Studie en studentenleven

Faciliteiten voor topsporters

De universiteit biedt verschillende faciliteiten aan voor topsporters, zoals extra begeleiding, financiële ondersteuning en speciale onderwijsregelingen.

Begeleiding

Topsportcoördinator

De topsportcoördinator is het centrale aanspreekpunt voor topsportende studenten. Aan het begin van ieder collegejaar bespreek je samen met de topsportcoördinator jouw persoonlijke situatie, waarbij je rekening houdt met de knelpunten in je studie- en sportrooster en zoekt naar oplossingen. De topsportcoördinator houdt je studieresultaten in de gaten en zal je wanneer daar aanleiding voor is voor een gesprek oproepen. Een afspraak maken met de topsportcoördinator kan via de Student Desk.

Studieadviseur

Daarnaast maak je een afspraak met de studieadviseur of opleidingscoördinator om een specifieke studieplanning te maken, waarbij er oplossingen worden gezocht voor concrete problemen. Denk hierbij aan dispensatie voor verplichte aanwezigheid, datum of wijze van tentamineren (bijvoorbeeld een extra herkansing, een andere tentamendatum, of een vervangende opdracht). De studieadviseur of opleidingscoördinator bekijkt hoe en welke oplossing er gecreëerd kan worden binnen de mogelijkheden die de faculteit biedt. Hierover worden concrete afspraken gemaakt.

Wijzigingen en problemen

Wanneer er zich wijzigingen voordoen in je planning of als er problemen ontstaan zoals blessures of tegenvallende studieresultaten, wordt er van je verwacht dat je dat zelf meldt bij de topsportcoördinator en zo nodig een afspraak maakt om een oplossing te bespreken. Meld te verwachten problemen van te voren. Als je bijvoorbeeld niet aan een tentamen kunt deelnemen omdat je dan een belangrijke wedstrijd hebt, kan daar niet achteraf een oplossing voor verzonnen worden.

Ook als het goed gaat of als je bijzondere sportieve prestaties hebt behaald, kun je de topsportcoördinator daarvan natuurlijk op de hoogte stellen.

Let wel: niet altijd is alles mogelijk. Uiteindelijk kies je er zelf voor om sport met een fulltime studie te combineren, dus enig ongemak en vertraging moet je daarbij voor lief nemen. Uitgangspunt is dat Tilburg University probeert om je zo veel mogelijk tegemoet te komen, waarbij wordt uitgegaan van een volledige inzet op studiegebied. Een één-op-één maatprogramma kan niet worden gemaakt. In principe wordt uitgegaan van het reguliere rooster.

Blackboardpagina

Er is een aparte Blackboardpagina voor topsportende studenten. Via deze pagina worden de topsporters op de hoogte gehouden van onderwerpen die voor deze groep relevant zijn. Daarnaast bevat de pagina een overzicht met alle procedures en is er een FAQ te vinden.

Financiële ondersteuning

Financiële ondersteuning bij vertraging

Wanneer je door je topsportactiviteiten niet kunt afstuderen binnen de periode die voor de studie staat, heb je kans om op grond van je topsportstatus maximaal tot 12 maanden financiële ondersteuning krijgen. De financiële ondersteuning is gebaseerd op de normbedragen van studiefinanciering (basisbeurs en eventueel aanvullende beurs).

Aan het eind van de periode waarin de student recht heeft op prestatiebeurs, wordt beoordeeld hoeveel financiële compensatie wordt uitbetaald (drie maanden per studiejaar waarin je studievertraging hebt opgelopen én een topsportstatus hebt, met een maximum van één jaar bij een topsportstatus gedurende vier jaar). De financiële ondersteuning volgt aansluitend op de prestatiebeurs, zolang de student nog is ingeschreven. Zie ook indienen verzoek FOS.

Vertraging door topsport wordt alleen in de eerste vier jaar van je eerste opleiding meegeteld. Topsporters die al een hbo-opleiding met volledig verbruik van studiefinanciering achter de rug hebben, kunnen daarom per definitie geen aanspraak meer maken op financiële ondersteuning.

Studenten met een inkomen uit hun sport (contractspelers) zijn uitgesloten van de financiële vergoeding. Voor roeiers met een topsportstatus geldt deze regeling alleen voor roeiers uit het RTC programma, of roeiers met een NOC*NSF topsportstatus.

Financiële ondersteuning internationale wedstrijden en trainingsstages

Tilburg University biedt financiële ondersteuning bij deelname aan internationale wedstrijden en trainingsstages. Elke student kan tot 500 euro per jaar ontvangen. De procedure voor het aanvragen van deze vorm van ondersteuning is te vinden op de Blackboardpagina voor topsportende studenten. Voor roeiers met een topsportstatus geldt deze regeling alleen voor roeiers uit het RTC programma, of roeiers met een NOC*NSF topsportstatus.

Onderwijs- en Examenreglement (OER)

In de OER's van de verschillende faculteiten zijn bepalingen opgenomen m.b.t. topsporters. Lees de officiële regeling na op:

  • School of Economics & Management Bacheloropleidingen art. 4.4; (pre)masteropleidingen art. 4.5
  • Law School Regels & Richtlijnen Examen cie art. 13 b
  • School of Social and Behavioral Sciences Bacheloropleidingen art. 8.2; (pre)masteropleidingen art. 6.2

Bindend Studieadvies

Je wordt in beginsel geacht de norm voor het bindend studieadvies te halen. In overleg met de topsportcoördinator aan het begin van het eerste studiejaar worden afspraken gemaakt over je studievoortgang. De topsportcoördinator adviseert de examencommissie over het bindend studie advies dat de examencommissie aan het einde van het eerste jaar uitbrengt.

Sportfaciliteiten

Het Sports Center biedt extra faciliteiten aan, bijvoorbeeld afwijkende trainingsuren, trainingsruimte, of (cardio)fitness. Tevens kunnen topsportende studenten met een topsportstatus in aanmerking komen voor het terugverdienen van de kosten van een Sportabonnement. De procedure hiervoor is te vinden op de Blackboardpagina voor topsportende studenten.

Medische faciliteiten

Als topsportende student aan Tilburg University word je, indien gewenst, binnen 24 uur behandeld bij het Sport Medisch Centrum Tilburg (ook in het weekend). Je dient in dit geval bij het maken van de afspraak te vermelden dat je een topsportstatus hebt bij Tilburg University.

Verwachtingen van studenten met een topsportstatus

Tilburg University stopt veel tijd en energie in de begeleiding van topsportende studenten. We verwachten dan ook van je dat jij je studie serieus neemt, dat je open met alle medewerkers van de universiteit communiceert en dat je begrijpt dat niet alles mogelijk is. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je beschikbaar bent voor publicitaire activiteiten van Tilburg University en op verzoek medewerking verleend aan sportieve activiteiten, zoals het geven van een clinic of demonstratie.