-

Dossier Veiligheid

‘Geen Europees kind zou staatloos moeten zijn’

Start Europese campagne, mede door Statelessness Program Tilburg University

Persbericht 20 nov. 2014

Geen Europees kind zou staatloos moeten zijn. Dat is de boodschap van de campagne die het European Network on Statelessness (ENS) op 20 november 2014 begint. Het Statelessness Program van Tilburg University maakt deel uit van het netwerk. Ook in Nederland zijn er nog steeds staatloze kinderen die dat volgens het VN Verdrag tot Beperking der Staatloosheid uit 1961 niet zouden moeten zijn.

Staatssecretaris Teeven van Justitie stelde op 12 november in een brief aan de Tweede Kamer voor om de wetgeving voor staatloze kinderen zo aan te passen, dat ze bij geboorte in Nederland na 5 jaar hoofdverblijf in Nederland kunnen kiezen voor de Nederlandse nationaliteit. Hij verbond er echter wel extra voorwaarden aan, waarvan nog onduidelijk is of die in strijd zijn met het VN-verdrag. Die voorwaarden zijn bedoeld om te voorkomen dat aan ouders die hun vertrek uit Nederland frustreren of zich onttrekken aan toezicht, toch verblijfsrechten worden toegekend. Staatloze kinderen die wettig in Nederland verblijven, kunnen nu na 3 jaar in principe de Nederlandse nationaliteit krijgen.

Kinderrechten

Staatloosheid van kinderen is in strijd met het recht van elk kind op een nationaliteit, zoals dat precies 25 jaar geleden op 20 november is vastgesteld in de VN-Verdrag voor de Rechten van het Kind. Het ENS wil met de campagne in Europa de aandacht op dit probleem vestigen en uiteindelijk bewerkstelligen dat alle kinderen die in Europa geboren worden of uit Europese ouders, een nationaliteit kunnen verwerven.

Rapport

Het ENS publiceerde een rapport met de stand van zaken in Europa: Preventing Childhood Statelessness in Europe: Issues, Gaps and Good Practices (pdf). Daaruit blijkt dat de wetgeving in vele landen nog niet voldoet. Een filmpje ter illustratie van het probleem staat op vimeo.com/111632877.

Volgens de UNHCR zijn er wereldwijd ruim 10 miljoen mensen zonder nationaliteit, en in Europa zeker 600.000. Toch is staatloosheid nog een verborgen en slecht begrepen probleem. Staatlozen leven een bestaan in de marge van de samenleving, waarbij ze vaak fundamentele mensenrechten ontberen. Onlangs startte de UNHCR de #IBELONG campagne met als doel staatloosheid wereldwijd binnen tien jaar uit te bannen.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Waas, leider van het Statelessness Program van Tilburg Law School, via tel 013 – 466 8388/ e-mail Laura.vanWaas@tilburguniversity.edu.