bachelorkiezers

Masterclass Big data in de fiscale praktijk


Big data zal in de toekomst een enorme impact hebben op het belastingrecht en de rechtsbescherming van belastingplichtigen. De Europese belastingdiensten beschikken al over veel informatie van belastingplichtigen, maar dit zal in de toekomst alleen nog maar gaan toenemen. Dat komt onder andere doordat steeds meer gegevens van belastingplichtigen verzameld worden door bijvoorbeeld het gebruik van social media, smartphones of beveiligingscamera’s. Dit roept veel vragen op. Wat wordt er momenteel al verzameld? Waar ligt de grens? En is er een risico op function creep? En hoe zit dit alles met de Belastingdienst in Nederland?

Een ander gebied waar big data van grote invloed gaat zijn is corporate governance. Welke datastromen zijn relevant voor managementinformatie en externe rapportage aan stakeholders en toezichthouders? Fiscale datastromen steunen vaak in meer of mindere mate op deze datastromen ten behoeve van de financiële jaarrekening, wat de kwaliteit van die datastromen dus ook fiscaal van belang maakt. Hoe kunnen zowel het MKB als corporates grip houden op de kwaliteit van hun datastromen?

De 1-daagse masterclass Big data in de fiscale praktijk belicht de relatie tussen big data en de fiscale praktijk vanuit diverse invalshoeken: de Europese belastingdiensten, de Belastingdienst in Nederland, en ondernemingen.

-

De masterclass Big data in de fiscale praktijk geeft u in één dag inzicht in de impact van big data op de dagelijkse bedrijfsvoering.


De masterclass Big data in de fiscale praktijk in het kort

  • Datum: 14 december 2018
  • Kosten: € 750
  • Tijd: 9.00 – 17.00
  • NovA hours: 6
  • Locatie: Tilburg University campus
  • Onderwijstaal: Nederlands


  Waarom de masterclass Big data in de fiscale praktijk bij Tilburg University Professional Learning?

   • U leert aan welke juridische kaders de Belastingdienst zich moet houden bij het gebruik van big data en welke bescherming u wordt geboden.
   • U verkrijgt de laatste inzichten in de rechtsbescherming op Europees niveau en Europese dataverplichtingen en leert de gevolgen hiervan op de interne beheersing van ondernemingen.
   • Inventariseer de verschillende datastromen vanuit zowel in- als extern perspectief en bekijk deze in het licht van de interne beheersing van een onderneming. Houd grip op de kwaliteit van uw fiscale datastroom.

   Masterclass Big data in de fiscale praktijk   Programma Big data in de fiscale praktijk - 14 december 2018

   Ochtendsessie

   prof. dr. Albert Bomer:

   Rechtsbescherming op Europees niveau en Europese dataverplichtingen (SAF-T, CBCR, TP)

   De Europese belastingdiensten verzamelen steeds meer gegevens over belastingplichtigen en transacties. Dit is de laatste 2 jaar ingrijpend van karakter veranderd. Zo heeft de OECD de zogenoemde Standard File for Tax (SAF-T) geïntroduceerd. Deze SAF-T is door een aantal lidstaten van de EU geïmplementeerd in nationale wetgeving. Ook de EU heeft een aantal initiatieven ondernomen. Bijvoorbeeld de rapportageverplichting voor de btw in het kader van de Mini One Stop Shop-regelgeving. Verder kan gedacht worden aan de Country by Country Reporting voor de VPB en initiatieven om gegevens over fiscale constructies uit te wisselen tussen de lidstaten. Europese belastingdiensten krijgen steeds meer de beschikking over grote hoeveelheden data. Deze toename aan databronnen en verbetering van analysetechnieken maken interventies in real time mogelijk. Interventies vinden ook steeds meer geautomatiseerd plaats. Dit roept allerlei vragen op over rechtsbescherming, vertrouwelijkheid, privacy en gegevensbescherming.

