Studie en studentenleven

Algemene bepalingen (H1 Studentenstatuut)

1.1 Vaststelling en bekendmaking

Het College van Bestuur stelt het studentenstatuut vast met instemming van de Universiteitsraad.

Het studentenstatuut is raadpleegbaar op www.tilburguniversity.edu/studentenstatuut van Tilburg University.

Tussentijdse wijzigingen van het statuut worden bekend gemaakt in op internet.

1.2 Inhoud van het studentenstatuut

Het studentenstatuut bevat een beschrijving van de rechten en plichten van de studenten. Het statuut bevat voorts een beschrijving van de rechtspositie van de extraneï voor zover de onderdelen van het statuut op hen van toepassing zijn. Dit statuut beschrijft de rechten en plichten welke voor alle studenten gelijkelijk gelden (instellingsspecifiek deel). De rechten en plichten die verbonden zijn aan inschrijving voor een bepaalde opleiding (opleidingsspecifiek deel) is geregeld in de Onderwijs- en Examen Regeling (OER) van een opleiding.

1.3 Begripsbepalingen

In dit statuut wordt verstaan onder:

  • WHW: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
  • De regeling: de Structuurregeling van Tilburg University

1.4 Geldigheid van het studentenstatuut

1.4.1

De bepalingen van het studentenstatuut zijn slechts geldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de wet.


1.4.2

Dit statuut treedt in werking op 1 september 2018.