissingen over vrijstellingen, BSA, fraude, uitslagen en toelating tot tentamens

http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studeren/klacht-beroep/cbe/#1

Docentmentoren

Eerste aanspreekpunt bij studie gerelateerde vragen/problemen

Mr. C.L. (Karlijn) van Blom

Mr. Y. (Ymke) Bogaers

Mr. E.J.M.F.C. (Eric-Jan) Broers

Mr. L.D.E.M (Loet) van Wijk

Mr. drs. B. (Benny) van der Vorm

Dr. L. (Linze) Schaap (Bestuurskunde)
Examencommissie

Vrijstellingen, invulling keuzevakken, thesis, extra tentamenmogelijkheden, toelatingen, fraude

http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studeren/examencommissie/law/

Faculteitsraad

Advies en instemmingsrecht over onder andere facultaire begroting, plannen en reglementen

Vrijspraak@magisterjft.nl | 013 - 466 2821

https://magisterjft.nl/nl/kamers-commissies/kamers/fractie-vrijspraak

Magister JFT

Studievereniging voor studenten van TLS, studenten & praktijk, boekenkorting, studiereizen, sociale activiteiten

E.211

013-4668073

http://www.magisterjft.nl

info@magisterjft.nl

Opleidingscommissies

Adviseren en monitoren kwaliteit opleidingen, plannen en activiteiten

vrijspraak@magisterjft.nl

013 466 2821

Onderwijscoördinatoren

Vragen over het onderwijsprogramma, het rooster, ziekte, persoonlijke problemen. Dagelijks spreekuur in M 101, van 11.00-12.00 uur.

http://mystudy.uvt.nl/esgportal/it10.TLS_spreekuur_SA

Student Desk

Administratieve zaken, workshops, trainingen, taalcursussen, afspraak met studentendecaan, studiekeuze- en loopbaanadviseur, studentenpsycholoog, topsportcoördinator, inschrijven voor vakken, BSA, (exchange)formulieren

A.301

013 466 8000

http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studentdesk/

Studentendecaan

Studievertraging, beurzen, cultuur, financiën

Afspraak maken via de Student Desk

A.301

013 466 8000

Studentendecaan@tilburguniversity.edu

www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/studentendecaan/

Studentenpastoraat

Rouw, vreugde, identiteit, eenzaamheid, of voor een kop koffie

Pastor Michiel Peeters

Studentenkerk 'Maranatha'

Prof. Cobbenhagenlaan 19

5037 DB Tilburg

06-10405358

chaplain@tilburguniversity.edu

http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studentenleven/studentenpastoraat/tilburg/

Studentenpsycholoog

Onvrede, angst, spanning, uitstelgedrag, onzekerheid (afspraak maken via de Student Desk)

A.301

013 466 8000

www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/studentenpsycholoog/

Studentenportal & Eerstejaarswebsite

Studiegerelateerde informatie voor (eerstejaars)studenten

www.tilburguniversity.edu/studenten/

www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/eerstejaars/

Studiegids

Alle informatie over colleges en studierichtingen

www.mystudy.uvt.nl/

Study Abroad Advisor/ International Mobility Coordinator

Studeren in het buitenland, uitwisseling. Afspraak maken via het Exchange Office

Talencentrum

Onderwijs in academische vaardigheden en vreemde talen aan studenten

Afspraak maken via de Student Desk

A.301

013 466 8000

www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/talen

T.F.V. ‘De Smeetskring’

Studievereniging voor studenten van fiscale economie en fiscaal recht, studenten & bedrijven, , sociale activiteiten, boekenkorting

E.207, E.208

013 466 2987

bestuur@smeetskring.com

www.smeetskring.com

Topsportcoördinator

Advies en ondersteuning bij de combinatie topsport en studie (afspraak maken via de Student Desk)

A.301

013 466 8000

topsport@tilburguniversity.edu

www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/omstandigheden/topsporters/