Dossier Vergrijzing

Oud en jong sluiten akkoord over pensioenen

Drie grote ouderenorganisaties (Anbo, PCOB en de Unie KBO) hebben een akkoord gesloten met jongerenorganisaties FNV Jong en CNV Jongeren over de toekomst van de aanvullende pensioenen. Dit akkoord smoort een dreigend generatieconflict over de pensioenen in de kiem. De Tilburgse hoogleraren Lans Bovenberg en Theo Nijman begeleidden de organisaties bij het bereiken van dit akkoord.


Persbericht 29-05-2013

De organisaties pleiten voor het zogenaamde reële contract, waarin pensioenfondsen risico’s blijven nemen om er voor te zorgen dat pensioenen gelijke tred kunnen houden met lonen en prijzen. De risico’s worden gedeeld door alle generaties, maar mee- en tegenvallers in het beleggingsrendement worden over tien jaar uitgesmeerd. Ouderen worden zo niet langer geconfronteerd met abrupte, grote kortingen op hun pensioeninkomen terwijl jongeren meer profiteren van meevallers. Schokken in de geprojecteerde levensverwachting worden wel direct in de pensioenuitkeringen verwerkt. Bij tegenvallende beleggingsrendementen moet verder eerder met korten worden begonnen om te voorkomen dat de rekening te veel wordt doorgeschoven naar jongeren. Werkenden betalen te allen tijde een kostendekkende premie voor de opbouw van nieuwe pensioenrechten. Maar werkenden worden niet langer verplicht om herstelpremies te betalen als een fonds een tekort heeft.

Behoud collectieve stelsel

De ouderen- en jongerenorganisaties kiezen voor het behoud van het collectieve pensioenstelsel waarin werknemers hun pensioen opbouwen bij een door de werkgever gekozen pensioenuitvoerder en waarbij generaties risico’s delen. Zij pleiten voor contractvrijheid waarbij pensioenfondsen mogen kiezen uit verschillende risicoprofielen. De overheid moet er op toezien dat het beleggingsbeleid van de fondsen consistent is met de gekozen zekerheidsgraad en dat fondsen de risico’s adequaat communiceren met de deelnemers. Ook mogen deelnemers die dat wensen zelf kiezen voor een hogere of een iets lagere zekerheidsgraad. De collectieve of individuele keuze voor een bepaald risicoprofiel mag de waarde van de pensioenrechten van deelnemers echter niet aantasten. Individuele eigendomsrechten worden zo beter geborgd.

“We zijn geweldig blij dat oud en jong het eens zijn geworden. Dit nieuwe akkoord was hard nodig om de pensioenen van de Nederlanders veilig te stellen”, aldus hoogleraar Beleggingstheorie en pensioenexpert Theo Nijman. “Het wordt deze week verstuurd naar de sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat bezig is met het vaststellen van de regels voor het nieuwe pensioenstelsel. We gaan er van uit dat de minister ons akkoord ter harte neemt bij het opstellen van die regels.”

Video interview met Theo Nijman