Studie en studentenleven

Studentenvoorzieningen (H7 Studentenstatuut)

Studenten hebben recht op studentenvoorzieningen. Het College van Bestuur is belast met de zorg voor studentenvoorzieningen met inachtneming van de richtlijnen van de minister.

7.1 Facultaire studentenvoorzieningen

De voorzieningen ten behoeve van studenten omvatten op de eerste plaats een instrumentarium voor de opzet en instandhouding van studeerbaar en kwalitatief goed onderwijs met een juiste verdeling van de studiebelasting over de cursusduur. Tevens worden voorzieningen getroffen voor een goede studiebegeleiding. Hiervoor zijn aan alle faculteiten onderwijscoördinatoren verbonden. Ten behoeve van een eventueel verblijf aan een buitenlandse universiteit zijn coördinatoren internationalisering aangesteld. Enkele faculteiten beschikken ook over een studentenmentoraat.

De voorzieningen zijn met name geconcretiseerd in de Onderwijs- en Examenregelingen die door de faculteiten, na advies van de opleidingscommissie en met instemming van de faculteitsraad, zijn vastgesteld.

7.2 Centrale studentenvoorzieningen

Naast de facultaire voorzieningen die nauw met het onderwijs verbonden zijn, heeft Tilburg University een aantal specifieke studentenvoorzieningen op centraal niveau, onder andere:

a) Student Development (studentendecanen, studentenpsychologen, career coaches en trainers, dual career coördinator, studentenpastor),

b) een studentencentrum met daarin faciliteiten voor studieverenigingen en faciliteiten voor de culturele, kunstzinnige en levensbeschouwelijke vorming,

c) Grand Café Esplanade,

d) Sports Center,

e) een introductiecommissie (TOP),

f) faciliteiten voor studenten met een handicap of chronische ziekte,

g) International Office, waaronder huisvesting buitenlandse studenten.

h) de Student Desk,

i) de Library,

j) het Language Center,

k) computerfaciliteiten en –cursussen,

l) studieplaatsen,

m) Academic Forum,

n) PrismaPrint,

o) restauratieve voorzieningen,

p) het congresbureau,