Studie en studentenleven

Medezeggenschap (H8 Studentenstatuut)

De medezeggenschap van studenten en personeel is geregeld in de WHW en de hierop gebaseerde interne reglementen van Tilburg University.

8.1 Het bestuur van de universiteit

Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en met het beheer daarvan. Het College van Bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden en wordt bijgestaan door de Secretaris.

8.2 De Universiteitsraad

8.2.1

De Universiteitsraad bestaat uit achttien leden. De Universiteitsraad bestaat voor de helft uit leden die door en uit het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die uit en door de studenten worden gekozen. Leden uit de studentgeleding hebben een jaar zitting, leden uit de personeelsgeleding hebben twee jaar zitting.

8.2.2

De Universiteitsraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de universiteit. De raad waakt voorts in de universiteit in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten personen met een handicap  of chronische ziekte en allochtonen. De Universiteitsraad heeft voorts tot taak de visies en belangen van personeel en studenten in het kader van de doelstellingen van het onderwijs en onderzoek in de universiteit ter zake van het beleid en de besluitvorming te doen afwegen.

8.2.3

Specifieke taken en bevoegdheden van de Universiteitsraad zijn geregeld in het Universiteitsraadreglement.

8.3 Het bestuur van de faculteit

Aan het hoofd van de faculteit staat de decaan. Hij wordt bijgestaan door een managementteam of bestuur. De bestuurlijke opzet per faculteit verschilt en is geregeld in het Faculteitsreglement.

8.4 Faculteitsraad

De faculteitsraad bestaat uit ten hoogste veertien leden waarvan de helft wordt gekozen door en uit het personeel van de faculteit en de andere helft door en uit studenten van de faculteit. De raad heeft instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling en wijziging van het Faculteitsreglement en de Onderwijs- en Examenregeling. Overige taken en bevoegdheden zijn geregeld in het Faculteitsreglement.

8.5 Opleidingscommissie

8.5.1

Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. De opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en heeft voorts:

a) instemmingsrecht ten aanzien van een aantal onderwerpen van de onderwijs- en examenregeling, als geregeld in artikel 9.18 WHW,

b) als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en

c) adviesrecht ten aanzien van een aantal onderwerpen van de onderwijs- en examenregeling, als geregeld in artikel 9.18 WHW, en

d) als taak het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.

8.5.2

De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit leden die door en uit het personeel worden gekozen en voor de helft uit leden die uit en door de studenten worden gekozen. In overleg tussen het bestuur van de opleiding onderscheidenlijk de decaan en de faculteitsraad kan in het Faculteitsreglement een andere wijze van samenstelling van de opleidingscommissie worden vastgelegd dan verkiezing.