Studie en studentenleven

Tentamens en examens (H4 Studentenstatuut)

4.1 Tentamens

4.1.1

Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden (art. 7.3 lid 3 WHW). Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student betreffende een bepaalde onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek (art. 7.10 lid 1 WHW).

4.1.2

De examencommissie kan bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg behoeft te worden afgelegd.

4.2 Aanmelden voor tentamens

4.2.1

Een student is verplicht zich voor het afleggen van (her)tentamens tijdig aan te melden.

4.2.2

Na de aanmelding ontvangt de student een oproep voor het (her)tentamen op het Tilburg University e-mailadres. Deze oproep vermeldt het tijdstip, de zaal, en het stoelnummer van het (her)tentamen. Deze oproep moet worden geprint en meegenomen naar het (her)tentamen. Ook dient te student bij het (her)tentamen een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitsbewijs) en de Tilburg University kaart te kunnen tonen.

4.2.3

In geval van te late aanmelding voor een (her)tentamen volgt éénmaal een waarschuwing. Bij iedere volgende te late aanmelding zijn administratiekosten ter hoogte van € 20,- verschuldigd. De verantwoordelijkheid voor het alsnog aanmelden na het opnieuw openen van de inschrijving, ligt geheel bij de student.

4.2.4

Voor nadere regels omtrent de aanmelding voor tentamens zie de informatie op de website.

4.3 Examens

4.3.1

In de Onderwijs- en Examenregeling wordt vastgelegd welke examens de opleiding kent.

4.3.2

Elke opleiding wordt afgesloten met een afsluitend examen(art. 7.3 lid 3 WHW).

4.3.3

Het afsluitend examen is gehaald wanneer alle tentamens die tot dat examen behoren met goed gevolg zijn afgelegd, tenzij de examencommissie bepaalt dat er nog een door haar zelf te houden onderzoek aan het examen is verbonden (art. 7.10 lid 2 WHW).

4.4 Individueel programma

Een student kan zelf, met goedkeuring van de examencommissie die daarvoor het meest in aanmerking komt, uit onderwijseenheden een programma samenstellen waaraan een examen is verbonden. Indien de examencommissie haar goedkeuring hieraan verleent, geeft zij tevens aan tot welke opleiding het programma behoort (art. 7.3d WHW).

4.5 Bekendmaking uitslagen

4.5.1

In de Onderwijs- en Examenregeling wordt vermeld op welke wijze de student na het afleggen van een schriftelijk tentamen van de antwoorden en de toegepaste beoordelingsnormen kennis kan nemen.

4.5.2

De termijnen waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt, alsmede of en op welke wijze van deze termijn kan worden afgeweken en de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk worden vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling.

4.6 Getuigschriften

4.6.1

De student of extraneus die slaagt voor een afsluitend examen, ontvangt een getuigschrift. Het getuigschrift vermeldt de onderdelen van het examen met bijbehorende cijferlijst. Tevens wordt een Engelstalig diplomasupplement bijgevoegd, opgemaakt in een Europees standardformat (art. 7.11 WHW).

4.6.2

De student of extraneus die minstens twee tentamens heeft behaald, maar niet het examen, ontvangt op zijn verzoek, na beëindiging van de inschrijving, een door de desbetreffende examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd (art. 7.11 lid 5 WHW).

4.7 Beroepsmogelijkheden

De student kan tegen beslissingen van de examencommissie en examinatoren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit, in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (zie ook hoofdstuk 10 Rechtsbescherming).