Verbreding en verdieping

Subsidiefonds Academic Forum

1 Algemeen

Het Subsidiefonds Academic Forum is vanaf 2012 verankerd in de doelstellingen van Academic Forum van brede academische vorming. Studenten(organisaties) kunnen bij dit fonds subsidieaanvragen indienen voor activiteiten die vormend zijn op het gebied van de vier domeinen van Academic Forum, te weten Ethics of Science, Reflection on Life, Science & Society en Cultural Diversity. De toelichting bij de domeinen is te vinden op de website van Academic Forum.

Naast de inhoudelijke koppeling aan een van deze vier domeinen moeten de aanvragen voldoen aan de volgende criteria:

 • het gaat om nieuwe initiatieven en niet-reguliere activiteiten voor en georganiseerd door studenten van Tilburg University (symposia, lezingen, debatten, workshops);
 • de aanvragen zijn voorzien van een heldere projectomschrijving, planning en begroting;
 • van aanvragen door universitaire studentenorganisaties wordt verwacht dat zij middels een verenigingsbalans aantonen dat zij zelf niet over de benodigde middelen beschikken om de voorgenomen activiteit te financieren (dit geldt niet voor studiereizen, zie onder 2);
 • de toekenning heeft een voorwaardelijk karakter; na afloop van de activiteit zal nagegaan worden of de activiteit (grotendeels) volgens planning is verlopen en uitgevoerd. Aan de hand van de realisatie zal de definitieve uitkering vastgesteld worden.

De beheerscommissie van het Subsidiefonds bestaat uit vijf studenten en drie medewerkers van Tilburg University. Luc Jeurissen van Academic Forum is aanspreekpunt en secretaris van het fonds. Voorzitter is Fons van den Vijver (hoogleraar TS Humanities). De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar om de aanvragen af te handelen: in oktober, februari (2x) en juni.

Aangeraden wordt de aanvraag twee weken voor de vergadering in te dienen bij het secretariaat van het Subsidiefonds (zie: 3. Aanvraag indienen). Vier maal per jaar is er een subsidieronde. De eerstvolgende  ronde is:

 • medio juni 2018
  Uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 juni 2018.

Maak ook gebruik van de mogelijkheid om de secretaris vóór de behandeling in de vergadering te raadplegen over de haalbaarheid van de aanvraag.


2 Studiereizen

De subsidieverstrekking aan studiereizen is onderdeel van de vormende functie van Academic Forum binnen het domein Cultural Diversity. Studiereizen dragen bij aan internationalisering van het studentenverkeer door het verkennen en ontdekken van wat er in andere landen en culturen te zien is. In het kader van brede academische vorming waar Tilburg University op inzet, hebben studiereizen een toegevoegde waarde. Dat geldt voor reizen als op zichzelf staande ervaring, maar in zekere mate ook als verlaging van de drempel om op exchange of degree seeking naar elders te gaan.  Jaarlijks gaan zo’n 500 studenten op studiereis en dragen op hun manier ook bij aan het internationale karakter van de universiteit.

Internationale ervaring van een studiereis kan op vier niveaus concreet gemaakt worden:

 • Studentniveau: contacten met studenten elders zijn vaak een uitstekende bron van kennis over verschillen in studiebenadering. Aanmoediging verdient dan ook dat de deelnemers ontvangen worden door een delegatie van een zusterinstelling.
 • Universitair niveau: onze universiteit kent een groot aantal partner- universiteiten waarvan aangenomen mag worden dat ze openstaan voor bezoek van Tilburgse studenten.
 • Bedrijfsniveau: traditioneel bezoeken studenten bedrijven die op hun vakgebied interessant zijn. Hierbij horen ook maatschappelijke en politieke instellingen (parlement).
 • Cultureel niveau: leren begrijpen van andere (bedrijfs)culturen en bezoek aan bezienswaardigheden, musea, maatschappelijke en culturele instellingen.

2.1 Kwaliteitseisen studiereis

Aanvragers beargumenteren de keuze van de bestemming met een uitleg van de bijzondere kenmerken in cultureel opzicht aan de hand van Human Values surveys. Hiertoe kunnen door Academic Forum modellen aangereikt worden. De aanvraag getuigt verder van voldoende inzet om inzicht te krijgen in hoe de specifieke culturele kenmerken van het te bezoeken land invloed hebben op bedrijfsniveau en de inrichting van de maatschappelijke en politieke instellingen.

