Dossier Vergrijzing

Relatiegericht werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Onder dagvoorzitterschap van dr. Xavier Moonen zullen diverse sprekers u meenemen in de thematiek van relatiegericht werken. Aansluitend is de promotie van Arno Willems.

Datum: Vrijdag 11 november 
Tijdstip: 9:30 - 14:00 uur. Aansluitend vindt om 14:00 uur de promotie van Arno Willems plaats.
Locatie: Studieochtend in S8 Paviljoen (Simon Building/Tilburg University) /
Promotie in Aula (Tilburg University)

Aanmelden: Ik wil me graag aanmelden

 

Programma

(inclusief lunch met aansluitend de openbare verdediging)

09.30: Ontvangst

Aanmelding & koffie/thee

10.00: Opening door dr. Xavier Moonen

Openingswoord en inleiding dr. Xavier Moonen

10.20: Prof. dr. Anna Bosman (i.s.m. Bob Radstaak)

Vechten met An
Radboud Universiteit
De sms-conversatie tussen een cliënte met een ernstige vorm van anorexia en haar behandelaar werd gebruikt om het effect van de interactie op het herstelproces te bepalen. De cliënte bevond zich bij aanvang in een rigide, vicieuze cirkel die gekarakteriseerd werd door sterk herhalende gedragspatronen. Het doel van de therapeut was om deze patronen te doorbreken. Op basis van een non-lineaire analysetechniek (recurrence quantification analysis) kon worden vastgesteld dat de therapeute daarin was geslaagd. Maar belangrijker nog, de afname van de zich herhalende gedragspatronen ging gepaard met een toename van het gewicht.

10.50: Pauze

Pauze

11.15: Prof. dr. Berno van Meijel

Relatiegericht werken in de geestelijke gezondheidszorg
Hogeschool Inholland, VU medisch centrum en Parnassia Groep
In deze presentatie zal worden belicht op welke wijze het relatiegerichte werken momenteel aandacht krijgt binnen de geestelijke gezondheidszorg, mede in het licht van de bevordering van herstelgerichte zorg. Aan de hand van voorbeelden zal worden belicht hoe het zich verhoudt tot het ‘interventionistische denken’ in de GGZ. Tevens zal een aantal onderzoeken worden belicht dat is of wordt uitgevoerd binnen onze onderzoeksgroep en waarin het relatiegerichte werken centraal staat. Hierbij komen interventies aan bod als ‘collaborative care’, effectief omgaan met patiënten met ‘probleemgedrag’ (waaronder zelfbeschadigend gedrag en suïcidaliteit), de Veder-methode bij dementerende ouderen, en mentaliseren van hulpverleners.

11.45: Prof. dr. Stijn Vandevelde

Sterkte- en relatiegericht werken met personen met een verstandelijke beperking die criminele feiten hebben gepleegd
Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek
Uit onderzoek weten we dat contextuele, in interactie met andere (klinische, historische en persoonsgebonden) factoren, een rol spelen bij het tot stand komen van delinquent gedrag (zie bvb. Wheeler et al., 2013). Wanneer we evenwel inzoomen op instrumenten die risico- en protectieve factoren voor crimineel gedrag in kaart brengen bij personen met een beperking, dan stellen we vast dat deze contextuele factoren in vele gevallen niet expliciet worden meegenomen (Pouls & Jeandarme, 2015; Wheeler et al, 2013). In deze presentatie wordt een overzicht geboden van recent wetenschappelijk onderzoek rond de rol van contextuele factoren en hoe een sterkte- en relatiegerichte aanpak (zoals onder meer gepromoot door het Good Lives Model) hierop kan inspelen.

12.15: Afsluiting door dagvoorzitter dr. Xavier Moonen

12.30: Lunch


14.00: Promotie drs. Arno Willems

Challenging relationships: Staff interactions in supporting persons with intellectual disabilities and challenging behavior


Wanneer: 11 november 2016 09:30

Einddatum: 11 november 2016 16:00

Prijs: Toegang is gratis