Studie en studentenleven

Bindend studieadvies (BSA)

Wat is een bindend studieadvies?

Alle opleidingen zijn wettelijk verplicht studenten aan het einde van het eerste bachelorjaar een advies te geven over de voortzetting van de studie. Dit advies is bindend.

Dit betekent dat je aan het einde van je eerste jaar, op grond van tot dan toe behaalde studieresultaten, een advies krijgt over het al dan niet voortzetten van je studie. Als het studiejaar goed is verlopen, kun je zonder meer aan je tweede jaar beginnen. Indien je studieprestaties tegenvallen dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Dit advies heeft tot gevolg dat je moet stoppen met de studie en dat je je gedurende de eerstvolgende drie jaar niet meer mag inschrijven voor deze opleiding of een verwante opleiding.

Hoeveel studiepunten moet je minimaal halen?

Hoewel de studielast van één jaar 60 European credits (ec) oftewel studiepunten omvat, mag je toch doorgaan met je opleiding als je daarvan slechts 42 ec (70%) gehaald hebt.

Let wel: je betaalt wel 100% collegegeld, ook al haal je minder vakken. Het is je eigen verantwoording ervoor te zorgen dat je alle vakken haalt.

Als je op 1 oktober of later voor het eerst bent ingeschreven, hoef je dat jaar niet aan de bsa norm te voldoen, maar moet je het jaar daarop 100% van de eerstejaars vakken gehaald hebben. Neem contact op met de opleidingscoördinator voor meer informatie over jouw specifieke geval.

Een negatief bindend studieadvies wordt gegeven als je niet geschikt wordt geacht voor de opleiding; dit is wanneer je aan het eind van het eerste jaar minder dan 42 ec (70%) hebt behaald. Studenten die vrijstellingen of eerder behaalde resultaten hebben, moeten 70% van de overige studiepunten van het eerste jaar halen.

Hoe komt het bindend studieadvies tot stand?

In de loop van het eerste jaar word je verschillende keren op de hoogte gesteld van je voortgang. Halverwege het eerste studiejaar krijg je een preadvies, gebaseerd op je tot dan toe behaalde cijfers. In augustus ontvang je het definitieve advies. Je kunt het hele jaar door met de onderwijscoördinator je studievoortgang bespreken (tegenvallende studieprestaties, studiemethode, eventuele persoonlijke omstandigheden).

Zie ook het cursusaanbod studievaardigheden.

Wanneer je halverwege het studiejaar ziet aankomen dat het niets meer wordt, dan kun je je opleiding beëindigen. Wanneer je je vóór 1 februari uitschrijft, krijg je geen bsa. Je mag dan in september weer opnieuw beginnen.

Je kunt ook overstappen naar een andere (HBO)opleiding. Sommige (HBO)opleidingen kennen een februari-instroom. Zorg dat je je tijdig aanmeldt via Studielink.

Wat te doen bij een negatief studieadvies?

Haal je minder dan 42 studiepunten, dan krijg je een negatief advies. Dat advies is bindend, d.w.z. je mag je de komende drie jaar dan niet meer inschrijven voor deze opleiding of een verwante opleiding. Kijk op de pagina hieronder (“verwante bacheloropleidingen”) voor welke opleidingen het bsa geldt.

Het bindend studie advies geldt per opleiding, dus voor iedere opleiding moet je in het eerste jaar aan de bsa-norm voldoen. Wanneer je het negatieve bsa aan ziet komen, meld je dan vast aan voor de workshop Studiekeuzecheck, zodat je een goede keus kan maken voor een andere opleiding.

Waarschuwing

Wanneer je de eerste twee blokken slecht gepresteerd hebt door bepaalde omstandigheden, denk dan niet te gemakkelijk dat je dat in de tweede helft van het jaar nog wel zult rechttrekken. Misschien lukt dat nog wel, maar heel vaak ook niet. Meld die omstandigheden dan in ieder geval bij een studentendecaan! Wellicht kan met wat kleine tips of een training je studievoortgang nog positief worden beïnvloed. Wanneer je na de laatste tentamens komt, is die kans in ieder geval verkeken.