De volgende acties worden aanbevolen om de reis inhoudelijk tot een succes te maken: 

 • Meeting van de deelnemers voorafgaande aan de reis met een deskundige kenner van de reisbestemming (bij voorkeur wetenschappers van TiU)
 • Deskundige begeleiding door een of meer docenten tijdens de reis
 • Opdrachten in de vorm van een essay of presentatie op onderdelen
 • Meer dan de helft van de dagdelen is ingevuld met studiebezoeken
 • Verslaglegging, in elk geval in de vorm van een korte rapportage van de verkregen antwoorden op de onderzoeksvraag. Deze kan achteraf meegestuurd worden met de financiele realisatie. Voor een voorbeeldverslag, zie:

2.2 Eigen bijdrage en Sponsoring

De deelnemer betaalt voor de reis een als redelijk te beschouwen eigen bijdrage. Wat een redelijk bedrag is, is niet precies vast te leggen, want dat hangt af van bestemming, duur en activiteiten van de reis. De beoordeling daarvan is per geval onderwerp van de besluitvorming in het fonds. Wél kunnen natuurlijk sponsoren (en faculteiten en departementen van de universiteit) worden aangeschreven voor een bijdrage aan de studiereis. Dit is vaak mogelijk wanneer men het betreffende bedrijf bezoekt in het land waar men naar toe gaat en een advertentie in de reisgids wordt opgenomen.


2.3 Maximale Subsidiebedragen

Subsidiëring van studiereizen wordt niet gerelateerd aan het eigen vermogen van een vereniging. Uitgangspunt is de individuele deelnemer.

De maximale subsidie per deelnemer voor reizen binnen Europa is 65 euro; voor reizen buiten Europa geldt een maximum van 110 euro per deelnemer. Alleen aan studenten van Tilburg University wordt subsidie verstrekt.

NB Buiten verblijf en ontbijt wordt er geen subsidie verstrekt voor diners en catering.


2.4 Support Academic Forum  

Aangeraden wordt om voor indiening van de definitieve aanvraag een concept voor te leggen aan de secretaris van het Subsidiefonds en medewerker Academic Forum, Luc Jeurissen. Hij kan de nodige adviezen geven over de invulling van de reis. Daarnaast heeft Academic Forum de internetcommunity 'Study Trips' opgezet, met een databank van eerdere studiereizen.

Op aanvraag kan door Academic Forum een workshop Culturele dimensies verzorgd worden voor de studenten die op studiereis gaan. Aan de hand van het cultuurmodel van Geert Hofstede kunnen de bepalende kenmerken of 'dimensies' die een cultuur in meerdere of mindere mate bezit verkend en voor verschillende landen vergeleken worden.


3 Aanvraag indienen

Aangeraden wordt de aanvraag twee weken voor de vergadering in te dienen bij het secretariaat van het Subsidiefonds. Vier maal per jaar is er een subsidieronde.  De eerstvolgende ronde is op:

 • medio juni 2018
  Uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 juni 2018.

Maak ook gebruik van de mogelijkheid om de secretaris vóór de behandeling in de vergadering te raadplegen over de haalbaarheid van de aanvraag.

De aanvraag omvat de volgende gegevens:

 • aanbiedingsbrief met de motivatie voor de keuze van de bestemming  (+naam, adres, giro- of banknummer, aan te vragen bedrag)
 • onderzoeksvraag op basis van culturele vergelijking
 • reisprogramma uitgewerkt in dagdelen
 • een begroting met toelichting
 • deelnemerslijst met ANR-nummers

Lever de definitieve aanvraag zo mogelijk in achtvoud in bij het secretariaat van het Subsidiefonds (Academic Forum), kamer T 125 (Tias Building).  


3.1  Uitbetaling

Uitbetaling geschiedt in beginsel achteraf, na indiening van een realisatie van uitgaven en inkomsten. (Let erop dat de realisatie dezelfde opbouw heeft als de begroting van de subsidie-aanvraag). Wil men eerder over (een deel van) het toegekende bedrag beschikken, dan kan men een voorschot aanvragen.