Studie en studentenleven

Commissie van Advies voor Bezwaar- en Beroepschriften (CABB)

Een student kan bij het College van Bestuur een bezwaarschrift indienen als hij het oneens is met een beslissing die door of namens College van Bestuur genomen is. Je kunt dit zien als een verzoek tot heroverweging van een eerder genomen beslissing. Het gaat dan met name om beslissingen die genomen zijn in het kader van de inschrijving, betaling collegegeld, financiële ondersteuning (bijvoorbeeld bestuursbeurs) e.d.

Het College van Bestuur vraagt de Commissie van Advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften (CABB) om advies.

Van deze mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen kan alleen gebruik gemaakt worden als geen andere rechtsgang (bijvoorbeeld bij het College van Beroep voor de Examens) voor de student open staat.

Zittingsdata 2e helft 2018

 • donderdag 9 augustus
 • donderdag  23 augustus
 • donderdag  6 september 
 • donderdag 20 september
 • donderdag  4 oktober
 • donderdag 11 oktober
 • donderdag 18 oktober
 • donderdag 25 oktober
 • donderdag  1 november 
 • donderdag  8 november
 • donderdag 22 november
 • donderdag  6 december
 • donderdag 20 december