   Het doel van deze module is:

   • Overzicht geven van Europese rapportageverplichtingen en de wijze waarop deze geïmplementeerd zijn in nationale wetgeving. Gedacht kan dan worden aan o.a. de SAF-T, MOSS en CbCR.
   • Gevolgen van deze rapportageverplichtingen laten zien op het toezicht door Europese belastingdiensten.
   • Gevolgen voor de interne beheersing van ondernemingen laten zien, in het bijzonder wat betreft de transactiegerelateerde belastingen als de btw en Transfer Pricing problematiek in de VPB.
   • Een overzicht geven van de rechtsbescherming die in het Unierecht te vinden is (Handvest van de Grondrechten van de EU, kaders die het Europese Hof van Justitie stelt).

    

   mr. dr. Diana van Hout

   Hoe gaat de Belastingdienst om met big data?

   Big data zal in de toekomst een enorme impact hebben op het (formele) belastingrecht en de rechtsbescherming van belastingplichtigen. De Nederlandse Belastingdienst beschikt al over veel informatie van belastingplichtigen, maar dit zal in de toekomst alleen nog maar gaan toenemen. Dat komt onder andere doordat steeds meer gegevens van belastingplichtigen worden verzameld door bijvoorbeeld het gebruik van social media, smartphones of beveiligingscamera’s. Daarnaast is in de tijd de juridische basis om gegevens uit te wisselen tussen binnenlandse en buitenlandse overheidsorganen steeds meer opgerekt. Door de opkomst van data science wordt het makkelijker om patronen te herkennen in die data. Die patronen kunnen vervolgens gebruikt worden om gerichter te controleren of om het gedrag van belastingplichtigen te sturen om de compliance te verhogen. Verder is te zien dat fiscale besluitvormingsprocessen meer geautomatiseerd worden, zoals gebeurt bij de oplegging van aanslagen en verzuimboetes. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de onderlinge rechtsbetrekking tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen. Tijdens deze module komen dan ook de volgende vragen en onderwerpen aan de orde:

   • Hoe wordt big data gebruikt door de Belastingdienst? Daarbij wordt tevens ingegaan op profiling, nudging, data mining, function creep en automatische besluitvormingsprocessen.
   • Wat zijn daarbij de belangrijkste risico’s voor belastingplichtigen?
   • Wat zijn de huidige juridische kaders waaraan de Belastingdienst zich moet houden bij het gebruik van big data?
   • Hoe kan rechtsbescherming geboden worden aan belastingplichtigen?

    

   Middagsessie

   prof. dr. Ronald Russo

   Big data gezien vanuit ondernemingen: in- en externe datastromen, belang voor interne beheersing en de financiële en fiscale jaarrekening, tax architecture, MKB versus GO en de invloed van AI

   Ondernemingen hebben in toenemende mate te maken met grote stromen van informatie. Die stromen moeten voor allerlei doeleinden geschikt zijn of worden gemaakt, liefst zonder de brondata aan te tasten. De betrokken informatiestromen kunnen intern binnen de verschillende ondernemingsonderdelen lopen, maar het kan ook om externe stromen gaan. De informatie wordt gebruikt voor managementinformatie (interne rapportage) en externe rapportage aan stakeholders en toezichthouders. Vooral deze laatsten werken in toenemende mate samen en wisselen onderling gegevens uit. Belangrijk is in hoeverre toezichthouders kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de informatie van de onderneming, zodat zij hun toezicht daarop kunnen aanpassen.

   De interne beheersystemen van een onderneming dienen ervoor te zorgen dat de in het bovenstaande beschreven processen goed verlopen, met als doel tot betrouwbare rapportages te komen. Een van die rapportages betreft de aangiften voor de verschillende belastingen aan de relevante belastingdiensten. Omdat fiscale datastromen vaak in meer of mindere mate steunen op datastromen ten behoeve van de financiële jaarrekening, is de kwaliteit van deze laatste datastromen ook fiscaal van belang.

   De kwaliteit van een intern beheersysteem hangt onder meer af van de omvang van de onderneming, de wijze van organisatie en de eigendomsverhoudingen. De toepasselijke governance regels vereisen in het algemeen dat het bestuur van een onderneming een systeem van risk management en internal control inricht, maar ook hier speelt de omvang van de onderneming een rol.

