Studie en studentenleven

Financiële voorzieningen: studeren met een functiebeperking

Als je een functiebeperking hebt, kun je een beroep doen op verschillende financiële regelingen. Voor bijna alle regelingen geldt: meld de functiebeperking of (chronische) ziekte zo spoedig mogelijk (dus bij aanvang van je studie), maar in ieder geval binnen twee maanden bij de studentendecaan.

Studiefinanciering en collegegeld

Als student in het hoger onderwijs heb je tot 30-jarige leeftijd recht op vier jaar prestatiebeurs. Als je vanwege een functiebeperking forse studievertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor een jaar extra prestatiebeurs. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo heb je een meldingsplicht, wat betekent dat je binnen twee maanden na het ontstaan van je ziekte of functiebeperking dit gemeld moet hebben bij een studentendecaan. Ook moet je de vertraging hebben opgelopen in de tijd dat je nog prestatiebeurs ontvangt.

Wanneer je door een structurele medische omstandigheid of functiebeperking niet binnen tien jaar kunt afstuderen, kan deze diplomatermijn met vijf jaar verlengd worden. Ook hiervoor moet je bij de studentendecaan zijn.

De studentendecaan bepaalt of en wanneer je een verzoek kunt indienen. Begin daarom niet zelf met een procedure, maar neem altijd contact op met de studentendecaan. Een afspraak maken kun je via de Student Desk.

Financiële ondersteuning door de universiteit

Wanneer je door een functiebeperking of chronische ziekte studievertraging hebt opgelopen in de periode dat je recht had op een prestatiebeurs, kun je een beroep doen op het Profileringsfonds van de universiteit. Een beroep op dit fonds is alleen mogelijk als de vertraging op tijd is gemeld, dus binnen twee maanden na het ontstaan van je ziekte/functiebeperking.

Let op: de studentendecaan bepaalt of je in aanmerking komt voor een voorziening van DUO (bijvoorbeeld verlenging prestatiebeurs) of voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds. Slechts in zeer bijzondere situaties worden beide voorzieningen toegekend.

In het studentenstatuut is de regeling Profileringsfonds opgenomen. De uitkering uit het fonds is gebonden aan strikte voorwaarden en procedures.

Voor studenten met een beperking die op ERASMUS uitwisseling willen gaan is extra subsidie beschikbaar.  Wanneer je hiervoor in aanmerking wil komen, neem dan contact op met ERASMUSPLUS@tilburguniversity.edu

Uitkeringen

Individuele studietoeslag gemeente

Wanneer je studiefinanciering ontvangt en door een beperking zelf niet in staat bent om bij te verdienen, kun je bij de gemeente een individuele studietoeslag aanvragen. Dit wordt geregeld in de Participatiewet, maar de uitvoering verschilt per gemeente.

In Tilburg bedraagt de uitkering €100 per maand en wordt in één keer voor een jaar uitgekeerd. Meer informatie studietoeslag Tilburg.

Wajong Uitkering

Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De Wajong is bedoeld voor jongeren die al voor hun zeventiende, óf tijdens hun studie, arbeidsongeschikt zijn geworden.

WIA

De WAO is vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Als je door je ziekte of functiebeperking niet meer kunt werken, betaalt je werkgever je loon twee jaar lang door. Daarna beoordeelt het UWV of je in aanmerking komt voor een uitkering op basis van de Wet WIA. Ben je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard dan kom je in aanmerking voor deze uitkering.

Recht op bijstandsuitkering pas vanaf 27 jaar

Werklozen jonger dan 27 jaar krijgen niet zo maar een bijstandsuitkering meer. Als ze bij de gemeente bijstand aanvragen, krijgen ze een werk- of leeraanbod, of een combinatie van beide. Dit wordt de werkleerplicht genoemd.

Uitzondering: de regeling geldt niet voor jongeren die niet kunnen werken of leren. Het kan hierbij gaan om jongeren met een ziekte of handicap, of die herstellend zijn van een ziekte. Deze groep jongeren komt wel in aanmerking voor financiële ondersteuning, die aansluit bij de huidige bijstandsnorm.

Overige Voorzieningen

WMO

Voor alle voorzieningen die niet direct te maken hebben met studie of werk, zoals woningaanpassing, vervoer of huishoudelijke hulp kun je op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) terecht bij het zorgloket in je woonplaats.

UWV

Bij het UWV kun je een vergoeding aanvragen voor hulpmiddelen en voorzieningen die het volgen van onderwijs mogelijk maken, bijvoorbeeld een aangepaste computer, speciaal vervoer naar de onderwijsinstelling of een doventolk. Het UWV bepaalt de soort, vorm en mate van de voorziening. Je moet de vergoeding altijd aanvragen voordat je de voorziening aanschaft.

AWBZ

Op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) kun je bij je ziektenkostenverzekeraar of het ziekenfonds een verzoek indienen voor de vergoeding van bijvoorbeeld communicatiehulpmiddelen binnen de privé sfeer, of andere kosten die je moet maken vanwege je ziekte of functiebeperking.

ANGO Fonds

Bij de Stichting Handicap en Studie kun je aanvraagformulieren krijgen voor het ANGO fonds (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) waaruit kosten voor bepaalde voorzieningen (bijv. aangepaste pc) kunnen worden vergoed. Het ANGO fonds vergoedt pas als het UWV een aanvraag heeft afgewezen.