Studie en studentenleven

Reglement - Oefenrechtbank

In de hierna volgende tekst wordt ‘Oefenrechtbank’ gebruikt. Dit is de overkoepelende benaming voor Oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid, Moot Court en Oefenrechtbank Fiscaal.

In hoofdstuk 2 van de syllabus wordt opgemerkt dat het onderwijs dat in het kader van de Oefenrechtbank wordt gegeven intensief van aard is. Er wordt met kleine tot zeer kleine groepjes studenten gewerkt. Deze intensieve vorm van onderwijs maakt het mogelijk om veel aandacht te schenken aan dit voor rechtenstudenten zo belangrijke onderdeel van de studie.

Zowel van de kant van de studenten als van de kant van de docenten en pleittrainers wordt een grote inzet verwacht. Je kunt erop rekenen dat zowel de docenten als de pleittrainers er alles aan zullen doen om je op een gedegen wijze voor te bereiden op de eindpresentatie. Van jou wordt verwacht dat je op een enthousiaste wijze deelneemt aan de colleges en de pleittrainingen.

Om ervoor te zorgen dat de organisatie op een goede manier verloopt zijn onderstaande regels opgesteld.

1. Aanwezigheidsplicht

 1. Voor deelname aan alle (hoor- en werk)colleges en de pleittrainingen geldt een aanwezigheidsplicht.
 2. Uitzondering aanwezigheidsplicht: afwezigheid bij de colleges of pleittrainingen is uitsluitend en alleen toegestaan op grond van een geldige reden. Een verzoek dient ter beoordeling vooraf voorgelegd te worden aan de coördinator van de Oefenrechtbank. Indien u vooraf toestemming tot verzuim krijgt, mag maximaal één maal worden verzuimd.
 3. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij het secretariaat van de Oefenrechtbank. De coördinator van de Oefenrechtbank beoordeelt de geldigheid van de reden van afwezigheid. De coördinator kan een schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld een medische verklaring) of een ander bewijs verlangen teneinde de geldigheid van de reden te kunnen beoordelen.
 4. Als geldige reden worden in ieder geval niet aangemerkt andere studieactiviteiten, vakantie of activiteiten in het kader van een studentenvereniging e.d.

2. Inlevertermijn schriftelijke producties

 1. De werkgroepdocent bepaalt het tijdstip waarop de schriftelijke producties dienen te worden ingeleverd en stelt in overleg met de student een datum en tijdstip vast waarop het ingeleverde werk wordt besproken. Aan deze termijnen wordt strikt de hand gehouden.
 2. Indien één of meerdere schriftelijke producties niet op de afgesproken tijd worden ingeleverd en/of de met de docent gemaakte afspraken ter bespreking van de producties niet worden nagekomen, wordt dit als verzuim aangemerkt. Inleveren op de afgesproken tijd betekent ofwel voor het afgesproken tijdstip of uiterlijk op de genoemde tijd. Hetgeen na dat tijdstip ingeleverd wordt, ook als dat een minuut na de tijd is, wordt als te laat aangemerkt. Het is het risico van de verzender dat de productie op tijd door de docent ontvangen wordt.
 3. Te late inlevering van één of meerdere schriftelijke producties leidt tot een onvoldoende waardering van die productie(s).

3. Sancties

 1. Indien de student twee maal verzuimd heeft (let op: verplichte aanwezigheid geldt ook voor de colleges in het Algemene Deel!), volgt onmiddellijke uitsluiting van deelname aan de eindpresentaties van de Oefenrechtbank Rechtsgeleerdheid, Moot Court of de Oefenrechtbank Fiscaal. De student zal niet tot de eindpresentatie worden toegelaten en krijgt geen eindbeoordeling. De student dient het vak in het volgend jaar nogmaals te volgen en wordt niet toegelaten tot de herkansing van het lopende collegejaar, zoals bedoeld in artikel 4.1 van dit reglement.
 2. Bij een onvoldoende voor meer dan één schriftelijke opdracht of bij één onvoldoende plus een ongeoorloofd verzuim wordt de student niet toegelaten tot de eindpresentatie. In geval van twee onvoldoendes voor de schriftelijke opdrachten beslist de docent in overleg met de coördinator van de Oefenrechtbank of de student deel mag nemen aan de herkansing zoals bedoeld in artikel 4.1 van dit reglement.
 3. Verwezen wordt naar de Regels en Richtlijnen van de examencommissie van Tilburg Law School met betrekking tot fraude en plagiaat. Bij constatering van fraude of plagiaat wordt door de docent rapport opgemaakt. Dit rapport wordt aan de examencommissie voorgelegd. De examencommissie kan de sancties opleggen zoals verwoord in de Regels en Richtlijnen, hetgeen impliceert dat afgezien zal worden van beoordeling. Daarnaast kan besloten worden tot een tijdelijke uitsluiting van deelname aan tentamens en examens.

4. Herkansing

 1. Herkansing van het vak Oefenrechtbank is mogelijk in de maand juni van het lopende collegejaar. De herkansing staat alleen open voor studenten die eerder in het lopende collegejaar aan alle onderwijsverplichtingen van de Oefenrechtbank hebben voldaan, maar op grond van een onvoldoende resultaat voor de schriftelijke opdrachten en/of een onvoldoende cijfer voor de eindbeoordeling, niet kunnen worden toegelaten tot de eindpresentatie, zoals vermeld in artikel 3.2. In alle andere dan de hiervoor genoemde gevallen overlegt de werkgroepdocent met de coördinator van de Oefenrechtbank of deelname aan de herkansing wordt toegestaan.
 2. Bij geldige ziekmelding (ten bewijze dient een doktersverklaring te worden overlegd) op de dag van de eindpresentatie wordt aan de betreffende student de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de eindpresentatie in juni van het lopende collegejaar.
 3. In het geval dat het niet mogelijk is om aan de student een nieuwe gelegenheid te bieden om op een ander tijdstip een pleidooi te houden kan door de coördinator en betrokken docenten worden besloten om de student in de gelegenheid te stellen op een andere wijze aan de verplichtingen van de Oefenrechtbank te voldoen.

5. Beoordeling

 1. Schriftelijke stukken. Elk stuk wordt beoordeeld met een “onvoldoende” of “voldoende”. Bij de beoordeling van de afzonderlijke stukken tellen de eerste twee producties zwaarder (de weging is 2:2:1). Vóór de aanvang van de mondelinge eindpresentatie bepaalt de docent of de schriftelijke stukken gezamenlijk met een "voldoende" of "onvoldoende" worden beoordeeld en of de student deel mag nemen aan de eindpresentatie. Het uiteindelijke cijfer dat is behaald voor de schriftelijke stukken wordt na de eindpresentatie bekend gemaakt.
 2. Eindpresentatie. De beoordeling van het pleidooi wordt uitgedrukt in hele of halve cijfers.
 3. Eindbeoordeling. De eindbeoordeling wordt uitgedrukt in hele of halve cijfers en is het gemiddelde van het cijfer dat is toegekend voor de schriftelijke stukken en het cijfer voor het pleidooi. De eindbeoordeling is afhankelijk van de inzet tijdens de werkcolleges en pleittrainingen, de resultaten van de schriftelijke producties en de presentatie tijdens de eindpresentatieweek. Het eindcijfer wordt uiterlijk binnen 15 werkdagen na de eindpresentatie gepubliceerd op de Blackboardpagina van de Oefenrechtbank.