Verplicht melden van bijzondere omstandigheden

De melding van een omstandigheid die leidt of kàn leiden tot studievertraging moet je maken bij een studentendecaan, uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan van de bijzondere omstandigheid, maar in ieder geval vóór 1 juli. De studentendecaan kan je omstandigheden dan meewegen bij een advies aan de faculteit. Omdat je waarschijnlijk al ruim van te voren ziet aankomen of je in de gevarenzone zit (je krijgt halverwege het eerste jaar al een voorlopig advies), kun je maar beter zo snel mogelijk vertraging melden. Wacht de laatste hertentamens niet af.

Onder bijzondere omstandigheden wordt verstaan overmacht (gebeurtenissen waar je zelf niets aan kan doen): ziekte of bijzondere familieomstandigheden. Je moet hier schriftelijk bewijsstuk van overleggen, bijvoorbeeld een medische verklaring.

Wat te doen bij een uitgesteld studieadvies?

Wanneer duidelijk is dat je alleen door de omstandigheden die je gemeld hebt (zie hierboven), de norm niet hebt gehaald, dan kan de studentendecaan de examencommissie adviseren het uitbrengen van het bsa uit te stellen. Als de examencommissie het advies overneemt (wat meestal het geval is), dan mag je je studie voorwaardelijk voortzetten.

Aan het eind van je tweede jaar krijg je dan pas het bsa. De norm hiervoor is afhankelijk van het aantal studiepunten (ec) dat je in je eerste jaar hebt gehaald. Je moet 70% van het overgebleven aantal studiepunten halen. Als je bijvoorbeeld 36 ec hebt gehaald in je eerste jaar en het uitbrengen van het bsa is uitgesteld, dan moet je in je tweede jaar 70% halen van (60-36=) 24 = 16,8 dus 17 ec. Er wordt altijd naar boven afgerond. Let op: dit geldt alleen voor eerstejaars vakken! Tweedejaars vakken worden buiten beschouwing gelaten. Dus als je in dit voorbeeld 12 ec van eerstejaars vakken haalt en 20 ec tweedejaars vakken, dan krijg je alsnog een negatief bsa. Je had immers 17 ec eerstejaars vakken moeten halen.

Neem bij een uitgesteld bsa aan het begin van het studiejaar contact op met de opleidingscoördinator, om te bespreken of en welke tweedejaars vakken je mag volgen. Je mag geen tentamens doen van tweedejaarsvakken totdat je 42 ec (eerstejaars vakken) hebt behaald. Bij TSB, TLS, TST en TSH kan de examencommissie op verzoek expliciet toestemming geven voor het volgen van tweedejaars vakken.

Bij TiSEM kan de opleidingscoördinator op verzoek expliciet toestemming geven voor het volgen van tweedejaars vakken.

Voorgenomen advies

Je ontvangt in augustus altijd eerst een voorgenomen advies, tenzij je een positief advies ontvangt. Het kan zijn dat nog niet alle cijfers bekend waren, of dat je wel omstandigheden hebt gemeld, maar dat daar geen rekening mee is gehouden. Of er ontbreken nog bewijsstukken. In de brief staat hoe je hier op kunt reageren. Bij sommige faculteiten word je uitgenodigd voor een hoorzitting met de examencommissie, nog vóórdat het definitief studieadvies gegeven wordt.

Beroepsmogelijkheid

Uiterlijk eind augustus ontvang je het definitieve advies. Wanneer je het daar niet mee eens bent, dan kun je (online) in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens.

Afspraak maken

Een afspraak met een studentendecaan of -psycholoog of topsportcoördinator maak je bij de Student Desk. Voor afspraken met opleidingscoördinator kijk op de pagina onderwijs- of opleidingscoördinator onder je eigen faculteit