Studie en studentenleven

Financiele ondersteuning studenten: het Profileringsfonds (H6 Studentenstatuut)

6.1 Financiële ondersteuning

Het College van Bestuur treft een regeling ter financiële ondersteuning voor de student die (art. 7.51 WHW):

a) aan de universiteit is ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem nog geen graad is verleend en wettelijk collegegeld verschuldigd is,

b) in verband met de aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid de opleiding niet of niet geheel volgt, en voor die opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op een prestatiebeurs, en

c) studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen als gevolg van bijzondere omstandigheden, of

d) is ingeschreven voor een opleiding waarvan het College van Bestuur heeft besloten dat de masteropleiding een grotere studielast heeft dan 60 studiepunten, of

e) aan de universiteit is ingeschreven voor een opleiding waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend en waarvoor aan hem nog geen graad is verleend.

In de Regeling Profileringsfonds zijn de criteria en de procedures van aanvraag en behandeling vastgelegd. De regeling is opgenomen in bijlage 2 van dit statuut.

6.2 Excellence scholarship

Het College van Bestuur heeft een regeling opgesteld waarbij aan excellente TiU-studenten een extra jaar studiebeurs wordt toegekend. In artikel 11 van de Regeling Profileringsfonds (bijlage 2) zijn de criteria en de procedures van aanvraag en behandeling vastgelegd.

6.3 Erasmus plus aanvullend scholarship

Het College van bestuur heeft een regeling opgesteld waarbij aan studenten met een aanvullende beurs en een Erasmus plus Grant een aanvulling krijgen op deze Erasmus plus Grant.  In artikel 12 van de Regeling Profileringsfonds (bijlage 2) zijn de criteria en de procedures van aanvraag en behandeling vastgelegd.