   Het doel van deze module is de verschillende datastromen, zowel in- als extern te bezien in het licht van de interne beheersing van een onderneming. Op welke wijze kan een aanvaardbaar niveau van beheersing worden bereikt, zowel voor stakeholders als (externe) toezichthouders? Daarbij wordt ook de rol van corporate governance bezien. Aparte aandacht is er voor het MKB, waar de governance van een andere orde is, hetgeen doorwerkt in de datastromen en de mate waarin een toezichthouder daarop kan vertrouwen.   Lifelong learning discount for Tilburg University alumni

   Lifelong learning is needed in our everchanging environment. At Tilburg University we want to encourage and stimulate lifelong learning. To make participating in Professional Learning programs even more appealing Tilburg University offers a 10% discount on every Professional Learning program. On our one-day programs (the Tilburg University Masterclasses) this discount is even larger.


   To apply for the discount simply state you are a Tilburg University alumnus in the registration form of the program you are interested in.   Practische informatie masterclass Big data in de fiscale praktijk

   Locatie

   De masterclass wordt gegeven op de campus van Tilburg University

   Tijden

   De masterclass start om 9:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Het programma staat minimaal gelijk aan 6 NovA uren. Aan het einde van het programma ontvangt u een certificaat op aanvraag met daarop de naam van het programma en de deelnemer.

   Kosten

   De kosten voor deelname aan de masterclass Big data in de fiscale praktijk bedragen € 750. Een additionele masterclass kost slechts € 500 per masterclass. Tilburg University alumni ontvangen een lifelong learning korting van 10%.

   Onderwijsmethode

   De masterclass Big data in de fiscale praktijk bevat een combinatie van keynotes, lectures, workshops en discussions geleid door experts. Hierdoor bevat de masterclass een mix van theoretische en practische kennis.

   Deelnemersprofiel

   De masterclass Big data in de fiscale praktijk is toegankelijk voor iedereen met een interesse in de uitdagingen en kansen van big data op de fiscale praktijk maar is in het bijzonder relevant voor fiscalisten en belastingkundigen.

   General terms and conditions

   Registration

   You can register for this course only by filling out the online registration form on the website. You will immediately receive a digital confirmation. Your registration is complete if you have been admitted (for alumni this means: after your status has been checked) and have paid the course fee.

   Course fee

   The course fee is payable within 14 days after receipt of the invoice. No VAT is charged for this course.

   Changes

   Tilburg University reserves the right to change parts of the course in the event of unforeseen circumstances or recent developments. You will be informed of any changes as soon as possible.

   Cancellation

   Cancellation by a course participant needs to take place in writing. If you cancel in writing not later than four weeks before the first course day, the course fee will be refunded. Tilburg University reserves the right to cancel the course if an insufficient number of participants have registered.

   Evaluation

   After every course day, the course participants will be given an evaluation form. It is very important for the further development of the post-academic courses to receive the course participants’ feedback through these evaluation forms. The information obtained will be used as much as possible in organizing and designing future courses.

   Complaints

   The course participant can report any complaints to Tilburg University in writing. The complaint needs to be described in detail. Complaints do not suspend the obligation to pay the course fee. If the complaint is upheld by Tilburg University, the course participant will receive a reduction of the course fee.


   Contact

   Voor meer informatie over de masterclass kunt u contact opnemen met de programma coördinator

   Programma coördinator

   Crousen, M.W.C.E.
   Name M.W.C.E. (Miriam) Crousen
   Division Academic Support
   projects
   Position Onderwijscoördinator
   Room T 624
   Phone +31 13 466 3898
   E-mail m.w.c.e.crousen@tilburguniversity.edu

   Academic director

   Prins, J.E.J.
   Name prof.mr. J.E.J. Prins
   Tilburg Law School
   Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT)
   Position Professor
   Room M 728
   Phone +31 13 466 2329
   E-mail j.e.j.prins@tilburguniversity.edu

   All Master's programs

   Want to know more?